Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.187.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 lipca 2005 r.

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

(2005/C 187/09)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 30 lipca 2005 r.)

Pomoc nrXS115/04
Państwo CzłonkowskieWęgry
Region-
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąSystem kredytów inwestycyjnych na rzecz zniwelowania różnicy technologicznej w stosunku do reszty Europy
Podstawa prawnaA Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 39. § (3) bekezdése, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. program dokumentuma.
Planowane roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi400 mln EUR do 31.12.2006, brak budżetu rocznego
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z mapą pomocy regionalnej
Data realizacji30.4.2004
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej31.12.2006
Cel pomocyZapewnienie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na następujące cele:
- racjonalizacja zużycia energii,
- poprawa wykorzystania istniejącego potencjału,
- rozwój technologii informacyjnych i

komunikacyjnych,

- zwiększenie wartości dodanej i poprawa

efektywności produkcji,

- rozwój bezpośrednich i pośrednich (np.

technologie pakowania) struktur produkcyjnych,

- zapobieganie szkodom dla środowiska

naturalnego,

- zwiększanie poziomu recyklingu produktów,
- promowania zgodności z wymogami unijnymi w

zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa w

przemyśle i ogólnych przepisów bezpieczeństwa,

- poprawa relacji z dostawcami poprzez

modernizację technicznych warunków produkcji i

tworzenie sieci,

- tworzenie nowych miejsc pracy.
Sektory gospodarkiWszystkie sektoryTak
Uwaga: Program odwołuje się do zasad zawartych w ramach wielosektorowych dotyczących dawnych sektorów EWWiS. Rolnictwo i rybołówstwo nie kwalifikują się do pomocy w ramach tego programu.
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNazwa:

Magyar Fejlesztési Bank Rt.

Adres:

Budapest, 1051 Nádor u. 31.

Duża indywidualna pomoc w formie dotacjiProgram znajduje się na liście istniejących programów pod nr HU-22/2004. Jego budżet został zwiększony z 320 mln EUR do 400 mln EUR w dniu 7.8.2004; pozostałe warunki pozostały niezmienione.
Pomoc nrXS118/03
Państwo CzłonkowskieRepublika Federalna Niemiec
RegionBrandenburgia
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąWytyczne na temat udzielania gwarancji na współfinansowanie projektów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Bürgschaftsbank Brandenburg od dnia 1 stycznia 2003 r.
Podstawa prawnaHaushaltsgesetz des Landes Brandenburg 2002/2003 § 3 Abs. 1 im Gesetzund Verordnungsblatt I/12, S. 321.
Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowiPułap gwarancji zawartych w wytycznych dotyczących inwestycji w Polsce wynosi na lata 2002 i 2003 w sumie 4,5 mln EUR. Bürgschaftsbank Brandenburg udzieliła do tej pory gwarancji 3 brandenburskim przedsiębiorstwom na łączną sumę 817.409,00 EUR. Do tej pory wniesiono roszczenia w wysokości 319.826,50 EUR wobec Brandenburgii z powodu niewypłacalności przedsiębiorstwa. Obecnie przyjęto jeszcze jedną gwarancję w wysokości 506.000,00 EUR. Na przyszłość zakłada się podobny pułap gwarancji.
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzeniaTak
Data realizacjiOd dnia 1 stycznia 2004 r.
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnejDo dnia 31 grudnia 2006 r.
Cel pomocyPomoc dla MŚPTak
Sektory gospodarkiGwarancje są ograniczone do:

wszystkich sektorów związanych z produkcją

Innych usług

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:Nazwa:

Bürgschaftsbank Brandenburg GmbH

Adres:

Schwarzschildstraße 94

D-14480 Potsdam

e-mail: info@bb-brbg.de

www.bb-brbg.de

Duża indywidualna pomoc w formie dotacjiZgodnie z art. 6 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy,

Tak
a) jeśli całkowite koszty kwalifikujące

się do objęcia pomocą wynoszą co

najmniej 25 mln. EUR i

- intensywność pomocy brutto wynosi

co najmniej 50 % lub

- na obszarach, które kwalifikują

się do pomocy regionalnej,

intensywność pomocy netto wynosi

co najmniej 50 % lub

b) jeśli całkowita kwota brutto wynosi

co najmniej 15 mln. EUR.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.