Indonezja-Unia Europejska. Wymiana listów dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu - Amm) oraz jej personelu. Bruksela.2006.06.14.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.176.108

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 2006 r.

WYMIANA LISTÓW DOTYCZĄCA
przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu - Amm) oraz jej personelu

A. List rządu Republiki Indonezji

Dżakarta, dnia 5 maja 2006 r.

Ekscelencjo,

W imieniu rządu Republiki Indonezji chciałbym podziękować Unii Europejskiej za jej udział w misji obserwacyjnej w Acehu (AMM), jak również za jej godne uznania prace prowadzone od czasu rozmieszczenia misji w prowincji Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

W tym miejscu mam zaszczyt nawiązać do listu tymczasowego ministra spraw zagranicznych Republiki Indonezji z dnia 14 września 2005 r., wraz z załącznikami, oraz do Pana listu z dnia 3 października 2005 r., wraz z załącznikami, dotyczących zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej w Acehu (AMM), a także do listu ministra spraw zagranicznych Republiki Indonezji z dnia 13 lutego 2006 r. oraz do Pana odpowiedzi z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przedłużenia obecności Unii Europejskiej w prowincji NAD do dnia 15 czerwca 2006 r.

W związku z powyższym mam zaszczyt powiadomić Pana, że rząd Republiki Indonezji podjął decyzję o ponownym zaproszeniu Unii Europejskiej do przedłużenia swojej obecności w prowincji NAD w okresie od dnia 16 czerwca 2006 r. do dnia 15 września 2006 r.

Status, przywileje i immunitety misji obserwacyjnej będą takie same jak te, które zostały określone w naszej wymianie listów odpowiednio z dnia 14 września 2005 r. i 3 października 2005 r., stanowiącej instrument prawnie wiążący rząd Republiki Indonezji i Unię Europejską.

Prace prowadzone w tym okresie przez misję obserwacyjną będą obejmować zadania misji określone w art. 5.2 protokołu ustaleń podpisanego przez rząd Republiki Indonezji i Ruch Wyzwolenia Acehu w dniu 15 sierpnia 2005 r., z wyjątkiem zadań a) i b), które zostały wykonane.

Mam ponadto zaszczyt zaproponować, aby, jeżeli powyższa propozycja będzie dla Unii Europejskiej możliwa do przyjęcia, niniejszy list wraz z Pana listem zawierającym pozytywną odpowiedź wspólnie stanowiły instrument prawnie wiążący rząd Republiki Indonezji i Unię Europejską. Instrument ten wejdzie w życie w dniu 16 czerwca 2006 r. i wygaśnie w dniu 15 września 2006 r. Dla rządu Republiki Indonezji podstawą niniejszych ram prawnych jest indonezyjska ustawa nr 2 z 1982 r., z dnia 25 stycznia 1982 r., dotycząca ratyfikacji Konwencji o misjach specjalnych z 1969 r.

Wierzę, że konstruktywna współpraca nawiązana w celu zapewnienia pokojowego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania problemów w Acehu w ramach unitarnej Republiki Indonezji będzie mogła być nadal podtrzymywana i zacieśniana.

Oczekując Pana pozytywnej decyzji, łączę wyrazy szacunku,

Dr. N. Hassan Wirajuda

B. List Unii Europejskiej Bruksela, dnia 14 czerwca 2006 r.

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt nawiązać do Pana listu z dnia 5 maja 2006 r., w którym powiadamia nas Pan o decyzji rządu Republiki Indonezji, by zaprosić Unię Europejską do przedłużenia swojej obecności w prowincji Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) o trzy miesiące, od dnia 16 czerwca 2006 r. do dnia 15 września 2006 r.

Mam przyjemność potwierdzić, że Unia Europejska wyraziła zgodę na udzielenie pozytywnej odpowiedzi na to zaproszenie.

Potwierdzam, że zgodnie z warunkami określonymi w naszej wymianie listów odpowiednio z dnia 14 września 2005 r. i 3 października 2005 r., stanowiącej instrument prawnie wiążący rząd Republiki Indonezji i Unię Europejską, instrument ten zostanie przedłużony do dnia 15 września 2006 r.

Prace prowadzone w tym okresie przez misję obserwacyjną będą obejmować zadania misji określone w art. 5.2 protokołu ustaleń podpisanego przez rząd Republiki Indonezji i Ruch Wyzwolenia Acehu w dniu 15 sierpnia 2005 r., z wyjątkiem zadań a) i b), które zostały wykonane.

Mam ponadto zaszczyt potwierdzić, że Pana list wraz z niniejszą odpowiedzią stanowią instrument prawnie wiążący rząd Republiki Indonezji i Unię Europejską. Niniejszy instrument wchodzi w życie w dniu 16 czerwca 2006 r. i wygasa w dniu 15 września 2006 r.

Chciałbym ponownie skorzystać z okazji, by wyrazić uznanie UE dla postępów procesu pokojowego w Acehu i ponownie zapewnić o niezmiennej woli Unii Europejskiej, by wspierać poszukiwanie pokojowego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania problemów w Acehu.

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku.

Javier Solana

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.