Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.224.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lipca 2014 r.

Informacja przekazywana przez Komisję na podstawie decyzji Rady 2014/327/UE

(2014/C 224/03)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2014 r.)

Zgodnie z art. 2 decyzji Rady 2014/327/UE z dnia 6 maja 2014 r. określającej stanowisko, które ma zostać przyjęte przez Unię na 53. posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych w odniesieniu do niektórych zmian w dodatku C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), mających zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r. 1 , Komisja powiadamia o opublikowaniu decyzji przyjętych przez stosowny organ na stronie:

http://www.otif.org/en/dangerous-goods/notification-texts/2015.html

1 Dz.U. L 166 z 5.6.2014, s. 27.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.