Dyrektywa 90/612/EWG zmieniająca dyrektywę Rady 78/663/EWG ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla emulgatorów, stabilizatorów, zagęszczaczy i substancji żelujących do stosowania w środkach spożywczych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1990.326.58

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1990 r.

DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 26 października 1990 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 78/663/EWG ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla emulgatorów, stabilizatorów, zagęszczaczy i substancji żelujących do stosowania w środkach spożywczych

(90/612/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 24 listopada 1990 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi(1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

niezbędne jest uwzględnienie poprawionej specyfikacji zamieszczonej w Codex Alimentarius dla substancji E407 i E466, wydanie zezwolenia dla nowych technologii produkcji substancji E473 oraz dokonanie zróżnicowania między substancją E407, taką, jak została opisana w Załączniku do dyrektywy Rady 78/663/EWG(2), zmienionej dyrektywą 82/504/EWG(3), a podobnymi produktami nieobjętymi tym Załącznikiem;

zasięgnięto opinii Komitetu Naukowego ds. Żywności, zgodnie z art. 6 dyrektywy 89/107/EWG w sprawie przepisów mogących wpływać na zdrowie publiczne;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Środków Spożywczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Załącznik do dyrektywy 78/663/EWG zastępuje się Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie, najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia notyfikacji niniejszej dyrektywy, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Wspomniane przepisy zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji Procedura dokonywania takiego odniesienia określana jest przez Państwa Członkowskie.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 1990 r.

W imieniu Komisji
Martin BANGEMANN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 27.

(2) Dz.U. L 223 z 14.8.1978, str. 7.

(3) Dz.U. L 230 z 5.8.1982, str. 35.

ZAŁĄCZNIK

1. Pod E407 - Karagenina, punkt dotyczący popiołów nierozpuszczalnych w kwasie siarkowym 1 % v/v otrzymuje brzmienie:
"popioły nierozpuszczalne w kwasie (nierozpuszczalne w 10 % w/v kwasu solnego)nie więcej niż 1 % suchej masy
masa nierozpuszczalna w kwasie (nierozpuszczalna w 1 % v/v kwasu siarkowego)nie więcej niż 2 % suchej masy."

2. Pod E466 - Karboksymetyloceluloza, punkt dotyczący masy cząsteczkowej otrzymuje brzmienie:

"ponad około 17.000 (stopień polimeryzacji około 100)".

3. Pod E473 - Estry sacharozy:

a) ostatnie zdanie punktu dotyczącego opisu chemicznego zastępuje się zdaniem: "Żaden rozpuszczalnik organiczny inny niż dimetylosulfotlenek, dimetyloformamid, octan etylu, izopropanol, oraz izobutanol nie może być stosowany do ich przygotowywania";

b) pod punktem dotyczącym popiołów zasiarczonych dodaje się punkt w brzmieniu:

"zawartość dimetylosulfotlenekunie więcej niż 2 mg/kg";

c) pod punktem dotyczącym zawartości metanolu dodaje się punkt w brzmieniu:

"zawartość izobutanolunie więcej niż 10 mg/kg".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.