Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana (COM(2012)0204 - C7-0112/2012 -... - OpenLEX

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana (COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.332E.118

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2013 r.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - obuwie, Hiszpania

P7_TA(2012)0231

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/020 ES/ Comunidad Valenciana footwear, z Hiszpanii) (COM(2012)0204 - C7-0112/2012-2012/2089(BUD))

(2013/C 332 E/25)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0204 - C7-0112/2012),
uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 1 (PMI z 17 maja 2006 r.), a w szczególności jego pkt 28,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 2 (rozporządzenie w sprawie EFG),
uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 28 PMI z 17 maja 2006 r.,
uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0189/2012),
A.
mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,
B.
mając na uwadze, że zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,
C.
mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu PMI z 17 maja 2006 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,
D.
mając na uwadze, że Hiszpania wystąpiła o pomoc w związku z 876 zwolnieniami (wszystkie mają zostać objęte pomocą), do których doszło w 146 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 15 według klasyfikacji NACE Rev. 2 ("Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych") 3 w regionie według klasyfikacji NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) w Hiszpanii,
E.
mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu w sprawie EFG,
1.
zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Hiszpania ma prawo do pomocy finansowej na mocy powyższego rozporządzenia;
2.
odnotowuje, że władze Hiszpanii przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 28 grudnia 2011 r., a Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku w dniu 4 maja 2012 r.; wyraża zadowolenie, że procedura oceny i dostarczenie dodatkowych informacji przez państwo członkowskie przebiegły szybko i prawidłowo;
3.
zauważa, że 26 % wszystkich pracowników w regionie Comunidad Valenciana było zatrudnionych w sektorze obuwniczym, który wnosił tym samym istotny wkład w lokalną gospodarkę zdominowaną przez małe i średnie przedsiębiorstwa działające w tradycyjnych sektorach takich jak sektor tekstylny, obuwniczy i ceramiczny;
4.
zwraca uwagę, że w regionie Comunidad Valenciana miały miejsce w przeszłości cztery masowe zwolnienia i wyraża zadowolenie, że region ten postanowił korzystać ze wsparcia z EFG, by rozwiązać kwestię tych zwolnień: EGF/2009/014 ES/Valencia - przemysł ceramiczny, EGF/2010/005 ES/Valencia -kamienie/marmur, EGF/2010/009 ES/Valencia - sektor tekstylny, EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana -sektor budowlany; wyraża zadowolenie z faktu, że region korzysta z wcześniejszych doświadczeń związanych z EFG i szybko udzielał pomocy pracownikom w różnych sektorach;
5.
docenia to, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Hiszpanii postanowiły rozpocząć wdrażanie środków jeszcze przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu pomocy z EFG na zaproponowany skoordynowany pakiet;
6.
przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans takich pracowników na zatrudnienie przez odpowiednie szkolenia oraz uznanie ich umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie życia zawodowego; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane do poziomu wykształcenia i do potrzeb zwolnionych pracowników;
7.
zwraca uwagę, że środki w zakresie szkoleń są ukierunkowane na miejsca pracy w sektorze obuwniczym o wysokiej wartości dodanej, co do których według władz Hiszpanii istnieje małe prawdopodobieństwo, że zostaną przeniesione, oraz na miejsca pracy, które dają nadzieję na wzrost w perspektywie krótko-lub średnioterminowej;
8.
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przeprowadzono konsultacje z partnerami społecznymi w sprawie treści skoordynowanego pakietu, wyznaczenia zakresu odpowiedzialności, podziału zadań i harmonogramu ich realizacji;
9.
podkreśla, że trzeba wyciągnąć wnioski z przygotowania i realizacji niniejszego wniosku oraz innych wniosków dotyczących masowych zwolnień w wielu MŚP w jednym sektorze, w szczególności w zakresie kwalifikowalności osób prowadzących działalność na własny rachunek i właścicieli MŚP do otrzymania wsparcia z EFG na mocy przyszłego rozporządzenia, a także w zakresie rozwiązań wprowadzanych przez regiony i państwa członkowskie służących szybkiemu sporządzaniu wniosków sektorowych obejmujących dużą liczbę przedsiębiorstw;
10.
zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych i budżetowych celem szybszego uruchamiania EFG; docenia wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji ulepszoną procedurę, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku EFG równocześnie z wnioskiem o jego uruchomienie; wyraża nadzieję, że dalsze usprawnienia procedury zostaną uwzględnione w nowym rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) oraz że uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;
11.
przypomina, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania sprawnej i szybkiej procedury przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniając jednorazowe, ograniczone w czasie, indywidualne wsparcie mające na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego i gospodarczego; podkreśla rolę, jaką EFG może odegrać w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;
12.
podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy zwolnionych pracowników; ponadto podkreśla, że pomoc z EFG może współfinansować jedynie aktywne działania na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których - na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych - odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów; ubolewa nad faktem, że EFG może zachęcać przedsiębiorstwa do zastępowania siły roboczej zatrudnionej na umowy pracownikami zatrudnianymi krótkoterminowo i na bardziej elastycznych warunkach;
13.
odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat jego komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia całkowitego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;
14.
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie ponawianych wniosków Parlamentu w budżecie na rok 2012 uwidocznione są środki na płatności w wysokości 50.000.000 EUR w pozycji budżetowej EFG 04 05 01; przypomina, że EFG stworzono jako osobny specjalny instrument z własnymi celami i terminami i że w związku z tym ma on prawo do własnych środków, co pozwoli uniknąć przesunięć z innych linii budżetowych, jak miało to miejsce w przeszłości, co mogłoby ujemnie wpłynąć na realizację celów politycznych EFG;
15.
wyraża ubolewanie z powodu decyzji Rady o zablokowaniu przedłużenia odstępstwa związanego z kryzysem, które pozwala na objęcie pomocą finansową również pracowników zwalnianych w wyniku obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego, oprócz pracowników tracących pracę z powodu zmian strukturalnych w handlu światowym, oraz które pozwala na podwyższenie stopy współfinansowania przez UE do wartości 65 % kosztów programu w przypadku wniosków złożonych po dniu 31 grudnia 2011 r., oraz wzywa Radę do bezzwłocznego ponownego wprowadzenia tego środka;
16.
zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;
17.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
18.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z załącznikiem, Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/020 ES/ Comunidad Valenciana footwear, z Hiszpanii)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2012/354/UE.)
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1893/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.