Dyrektywa delegowana 2015/13 zmieniająca załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE w odniesieniu do... - OpenLEX

Dyrektywa delegowana 2015/13 zmieniająca załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE w odniesieniu do zakresu strumieni objętości wody w przypadku wodomierzy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.3.42

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2015 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/13
z dnia 31 października 2014 r.
zmieniająca załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE w odniesieniu do zakresu strumieni objętości wody w przypadku wodomierzy
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych 1 , w szczególności jej art. 47 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 2014/32/UE określono wymagania, jakie muszą spełniać przyrządy pomiarowe w związku z ich wprowadzaniem do obrotu lub oddawaniem do użytku na potrzeby określonych zadań pomiarowych przewidzianych przepisami ustanowionymi przez państwa członkowskie.

(2) W pierwszym z wymagań szczegółowych dotyczących wodomierzy (wymaganie w pkt 1), zawartych w załączniku III do dyrektywy 2014/32/UE w sprawie przyrządów pomiarowych, określono znamionowy warunek użytkowania, w którym przewidziano zakres strumieni objętości wody Q3/Q1 ≥ 10.

(3) W dniu 31 października 2011 r. weszła w życie zaktualizowana wersja normy EN 14154, w której określono następujący zakres strumieni objętości wody: Q3/Q1 ≥ 40. Zmieniona norma EN 14154 odzwierciedla normę międzynarodową. Zawarte w niej wymaganie w odniesieniu do strumieni objętości wody jest bardziej rygorystyczne od wymagania szczegółowego określonego w załączniku III do dyrektywy 2014/32/UE, dzięki czemu uzyskuje się dokładniejsze pomiary.

(4) Przez wprowadzeniem dyrektywą 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2 w sprawie przyrządów pomiarowych wymagania, w którym przewidziano zakres strumieni objętości wody Q3/Q1 ≥ 10, we wszystkich państwach członkowskich stosowano międzynarodową normę OIML z zakresem strumieni objętości wody Q3/Q1 ≥ 40. W wyniku stosowania przepisów przejściowych ustanowionych w art. 50 ust. 2 dyrektywy 2014/32/UE większość wodomierzy znajdujących się obecnie w obrocie jest już zgodna z wymaganiem, w którym przewidziano zakres Q3/Q1 ≥ 40.

(5) Wodomierze o zakresie strumieni objętości wody Q3/Q1 ≥ 10 mogą być oferowane po dużo korzystniejszych cenach od wodomierzy spełniających wymagania normy EN 14154 (Q3/Q1 ≥ 40). Zgodnie z pkt 10 załącznika III do dyrektywy 2014/32/UE określenie, między innymi, jaki zakres strumieni objętości wody należy stosować, aby wodomierz umożliwiał dokonanie dokładnego pomiaru przewidywanego lub przewidywalnego zużycia, pozostawia się w gestii przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub osoby prawnie upoważnionej do instalowania wodomierza 3 . W związku z tym dopuszczalne jest instalowanie wodomierzy niespełniających wymagań normy EN 14154 w odniesieniu do zakresu strumieni objętości wody, ale zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku III do dyrektywy 2014/32/UE. Może to jednak zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia w rachunkach klientów błędów wynikających z mniejszej dokładności pomiaru wodomierza.

(6) Zakres strumienia objętości wody Q3/Q1 ≥ 40 odpowiada najnowszemu stanowi wiedzy w tej dziedzinie, którego wyrazem jest norma międzynarodowa oraz praktyka wytwarzania, a także minimalnemu poziomowi jakości dostępnej obecnie na rynku unijnym. Umożliwia on dokładniejsze pomiary, zapewniając tym samym wyższy poziom ochrony konsumentów. Biorąc pod uwagę fakt, iż wymaganie, zgodnie z którym zakres strumienia objętości wody Q3/Q1 ≥ 40, jest o od wielu lat stosowane na rynku jako wymaganie minimalne w instalowanych wodomierzach, zapewnienie zgodności z nim nie jest związane z dodatkowymi kosztami dla użytkowników.

(7) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany w dyrektywie 2014/32/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Pkt 1 załącznika III do dyrektywy 2014/32/UE otrzymuje brzmienie:

"1. Zakres strumieni objętości wody.

Wartości zakresów strumieni objętości spełniają następujące warunki:

Q3/Q1 ≥ 40

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25".

Artykuł  2
1.
Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2016 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 20 kwietnia 2016 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

1 Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 149.
2 Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz.U. L 135 z 30.4.2004, s. 1).
3 Zob. pkt 10 załącznika III do dyrektywy 2014/32/UE.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.