Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.240.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 września 2008 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 240/07)

(Dz.U.UE C z dnia 19 września 2008 r.)

Numer pomocyXS 189/08
Państwo członkowskieWłochy
RegionCalabria
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąContratto di investimento industria, artigianato e servizi - C.I.-2008
Podstawa prawna- Legge regionale 11 maggio 2007, articolo 24

- Delibera di giunta regionale 19 marzo 2008, n. 220

- Delibera di giunta regionale 18 giugno 2008, n. 424

- Decreto dirigente generale del dipartimento attività produttive 30 giugno 2008

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 56 mln EUR
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
Data realizacji30.6.2008
Czas trwania31.12.2008
Cel pomocyMałe i średnie przedsiębiorstwa
Sektory gospodarkiInny sektor związany z produkcją Inne usługi
Nazwa i adres organu przyznającego pomocPresidente della giunta regionale Via Sensales - Palazzo Alemanni I-88100 Catanzaro
Numer pomocyXS 194/08
Państwo członkowskieWłochy
RegionCampania
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąContratto di programma regionale
Podstawa prawnaLegge regionale 12/07, regolamento 4/2007, disciplinare articolo 13

Delibera giunta regionale n. 514 del 21 marzo 2008

Decreto dirigenziale n. 217 del 17 aprile 2008

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 60 mln EUR
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
Data realizacji19.6.2008
Czas trwania31.12.2015
Cel pomocyMałe i średnie przedsiębiorstwa
Sektory gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP
Nazwa i adres organu przyznającego

pomoc

Regione Campania

AGC 12 Sviluppo economico

1) Settore programmazione delle politiche per lo sviluppo economico - Diri-gente p.t. dott.sa Carolina Cortese

Centro Direzionale Isola A/6

I-80143 Napoli

Tel. (39) 081.796 75 43

e-mail: mc.cortese@maildip.regione.campania.it

2) Settore aiuti alle imprese e sviluppo insediamenti produttivi - Dirigente p.t. dott. Filippo Diasco

Centro Direzionale Isola A/6

I-80143 Napoli

Tel. (39) 081.796 68 65

e-mail: f.diasco@regione.campania.it

AGC 06 Ricerca scientifica

3) Settore ricerca scientifica, statistica, controllo gestione ed avanzamento progetti - Dirigente p.t. dott. Giuseppe Russo

Via don Bosco, 9/E

I-80141 Napoli

e mail: g.russo@regione.campania.it

Numer pomocyXS 195/08
Państwo członkowskieNiemcy
RegionFreie und Hansestadt Hamburg
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąMarkenwerft Werbeagentur GmbH

Beim Alten Gaswerk 1

D-22761 Hamburg

Podstawa prawnaVerordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33 verlängert durch ABl. L 368 vom 23.12.2006, S. 85); Gesetz über die Kreditkommission vom 29.4.1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1997, Nr. 18, Seite133)
Rodzaj środka pomocyAd hoc
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2.400 EUR
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
Data realizacji27.6.2008
Czas trwania27.12.2008
Cel pomocyMałe i średnie przedsiębiorstwa
Sektory gospodarkiInne usługi
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBehördefürWirtschaftundArbeit

AlterSteinweg4

D-20459 Hamburg

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.