Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.168.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2006 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2006/C 168/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 20 lipca 2006 r.)

Numer pomocyXS 108/01
Państwo członkowskieWłochy
RegionSicilia
Nazwa programu pomocy lub podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąPomoc inwestycyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczousługowych
Podstawa prawnaArt. 40 L.R. 23.12.2000 n. 32 con modificazioni ed integrazioni apportate dall'art. 110 e 111, commi 1 e 2 della L.R. 3.5.2001 n. 6
Maksymalna intensywność pomocy35 % EDN + 15 % EDB
Data realizacjiPo zawarciu umowy z beneficjentami, którzy zostaną wyłonieni w następstwie publikacji zaproszenia do składania wniosków
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnejDo 2006 r.
Cel pomocyDotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, ich konsorcjów lub spółdzielni
Sektor(y) gospodarkiUsługi rzemieślnicze
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNazwa:

Assessorato regionale Cooperazione, commercio, artigianato e pesca

Adres:

Via degli Emiri n. 43

Palermo

Inne informacjePomoc obejmuje dotacje kapitałowe

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.