Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.292.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 2009 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 292/05)

(Dz.U.UE C z dnia 2 grudnia 2009 r.)

Numer środka pomocy państwaX 212/09
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)Friuli-Venezia Giulia

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocRegione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive

Servizio Politiche economiche e marketing territoriale

Via Sabbadini 31

33100 Udine UD

ITALIA

politiche.economiche@regione.fvg.it

http://www.regione.fvg.it

Nazwa środka pomocyFinanziamento dei servizi di consulenza forniti alle PMI per progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)DPReg 343 del 18.12.2008 (Modifiche al DPReg n. 272 del 12.8.2005), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 31.12.2008 - oggetto della presente comunicazione; DPReg 272 del 12.8.2005 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del 7.9.2005
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyZmiany XS 240/07
Czas trwania pomocy1.1.2009-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy0,20 EUR (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)50 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0272-2005.pdf

Numer środka pomocy państwaX 213/09
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)Friuli-Venezia Giulia

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocRegione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività

produttive

Servizio Politiche economiche e marketing territoriale

Via Sabbadini 31

33100 Udine UD

ITALIA

politiche.economiche@regione.fvg.it

http://www.regione.fvg.it

Nazwa środka pomocyConcessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sul Fondo di rotazione per le imprese artigiane
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)DPReg 343 del 18.12.2008 (Modifiche al DPReg n. 272 del 12.8.2005), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 31.12.2008 - oggetto della presente comunicazione; DPReg 272 del 12.8.2005 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del 7.9.2005
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyZmiany XS 241/07
Czas trwania pomocy1.1.2009-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy1,50 EUR (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy15 %20 %
Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)20 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0272-2005.pdf

Numer środka pomocy państwaX 214/09
Państwo członkowskieWęgry
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)Hungary
Organ przyznający pomocSzociális és Munkaügyi Minisztérium

7 Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségei

Budapest

Alkotmány u. 3.

1054

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

http://www.szmm.gov.hu

Nazwa środka pomocyBértámogatás

Költségkompenzációs támogatás

Rehabilitációs költségtámogatás

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)177/2005. (IX. 2.) korm-rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.1.2009-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy47.300,00 HUF (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (art. 41)75 %-
Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 42)100 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.magyarország.hu

Numer środka pomocy państwaX 215/09
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiegoAdeguamento al regolamento (CE) n. 800/2008
Nazwa regionu (NUTS)Friuli-Venezia Giulia

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocRegione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale attività produttive

Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie

Via Carducci 6

34133 Trieste TS

ITALIA

giorgio.paris@regione.fvg.it

http://www.regione.fvg.it

Nazwa środka pomocyNuove tecniche di gestione aziendale
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)DPReg 351 del 22.12.2008 (Modifiche al DPReg n. 441 del 14.12.2005), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 31.12.2008 - oggetto della presente comunicazione; DPReg 441 del 14.12.2005 (Regolamento in materia di incentivi concessi dalle CCIAA a favore del comparto industriale per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 26 del 28.12.2005
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyZmiany XS 239/07
Czas trwania pomocy1.1.2009-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiGórnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, budownictwo, Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane, Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana, Sprzątanie obiektów, Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, Działalność związana z pakowaniem
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy5,00 EUR (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)20 %-
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)50 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0441-2005.pdf

Numer środka pomocy państwaX 216/09
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)Friuli-Venezia Giulia

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocRegione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive

Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale

Via Carducci 6

34133 Trieste TS

ITALIA

s.svil.ind@regione.fvg.it

http://www.regione.fvg.it

Nazwa środka pomocyLegge 1329/1965 «Sabatini» - Agevolazioni per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili o di produzione
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)L. 1329/1965

DPReg 357/2008 (Modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla l. 1329/1965), pubblicato sul BUR n 53 del 31.12.2008 - oggetto della presente comunicazione;

DPReg 205/2004 (LR 23/02, art. 6, co 49 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla l. 1329/1965)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyZmiany XS 238/07
Czas trwania pomocy1.1.2009-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy35,00 EUR (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)20 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/AT4/ARG1/allegati/DPReg_205-2004_testo_coord2008_xins_12gen09x.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.