Dyrektywa 94/24/WE zmieniająca załącznik II do dyrektywy 74/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.164.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1994 r.

DYREKTYWA RADY 94/24/WE
z dnia 8 czerwca 1994 r.
zmieniająca załącznik II do dyrektywy 74/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 130s ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189c Traktatu,

a także mając na uwadze, co następuje:

załącznik II do dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa(3) powinien zostać zmieniony, biorąc pod uwagę najnowszą wiedzę na temat sytuacji awifauny;

niektóre Państwa Członkowskie wystąpiły do Komisji z wnioskiem o dokonanie zmiany załącznika II/2 w celu włączenia niektórych gatunków, na które dotychczas nie można było legalnie polować;

artykuł 7 ust. 4 wyżej wymienionej dyrektywy wymaga od Państw Członkowskich zapewnienia, że praktyka polowania jest zgodna z zasadami rozsądnego wykorzystywania i ekologicznie zrównoważonej kontroli danych gatunków ptactwa;

z uwagi na ich geograficzne rozmieszczenie oraz poziomy populacji w niektórych krajach niektóre gatunki mogą być odławiane lub kontrolowane lokalnie, co powoduje, że niektóre wnioski dotyczące uzupełnień do załącznika II/2 mogą zostać przyjęte;

gatunki Limosa limosa, Limosa lapponica oraz Numenius arquata powinny zostać usunięte z załącznika II/2 w odniesieniu do Włoch w celu ochrony globalnie zagrożonego gatunku Numenius tnuirostis, do którego są tak bardzo podobne jeśli chodzi o ich zwyczaje i wygląd, iż istnieje szczególne ryzyko ich pomylenia;

zezwolenie na polowanie na gatunki wymienione w załączniku II/2 jest jedynie opcją, z której Państwa Członkowskie mogą, lecz nie muszą skorzystać; nie wymaga się więc od nich podejmowania stosownych środków oraz o ile tak zdecydują, mogą to uczynić nawet po dacie ustanowionej dla stosowania niniejszej dyrektywy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Tekst załącznika II/2 do dyrektywy 79/409/EWG zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 30 września 1995 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 8 czerwca 1994 r.
W imieniu Rady
E. PAPAZOI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 255 z 2.10.1992, str. 5.

(2) Dz.U. C 191 z 22.7.1991, str. 14.

(3) Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 91/244/EWG (Dz.U. L 115 z 8.5.1991, str. 41).

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

"ANNEX II/2

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.