Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.226.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 września 2006 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2006/C 226/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 20 września 2006 r.)

Nr środka pomocyXS 3/03
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
RegionCały obszar Zjednoczonego Królestwa
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąThe Foundation Programme of the Carbon Trust: Consultancy (Program utworzenia Carbon Trust - doradztwo)
Podstawa prawnaEnvironmental Protection Act 1990 and Science and Technology Act 1965
Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowiWydatki całkowite dla programu "dystrybucji na rynku" (Market Diffusion stream) w latach 2002-2003 szacowane są na 1,5 mln GBP.
Finansowanie w ramach programu "dystrybucji na rynku" powinno również spełniać warunki wyłączeń grupowych z tytułu progu de minimis i z tytułu szkoleń. Równolegle zostały przekazane informacje co do zgodności z tymi ostatnimi. Stosowanie wyłączeń grupowych będzie zależeć od odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków. Wyżej wymieniona kwota odnosi się do całości środków przyznanych w ramach wszystkich wyłączeń grupowych na program "dystrybucji na rynku".
Pomoc dla danego przedsiębiorstwa nie przekroczy 250.000 GBP
Maksymalna intensywność pomocyJedynie doradztwo na rzecz MOEP będzie kwalifikować się do pomocy przyznanej w ramach wyłączeń grupowych. Maksymalna intensywność pomocy nie przekroczy 50 % kosztów doradztwa
Data realizacji10 stycznia 2003 r.
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej31.12.2005 r.
Cel pomocyProgram utworzenia Carbon Trust ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wspieranie technologii niskoemisyjnych na wszystkich poziomach innowacyjności.
Głównym celem programu "dystrybucji na rynku" jest usunięcie przeszkód o charakterze nietechnologicznym i niefinansowym uniemożliwiających wprowadzenie nowych technologii i technologii przyszłości w ramach małych projektów.
Wspierane doradztwo będzie stanowić pomoc dla przynajmniej jednego MŚP w zakresie działalności związanej z emisją dwutlenku węgla, która wykracza poza ramy jego zwykłej działalności. Jako przykład można podać sporządzone przez doradców sprawozdanie w sprawie możliwości handlu uprawnieniami do emisji lub sprawozdanie w zakresie zarządzania/prawa/podatków dotyczące tego, w jaki sposób należy w tym względzie sporządzić biznes plan. Innym przykładem może być sprawozdanie dla grupy MŚP (np. zorganizowanej za pośrednictwem stowarzyszenia handlu) w sprawie przeszkód uniemożliwiających wdrożenie systemu mierzenia zużycia energii na odległość
Sektory gospodarkiWszystkie sektory - bez uszczerbku dla tych, dla których istnieją inne, szczególne przepisy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocPeter Shortt

Foundation Programme Director

The Carbon Trust

9th/10th Floor

3 Clements Inn

London WC2A 2AZ

United Kingdom

Inne informacjeNad wdrożeniem programu pomocy przez Carbon Trust będzie prowadzić nadzór brytyjski Departament ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi oraz, w razie potrzeby, zdecentralizowana administracja Szkocji, Walii i Północnej Irlandii
Numer środka pomocyXS 34/06
Państwo członkowskieKrólestwo Niderlandów
RegionGelderland
Nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąSelman Transporten B.V.
Podstawa prawnaVerordening (EG) nr. 70/2001, in het bijzonder de overwegingen 4 en 13, en artikelen 1 en 4 jo. de Subsidieregeling marktgericht innoveren en implementeren Gelderland II (MI&I-regeling), in het bijzonder de artikelen 1.1 onder c en 1.1 onder d.
Całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmiotowi3.248 EUR dotacja jednorazowa

Całkowite koszty projektu wynoszą 34.609,40 EUR

Maksymalna intensywność pomocy7,5 % kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

30 % kosztów doradztwa w zakresie innowacyjności przedsiębiorstwa

Data realizacji21.2.2006
Okres przyznawania pomocy indywidualnejdotyczy okresu objętego projektem od dnia 29 listopada 2004 r. do 30 czerwca 2006 r. włącznie (dotację przyznano po zakończeniu procedury sprzeciwu
Cel pomocyPomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz usługi doradcze w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw
Sektor(-y) gospodarkisektor transportu
Nazwa i adres organu przyznającego pomocGedeputeerde Staten van Gelderland

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Nederland

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.