Dyrektywa 97/62/WE dostosowująca do postępu naukowo-technicznego dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1997.305.42

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1997 r.

DYREKTYWA RADY 97/62/WE
z dnia 27 października 1997 r.
dostosowująca do postępu naukowo-technicznego dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 92/43/EWG(1), w szczególności jej art. 19 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

niektóre typy siedlisk przyrodniczych i gatunki z załącznika I i II do dyrektywy 92/43/EWG powinny zostać dostosowane do postępu naukowo-technicznego;

wskazówki do interpretacji siedlisk przyrodniczych w Unii Europejskiej (15 EUR wersja z kwietnia 1996 r.) zawierają nowe kody Natura 2000, które określają każdy typ siedliska przyrodniczego; odniesienie do kodu Corine w załączniku I do dyrektywy 92/43/EWG powinno zostać zastąpione przez odniesienie do kodu Natura 2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Załączniki I i II do dyrektywy 92/43/EWG zastępuje się Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 31 grudnia 1997 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 października 1997 r.
W imieniu Rady
R. GOEBBELS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I

TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH WAŻNE DLA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY

Interpretacja

Wskazówki do interpretacji typów siedlisk przyrodniczych znajdują się we »Wskazówkach interpretacji europejskich siedlisk przyrodniczych«, w brzmieniu zatwierdzonym przez komitet ustanowiony zgodnie z art. 20 (»Komitet ds. Siedlisk Przyrodniczych«), opublikowanych przez Komisję Europejską(1).

Kody odpowiadają kodom Natura 2000.

Symbol »*« oznacza typy siedlisk o pierwszorzędnym znaczeniu.

1. SIEDLISKA NADBRZEŻNE I HALOFITYCZNE

11. Otwarte morze i obszary pływowe

1110 Piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte morską wodą przez cały czas

1120 Łąki podwodne utworzone przez *Posidonia (Posidonion oceanicae)

1130 Estuaria

1140 Muliste i piaszczyste płycizny przybrzeżne nieprzykryte wodą morską w czasie odpływu

1150 * Laguny przybrzeżne

1160 Wielkie, płytkie ujścia rzek i zatoki

1170 Rafy

1180 Morskie »kolumny« wytworzone przez wyciekające gazy

12. Morskie wybrzeża klifowe oraz plaże żwirowe lub kamieniste

1210 Jednoroczna roślinność przy linii przyboju

1220 Wieloletnia roślinność wybrzeży skalistych

1230 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży atlantyckich i bałtyckich

1240 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży śródziemnomorskich z endemicznymi gatunkami Limonium spp.

1250 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży makaronezyjskich z roślinnością endemiczną dla tych wybrzeży

13. Atlantyckie i kontynentalne słone błota przybrzeżne (marsze) i słone łąki

1310 Salicornia i inne rośliny jednoroczne kolonizujące muły i piaski

1320 Szuwary ze Spartina (Spartinion maritimae)

1330 Atlantyckie słone łąki (Glaco-Puccinellietalia maritimae)

1340 * Kontynentalne słone łąki

14. Śródziemnomorskie i termoatlantyckie słone mokradła, przybrzeżne (marsze) i słone łąki

1410 Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi)

1420 Śródziemnomorskie i termoatlantyckie halofilne zarośla (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Iberyjskie halo-nitrofilne zarośla (Pegano-Salsoletea)

15. Słone i gipsowe stepy kontynentalne

1510 * Śródziemnomorskie słone stepy (Limonietalia)

1520 * Iberyjskie stepy gipsowe (Gypsophiletalia)

1530 * Panońskie słone stepy i słone mokradła przybrzeżne (marsze)

16. Archipelag bałtycko-borealny, obszary przybrzeżne i pagórkowate

1610 Bałtyckie wyspy oz z roślinnością piaszczystych, kamiennych i żwirowych plaż oraz roślinnością strefy sublitoralnej

1620 Borealne bałtyckie wysepki i małe wyspy

1630 * Borealne bałtyckie łąki przybrzeżne

1640 Borealne bałtyckie piaszczyste plaże z roślinnością wieloletnią

1650 Borealne bałtyckie wąskie przesmyki

2. WYDMY PRZYBRZEŻNE PIASZCZYSTE I WYDMY KONTYNENTALNE

21. Wydmy piaszczyste na wybrzeżach Atlantyku, Morza Północnego i Bałtyku

2110 Inicjalne wydmy wędrujące

2120 Wydmy wędrujące wzdłuż linii plaż z Ammophila arenaria (»białe wydmy«)

2130 * Ustabilizowane wydmy z roślinnością zielną (»wydmy szare«)

2140 * Ustabilizowane, bezwapniowe wydmy z Empetrum nigrum

2150 * Ustabilizowane, bezwapniowe wydmy atlantyckie (Calluno-Ulicetea)

2160 Wydmy z Hippophaë rhamnoides

2170 Wydmy z Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180 Porośnięte lasem wydmy wybrzeża atlantyckiego, kontynentalnego i borealnego

2190 Wilgotne obniżenia wydm

21A0 Piaszczyste niziny nadbrzeżne (* machairs w Irlandii)

22. Wydmy piaszczyste wybrzeży śródziemnomorskich

2210 Ustabilizowane wydmy piaszczyste Crucianellion maritimae

2220 Wydmy z Euphorbia terracina

2230 Wydmowe murawy Malcolmietalia

2240 Wydmowe murawy Brachypodietalia z roślinnością jednoroczną

2250 * Wydmy nadbrzeżne z Juniperus spp.

2260 Wydmowe zarośla twardolistne Cisto-Lavenduletalia

2270 * Wydmy porośnięte Pinus pinea i/lub Pinus pinaster

23. Wydmy kontynentalne, stare i bezwapniowe

2310 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Genista

2320 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Empetrum nigrum

2330 Otwarte murawy wydm kontynentalnych z Corynephorus i Agrostis

2340 * Pannońskie wydmy kontynentalne

3. SIEDLISKA SŁODKOWODNE

31. Wody stojące

3110 Wody oligotroficzne, zawierające bardzo niewiele składników mineralnych na piaszczystych równinach (Littorelletalia uniflorae)

3120 Wody oligotroficzne, zawierające bardzo niewiele składników mineralnych Isoetes spp., na zachodnio-śródziemnomorskich piaszczystych równinach

3130 Oligotroficzne do mezotroficznych wody stojące z roślinnością Littorelletea uniflorae i/lub Isoëto-Nanojuncetea

3140 Twarde oligo-mezotroficzne wody z roślinnością bentosową formacji tzw. »łąki« ramienicowe (Chara spp.)

3150 Naturalne jeziora eutroficzne z roślinnością typu Magnopotamion lub Hydrocharition

3160 Naturalne jeziora i stawy dystroficzne

3170 * Okresowe stawy obszaru śródziemnomorskiego

3180 * Jeziora zimowe Turloughs (Irlandia)

32. Wody bieżące - odcinki cieków wodnych z naturalną lub półnaturalną dynamiką (małe, średnie lub główne koryta), w których jakość wody nie wykazuje znaczącego pogorszenia

3210 Fennoskandyjskie naturalne rzeki

3220 Rzeki alpejskie i roślinność trawiasta wzdłuż ich brzegów

3230 Rzeki alpejskie i ich roślinność krzewiasta z Myricaria germanica

3240 Rzeki alpejskie i ich roślinność krzewiasta z Salix elaeagnos

3250 Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Glaucium flavum

3260 Pływające zbiorowiska wodnych jaskrów w rzekach równinnych i podgórskich z roślinnością Ranunculion fluitantis oraz Callitricho-Batrachion

3270 Rzeki podgórskie z roślinnością Chenpodium rubri p.p. Bidention p.p.

3280 Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Pascalo-Agrostidion i wiszącymi zasłonami z Salix i Populus alba

3290 Okresowo płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Paspalo-Agrostidion

4. WRZOSOWISKA I ZAROŚLA STREFY UMIARKOWANEJ

4010 Północnoatlantyckie podmokłe wrzosowiska z Erica tetralix

4020 * Umiarkowane atlantyckie podmokłe wrzosowiska z Erica ciliaris i Erica tetralix

4030 Europejskie suche wrzosowiska

4040 * Suche atlantyckie wrzosowiska plaż z Erica vagans

4050 * Endemiczne suche wrzosowiska makaronezyjskie

4060 Alpejskie i borealne wrzosowiska

4070 * Zarośla z Pinus mugo i Rhododendron hirsutum (Mug -Rhododendretum hirsuti)

4080 Subarktyczne zarośla wierzbowe z Salix spp.

4090 Endemiczne górskie, śródziemnomorskie wrzosowiska z kolcolistem

5. ZAROŚLA TWARDOLISTNE (MAKIA)

51. Zarośla subśródziemnomorskie i strefy umiarkowanej

5110 Stałe formacje z Buxus sempervirens na wapiennych zboczach skalnych (Berberidion p.p.)

5120 Formacje górskie z Cytisus purgans

5130 Formacje z Juniperus communis na wapiennych wrzosowiskach i obszarach trawiastych

5140 * Formacje Cistus palhinhae na nadmorskich podmokłych wrzosowiskach

52. Śródziemnomorska makia z drzewami

5210 Makia z Juniperus spp.

5220 * Makia z Zyziphus

5230 * Makia z Laurus nobilis

53. Śródziemnomorskie i półstepowe zarośla (garig)

5310 Zarośla wawrzynolistne z Laurus nobilis

5320 Niskie formacje wilczomleczów w pobliżu klifów

5330 Śródziemnomorskie i półstepowe zarośla

54. Frygany

5410 Frygana zachodnio-śródziemnomorska (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Frygana z Sarcopoterium spinosum

5430 Endemiczne formacje frygany Euphorbio-Verbascion

6. NATURALNE I PÓŁNATURALNE MURAWY

61. Naturalne murawy

6110 * Murawy na skrasowiałych skałach wapiennych lub bazofilne Alysso-Sedion albi

6120 * Suche, piaszczyste, wapniste murawy

6130 Murawy trzcinnikowe z Violetalia calaminariae

6140 Pirenejskie murawy na podłożu krzemianowym z Festuca eskia

6150 Alpejskie i borealne łąki krzemianowe

6160 Iberyjskie górskie murawy z Festuca indigesta

6170 Alpejskie i subalpejskie murawy na podłożu wapiennym

6180 Makaronezyjskie murawy górskie

62. Półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli

6210 Półnaturalne suche murawy i zarośla na wapiennych podłożach (Festuco-Brometalia) (* ważne stanowiska storczyków)

6220 * Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi Thero-Brachypodietea

6230 * Murawy z Nardus bogate w gatunki, na krzemionkowych podłożach w strefach górskich (i podgórskich w Europie kontynentalnej)

6240 * Sub-pannońskie murawy stepowe

6250 * Panońskie murawy stepowe na podłożu lessowym

6260 * Pannońskie stepy piaszczyste

6270 * Fennoskandyjskie nizinne bogate gatunkowo murawy suche do mezoicznych

6280 * Nordyckie alvar i prekambryjskie wapienne skały płaskie

63. Twardolistne spasane lasy (dehesas)

6310 Dehesas z wiecznie zielonymi Quercus spp.

64. Półnaturalne podmokłe łąki ziołoroślowe

6410 Łąki z Molinia na kredzie, torfie i glinie (Molinion caeruleae)

6420 Śródziemnomorskie ziołorośla i łąki trzęślicowe Molinio-Holoschoenion

6430 Ziołorośla eutroficzne płaskowyżów, górskie i alpejskie

6440 Łąki zalewowe dolin rzek Cnidion dubii

6450 Północne borealne łąki zalewowe

65. Mezofilne murawy

6510 Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Górskie łąki kośne

6530 * Fennoskandyjskie leśne łąki

7. TORFOWISKA WYSOKIE, NISKIE I TRZĘSAWISKA

71. Kwaśne trzęsawiska z torfowcem

7110 * Czynne, żywe torfowiska wysokie

7120 Zdegradowane torfowiska wysokie (zdolne jeszcze do naturalnej regeneracji)

7130 Torfowiska wierzchowinowe (* jeżeli czynne)

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

7150 Obniżenia dolinkowe torfowisk Rhynchosporion

7160 Fennoskandyjskie bogate w składniki mineralne źródła i źródliska

72. Torfowiska niskie na podłożach wapiennych

7210 * Torfowiska niskie na podłożach wapiennych z Cladium mariscus oraz gatunkami Caricion davallianae

7220 * Petryfikujące źródła tufowe (Cratoneurion)

7230 Alkaliczne torfowiska niskie

7240 * Pionierskie formacje alpejskie Caricion bicoloris-atrofuscae

73. Torfowiska borealne

7310 * Torfowiska Aapa

7320 * Torfowiska Palsa

8. SIEDLISKA NASKALNE I JASKINIE

81. Piargi

8110 Krzemianowe piargi poziomu górskiego do poziomu śniegu (Androsacetalia alpinae oraz Galeopsietalia ladani)

8120 Piargi na podłożu wapiennym i eutric poziomu górskiego do alpejskiego (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Zachodniośródziemnomorskie i termofilne piargi

8140 Wschodnio-śródziemnomorskie piargi

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi na podłożu krzemianowym

8160 * Środkowoeuropejskie piargi na podłożu wapiennym poziomu wzgórz i poziomu górskiego

82. Roślinność szczelin na skalnych zboczach

8210 Roślinność szczelin na skalnych zboczach o podłożu wapiennym

8220 Roślinność szczelin na skalnych zboczach o podłożu krzemianowym

8230 Pionierska roślinność na powierzchniach skalnych o podłożu krzemianowym Sedo-Scleranthion lub Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 * Bruki wapniowe

83. Inne siedliska skalne

8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

8320 Pola lawy i naturalne odkrywki

8330 Zalane lub częściowo zalane jaskinie morskie

8340 Stałe lodowce

9. LASY

Naturalna i półnaturalna roślinność leśna składająca się z rodzimych gatunków tworzących las wysokopienny z typowym podszytem i spełniająca następujące kryteria: rzadkie lub pozostałości po lasach, i/lub obejmująca gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

90. Lasy Europy Borealnej

9010 * Zachodnia tajga

9020 * Fennoskandyjskie hemiborealne naturalne stare szerokolistne lasy liściaste (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus lub Ulmus) bogate w epifity

9030 * Naturalne lasy pierwotnych etapów wybrzeża pagórkowatego

9040 Nordyckie subalpejskie / subarktyczne lasy z Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050 Fennoskandyjskie lasy z bogato występującymi ziołami z Picea abies

9060 Lasy iglaste na, lub powiązane z glacjofluwialnymi ozami

9070 Fennoskandyjskie zalesione pastwiska

9080 Fennoskandyjskie liściaste lasy bagnienne

91. Lasy strefy umiarkowanej Europy

9110 Las bukowy Luzulo-Fagetum

9120 Atlantyckie acydofilne lasy bukowe z Ilex i czasami również z Taxus w podszycie (Quercion robori-petraeae lub Lici-Fagenion)

9130 Las bukowy Asperulo-Fagetum

9140 Środkowoeuropejskie subalpejskie lasy bukowe z Acer i Rumex arifolius

9150 Środkowoeuropejskie lasy bukowe na podłożu wapiennym z Cephalanthero-Fagion

9160 Subatlantyckie i środkowoeuropejskie lasy dębowe lub grądowe z Carpinion betuli

9170 Lasy grądowe Galio-Carpinetum

9180 *Lasy Tili -Acerion na stromych zboczach, piargach i urwiskach

9190 Stare acydofilne lasy dębowe z Quercus robur na piaszczystych równinach

91A0 Stare lasy dębowe z Ilex i Blechum na Wyspach Brytyjskich

91B0 Termofilne lasy Fraxinus angustifolia

91C0 * Las kaledoński

91D0 * Las bagienny

91E0 * Aluwialne lasy z Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Nadbrzeżne lasy mieszane Quercus robur, Ulmus laevis i Ulmus minor, Fraxinus excelsior lub Fraxinus angustifolia, nad dużymi rzekami (Ulmenion minoris)

91G0 * Pannońskie lasy z Quercus petraea i Carpinus betulus

91H0 * Pannońskie lasy z Quercus pubescens

91I0 * Euro-syberyjskie lasy stepowe z Quercus spp.

91J0 * Lasy Taxus baccata na Wyspach Brytyjskich

92. Śródziemnomorskie lasy liściaste

9210 * Apenińskie lasy bukowe z Taxus i Ilex

9220 * Apenińskie lasy bukowe z Abies alba i lasy bukowe z Abies nebrodensis

9230 Galicyjsko-portugalskie lasy dębowe z Quercus robur i Quercus pyrenaica

9240 Lasy z Quercus faginea i Quercus canariensis (Półwysep Iberyjski)

9250 Lasy z Quercus trojana

9260 Lasy z Castanea sativa

9270 Greckie lasy bukowe z Abies borisii-regis

9280 Lasy Quercus frainetto

9290 Lasy cyprysowe (Acero-Cupression)

92A0 Lasy galeriowe z Salix alba i Populus alba

92B0 Formacje nadrzeczne nad okresowymi ciekami wodnymi obszaru śródziemnomorskiego z Rhododendron ponticum, Salix i innymi

92C0 Lasy z Platanus orientalis i Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0 Południowe nadrzeczne lasy galeriowe i zarośla (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae)

93. Śródziemnomorskie lasy twardolistne

9310 Egejskie lasy Aegean Quercus brachyphylla

9320 Lasy Olea i Ceratonia

9330 Lasy z Quercus suber

9340 Lasy z Quercus ilex i Quercus rotundifolia

9350 Lasy z Quercus macrolepis

9360 * Makaronezyjskie lasy wawrzynolistne (Laurus, Ocotea)

9370 * Gaje palmowe z Phoenix

9380 Lasy z Ilex aquifolium

94. Umiarkowane górskie lasy iglaste

9410 Acydofilne lasy Picea poziomów górskich do alpejskich (Vaccinio-Piceetea)

9420 Lasy alpejskie z Larix decidua i/lub Pinus cembra

9430 Subalpejskie oraz górskie lasy z Pinus uncinata (* na podłożach gipsowych lub wapniowych)

95. Śródziemnomorskie i makaronezyjskie iglaste lasy górskie

9510 * Południowoapenińskie lasy z Abies alba

9520 Lasy z Abies pinsapo

9530 * (Sub-) Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną sosną czarną

9540 Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną sosną Mesogejską

9550 Kanaryjskie endemiczne lasy sosnowe

9560 * Endemiczne lasy z Juniperus spp.

9570 * Lasy z Tetraclinis articulata

9580 * Śródziemnomorskie lasy z Taxus baccata

ZAŁĄCZNIK II

GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT WAŻNE DLA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY

Interpretacja

a) Załącznik II jest kontynuacją załącznika I dotyczącego ustanowienia spójnej sieci specjalnych obszarów ochrony.

b) Gatunki wyliczone w niniejszym załączniku wykazane są poprzez:

- nazwę gatunku albo podgatunku, lub

- przez grupę gatunków należących do wyższego taksonu lub do wskazanej części tego taksonu.

Skrót »spp.« po nazwie rodziny lub rodzaju oznacza wszystkie gatunki należące do tej rodziny lub rodzaju.

c) Symbole

Gwiazdka(*) przed nazwą gatunku oznacza, iż jest to gatunek o pierwszorzędnym znaczeniu.

Większość gatunków wymienionych w niniejszym załączniku jest również wymieniona w załączniku IV. Jeśli gatunek występujący w niniejszym załączniku nie występuje ani w załączniku IV, ani załączniku V, po nazwie gatunku występuje symbol (o); jeśli gatunek występujący w niniejszym załączniku występuje również w załączniku V, ale nie występuje w załączniku IV, po nazwie gatunku następuje symbol (V).

a) ZWIERZĘTA

KRĘGOWCE

SSAKI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

RODENTIA

Sciuridae

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Castoridae

Castor fiber (z wyjątkiem fińskich i szwedzkich populacji)

Microtidae

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus (hiszpańskie populacje: tylko te na południe od Duero; greckie populacje: tylko te na południe od 39 równoleżnika; z wyjątkiem fińskich populacji)

Ursidae

* Ursus arctos (z wyjątkiem fińskich i szwedzkich populacji)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Lynx lynx (z wyjątkiem fińskiej populacji)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (o)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

Capra aegagrus (naturalne populacje)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (naturalne populacje - Korsyka i Sardynia)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

GADY

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii

PŁAZY

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra atra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (włączając Discoglossus »jeanneae«)

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

RYBY

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (z wyjątkiem fińskich i szwedzkich populacji)

Lampetra planeri (o) (z wyjątkiem fińskich i szwedzkich populacji)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (z wyjątkiem szwedzkiej populacji)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (populacje naturalne) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (tylko w wodach słodkich) (V) (z wyjątkiem fińskich populacji)

Coregonidae

* Coregonus oxyrhynchus (anadromiczne populacje w pewnych sektorach Morza Północnego)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (o) (z wyjątkiem fińskich populacji)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (włączając C. willkommi)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Phoxinellus spp. (o)

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus alburnoides (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus frisii meidingeri (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus pigus (o)

Rutilus rubilio (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis taenia (o) (z wyjątkiem fińskich populacji)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata i Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [(o) z wyjatkiem Zingel asper Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPANIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (z wyjątkiem fińskich populacji)

Cottus petiti (o)

BEZKRĘGOWCE

STAWONOGI

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pytho kolwensis (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Lycaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

MIĘCZAKI

GASTROPODA

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

* Helicopsis striata austriaca (o)

Idiomela (Helix) subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

b) ROŚLINY

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia Radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campanula sabatia De Not.

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

Dianthus rupicola Biv.

* Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss.

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb.

* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Gonvolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy

* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo

* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. Cintrana (Coutinho)

Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

* Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco & Cabezudo

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* Ribes sardoum Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

LINACEAE

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

* Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys lunulata Parl.

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Primula apennina Widmer

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P. H. Davis

Pulsatilla patens (L.) Miller

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus lapponicus L.

* Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

* Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Sorbus teodori Liljefors

RUBIACEAE

* Galium litorale Guss.

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange

subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill

* Linaria ricardoi Cout.

* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Linaria tonzigii Lona

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

* Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

* Eryngium viviparum Gay

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relicta Jalas

Rośliny niższe

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

GATUNKI REGIONU MAKARONEZYJSKIEGO

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* Euphrasia azorica H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

Rośliny niższe

BRYOPHYTA

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o)

______

(1) »Wskazówki do interpretacji siedlisk przyrodniczych w Unii Europejskiej, wersja 15 EUR«, przyjęta przez Komitet ds. Siedlisk Przyrodniczych dnia 25 kwietnia 1996 r., Komisja Europejska, DG XI."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.