Dyrektywa 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi i przedsiębiorstwami... - OpenLEX

Dyrektywa 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi i przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1980.195.35

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2005 r.

DYREKTYWA KOMISJI 80/723/EWG
z dnia 25 czerwca 1980 r.
w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi i przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 90 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

przedsiębiorstwa publiczne odgrywają istotną rolę w gospodarce narodowej Państw Członkowskich;

Traktat EWG w żaden sposób nie narusza zasad dotyczących systemu prawa własności w Państwach Członkowskich i dlatego musi być zapewnione równe traktowanie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych;

Traktat EWG wymaga zapewnienia przez Komisję, że Państwa Członkowskie nie przyznają przedsiębiorstwom publicznym bądź prywatnym pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem;

jednakże kompleksowość stosunków finansowych między krajowymi władzami publicznymi a przedsiębiorstwami publicznymi przyczynia się do przeszkodzenia w wykonywaniu tego obowiązku;

rzetelne i skuteczne stosowanie zasad pomocy zapisanych w Traktacie EWG i odnoszących się zarówno do przedsiębiorstw publicznych jak i prywatnych będzie możliwe dopiero, jeżeli te stosunki finansowe uczyni się przejrzystymi;

przejrzystość taka, zastosowana do przedsiębiorstw publicznych, powinna umożliwić dokonanie wyraźnego odróżnienia roli państwa jako władzy publicznej od jego roli jako właściciela;

artykuł 90 ust. 1 nadaje Państwom Członkowskim pewne obowiązki w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych; art. 90 ust. 3 wymaga zapewnienia przez Komisję, że obowiązki te są przestrzegane, i wyposaża ją w tym celu w konieczne środki; pociąga to za sobą określenie warunków dla osiągnięcia przejrzystości;

powinno być wyraźnie określone, co należy rozumieć pod pojęciami "władze publiczne" i "przedsiębiorstwa publiczne";

władze publiczne mogą wywierać dominujący wpływ na zachowanie przedsiębiorstw publicznych nie tylko w przypadku, gdy są one właścicielem lub posiadają większościowy udział, ale również z racji kompetencji, jakie posiadają w organach zarządzających lub nadzorczych w wyniku przepisów odnoszących się do przedsiębiorstwa bądź sposobu, w jaki rozdzielany jest portfel akcji;

przekazywanie funduszy publicznych do przedsiębiorstw publicznych może odbywać się bezpośrednio lub pośrednio; przejrzystość musi być osiągnięta bez względu na sposób, w jaki dokonuje się taki przekaz funduszy publicznych; konieczne może być również zapewnienie, że dostępne są odpowiednie informacje dotyczące przyczyn takiego przekazu funduszy publicznych oraz ich rzeczywistego wykorzystania;

Państwa Członkowskie mogą poprzez swoje przedsiębiorstwa publiczne usiłować osiągnąć cele inne niż handlowe; w niektórych przypadkach państwo kompensuje przedsiębiorstwom publicznym zaciągane przez nie obciążenia finansowe; przejrzystość musi by zapewniona także w przypadku takiej rekompensaty;

niektóre przedsiębiorstwa powinny być wykluczone ze stosowania niniejszej dyrektywy z racji charakteru swojej działalności lub wielkości swoich obrotów; dotyczy to niektórych działań pozostających poza sferą konkurencji lub takich, które są już objęte szczególnymi środkami wspólnotowymi, zapewniającymi odpowiednią przejrzystość, przedsiębiorstw publicznych należących do sektorów działalności, dla których powinno być wydane odrębne postanowienie, oraz tych, których działalność nie jest prowadzona na taką skalę, która usprawiedliwiałaby obciążenie administracyjne wynikające z zapewnienia przejrzystości;

niniejsza dyrektywa nie narusza innych postanowień Traktatu, w szczególności jego art. 90 ust. 2, art. 93 i art. 223;

przedsiębiorstwa, o których mowa, konkurują z innymi przedsiębiorstwami i dlatego zdobyte informacje powinny być objęte obowiązkiem tajemnicy zawodowej;

niniejsza dyrektywa musi być stosowana przy ścisłej współpracy Państw Członkowskich i w miarę potrzeb korygowana w świetle doświadczenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1 2
1.
Państwa Członkowskie zapewnią, aby stosunki finansowe między władzami publicznymi i przedsiębiorstwami publicznymi były przejrzyste, jak przewidziano w niniejszej dyrektywie tak, aby wyraźne były następujące elementy:

a) fundusze publiczne udostępniane bezpośrednio przez władze publiczne zainteresowanym przedsiębiorstwom publicznym;

b) fundusze publiczne udostępniane przez władze publiczne za pośrednictwem przedsiębiorstw publicznych lub instytucji finansowych;

c) rzeczywiste wykorzystanie tych funduszy publicznych.

2.
Z zastrzeżeniem dla szczególnych przepisów określonych przez Wspólnotę Państwa Członkowskie zapewnią, aby struktura finansowa i organizacyjna każdego przedsiębiorstwa zobowiązanego do prowadzenia oddzielnych ksiąg była właściwie oddana w oddzielnych księgach tak, aby wyraźne były następujące elementy:

a) dochody i koszty związane z różnymi rodzajami działalności;

b) szczegółowe objaśnienie metody przypisania i rozliczenia dochodów i kosztów związanych z różnymi rodzajami działalności.

Artykuł  2 3
1.
Do celów niniejszej dyrektywy:

a) przez "władze publiczne" rozumie się wszystkie władze publiczne, w tym władze państwowe i regionalne, lokalne oraz wszelkie pozostałe władze terytorialne;

b) przez "przedsiębiorstwa publiczne" rozumie się każde przedsiębiorstwo, na które władze publiczne mogą, bezpośrednio lub pośrednio, wywierać dominujący wpływ z racji bycia jego właścicielem, posiadania w nim udziału kapitałowego, lub zasad, które nim rządzą;

c) przez "przedsiębiorstwo publiczne z sektora przemysłu wytwórczego" rozumie się każde przedsiębiorstwo, którego głównym przedmiotem działalności, określanym jako stanowiące nie mniej niż 50 % jego całkowitych rocznych obrotów, jest wytwórczość. Przedsiębiorstwa te stanowią tę grupę, której działalność można zaklasyfikować w sekcji D - Przemysł Wytwórczy (co stanowi podsekcja DA do podsekcji DN włącznie) klasyfikacji NACE (Rev. 1)(1);

d) 4 przez przedsiębiorstwo zobowiązane do prowadzenia oddzielnych ksiąg rozumie się każde przedsiębiorstwo, któremu zgodnie z art. 86 ust. 1 Traktatu przyznane zostały przez Państwo Członkowskie prawa specjalne lub wyłączne albo któremu powierzone zostało świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z art. 86 ust. 2 Traktatu i które otrzymuje rekompensatę za świadczenie usług publicznych w jakiejkolwiek formie w odniesieniu do takiej usługi, a które prowadzi także inną działalność;

e) przez "różne rodzaje działalności" rozumie się, z jednej strony, wszystkie rodzaje produktów lub usług, w stosunku do których przyznane zostały przedsiębiorstwu prawa specjalne lub wyłączne, a także, z drugiej strony, każdy inny rodzaj produktów lub usług, będących przedmiotem działalności tego przedsiębiorstwa;

f) przez "prawa wyłączne" rozumie się prawa przyznane jednemu przedsiębiorstwu przez Państwo Członkowskie na mocy dowolnego instrumentu ustawowego, wykonawczego lub administracyjnego, zastrzegające dla tego przedsiębiorstwa prawa wyłączne do świadczenia usług lub prowadzenia działalności na danym obszarze geograficznym;

g) przez "prawa specjalne" rozumie się prawa przyznane przez Państwo Członkowskie ograniczonej liczbie przedsiębiorstw na mocy dowolnego instrumentu ustawowego, wykonawczego lub administracyjnego, które:

– ograniczają do dwóch lub więcej liczbę takich przedsiębiorstw, mających zezwolenie na świadczenie usług lub podejmowanie działalności, na zasadzie innej niż poprzez stosowanie obiektywnych, proporcjonalnych i niedyskryminujących kryteriów, lub

– wyznaczają, na zasadzie innej niż przez stosowanie takich kryteriów, kilka konkurujących ze sobą przedsiębiorstw do świadczenia usług lub podjęcia rodzaju działalności, lub

– przyznają jakiemukolwiek przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom, na zasadzie innej niż przez stosowanie takich kryteriów, jakichkolwiek prawnych lub regulacyjnych korzyści, które mają istotny wpływ na zdolność innych przedsiębiorstw do świadczenia tych samych usług lub prowadzenia tego samego rodzaju działalności na tym samym obszarze geograficznym na warunkach w istotnym stopniu równoważnych.

2.
Dominujący wpływ ze strony władz publicznych ma miejsce wówczas, gdy władze te, pośrednio lub bezpośrednio, w odniesieniu do przedsiębiorstwa:

a) posiadają większą część subskrybowanego kapitału przedsiębiorstwa; lub

b) kontrolują większość głosów przypadających na akcje wyemitowane przez przedsiębiorstwa; lub

c) mogą mianować więcej niż połowę członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa.

Artykuł  3 5

Przejrzystość, określoną w art. 1 ust. 1, stosuje się w szczególności do następujących aspektów stosunków finansowych między władzami publicznymi i przedsiębiorstwami publicznymi:

a) wyrównywania strat operacyjnych;

b) pozostawienia kapitału do dyspozycji;

c) niepodlegających zwrotowi dotacji, lub pożyczek na uprzywilejowanych warunkach;

d) przyznawania korzyści finansowych przez zrzekanie się zysków lub zwrotu należnych sum;

e) zrzekania się normalnego zysku od wykorzystanych funduszy publicznych;

f) kompensowania obciążeń finansowych nakładanych przez władze publiczne.

Artykuł  3a 6
1.
W celu zapewnienia przejrzystości określonej w art. 1 ust. 2 Państwa Członkowskie przyjmą niezbędne środki w celu zapewnienia, że w każdym z przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia oddzielnych ksiąg:

a) wewnętrzne księgi odpowiadające poszczególnym rodzajom działalności są prowadzone oddzielnie;

b) wszystkie dochody i koszty są prawidłowo przypisywane lub rozliczane na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie zasad rachunkowości kosztowej;

c) zasady rachunkowości kosztowej, według których prowadzone są oddzielne konta, są jasno określone.

2.
Ustęp 1 stosuje się tylko do tych form działalności, które nie zostały objęte przepisami szczególnymi określonymi przez Wspólnotę i nie mogą mieć wpływu na żadne zobowiązania Państw Członkowskich lub przedsiębiorstw, wynikające z Traktatu lub wspomnianych przepisów szczególnych.
Artykuł  4 7
1.
W kwestii przejrzystości określonej w art. 1 ust. 1 niniejsza dyrektywa nie odnosi się do stosunków finansowych między władzami publicznymi i:

a) przedsiębiorstwami publicznymi, w kwestii usług, których świadczenie nie będzie miało zauważalnego wpływu na handel między Państwami Członkowskimi;

b) bankami centralnymi;

c) publicznymi instytucjami kredytowymi, w kwestiach związanych z depozytami środków publicznych umieszczonymi w tych instytucjach przez władze publiczne na normalnych zasadach związanych z obrotem gospodarczym;

d) przedsiębiorstwami publicznymi, których całkowite roczne obroty netto w okresie dwóch lat poprzedzających przekazanie im lub wykorzystanie przez nie funduszy określonych w art. 1 ust. 1 wyniosły mniej niż 40 milionów EUR. Jednakże dla publicznych instytucji kredytowych za próg ten uznaje się sumę bilansową w wysokości 800 milionów EUR.

2.
W kwestii przejrzystości określonej w art. 1 ust. 2 niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

a) przedsiębiorstw, w odniesieniu do usług, których świadczenie nie będzie miało zauważalnego wpływu na handel między Państwami Członkowskimi;

b) przedsiębiorstw, których całkowite roczne obroty netto w okresie dwóch lat poprzedzających okres obowiązywania praw specjalnych lub wyłącznych, przyznanych im przez Państwo Członkowskie zgodnie z art. 86 ust. 1 Traktatu lub w którym powierzone zostało im świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z art. 86 ust. 2 Traktatu wyniosły mniej niż 40 milionów EUR; dla publicznych instytucji kredytowych za próg ten uznaje się sumę bilansową w wysokości 800 milionów EUR;

c) przedsiębiorstw, którym powierzone zostało świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z art. 86 ust. 2 Traktatu, jeśli pomoc państwa w formie dotacji, wsparcia rekompensaty lub świadczenia w dowolnej formie została ustalona na dany okres, w wyniku zastosowania otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur.

Artykuł  5 8
1.
Państwa Członkowskie zapewnią, aby informacje dotyczące stosunków finansowych, określonych w art. 1 ust. 1, były przechowywane i dostępne Komisji przez okres pięciu lat od zakończenia roku obrotowego, w którym fundusze publiczne udostępnione były odpowiednim przedsiębiorstwom. Jednakże w przypadku wykorzystywania tychże funduszy w późniejszym roku obrotowym okres pięciu lat biegnie od końca tego kolejnego roku obrotowego.
2.
Państwa Członkowskie zapewnią, aby informacje dotyczące struktury finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, określonych w art. 1 ust. 2, były przechowywane i dostępne Komisji przez okres pięciu lat od zakończenia roku obrotowego, do którego się odnoszą.
3.
Państwa Członkowskie dostarczą Komisji, jeśli uzna to za niezbędne, informacji określonych w ust. 1 i 2 wraz z niezbędnymi informacjami źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi realizowanych celów.
Artykuł  5a 9
1.
Państwa Członkowskie, w których przedsiębiorstwa publiczne działają w sektorze wytwórczym, rokrocznie dostarczą Komisji informacje finansowe, jak określono w ust. 2, zgodnie z harmonogramem zawartym w ust. 4.
2.
Następujące informacje finansowe wymagane są od każdego przedsiębiorstwa publicznego działającego w sektorze wytwórczym i zgodnie z ust. 3:

i) sprawozdanie roczne i roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z definicjami dyrektywy Rady 78/660/EWG(2). Roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie roczne obejmują bilans oraz rachunek zysków i strat, przepisy objaśniające wraz z zasadami rachunkowości, deklaracje dyrektorów, a także sprawozdania z działalności i według segmentów. Ponadto należy dostarczyć protokoły z zebrań udziałowców i wszelkie inne stosowne informacje.

Należy również dostarczyć następujące szczegóły, jeżeli nie są one ujawnione w sprawozdaniu rocznym i rocznych sprawozdaniach finansowych każdego przedsiębiorstwa publicznego:

ii) wniesienie kapitału akcyjnego lub funduszy quasikapitałowych podobnych pod względem charakteru do udziałów zwykłych, określając warunki ich wniesienia (akcje zwykłe, uprzywilejowane, odroczone lub zamienne oraz oprocentowanie; związane z nimi dywidendy lub prawa do zamiany);

iii) bezzwrotne dotacje lub dotacje podlegające zwrotowi jedynie w określonych okolicznościach;

iv) przyznanie przedsiębiorstwu wszelkich kredytów, w tym przekroczenia limitu kredytowego oraz zaliczkowych wypłat zastrzyków kapitałowych z wyszczególnieniem oprocentowania i warunków udzielenia kredytu, zabezpieczenia udzielonego kredytodawcy przez przedsiębiorstwo otrzymujące kredyt;

v) gwarancje przyznane przedsiębiorstwu przez władze publiczne w związku z finansowaniem długu (z określeniem warunków i opłat, jakie przedsiębiorstwo płaci za te gwarancje);

vi) wypłacone dywidendy i zatrzymane zyski;

vii) wszelkie inne formy interwencji państwa, w szczególności umorzenie należności przedsiębiorstwa publicznego wobec państwa, w tym również między innymi spłatę kredytów, dotacji, podatków dochodowych od firm lub podatków o charakterze socjalnym i wszelkich podobnych opłat.

3. 10
Informacje wymagane w ust. 2 dostarczą wszystkie przedsiębiorstwa publiczne, które w ostatnim roku obrotowym osiągnęły obrót powyżej 250 milionów EUR.

Powyższe wymagane informacje będą dostarczone oddzielnie przez każde przedsiębiorstwo publiczne, włączając te zlokalizowane w Państwach Członkowskich, i będą zawierać, gdzie stosowne, szczegóły wszystkich transakcji wewnętrznych lub zawartych między różnymi przedsiębiorstwami publicznymi, jak również bezpośrednich transakcji przeprowadzanych między przedsiębiorstwem publicznym a państwem. Kapitał akcyjny, określony w ust. 2 ppkt ii) obejmuje kapitał akcyjny wniesiony bezpośrednio przez państwo oraz wszelki otrzymany kapitał akcyjny wniesiony przez publiczną spółkę holdingową lub inne przedsiębiorstwo publiczne (w tym instytucje finansowe), wewnątrz lub spoza tej samej grupy. Zawsze należy sprecyzować, jaka jest relacja między dostarczającym środki finansowe a ich odbiorcą. Podobnie, sprawozdania wymagane w ust. 2 należy również dostarczyć dla każdego przedsiębiorstwa publicznego oddzielnie, jak również dla spółek holdingowych, które konsolidują kilka przedsiębiorstw publicznych, w takim zakresie, w jakim ich skonsolidowana sprzedaż pozwala na zakwalifikowanie ich działalności jako "wytwórczej".

Niektóre przedsiębiorstwa publiczne dzielą swoją działalność między kilka przedsiębiorstw odrębnych z prawnego punktu widzenia. W przypadku takich przedsiębiorstw Komisja zgadza się na przyjęcie jednego skonsolidowanego sprawozdania. Konsolidacja powinna odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą grupy przedsiębiorstw działających w tym samym lub ściśle powiązanych ze sobą sektorach. Nie uznaje się za wystarczające skonsolidowanych sprawozdań dotyczących holdingów o zróżnicowanym i czysto finansowym charakterze.

4.
Informacje wymagane na mocy ust. 2 należy dostarczać Komisji raz w roku. Informacje za rok obrotowy 1992 należy przesłać do Komisji w ciągu dwóch miesięcy po opublikowaniu niniejszej dyrektywy.

Informacje za rok 1993 oraz za następne lata należy dostarczyć w ciągu 15 dni roboczych, licząc od daty opublikowania sprawozdania rocznego danego przedsiębiorstwa publicznego. W żadnym przypadku, w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw, które nie publikują sprawozdań rocznych, wymagane informacje nie mogą być dostarczone później niż w dziewięć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego w danym przedsiębiorstwie.

W celu umożliwienia Komisji oszacowania liczby firm objętych tym systemem sprawozdawczym, Państwa Członkowskie dostarczą Komisji wykaz przedsiębiorstw, które podlegają niniejszemu artykułowi oraz ich obroty, w ciągu dwóch miesięcy od opublikowania niniejszej dyrektywy. Wykaz będzie uaktualniany do dnia 31 marca każdego roku.

5.
Niniejszy artykuł stosuje się do firm będących własnością lub kontrolowanych przez Treuhandanstalt z momentem wygaśnięcia obowiązywania specjalnego systemu sprawozdawczości ustanowionego dla inwestycji dokonanych przez ten urząd.
6.
Państwa Członkowskie dostarczą Komisji wszelkie dodatkowe informacje, jakie uzna ona za niezbędne w celu dokonania dokładnej oceny przedstawionych danych.
Artykuł  6
1. 11
Komisja nie ujawni takich informacji dostarczonych jej na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z objęciem tych informacji obowiązkiem tajemnicy zawodowej.
2.
Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla opublikowania ogólnych informacji bądź badań, które nie zawierają informacji odnoszących się do poszczególnych przedsiębiorstw publicznych, do których stosuje się niniejszą dyrektywę.
Artykuł  7

Komisja będzie regularnie informować Państwa Członkowskie o rezultatach stosowania niniejszej dyrektywy.

Artykuł  8

Państwa Członkowskie podejmą środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 1981 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Artykuł  9

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 1980 r.
W imieniu Komisji
Raymond VOUEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 83 z 3.4.1993, str. 1.

(2) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11.

1 Tytuł zmieniony przez art. 1 pkt 1 dyrektywy nr 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.193.75) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 18 sierpnia 2000 r.
2 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dyrektywy nr 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.193.75) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 18 sierpnia 2000 r.
3 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dyrektywy nr 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.193.75) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 18 sierpnia 2000 r.
4 Art. 2 ust. 1 lit. d) zmieniona przez art. 1 dyrektywy nr 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.312.47) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 19 grudnia 2005 r.
5 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 dyrektywy nr 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.193.75) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 18 sierpnia 2000 r.
6 Art. 3a dodany przez art. 1 pkt 4 dyrektywy nr 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.193.75) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 18 sierpnia 2000 r.
7 Art. 4:

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 85/413/EWG z dnia 24 lipca 1985 r. (Dz.U.UE.L.85.229.20) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 30 lipca 1985 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 dyrektywy nr 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.193.75) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 18 sierpnia 2000 r.

8 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 5 dyrektywy nr 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.193.75) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 18 sierpnia 2000 r.
9 Art. 5a dodany przez art. 1 ust. 2 dyrektywy nr 93/84/EWG z dnia 30 września 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.254.16) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 1 października 1993 r.
10 Art. 5a ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 6 dyrektywy nr 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.193.75) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 18 sierpnia 2000 r.
11 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 dyrektywy nr 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.193.75) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 18 sierpnia 2000 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.