Indie-Wspólnota Europejska. Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii. New Delhi.2001.11.23.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.213.30

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2016 r.

UMOWA
w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii *

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej "Wspólnotą",

z jednej strony, oraz

rząd Republiki Indii, zwany dalej "Indiami",

z drugiej strony,

zwane dalej "Stronami",

BIORĄC POD UWAGĘ znaczenie nauki i technologii dla ich rozwoju gospodarczego i społecznego,

UZNAJĄC, że Wspólnota oraz Indie prowadzą wspólne badania naukowe i technologiczne w szeregu obszarów wspólnego zainteresowania, oraz że wspólne korzyści mogą zostać osiągnięte, jeśli Strony ułatwią dalszą współpracę,

STWIERDZAJĄC, że ma miejsce aktywna współpraca i wymiana informacji w szeregu obszarów naukowych i technologicznych na mocy Umowy o współpracy między Wspólnotą a Indiami w sprawie partnerstwa i rozwoju, podpisanej dnia 20 grudnia 1993 roku,

UWZGLĘDNIAJĄC wspólną deklarację szczytu Unia Europejska - Indie uzgodnioną dnia 28 czerwca 2000 roku,

PRAGNĄC ustanowić formalne podstawy współpracy w zakresie badań naukowych i technologicznych, które poszerzą i wzmocnią prowadzenie wspólnych działań w obszarach wspólnego zainteresowania oraz będą sprzyjać zastosowaniu wyników tej współpracy do ich korzyści ekonomicznych i socjalnych,

ZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Cel

Strony zachęcają do prowadzenia i ułatwiają współpracę w dziedzinie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauki i technologii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Wspólnoty oraz Indii.

Artykuł  2

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy:

a) "wspólne działanie" oznacza wszelkie działania, które Strony podejmują lub wspierają na podstawie Umowy oraz, które obejmują wspólne badania;

b) "informacja" oznacza dane naukowe lub technologiczne, wyniki i metody prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych wynikające ze wspólnych badań naukowych prowadzonych w ramach niniejszej Umowy oraz wszelkie inne dane uznane za niezbędne do prowadzenia wspólnego działania przez uczestników, a także, w razie potrzeby, przez same Strony;

c) "własność intelektualna" otrzymuje znaczenie określone w artykule 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku;

d) "wspólne badania naukowe" oznaczają projekty badawcze, rozwojowe i z zakresu prezentacji doświadczeń prowadzone ze wsparciem finansowym jednej lub obu Stron, wymagające współpracy między uczestnikami ze Wspólnoty i Indii oraz wskazane jako wspólne badania przez Strony lub agencje wykonawcze na piśmie. W przypadku gdy projekt jest finansowany tylko przez jedną Stronę, wskazanie projektu jako wspólnego jest dokonywane przez tę Stronę oraz uczestnika projektu;

e) "uczestnik" lub "jednostki badawcze" oznacza osoby, instytucje akademickie, instytuty badawcze lub jakiekolwiek prawne podmioty lub przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub Indii, biorące udział we wspólnych działaniach, łącznie ze Stronami.

Artykuł  3

Zasady

Wspólne działania prowadzone są na podstawie następujących zasad:

a) wzajemnej korzyści, opartej na ogólnej równowadze korzyści;

b) wzajemnego dostępu do badań i rozwoju technologicznego prowadzonych przez Strony;

c) wymiany informacji, które mogą wpływać na wspólne działania w odpowiednim czasie;

d) właściwa ochrona praw własności intelektualnej.

Artykuł  4

Zakres współpracy

Współpraca w ramach niniejszej Umowy może obejmować wszystkie działania z zakresu badań, rozwoju technologicznego i prezentowania doświadczeń, wymienione w pierwszym obszarze tematycznym programu ramowego na mocy artykułu 164 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i wszystkie podobne działania z tego zakresu prowadzone w Indiach w odpowiednich obszarach nauki i technologii.

Niniejsza Umowa nie narusza udziału Indii, jako kraju rozwijającego się, w działalności wspólnotowej w zakresie badań naukowych dla rozwoju.

Artykuł  5

Formy współpracy

Wspólne działania mogą przybierać następujące formy:

– uczestnictwo indyjskich jednostek badawczych w projektach BRT w pierwszym obszarze tematycznym programu ramowego oraz wzajemne uczestnictwo jednostek badawczych prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty w projektach indyjskich w podobnych sektorach BRT. Uczestnictwo to podlega przepisom i procedurom mającym zastosowanie u każdej ze Stron,

– wspólne projekty BRT; wspólne projekt BRT są realizowane w momencie, kiedy uczestnicy opracują plan zarządzania technologicznego, jak wskazano w Załączniku,

– łączenie projektów BRT już realizowanych, zgodnie z procedurami stosowanymi w programach BRT każdej ze Stron,

– wizyty i wymiany naukowców oraz ekspertów technologicznych,

– wspólna organizacja seminariów naukowych, konferencji, sympozjów i warsztatów oraz udział ekspertów w tych działaniach,

– uzgodnione działania w celu upowszechniania wyników/wymiany doświadczeń w zakresie wspólnych projektów BRT otrzymujących wsparcie finansowe,

– wymiana i użyczanie sprzętu i materiałów, łącznie ze wspólnym użytkowaniem zaawansowanych urządzeń naukowo - badawczych,

– wymiana informacji takich, jak praktyki, przepisy ustawowe i wykonawcze oraz programy istotne dla współpracy zgodnie z niniejszą Umową, oraz,

– wszelkie inne formy zalecane przez Komitet Sterujący, pozostające w zgodzie z politykami i procedurami stosowanymi przez obie Strony.

Artykuł  6

Koordynacja i ułatwianie wspólnych działań

a) Koordynacja i ułatwianie wspólnych działań w ramach niniejszej Umowy są prowadzone, w imieniu Indii, przez Ministerstwo Nauki i Technologii (Departament Nauki i Technologii) oraz, w imieniu Wspólnoty, przez służby Komisji Wspólnot Europejskich (Dyrekcja Generalna do spraw Nauki, Badań Naukowych i Prac Rozwojowych), działające jako agencje wykonawcze.

b) Agencje wykonawcze powołują Komitet Sterujący do spraw Współpracy Naukowo - Technologicznej, dalej zwany "Komitetem Sterującym" w celu zarządzania wykonywaniem niniejszej Umowy; Komitet ten składać się będzie z równej liczby przedstawicieli reprezentujących każdą ze Stron, a jego wiceprzewodniczący będą pochodzić z każdej ze Stron; Komitet uchwali swój regulamin.

c) Funkcje Komitetu Sterującego obejmują:

i) wspieranie i nadzorowanie różnorodnych form wspólnego działania określone w artykule 4, a także tych, które mogą być realizowane w ramach działalności wspólnotowej w zakresie badań naukowych dla rozwoju;

ii) rekomendowanie wspólnych projektów BRT do finansowania na zasadzie podziału kosztów przez Strony, otrzymanych w odpowiedzi na wspólne zaproszenie do składania wniosków projektowych, opublikowane równocześnie przez obie Strony.

Wspólne projekty złożone przez naukowców z jednej strony dotyczące ich uczestnictwa w programach drugiej strony, będą wybierane przez każdą Stronę zgodnie z odpowiednimi procedurami selekcji mającymi zastosowanie w każdej ze Stron, z możliwością udziału ekspertów z obu stron;

iii) wskazywanie, na nadchodzący rok, na mocy artykułu 5 tiret pierwsze i drugie, spośród potencjalnych sektorów współpracy w zakresie BRT, priorytetowych sektorów lub podsektorów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w których jest pożądana współpraca;

iv) proponowanie, na mocy artykułu 5 tiret trzecie, naukowcom obu Stron łączenia uzupełniających się projektów dla osiągnięcia wspólnych korzyści;

v) rekomendowanie jak wskazano w artykule 5 tiret czwarte i ósme;

vi) doradzanie Stronom w sprawie sposobów wzmacniania współpracy zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszej Umowie;

vii) dokonywanie przeglądu skuteczności funkcjonowania i realizacji niniejszej Umowy, łącznie z oceną realizowanych wspólnych projektów z udziałem Indii jako kraju rozwijającego się w ramach działalności wspólnotowych w zakresie badań dla rozwoju;

viii) coroczne dostarczanie Stronom sprawozdania w sprawie poziomu, statusu oraz efektywności współpracy realizowanej na mocy niniejszej Umowy. Sprawozdanie to będzie przekazywane Wspólnej Komisji ustanowionej na mocy Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i Indiami w sprawie partnerstwa i rozwoju.

d) Komitet Sterujący spotyka się w zasadzie corocznie, najlepiej przed spotkaniem Wspólnej Komisji ustanowionej na mocy Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i Indiami w sprawie partnerstwa i rozwoju, zgodnie ze wspólnie ustalonym harmonogramem; spotkania odbywają się na przemian we Wspólnocie i w Indiach. Spotkania nadzwyczajne mogą się odbywać na wniosek którejkolwiek ze Stron.

e) Decyzje Komitetu Sterującego zapadają w drodze konsensusu. Na każdym posiedzeniu sporządza się Protokół obejmujący rejestr decyzji oraz głównych zagadnień rozpatrywanych na tym posiedzeniu. Treść protokołów jest uzgadniana przez wyznaczonych wiceprzewodniczących Komitetu Sterującego.

f) Koszty związane z podróżą oraz dietami dziennymi członków Komitetu Sterującego z racji jego spotkań są pokrywane przez Stronę, której te wydatki dotyczą. Wszelkie inne koszty związane z Komitetem Sterującym są ponoszone przez Stronę przyjmującą.

Artykuł  7

Finansowanie

a) Wspólne działania są wykonywane z zastrzeżeniem dostępności przydzielonych środków oraz przepisów ustawowych i wykonawczych (łącznie z dotyczącymi wyłączeń celnych i podatkowych) stosowanych na terytoriach każdej ze Stron oraz zgodnie z politykami i programami prowadzonymi przez Strony.

b) Koszty ponoszone w związku z wybranymi wspólnymi działaniami są ponoszone wspólnie przez uczestników, bez przekazywania funduszy przez jedną Stronę na rzecz drugiej Strony.

c) Precyzyjne ustalenia administracyjne i finansowe dotyczące wspólnych działań są określone w umowie wykonawczej.

d) Projekty BRT z udziałem Indii jako kraju rozwijającego się, finansowane w ramach działalności wspólnotowej w zakresie badań dla rozwoju, nie podlegają postanowieniom litery b) i c).

Artykuł  8

Wjazd pracowników i sprzętu

Każda ze Stron podejmuje niezbędne czynności oraz dokłada starań, w ramach przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie na jej terytorium, aby ułatwić wjazd, pobyt i wyjazd z jej terytorium pracowników i sprzętu używanych lub mających znaczenie dla wspólnych działań podejmowanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Artykuł  9

Upowszechnianie i wykorzystywanie informacji

Upowszechnianie i wykorzystywanie informacji oraz zarządzanie, przydział i wykonywanie praw własności intelektualnej, wynikających z prowadzenia wspólnych badań na mocy niniejszej Umowy, podlega zasadom określonym w Załączniku do niniejszej Umowy. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł  10

Terytorialny zakres stosowania

Niniejsza Umowa ma zastosowanie z jednej strony, do terytoriów, do których stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach ustanowionych w tym Traktacie oraz, z drugiej strony, do terytorium Indii. Nie stanowi to przeszkody dla prowadzenia wspólnych działań na pełnym morzu, w przestrzeni kosmicznej lub na terytorium państw trzecich, zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł  11

Wejście w życie, rozwiązanie i rozstrzyganie sporów

a) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się wzajemnie w formie pisemnej o spełnieniu odpowiednich procedur wewnętrznych, niezbędnych do wejścia w życie Umowy.

b) Niniejsza Umowa zawarta jest na okres wstępny pięciu lat i może być przedłużana na drodze umowy między Stronami, po dokonaniu oceny w ciągu ostatniego roku każdego okresu obowiązywania.

c) Niniejsza Umowa może zostać zmieniona za porozumieniem Stron. Zmiany wchodzą w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się wzajemnie w formie pisemnej o spełnieniu odpowiednich procedur wewnętrznych, niezbędnych do wprowadzenia zmian w niniejszej Umowie.

d) Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą ze Stron w drodze pisemnego zawiadomienia z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej Umowy nie wpływa na ważność ani czas obowiązywania wszelkich ustaleń zawartych na mocy tego porozumienia, ani praw i obowiązków ustanowionych zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Umowy.

e) Wszystkie sprawy lub spory związane z wykładnią lub wprowadzeniem w życie niniejszej Umowy rozstrzygane są w drodze wzajemnego porozumienia Stron.

Artykuł  12

Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i hinduskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

W dowód czego, podpisani niżej należycie upoważnieni do tego pełnomocnicy, podpisali niniejszą Umowę.

Hecho en Nueva Delhi el veintitrés de noviembre del dos mil uno por duplicado en alemán, danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués, sueco e hindi, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos.

Udfærdiget i New Delhi, den treogtyvende november to tusind og et, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og hindi, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu New Delhi am dreiundzwanzigsten November zweitausendundeins in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache sowie in Hindi abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Νέο Δελχί, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και τη γλώσσα Hindi όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at New Delhi on the twenty-third day of November in the year two thousand and one, in two copies, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, and Hindi languages, with each text being equally authentic.

Fait à New Delhi, le vingt-trois novembre deux mille un, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Nuova Delhi, addì ventitre novembre duemilauno, in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te New Delhi op de drieëntwintigste november tweeduizendeneen in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Hinditaal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Nova Deli, em vinte e três de Novembro de dois mil e um, em duplo exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e hindi, fazendo igualmente fé todos os textos.

Tehty New Delhissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi kahtena kappaleena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja hindinkielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Upprättat i New Delhi den tjugotredje november tjugohundraett i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken samt på hindi, varvid samtliga språkversioner äger lika giltighet.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

grafika

(podpis pominięto)

Por el Gobierno de la República de la India

På Republikken Indiens regerings vegne

Für die Regierung der Republik Indien

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

For the Government of the Republic of India

Pour le gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Voor de regering van de Republiek

India Pelo Governo da República da Índia

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

grafika

(podpis pominięto)

ZAŁĄCZNIK

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa do własności intelektualnej powstałe lub przekazane na mocy niniejszej Umowy są wykonywane jak przewidziano w niniejszym Załączniku.

ZASTOSOWANIE

Niniejszy Załącznik stosuje się do wspólnych badań podejmowanych na podstawie niniejszej Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

I. Posiadanie, przysługiwanie i wykonywanie praw

1. Do celów niniejszego Załącznika "własność intelektualna" jest określona w definicji zawartej w artykule 2 litera c) niniejszej Umowy.

2. Niniejszy Załącznik odnosi się do przydziału praw, korzyści i opłat licencyjnych między Stronami i uczestnikami. Każda Strona i jej uczestnicy zapewniają, że druga Strona może uzyskać prawa do własności intelektualnej, przydzielonej jej zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Ponadto, niniejszy Załącznik nie zmienia oraz nie pogarsza warunków przysługiwania praw osobistych i majątkowych oraz opłat licencyjnych między Stroną i jej obywatelami lub uczestnikami, oraz reguł upowszechniania i wykorzystywania informacji, które będą ustalone na mocy przepisów ustawowych oraz praktyk stosowanych przez każdą ze Stron.

3. Strony będą się kierować następującymi zasadami, które powinny być przestrzegane przy zawieraniu umów:

a) skuteczna ochrona własności intelektualnej. Strony zapewnią, że one oraz ich uczestnicy notyfikują siebie wzajemnie w stosownym czasie o powstaniu jakiejkolwiek własności intelektualnej wynikającej ze stosowania niniejszej Umowy lub uzgodnień wprowadzających ją w życie, oraz dążą do uzyskania ochrony tej własności intelektualnej w stosownym czasie;

b) efektywne wykorzystanie rezultatów badań, z uwzględnieniem wkładu Stron i ich uczestników;

c) niedyskryminacyjne traktowanie uczestników drugiej Strony w porównaniu z traktowaniem uczestników własnej Strony, w odniesieniu do posiadania, przysługiwania i wykonywania praw własności intelektualnej;

d) ochrona gospodarczych informacji poufnych.

4. Uczestnicy wspólnie wprowadzą Plan Zarządzania Technologicznego (TMP). TMP jest szczególną Umową, która zostaje zawarta między uczestnikami wspólnych badań naukowych, określającą odpowiednio ich prawa i obowiązki, łącznie z tymi, które wynikają z posiadania i używania, wraz z publikacją informacji i własności intelektualnej powstałych w toku prowadzenia wspólnych badań.

W odniesieniu do IP, TMP zwykle określa, między innymi, własność, ochronę, prawa użytkownika do celów badania i rozwoju, wykorzystania i upowszechniania, w tym ustaleń w odniesieniu do wspólnych publikacji, prawa i obowiązki wizytujących badaczy oraz procedury rozstrzygania sporów. TMP może również określać informacje podstawowe i uzupełniające, podlegające licencjonowaniu i dostarczeniu. TMP opracowuje się uwzględniając cele wspólnych badań, właściwe składki uczestników, korzyści i niedogodności wynikające z udzielania zezwoleń na zasadzie terytorialnej lub pól działalności, wymagania nałożone przez stosowne przepisy prawa, procedury rozstrzygania sporów oraz inne czynniki uznane przez uczestników za właściwe. Prawa i obowiązki dotyczące badań naukowych wykonywanych przez wizytujących naukowców (tj. naukowców niestanowiących danej Strony lub uczestnika) w zakresie własności intelektualnej są także zawarte we wspólnym planie zarządzania technologicznego. TMP zostaje zatwierdzony przez odpowiedzialną agencję finansującą, lub departament Strony zaangażowanej w finansowanie badań naukowych, przed zawarciem umów w zakresie współpracy dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych, do których jest załączony.

5. Informacja lub własność intelektualna powstała w toku badań naukowych i nie zawarta w TMP, będzie używana zgodnie z zasadami określonymi w TMP. W razie niezgodności, która nie może być usunięta w toku procedury rozwiązywania sporów, taka informacja lub własność intelektualna znajduje się we wspólnym posiadaniu uczestników zaangażowanych we wspólne badania, z których wynika informacja lub własność intelektualna. Każdy uczestnik, którego dotyczy niniejsze postanowienie ma prawo wykorzystywania takich informacji lub własności intelektualnej dla własnych celów handlowych bez ograniczenia geograficznego.

6. Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi, każda Strona zapewni, że drugiej Stronie i jej uczestnikom przysługiwać będą prawa własności intelektualnej.

7. Utrzymując warunki konkurencji w dziedzinach, których dotyczy niniejsza Umowa, każda ze Stron podejmuje starania w celu zapewnienia, że prawa nabyte zgodnie z niniejszą Umową oraz ustalenia poczynione na mocy niniejszej Umowy są realizowane w sposób wspierający w szczególności:

i) upowszechnianie i wykorzystywanie informacji wytworzonych, ujawnionych lub w inny sposób udostępnionych na mocy niniejszej Umowy; oraz

ii) przyjmowania i stosowania międzynarodowych standardów.

8. Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy nie będzie mieć wpływu na prawa i obowiązki uczestników w odniesieniu do własności intelektualnej wynikającej z zatwierdzonych projektów w toku, zgodnie z niniejszym Załącznikiem.

II. Dzieła chronione prawem autorskim oraz dzieła literackie o charakterze naukowym

Prawa autorskie przysługujące Stronom lub ich uczestnikom są traktowane zgodnie z Aktem Paryskim Konwencji Berneńskiej i Porozumieniem TRIPs.

Bez uszczerbku dla sekcji III, oraz jeśli nie ustalono inaczej w TMP, wyniki badań naukowych publikują wspólnie Strony lub uczestnicy. Zgodnie z zasadą ogólną, stosuje się następujące procedury:

1. W przypadku opublikowania przez Stronę lub podmioty publiczne tej Strony naukowych i technicznych czasopism, artykułów, sprawozdań, książek, w tym także prezentacji wideo i oprogramowania, powstałych w wyniku wspólnych badań, zgodnie z niniejszą Umową, druga Strona ma prawo do ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na tłumaczenie, reprodukcję, adaptację, przenoszenie oraz publiczne upowszechnianie takich dzieł.

2. Strony zapewnią, że dzieła literackie o charakterze naukowym powstałe w wyniku wspólnych badań zgodnie z niniejszą Umową oraz opublikowane przez wydawców niezależnych zostają upowszechnione na możliwie najszerszą skalę.

3. Wszystkie egzemplarze dzieła chronionego prawem autorskim, upowszechnianego publicznie i przygotowanego zgodnie z niniejszym postanowieniami, są opatrzone nazwiskami autora lub autorów dzieła, o ile autor lub autorzy wyraźnie nie odmówią ujawnienia ich nazwisk. Egzemplarze opatrzone są również czytelnym potwierdzeniem wspólnego wsparcia obu Stron.

III. Informacje niejawne

A. Informacje niejawne w formie dokumentu

1. Każda ze Stron, jej agencje lub uczestnicy, odpowiednio, wskazują tak wcześnie jak to możliwe, najlepiej w TMP, informacje, które chcą zachować jako nieujawnione w związku z niniejszą Umową, uwzględniając między innymi następujące kryteria:

a) tajność informacji w znaczeniu, że informacje, jako takie lub w określonym układzie, lub połączeniu ich elementów, nie są powszechnie znane ani łatwo dostępne środkami prawnymi ekspertom w danej dziedzinie;

b) rzeczywistą lub potencjalną handlową wartość informacji z tytułu ich tajności; oraz;

c) uprzednią ochronę informacji w znaczeniu, że względem tych informacji osoba prawnie sprawująca kontrolę podjęła działania zasadne w danych okolicznościach, mające na celu zachowanie tajności informacji.

Uprzednią ochronę informacji w znaczeniu, że względem tych informacji osoba prawnie sprawująca kontrolę podjęła działania zasadne w danych okolicznościach, mające na celu zachowanie tajności informacji.

2. Każda ze Stron zapewnia, że Strona i jej uczestnicy wyraźnie zaznaczają informacje nieujawnione, na przykład poprzez właściwe cechowanie lub ograniczające objaśnienia. Powyższe ma również zastosowanie do każdej reprodukcji takiej informacji, w całości lub w części.

Strona otrzymująca niejawne informacje na mocy niniejszej Umowy szanuje ich uprzywilejowanie. Ograniczenia te wygasają automatycznie, kiedy informacja zostaje ujawniona przez właściciela bez ograniczeń.

3. Informacje niejawne przekazane na mocy niniejszej Umowy mogą zostać upowszechnione przez Stronę je otrzymującą, osobom Strony, bądź zatrudnionym przez Stronę otrzymującą informacje oraz innym danym działom lub agencjom Strony otrzymującej informacje, upoważnionym do tego dla szczególnych celów prowadzonych wspólnych badań pod warunkiem że wszelkie takie niejawne informacje są upowszechniane wyłącznie pod warunkiem poufności i będą łatwo rozpoznawalne jako takie, jak określono powyżej.

4. Za uprzednią pisemną zgodą Strony dostarczającej informację nieujawnioną na mocy niniejszej Umowy, Strona przyjmująca może upowszechniać taką nieujawnioną informację w zakresie szerszym niż to przewidziano w ustępie 3. Strony współpracują w rozwijaniu procedur wnioskowania o uprzednią pisemną zgodę na wspomniane szersze upowszechnianie i otrzymywania jej, a każda ze Stron przyzna taką zgodę w zakresie przewidzianym przez jej wewnętrzną politykę oraz przepisy wykonawcze i ustawowe.

B. Informacje niezawarte w dokumentacji, niepodlegające ujawnieniu

Niejawne informacje w formie innej niż dokument lub inne poufne bądź uprzywilejowane informacje przekazywane na seminariach i innych spotkaniach zorganizowanych z mocy niniejszej Umowy, albo informacje wynikające z przydziału obowiązków pracownikom, korzystania z obiektów lub wspólnych projektów, są przez Strony lub ich uczestników traktowane zgodnie z zasadami określonymi dla informacji w formie dokumentu, jednak pod warunkiem że odbiorca takich niejawnych lub innych poufnych lub uprzywilejowanych informacji ma świadomość poufnego charakteru przekazanych informacji w chwili, gdy następuje przekazanie takich informacji.

C. Kontrola

Każda Strona podejmuje starania, aby zapewnić, że informacje niepodlegające ujawnieniu, otrzymane przez nią zgodnie z niniejszą Umową, są kontrolowane jak niniejszym przewidziano. Jeżeli jedna ze Stron uświadamia sobie, że nie będzie lub ma uzasadnione powody przypuszczać, że może nie być w stanie wypełnić postanowień powyższych sekcji A i B w zakresie nieupowszechniania, niezwłocznie powiadamia drugą Stronę. Następnie Strony konsultują się w celu określenia właściwego sposobu działania.

* Z dniem 17 maja 2010 r. umowa została przedłużona do dnia 16 maja 2015 r., zgodnie z informacją dotyczącą wejścia w życie Umowy odnawiającej Umowę o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (Dz.U.UE.L.2010.304.1).

Z dniem 17 maja 2015 r. umowa została przedłużona do dnia 16 maja 2020 r., zgodnie z informacją na temat wejścia w życie Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (Dz.U.UE.L.2016.89.1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.