Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.153.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 czerwca 2005 r.

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2005/C 153/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 24 czerwca 2005 r.)

Numer pomocy: XS21/02

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Veneto

Nazwa programu pomocy: Środki wspierające inwestycje w zakresie innowacji organizacyjnych i handlowych

Podstawa prawna:

– Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11

– Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123

– Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54 comma 3

– Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, art. 19

– Delibera di Giunta della Regione Veneto del 31.12.2002, n. 3971 e relative schede allegate

Roczne wydatki planowane w ramach programu: (mln EUR)

20022003200420052006
1010101010

Maksymalna intensywność pomocy:

Intensywność pomocy nie przekracza dopuszczalnych pułapów.

Intensywność pomocy, wyrażona jako wartość procentowa ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) przy założeniu stopy referencyjnej równej 5 %, jest następująca:

– 7,1 % EDB dla MŚP położonych na obszarach objętych wyłączeniem, o którym mowa w art. 87,3 ust. 3 lit. c) Traktatu WE;

– 5,7 % EDB dla pozostałych małych przedsiębiorstw położonych w regionie Veneto;

– 2,8 % EDB dla pozostałych średnich przedsiębiorstw położonych w regionie Veneto;

Dopłata do oprocentowania obliczana jest na podstawie planu amortyzacji przewidującego spłatę kapitału w równych ratach.

Data realizacji: 9.2.2002

Czas trwania programu: Do 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wspieranie rozwoju i rozpowszechniania technologii w MŚP poprzez finansowanie inwestycji związanych z innowacjami organizacyjnymi i handlowymi.

Sektor(-y) gospodarki:

Pomoc przeznaczona jest dla MŚP prowadzących działalność w następujących sektorach:

– wydobycie minerałów;

– przemysł produkcyjny;

– produkcja i dystrybucja energii elektrycznej;

– budownictwo;

– informatyka i działalność pokrewna;

– wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków i podobne.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Veneto

Direzione Industria

Corso del Popolo, 14

I-30172 Mestre (VE)

Nr pomocy: XS35/03

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: County of Gwynedd (hrabstwo Gwynedd), Walia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Gwynedd Business Development Package

Podstawa prawna: Section 2 (1) of the Local Government Act 2000

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

2003 - 384 870,00 GBP

2004 - 532 870,00 GBP

2005 - 545 260,00 GBP

Wsparcie finansowe dla maksymalnie 203 MŚP spełniających warunki definicji z załącznika 1 do rozporządzenia o grupowym wyłączeniu MŚP.

Maksymalna intensywność pomocy:

Maksymalna intensywność pomocy wyniesie 50 %. Maksymalna wysokość dotacji dla większości wniosków będzie równa GBP 5 000, jednak w wyjątkowych przypadkach braku możliwości otrzymania pomocy z innych źródeł będą brane pod uwagę dotacje w wysokości do GBP 50 000.

Dotacja będzie przeznaczona na pokrycie kosztów inwestycyjnych (art. 87 ust. 3 lit a) - 35 % + 15 %), z wyjątkiem przypadków przygotowywania biznes planów i marketingu, kiedy dotacja może również objąć koszty doradztwa.

Data realizacji: 1 lutego 2003 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Listopad 2005 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest poprawa konkurencyjności i możliwości tworzenia nowych miejsc pracy przez MŚP w Gwynedd (obszar objęty art. 87 ust. 3 lit a)) poprzez rozwój nowych produktów i poprawę procesów gospodarczych. Cele zostaną osiągnięte poprzez wsparcie w zakresie doradztwa i inwestycje kapitałowe. System ma na celu wsparcie 160 istniejących MŚP oraz pomoc w utworzeniu 63 nowych MŚP, co pozwoli na zachowanie 256 istniejących miejsc pracy i utworzenie 200 nowych.

Sektor(-y) gospodarki:

Wszystkie sektory z wyjątkiem:

– sektora wydobycia węgla

– hutnictwa stali

– budownictwa okrętowego

– włókien syntetycznych, produktów tekstylnych i odzieżowych

– przemysłu motoryzacyjnego

– rolnictwa

– przetwórstwa spożywczego

– handlu detalicznego

– domów spokojnej starości i domów opieki

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Colin Morris

Planning and Economic Development Department

Gwynedd Council

Council Offices

CAERNARFON

Gwynedd LL55 1SH

Numer pomocy: XS 51/03

Państwo Członkowskie: Belgia

Region: Flandria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Czeki na doradztwo - program pomocy wspierający zewnętrzne usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw flamandzkich

Podstawa prawna: Besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 2003 betreffende de adviescheques. Dit besluit valt onder het toepassingsgebied van de Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van artikel 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, en eventuele latere wijzigingen van deze verordening.

Roczne wydatki planowane w ramach programulub całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmiotowi: Całkowity budżet przeznaczony na środek "czeki na doradztwo" dla wszystkich sektorów kwalifikujących się do pomocy wynosi 5 mln EUR na tok budżetowy.

Maksymalna intensywność pomocy:

Maksymalna intensywność pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 50 % całkowitej kwoty czeków na doradztwo.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w zależności od dostępnych środków pomocy, mogą zarezerwować rocznie maksymalnie 820 czeków na doradztwo, o wartości 30 EUR każdy, lub o łącznej wartości maksymalnie 24 600 EUR.

Data realizacji: 5 marca 2003 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Pierwsza faza programu trwać będzie przez 3 lata, po których środek zostanie poddany ocenie. Wówczas minister zdecyduje, czy przedłużyć program, zmodyfikować go czy zakończyć, w zależności od skuteczności środka, priorytetów politycznych i dostępnego budżetu.

Cel pomocy:

Środek ma wspierać zewnętrzne doradztwo biznesowe, charakteryzujące się przystępną ceną i wysoką jakością, dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te podchodzą z rezerwą do korzystania z zewnętrznego doradztwa, ponieważ odstrasza je wysoka cena oraz ponieważ wychodzą z założenia, że doradztwo nie spełni ich potrzeb lub ponieważ nie wiedzą że tego rodzaju zewnętrzne doradztwo jest dostępne.

Aby zagwarantować dobrą jakość doradztwa, niezależna Rada doradztwa i konsultingu (Raad voor Advies en Consultancy) oficjalnie uznaje świadectwa jakości. Władze flandryjskie uznają organizacje doradcze posiadające świadectwo jakości tego typu. Wykaz uznanych organizacji doradczych dostępny jest na stronie internetowej rządu Flandrii. Przedsiębiorstwa same decydują o wyborze organizacji doradczej.

Przedsiębiorstwa mogą rezerwować u władz Flandrii czeki na doradztwo. Jeden czek na doradztwo opiewa na 30 EUR. 50 % tej kwoty pokrywa przedsiębiorstwo, a następne 50 % rząd Flandrii. Rocznie przedsiębiorstwo może zakupić 820 czeków na doradztwo, których okres ważności upływa 14 miesięcy od daty wydania. Ponieważ chodzi tu o środek przewidziany programem elektronicznej administracji państwowej (e-government), czeki zamawiać można jedynie przez internet.

Sektor(y) gospodarki: Program jest objęty postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Cel adviescheques

Markiesstraat 1

B-1000 Bruksela

Numer pomocy: XS64/01

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Piemont

Nazwa programu pomocy: Jednolity dokument programowy na lata 2000 - 2006, region Piemont, środek 2.2 Systemy finansowe i doradcze na rzecz rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw, pozycja 2.2 b - pomoc w zakresie inżynierii finansowej w formie kredytów partycypujących.

Podstawa prawna:

a) Atto deliberativo della Giunta Regionale n. 12-3626 del 31 luglio 2001 "Reg. 1260. Ob. 2. DOCUP Regione Piemonte, periodo di programmazione 2000/2006. Approvazione progetti di aiuto in esenzione ai sensi del Reg. Ce 70/2001 - Allegato 4 - 2.2.b Interventi di ingegneria finanziaria tramite prestiti partecipativi".

b) Determina Dirigenziale n. 149 dell'8 ottobre 2002 in Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 17 ottobre 2002, p. 59 e ss.

Roczne wydatki planowane w ramach programu: Planowana pomoc odnosi się do programu pomocy na mocy "pozycji 2.2.b - pomoc w zakresie inżynierii finansowej w formie kredytów partycypujących" i obejmuje dotacje finansowe w ramach celu 2 dla obszarów objętych wygasającą pomocą przejściową (phasing out).

Rok200220032004
Planowane wydatki w EUR7.000.0004.200.0002.800.000

Maksymalna intensywność pomocy:

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

7,5 % EDB - w przypadku średnich przedsiębiorstw;

15 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;

Nie przewiduje się zwiększenia intensywności pomocy dla obszarów objętych art. 87 ust. 3 lit. c).

Data realizacji: 18 listopada 2002 r.

Czas trwania programu: Do 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy:

Pomoc na inwestycje.

Jednolity dokument programowy na lata 2000-2006 dla regionu Piemont, priorytet 2 - "aktualizacja i wsparcie systemu", środek 2.2. - systemy finansowe i doradcze na rzecz rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw; pomoc b) ma na celu wzmocnienie struktury kapitałowej MŚP w celu wspierania inwestycji produkcyjnych, przyczynienie się do rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw i stworzenie podstaw konsolidacji sektora gospodarczego i produkcyjnego zapewniając utrzymanie i rozwój zatrudnienia.

Sektor(-y) gospodarki:

X Wszystkie sektory gospodarki

X Usługi (wszystkie)

Uwagi

Beneficjentem pomocy będą małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane, rzemieślnicze, turystyczne i usługowe określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 10 z 13.1.2001) i zlokalizowane w obszarach objętych wycofywaniem pomocy (phasing out) w ramach celu 2 i/lub obszarze objętym art. 87 ust. 3 lit. c) (bez przewidywanego zwiększenia intensywności pomocy).

Pozycja 2.2.b przewiduje utworzenie funduszu odnawialnego, z którego przyznawane będą kredyty partycypujące dla MŚP, które mają dobrą sytuację finansową i pomyślne perspektywy rozwoju, których udziałowcy/akcjonariusze zatwierdzili podwyższenie kapitału zakładowego (wpłaty na poczet którego wciąż są należne) min. o 50 000 EUR i maksymalnie o 1 000 000 EUR.

W żadnym wypadku intensywność pomocy nie może przekroczyć 7,5 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) w przypadku średnich przedsiębiorstw i 15 % w przypadku małych przedsiębiorstw.

Podwyższenie kapitału zakładowego musi być związane z programem inwestycyjnym mającym na celu wprowadzenie innowacji technologicznych oraz rozwój przedsiębiorstwa, którego koszt jest przynajmniej równy finansowaniu z funduszy publicznych w ramach jednolitego dokumentu programowego. Podwyższenie kapitału musi zostać zatwierdzone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/Wspólników przedsiębiorstwa składającego wniosek o przyznanie pomocy.

Celem pozycji 2.2.b jest zapewnienie zastrzyków nowych zasobów gotówkowych do przedsiębiorstw.

W związku z powyższym do pomocy nie kwalifikuje się podwyższenie kapitału na mocy art. 2440 i 2442 Kodeksu Cywilnego (odpowiednio: wkłady rzeczowe i pożyczki oraz przeniesienie środków z kapitału rezerwowego do kapitału własnego) ani podwyższenie kapitału w oparciu o kapitał rezerwowy lub inne istniejące pozycje bilansowe.

Dotacje nie mogą być łączone z inną pomocą państwa w ramach tego samego środka pomocy.

Kwalifikowane wnioski muszą dotyczyć jeszcze niepodjętych środków, w związku z czym do pomocy nie kwalifikuje się podwyższenie kapitału pokryte przed datą złożenia wniosku.

Na etapie ustalania kwalifikowalności technicznej, wdrożenia i opracowania ostatecznego raportu, właściwy organ jest odpowiedzialny m.in. za sprawdzenie, czy uchwalone podwyższenie kapitału jest ściśle związane z planowaną inwestycją (oraz zapewnienie, aby finansowanie podlegało zwrotowi, jeżeli podwyższenie kapitału nie będzie zgodne z celami i wymaganiami, określonymi w pozycji środka pomocy) oraz czy kwalifikujące się koszty są zgodne z przepisami art. 2 lit. c) i d) oraz art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 70/2001.

Region Piemont zobowiązuje się w żadnym wypadku nie przekroczyć intensywności pomocy określonej w rozporządzeniu (WE) 70/2001 w wysokości 7,5 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz 15 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie do pozycji środka pomocy "klauzuli ograniczającej", zawartej w jednolitym dokumencie programowym, uzupełnieniu programu oraz w zaproszeniu do składania wniosków.

Pomoc zostanie przyznana na mocy Traktatu WE bez uszczerbku dla rozporządzeń, dyrektyw i wytycznych dotyczących pomocy państwa w określonych sektorach w rozumieniu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001. Wnioski o pomoc złożone przez podmioty z sektorów podlegających szczególnym wspólnotowym przepisom w sprawie pomocy państwa zostaną rozpatrzone w świetle obowiązujących przepisów przez właściwy organ, który zapewni zgodność z nimi.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Piemonte

Direzione Industria

Via Pisano n. 6

I-10152 Torino

Inne informacje:

Kontakt:

Dott. Giuseppe Benedetto,

Via Pisano, 6

Torino

Tel. 011/4323195

Faks 011/4323483

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Numer pomocy: XS 119/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Toskania

Nazwa programu pomocy: Automatyczne zachęty podatkowe mające na celu wspieranie bazy produkcyjnej

Podstawa prawna:

– Art. 1 legge 341/95 e s.m. e i. di cui alla legge 266/97

– Decreto legislativo 112/98, art. 19

– Decreto legislativo 123/98

– Decreto Giunta regionale n. 6108/03

Roczne wydatki planowane w ramach programu: 20 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

Intensywność pomocy dla pojedynczego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć dla małych przedsiębiorstw 15 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) a dla średnich przedsiębiorstw 7,5 % EDB łącznych wydatków inwestycyjnych.

W przypadku, gdy obszary objęte programem zostaną uznane za kwalifikujące się do wyłączenia, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, maksymalna intensywność pomocy wynosi 18 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) dla małych przedsiębiorstw oraz 14 % EDB dla średnich przedsiębiorstw.

Data realizacji: listopad 2003 r., data otrzymania arkusza informacyjnego przez Komisję

Czas trwania programu: Lata 2003-2006

Cel pomocy: Pomoc ma na celu wspieranie, w formie obniżenia podatków, wydatków poniesionych na budowę nowych zakładów produkcyjnych, modernizację, rozbudowę, restrukturyzację, przestawienie na inny rodzaj produkcji, ponowne uruchomienie lub przeniesienie istniejących zakładów produkcyjnych.

Sektor(-y) gospodarki:

Kody ISTAT 1991:

– Sekcja C - "Działalność wydobywcza"

– Sekcja D - "Działalność produkcyjna"

– Sekcja F - "Budownictwo"

– Dział K 72 - "Informatyka i działalność pokrewna"

– Dział K 74 - "Inna działalność zawodowa i gospodarcza"

– Dział I 63 - "Działalność pomocnicza i dodatkowa w sektorze transportu"

Nie kwalifikują się do otrzymywania pomocy przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I Traktatu WE oraz przedsiębiorstwa sektora budownictwa okrętowego.

Przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc muszą mieć stabilną sytuację finansową i ekonomiczną.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Toscana

Via di Novoli, 26

I-50127 Firenze

Inne informacje:

Program pomocy nie dotyczy działalności związanej z wywozem, czyli nie stanowi pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej ani nie stanowi pomocy uwarunkowanej preferencyjnym traktowaniem towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów przywożonych.

Wyłącznie koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy kwalifikują się do otrzymania pomocy. Wydatki związane z usługami doradczymi zakwalifikowane do otrzymywania pomocy nie mogą być wydatkami ciągłymi, okresowymi ani związanymi z normalnymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.