Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.218.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 sierpnia 2008 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na ocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 218/04)

(Dz.U.UE C z dnia 27 sierpnia 2008 r.)

Numer pomocyXS 121/08
Państwo członkowskieNiemcy
RegionFreie und Hansestadt Hamburg
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąFirma Iwona Ortynski Borstelmannsweg 166 D-20537 Hamburg
Podstawa prawnaVerordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33 verlängert durchABl.L 368 vom 23.12.2006, S. 85)

Gesetz über die Kreditkommission vom 29.4.1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1997, Nr. 18, Seite 133)

Rodzaj środka pomocyAd hoc
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 4.000 EUR
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
Data realizacji19.5.2008
Czas trwania19.11.2008
Cel pomocyMałe i średnie przedsiębiorstwa
Sektory gospodarkiInne usługi
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBehördefürWirtschaftundArbeit

AlterSteinweg4

D-20459 Hamburg

Numer pomocyXS 122/08
Państwo członkowskieHiszpania
RegionGalicia
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąIG150: Proyectos de elaboración de diagnósticos empresariales de la capacidad de internacionalización
Podstawa prawnaResolución de 9 de mayo de 2008 (DOG no 92, del 14 de mayo), por la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas del Igape a la internacionali-zación de las empresas gallegas y se procede a su convocatoria
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,05 mln EUR
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
Data realizacji15.5.2008
Czas trwania31.12.2013
Cel pomocyMałe i średnie przedsiębiorstwa
Sektory gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP
Nazwa i adres organu przyznającego pomocInstituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel. (34) 902.300.903/981.541.147

E-mail: informa@igape.es

Numer pomocyXS 124/08
Państwo członkowskieŁotwa
Region-
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąAtbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
Podstawa prawnaMinistru kabineta noteikumu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīs-tības programmas 2007.-2013. gadam pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radī-šanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" piešķiršanas kartība" projekts (http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/? pid=30321556&mode=mk&date=2008-04-21)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 12,12 mln LVL
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
Data realizacji1.6.2008
Czas trwania30.12.2013
Cel pomocyMałe i średnie przedsiębiorstwa
Sektory gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

Numer pomocyXS 125/08
Państwo członkowskieHiszpania
RegionComunidadValenciana
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąPrograma GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial diri-gidos a alcanzar un objetivo tecnológico en el ejercicio 2008
Podstawa prawnaResolución de 11 de enero de 2008, de la presidenta del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico del ejercicio 2008. [2008/584] DOCV-Núm. 5.683 de 18.1.2008
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3,4 mln EUR
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
Data realizacji1.1.2008
Czas trwania31.12.2008
Cel pomocyMałe i średnie przedsiębiorstwa
Sektory gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP
Nazwa i adres organu przyznającego pomocInstituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

PlazadelAyuntamiento,no6

E-46002 Valencia

Tel. (34) 6.398 62 91

Numer pomocyXS 127/08
Państwo członkowskieHiszpania
RegionGalicia
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąIG119: AEIs - Proyectos de elaboración de planes estratégicos, de innovación y competitividad, o de internacionalización, cooperativos
Podstawa prawnaResolución de 12 de marzo de 2008 (DOG no 55, del 18 de marzo) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que da nueva redacción a las bases reguladoras de los incentivos económicos y a las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Igape
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,2 mln EUR
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
Data realizacji5.6.2008
Czas trwania31.12.2013
Cel pomocyMałe i średnie przedsiębiorstwa
Sektory gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP
Nazwa i adres organu przyznającego pomocInstituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel. (34) 902.300.903/981.541.147

E-mail: informa@igape.es

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.