Dyrektywa 86/530/EWG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1986.312.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1986 r.

DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 28 października 1986 r.
zmieniająca Załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt
(86/530/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącą niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (1), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 85/509/EWG (2), w szczególności jej art. 6,

a także mając na uwadze co następuje:

dyrektywa 82/471/EWG przewiduje regularne wprowadzanie zmian do treści jej Załącznika zgodnie z postępem naukowym lub technicznym;

badania dotyczące trzech nowych produktów, należących do grup produktów białkowych, związków azotowych niebiałkowych i aminokwasów wykazały, że produkty te spełniają wymogi dyrektywy 82/471/EWG i ich stosowanie w środkach żywienia zwierząt powinno być dozwolone pod niektórymi warunkami;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Do Załącznika do dyrektywy 82/471/EWG wprowadza się zmiany wymienione w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 nie później niż do dnia 30 czerwca 1988 r., i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 1986 r.
W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 213 z 21.07.1982, str. 8.

(2) Dz.U. L 314 z 22.11.1985, str. 25.

ZAŁĄCZNIK 

1. W grupie 1.1 "Bakterie" następująca grupa produktów i produkt:
"1234567
Nazwa grupy produktówNazwa produktuOkreślenie głównego składnika odżywczego lub identyfikacja mikroorganizmuSubstrat odżywczy (ewentualnie szczegółowe określenie)Opis składu produktuGatunki zwierzątPrzepisy szczególne
1.1.1. Bakterie

hodowane

na

metanolu

1.1.1.1. Produkt białkowy otrzymany w drodze fermentacji prowadzonej przez kulturę Methylophilus metylotrophus na metanoluMethylophilus methylotrophus NCIB szczep 10.515Metanol- białko surowe minimum 68%

- współczynnik załamania co najmniej 50

- Świnie

- Cielęta

- Drób

- Ryby

Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu:

- nazwa produktu,

- białko surowe,

- popiół surowy,

- tłuszcz surowy,

- zawartość wilgoci,

- instrukcja użytkowania,

- podanie informacji: 'Unikać inhalacji'.

Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu paszy złożonej:

- ilość produktu zawartego w mieszance paszowej."

2. W grupie 2.2 "Sole amonowe" dodaje się następujący produkt:

"1234567
Nazwa grupy produktówNazwa produktuOkreślenie głównego składnika odżywczego lub identyfikacja mikroorganizmuSubstrat odżywczy (ewentualnie szczegółowe określenie)Opis składu produktuGatunki zwierzątPrzepisy szczególne
2.2.2. Octan amonowy w roztworze wodnymCH3COONH4-Octan amonowy: minimum 55%Przeżuwacze od rozpoczęcia przeżuwaniaInformacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu:

- słowa: Octan amonowy,

- zawartość azotu i wilgoci,

- gatunek lub kategoria zwierząt.

Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu mieszanki paszowej:

- słowa: Octan amonowy,

- ilość produktu zawartego w mieszance,

- procentowa całkowita zawartość białka surowego dostarczonego przez azot niebiałkowy,

- oznaczenie w instrukcji użytkowania całkowitego poziomu azotu nie-białkowego, który nie powinien być przekroczony w dziennej dawce pokarmowej każdego gatunku lub kategorii zwierząt."

3. W grupie 3 "Aminokwasy i ich sole" dodaje się następujące produkty:

"1234567
Nazwa grupy produktówNazwa produktuOkreślenie głównego składnika odżywczego lub identyfikacja mikroorganizmuSubstrat odżywczy (ewentualnie szczegółowe określenie)Opis składu produktuGatunki zwierzątPrzepisy szczególne
3.9. Sól cynkowa metioniny czysta technicznie[(CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]2Zn-DL-metionina: minimum 80%

Zn: maximum 18,5%

Przeżuwacze, od rozpoczęcia przeżuwaniaInformacja, która musi być umieszczona na etykiecie lub opakowaniu produktu:

- słowa: "Sól cynkowa metioniny",

- zawartość wilgoci

- zawartość DL-metioniny,

- gatunek lub kategoria zwierząt."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.