Indonezja-Wspólnota Europejska. Protokół dotyczący przystąpienia do umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. Bruksela.2023.06.22.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.218.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2023 r.

PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY RAMOWEJ O WSZECHSTRONNYM PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ INDONEZJI, Z DRUGIEJ STRONY, W CELU UWZGLĘDNIENIA PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CHORWACJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA CHORWACJI,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

WĘGRY,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

Umawiające się Strony Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej "państwami członkowskimi", reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej "Unią Europejską",

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA INDONEZJI, zwana dalej "Indonezją",

z drugiej strony, na potrzeby niniejszego Protokołu zwane dalej "Stronami",

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej dnia 1 lipca 2013 r. i Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, zwany dalej "traktatem o przystąpieniu", który został podpisany w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. i wszedł w życie dnia 1 lipca 2013 r.;

MAJĄC NA UWADZE, ŻE Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, zwana dalej "Umową", została podpisana w Dżakarcie dnia 9 listopada 2009 r.;

MAJĄC NA UWADZE, ŻE Republika Chorwacji zobowiązuje się przystąpić do umów zawartych lub podpisanych przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie z jednym lub większą liczbą państw trzecich lub z organizacją międzynarodową zgodnie z wymogami art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Republika Chorwacji niniejszym przystępuje jako Strona do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, podpisanej w Dżakarcie dnia 9 listopada 2009 r.

Artykuł  2

Teksty Umowy oraz Aktu końcowego w języku chorwackim załączone do niniejszego Protokołu stają się autentyczne na takich samych warunkach jak teksty w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i indonezyjskim.

Artykuł  3

Niniejszy Protokół stanowi integralną część Umowy.

Artykuł  4
1. 
Niniejszy Protokół zostaje zatwierdzony przez Unię Europejską, przez Radę Unii Europejskiej w imieniu państw członkowskich i przez Indonezję zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu.
2. 
Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia ostatniego instrumentu zatwierdzenia.
3. 
Niniejszy Protokół stosuje się tymczasowo od momentu jego podpisania do czasu jego wejścia w życie.
Artykuł  5

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, rumuńskim, węgierskim, włoskim i indonezyjskim; każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani Pełnomocnicy, należycie w tym celu umocowani, podpisali niniejszy Protokół.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори юни две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el veintidós de junio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne dvacátého druhého června dva tisíce dvacet tři.

Udferdiget i Bruxelles den toogtyvende juni to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the twenty-second day of June in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset drugog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue giugno duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada divdesmit otrajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečiņ mety birželio dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának huszonkettedik napján.

Maghmul fi Brussell, fit-tnejn u ghoxrin jum ta' Gunju fis-sena elfejn u tlieta u ghoxrin.

Gedaan te Brussel, tweeěntwintig juni tweeduizend drieěntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de junho de dois mil e vinte e três.

íntocmit la Bruxelles la douäzeci si doi iunie douä mii douäzeci si trei.

V Bruseli dvadsiateho druhého júna dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, dvaindvajsetega junija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra juni ar tjugohundratjugotre.

Dibuat di Brussel, pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga.

За държашпе-членки

Рог los Estados micmbros

Za členské štáty

For medlemsstateme

Für dīc Mitglicdstaatcn

Liikmesriikide nimel

Г ία τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les Ėtats mcmbrca

Za dŕžave člani се

Per gi i Stati membri

Dalībvalstu vārdā -

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

GhaUJstati Membri

Voor dc lidstatcn

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru stotele membre

Za členské štáty

Za dŕžave ēlanice

Jäsenva Időiden puclesta

For mediemsstatema

Untuk Negara Anggotanya

(podpis pominięto)

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Luropæiske Union

Für die Europai schc Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For tlie Européen Union

Pour l'Union européenne

Za Európsku untju

Per ľ Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela Uniāo Europeia

Penilu Uniunea Europeana

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

Fõr Europejska unionen

Untuk Uni Ercpa

(podpis pominięto)

3a Penyбликa Индοнeзия

Por la República de Indonesia

Za Indonéskou republiku

For Rcpublikkcn Indonésien

Für die Republik Indonésien

Indoneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας

For the Republic of Indonesia

Pour la République d'Indonésie

Za Republiku Indonēziju

Per la Rcpubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas vārdā -

Indonēzijas Respublikos vardu

Az Indonéz Köztársaság részéröl

Ghar-Repubblika Lal-lndonežja

Voorde Republiek Indonésie

W imieniu Republiki Indonezji

Pela República da Indonesia

Pentru República Indonézia

Za Indonézsku republiku

Za Republiko Indmiezijo

Indonesian tasavallan puo lesta

Für Republiken Indonésien

Untuk Republik Indonesia

(podpis pominięto)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.