Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.139.46

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2010 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 139/12)

(Dz.U.UE C z dnia 28 maja 2010 r.)

Numer pomocyX 404/09
Państwo członkowskiePortugalia
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)NORTE, CENTRO (P), LISBOA E VALE DO TEJO, ALENTEJO, ALGARVE Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte pomocą, Obszary mieszane
Organ przyznający pomocPrograma Operacional Factores de Competitividade

Rua Rodrigues Sampaio n.o 13

1169-28 Lisboa

Portugal

http://www.incen tivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=33&idMasterCat=15&idLang=1

Nazwa środka pomocySistemas de Incentivos QREN (SI Inovação, SI Qualificação e Internacionalização PME, SI I&DT)
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)SI Inovação - Portaria No 1464/2007

SI PME - Portaria No 1463/2007

SI I&DT - Portaria No 1462/2007

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy5.2.2008 - 31.12.2013
Sektor(y) gospodarkiBUDOWNICTWO
Rodzaj beneficjentaMŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 571,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dopłata do oprocentowania, Dotacja, Zaliczki zwrotne
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychFEDER - 3.000,00 EUR (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy20 %
Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)20,00 %
Pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 19)35,00 %20 %
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)50,00 %
Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27)50,00 %
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))50,00 %20 %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))25,00 %20 %
Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP (art. 33)
Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)200.000,00 EUR
Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)25,00 %20 %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)60,00 %20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=33&idMasterCat=15&idLang=1

Numer pomocyX 657/09
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)MARCHE

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocRegione Marche servizio agricoltura forestazione e pesca

Via Tiziano, 44 60125 ancona italia

www.agri.marche.it

Nazwa środka pomocyRealizzazione di attività di studio, ricerca e sperimentazione settore agricolo.
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)- L.R. 23 dicembre 1999, n. 37 "Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale" - artt. 2 e 5
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1234 del 17.10.2005
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1069 del 29.6.2009
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.9.2009 - 31.12.2013
Sektor(y) gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 1,50 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)75,00 %
Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)100,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/aiuti%20di%20stato/ricerca%20reg800 %20aree%20ricercaregle.pdf

Numer pomocyX 668/09
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)-

-

Organ przyznający pomocMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali

via XX Settembre, 20 00187 Roma

www.politicheagricole.gov.it

Nazwa środka pomocySelezione di progetti di ricerca industriale proposti da piccole e medie imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli.
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Legge 27 dicembre 2006, n.296 art. 1 comma 1068.

Decreto ministeriale 18829 del 5/8/2009 in corso di pubblicazione sul sito del Ministero e per estratto sulla Gazzetta Uffiaciale della Repubblica

Italiana.

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy28.8.2009 - 31.12.2013
Sektor(y) gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO, Badania naukowe i prace rozwojowe
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 5,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))50,00 %25 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/BandiOIGA-vigore/01-20090805_BandoG_SR_progetti_ricerca_industriale.htm

http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/BandiOIGA-non_vigore/ 01-20090805_BandoG_SR_progetti_ricerca_industriale.htm

http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/BandiOIGA-non_vigore/ 01-20090805_BandoG_SR_progetti_ricerca_industriale.htm

http://www.politicheagricole.gov.it

Numer pomocyX 834/09
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)-

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocHauptzollamt

örtlich zuständiges Hauptzollamt (Adresse unter www.zoll.de)

www.zoll.de

Nazwa środka pomocySteuerbegünstigungen für das produzierende Gewerbe sowie die Land-und Forstwirtschaft und Spitzenausgleich für energieintensive Abnehmer
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Viertes Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen vom 15. Juli

2009

Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 42, S. 1870, 1935, vom 21. Juli 2009

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Zmiany istniejącego środka pomocyZmiany N 775/2006

§§ 54, 55 EnergieStG werden dahingehend geändert, dass der Kreis der entlastungsfähigen Energieerzeugnisse erweitert wird auf Energieerzeugnisse, die den namentlich aufgeführten Energieerzeugnissen gemäß § 2 Abs. 4 EnergieStG gleichgestellt sind. Damit soll insbesondere erreicht werden, dass bei der Produktion anfallende Ersatzbrennstoffe, die von Betrieben zum Verheizen oder anderen begünstigten Zwecken in der Produktion eingesetzt werden, genauso steuerlich entlastet werden.

Czas trwania pomocy22.7.2009 - 31.12.2012
Sektor(y) gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Rodzaj beneficjentaMŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 1,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Środek fiskalny
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych (art. 25)1,00 EUR

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/energiestg/gesamt.pdf

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/__54.html

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/index.html

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/__55.html

Numer pomocyX 912/09
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)BASILICATA

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocREGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO,

CULTURA, SPORT

VIA V. VERRASTRO N. 8

85100 POTENZA (PZ)

http://www.basilicatanet.it/

Nazwa środka pomocyA.P. 09/2005 - FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE DELLA CORSETTERIA DI LAVELLO
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Delibera di Giunta Regionale n. 1945 del 26 settembre 2005
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy26.9.2005 - 31.12.2006
Sektor(y) gospodarkiProdukcja dzianin metrażowych, Produkcja odzieży, Produkcja bielizny
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 0,25 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychPOR BASILICATA 2000-2006 - MISURA III.1.D.3 - 0,25 EUR (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)25,00 %20 %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)60,00 %20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=dir&dir=3484&doc=&link=

http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=dir&dir=954&doc=&link=

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.