Dyrektywa 85/647/EWG dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 71/320/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1985.380.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1985 r.

DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 23 grudnia 1985 r.
dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 71/320/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep

(85/647/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 31 grudnia 1985 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 78/547/EWG(2), w szczególności jej art. 11, 12 i 13,

uwzględniając dyrektywę Rady 71/320/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep(3), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 79/489/EWG(4),

a także mając na uwadze, co następuje:

w świetle uzyskanego doświadczenia oraz najnowszych osiągnięć możliwe jest obecnie ustalenie bardziej rygorystycznych wymogów i ich ściślejsze dopasowanie do rzeczywistych warunków badań;

możliwe jest również obecnie przyjęcie przepisów dotyczących układów hamulcowych z urządzeniami przeciwblokującymi; w przypadku gdy takie urządzenia są zainstalowane, wymagana jest zgodność z odpowiednimi przepisami niniejszej dyrektywy;

przepisy niniejszej dyrektywy są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw Mających na Celu Usunięcie Barier Technicznych w Handlu w Sektorze Pojazdów Silnikowych;

Komisja w swoich dwóch przekazanych Radzie komunikatach w sprawie Roku Bezpieczeństwa Drogowego 1986(5) włączyła do swojego programu działań legislacyjnych "Zmiany do obowiązującej dyrektywy dotyczącej układów hamulcowych"; przepisy niniejszej nowej dyrektywy przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa drogowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

W dyrektywie 71/320/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Państwa Członkowskie nie mogą odmówić udzielenia homologacji typu EWG lub krajowej homologacji typu pojazdu, ze względu na jego układy hamulcowe, jeżeli pojazd ten jest wyposażony w urządzenia przewidziane w załącznikach I-VIII i X-XII, i jeżeli urządzenia te spełniają ustalone w tych załącznikach wymogi.";

2) w załącznikach I, II, III, IV, V, VII, VIII i IX do dyrektywy 71/320/EWG wprowadza się zmiany i dodaje się nowe załączniki X, XI, XII zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

1.
Od dnia 1 października 1986 r. Państwa Członkowskie nie mogą, ze względu na układy hamulcowe:

– odmówić, w odniesieniu do typu pojazdu, udzielenia homologacji typu EWG lub wydania egzemplarza świadectwa przewidzianego w art. 10 ust. 1 tiret ostatnie dyrektywy 70/156/EWG lub udzielenia krajowej homologacji typu, lub

– zabronić dopuszczenia do ruchu pojazdów,

jeżeli układy hamulcowe takiego typu pojazdu lub takich pojazdów są zgodne z przepisami dyrektywy 71/320/EWG ostatnio zmienionej niniejszą dyrektywą.

2.
Od dnia 1 kwietnia 1987 r. Państwa Członkowskie:

– nie wydają już egzemplarza świadectwa przewidzianego art. 10 ust. 1 tiret ostatnie dyrektywy 70/156/EWG w odniesieniu do typu pojazdu, którego układy hamulcowe nie są zgodne z przepisami dyrektywy 71/320/EWG ostatnio zmienionej niniejszą dyrektywą,

– mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu w odniesieniu do typu pojazdu, którego układy hamulcowe nie są zgodne z przepisami dyrektywy 71/320/EWG ostatnio zmienionej niniejszą dyrektywą.

3.
Od 1 dnia października 1988 r. Państwa Członkowskie mogą zabronić dopuszczenia do ruchu pojazdów, których układy hamulcowe nie są zgodne z przepisami dyrektywy 71/320/EWG ostatnio zmienionej niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 października 1986 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 1985 r.

W imieniu Komisji
COCKFIELD
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

(2) Dz.U. L 168 z 26.6.1978, str. 39.

(3) Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 37.

(4) Dz.U. L 128 z 26.5.1979, str. 12.

(5) COM(84) 704 final, 13.12.1984; COM(85) 239 final, 22.5.1985.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I: DEFINICJE, WYMOGI, KONSTRUKCJA I MONTAŻ

grafika

ZAŁĄCZNIK II: BADANIE HAMULCÓW I SKUTECZNOŚCI UKŁADÓW HAMULCOWYCH

grafika

DODATEK DO ZAŁĄCZNIKA II: ROZŁOŻENIE SIŁY HAMOWANIA MIĘDZY OSIE POJAZDU (75/524/EWG)

grafika

ZAŁĄCZNIK III: METODA POMIARU CZASU REAKCJI W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W PNEUMATYCZNY DWUPRZEWODOWY UKŁAD HAMULCOWY

grafika

ZAŁĄCZNIK IV: ZBIORNIKI I ŹRÓDŁA ENERGII

grafika

ZAŁĄCZNIK V: HAMULCE SPRĘŻYNOWE

grafika

ZAŁĄCZNIK VII: PRZYPADKI, W KTÓRYCH NIE TRZEBA PRZEPROWADZAĆ BADAŃ TYPU I I/LUB II (LUB IIA) W POJEŹDZIE PRZEDSTAWIONYM DO HOMOLOGACJI TYPU

grafika

ZAŁĄCZNIK VIII: WARUNKI BADANIA POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W HAMULCE BEZWŁADNOŚCIOWE (NAJAZDOWE)

grafika

ZAŁĄCZNIK IX: INFORMACJA ODNOSZĄCA SIĘ DO HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU W ZAKRESIE UKŁADU HAMULCOWEGO

grafika

Po załączniku IX dodaje się załączniki X, XI i XII w brzmieniu:

"ZAŁĄCZNIK X: WYMAGANIA STOSOWANE DO BADAŃ POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W UKŁADY PRZECIWBLOKUJĄCE

grafika

Dodatek 1

WYKORZYSTANIE PRZYCZEPNOŚCI

grafika

Dodatek 2

SKUTECZNOŚĆ HAMOWANIA NA NAWIERZCHNIACH O RÓŻNEJ PRZYCZEPNOŚCI

grafika

ZAŁĄCZNIK XI: WARUNKI BADAŃ DLA PRZYCZEP Z ELEKTRYCZNYMI UKŁADAMI HAMULCOWYMI

grafika

Dodatek

Zgodność wskaźnika skuteczności hamowania przyczepy i średniego w pełni osiągniętego ujemnego przyspieszenia zestawu ciągnik/przyczepa (przyczepa z ładunkiem i bez ładunku)

grafika

ZAŁĄCZNIK XII: BEZWŁADNOŚCIOWA DYNAMOMETRYCZNA METODA BADANIA OKŁADZIN HAMULCOWYCH

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.