Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.331.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2010 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 331/04)

(Dz.U.UE C z dnia 8 grudnia 2010 r.)

Numer środka pomocy państwaX 346/10
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)BRANDENBURG

Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocInvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

D-14480 Potsdam

www.ilb.de

Nazwa środka pomocyRichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg für das Programm "Innovationsgutscheine" zur Förderung des Technologie- und Wissenstransfers in kleine und mittlere Unternehmen inklusive Handwerksbetrieben (Innovationsgutscheine)
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, Teil 1 vom 21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.12.2009-31.12.2011
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 1,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)7.000,00 EUR-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.bravors.brandenburg.de/media_fast/15/Amtsblatt%2050_09.pdf

Numer środka pomocy państwaX 349/10
Państwo członkowskieHiszpania
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)CASTILLA-LA MANCHA Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
Organ przyznający pomocDirección General de Promoción Empresarial y Comercio

C/ Nueva, 4. 45071 TOLEDO

http://www.jccm.es/cs/Satellite/Gobierno_Regional/Vicepresidencia_Y_Consejeria_De_Economia_Y_Hacienda/consejeria1193043189664pg/index.html

Nazwa środka pomocySubvención a la empresa Artes Gráficas Europrint, S. A., proyecto de inversión en Marchamalo (Guadalajara).
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Decreto 195/2010, de 3 de agosto, por el que se concede una subvención directa de carácter excepcional a la empresa Artes Gráficas Europrint, S. A. (DOCM Núm. 151, de 6 de agosto de 2010)
Rodzaj środka pomocypomoc ad hoc -
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Data przyznania pomocy7.8.2010
Sektor(-y) gospodarkiPoligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwuEUR 0,18 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja, Inne - Subvención complementaria del régimen de incentivos económicos regionales, no registro XR 57/07
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychCofinanciación por el FEDER - 0,12 EUR (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy14,00 %-
Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Pomoc ad hoc (art. 13 ust.1)14,00 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/08/06/pdf/2010_13408.pdf&tipo=rutaDocm

Numer środka pomocy państwaX 351/10
Państwo członkowskieBułgaria
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)Bulgaria

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocМинистерство на икономиката, енергетиката и туризма; Областни

управители и кметове на общини

МИЕТ: гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8

за областни управители и кметове на общини: http://ar2.government.bg/ras/index.htmlwww.mee.government.bg

http://ar2.government.bg/ras/index.html

Nazwa środka pomocyНационална регионална инвестиционна помощ
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Закон за насърчаване на инвестициите (обнародван ДВ, бр. 37 от 2004 г., с последни изменения и допълнения, бр. 41 от 2009 г., бр. 18 от 2010 г.)

http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/ZNI.doc Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ, обнародван, ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 17.3.2009 г. и последни изменения и допълнения бр. 62 от 10.8.2010 г.) Основно глави: първа, четвърта, пета, седма, осма и девета, Допълнителни разпоредби и ПЗР

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Zmiany istniejącego środka pomocyPrzedłużenie X426/2009

да

Zmiany X426/2009

да (с 1 година до 31.12.2013 г., поради явна техническа грешка)

Czas trwania pomocy1.5.2009-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyBGN 60,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja, Inne - Продажба или учредяване на вещно право върху недвижим имот на цени по-ниски от пазарните, но не по-ниски от данъчната оценка, за приоритетни инвестиционни проекти, получили сертификат за клас инвестиция с Решение на Министерския съвет
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy50,00 %20 %
Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Pomoc ad hoc (art. 13 ust.1)50,00 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/PRAVILNIK_ZNI.rtf

Numer środka pomocy państwaX 406/10
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)PIEMONTE

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomocRegione Piemonte

Piazza Castello 165, 10122 Torino

www.regione.piemonte.it

Nazwa środka pomocyRegime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese.
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)DGR 22-808 del 15/10/2010 DD 132 del 18/10/2010
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.11.2010-31.12.2012
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 30,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))100,00 %-
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))50,00 %15 %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))25,00 %15 %
Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)75,00 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.regione.piemonte.it/innovazione/bandi-e-attivit.html

Numer środka pomocy państwaX 407/10
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)BOLZANO-BOZEN Obszary nieobjęte pomocą
Organ przyznający pomocRipartizione 20 - Formazione professionale tedesca e ladina - servizio

formazione continua

Via Dante 3

39100 BOLZANO

http://www.provinz.bz.it/berufsbildung/

Nazwa środka pomocyContributi per la realizzazione di misure di formazione continua nonchè affidamento a terzi ai sensi delle Leggi Provinciali n. 29/77 e 40/92
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Legge Provinciale n. 29/77, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 30 agosto 1977 n. 43 e Legge Provinciale n. 40/92, pubblicata nel Bollettino Ufficiale il 24 novembre 1992, n. 48
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.10.2010-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 1,80 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy60,00 %20 %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)60,00 %20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.regione.taa.it/bu/2010/S1351001.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.