Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.149I.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2021 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie
(2021/C 149 I/02)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1  podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:
Data i godzina zamknięcia łowiska29.3.2021
Czas trwania29.3.2021-31.12.2021
Państwo członkowskiePortugalia
Stado lub grupa stadPLE/8/3411
GatunekGładzica (Pleuronectes platessa)
Obszar8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1
Rodzaj(e) statków rybackich-
Numer referencyjny04/TQ92
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.