Dyrektywa 92/11/EWG zmieniająca dyrektywę 89/396/EWG w sprawie wskazówek lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.65.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/11/EWG
z dnia 3 marca 1992 r.
zmieniająca dyrektywę 89/396/EWG w sprawie wskazówek lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

we współpracy z Parlamentem Europejskim(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

niezbędne jest uwzględnienie niedających się przezwyciężyć trudności technicznych, które uniemożliwiły wdrożenie dyrektywy 89/396/EWG(4), zmienionej dyrektywą 91/238/EWG(5) do dnia 20 czerwca 1991 r.; niezbędne jest zatem odroczenie terminu jej wdrożenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W art. 7 akapit pierwszy dyrektywy 89/396/EWG tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- zabronić handlu artykułami niespełniającymi wymogów niniejszej dyrektywy z mocą od dnia 1 lipca 1992 r. Jednakże handel artykułami wprowadzonymi na rynek lub opatrzonymi etykietą przed tą datą i niespełniającymi wymogów niniejszej dyrektywy może być kontynuowany aż do wyczerpania zapasów."

Artykuł  2

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 1992 r.
W imieniu Rady
Arlindo MARQUES CUNHA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 219 z 22.8.1991, str. 11.

(2) Dz.U. C 305 z 25.11.1991, str. 54 oraz decyzja z dnia 12 lutego 1992 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 40 z 17.2.1992, str. 12.

(4) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 21.

(5) Dz.U. L 107 z 27.4.1991, str. 50.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.