Dyrektywa 78/55/EWG zmieniająca dyrektywy 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 69/208/EWG, 70/458/EWG oraz 70/457/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych, materiałem siewnym warzyw oraz w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin uprawnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1978.16.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1977 r.

DYREKTYWA RADY
z dnia 19 grudnia 1977 r.
zmieniająca dyrektywy 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 69/208/EWG, 70/458/EWG oraz 70/457/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych, materiałem siewnym warzyw oraz w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin uprawnych

(78/55/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 20 stycznia 1978 r.)

RADA WPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43 i 100,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

z powodów podanych poniżej niektóre dyrektywy, odnoszące się do obrotu materiałem siewnym i materiałem rozmnożeniowym powinny zostać zmienione;

obecne przepisy tych dyrektyw odnoszące się do znakowania materiału siewnego i materiału rozmnożeniowego nie uwzględniają postępu technicznego w odniesieniu do metod etykietowania; dlatego też powinny zostać zmienione;

w przypadku niektórych dyrektyw powinny zostać przyjęte przyspieszone procedury w celu dokonania zmiany w wykazie gatunków w odniesieniu do ich nazewnictwa oraz mieszańców powstałych ze skrzyżowania gatunków;

w zasadzie, materiał siewny, który przeznaczony jest do kwalifikacji jako "kwalifikowany materiał siewny" musi być wyprodukowany z elitarnego materiału siewnego; jednakże w drodze odstępstwa, przytoczone dyrektywy zezwalają, w przypadku materiału siewnego niektórych gatunków, na kwalifikację materiału siewnego jako "kwalifikowany materiał siewny", w przypadku gdy został wyprodukowany ze wstępnego elitarnego materiału siewnego, który poddany został urzędowym badaniom; dla niektórych gatunków to ostatnie rozwiązanie nie jest dostateczne, szczególnie w odniesieniu do gatunków, w stosunku do których kwalifikacja jako "materiał kwalifikowany drugiego rozmnożenia" jest dozwolona; dlatego też rozwiązanie to powinno zostać rozszerzone pod warunkiem, że zostaną ustanowione wystarczające gwarancje;

doświadczenie związane z zaopatrzeniem w materiał siewny lnu włóknistego pokazuje, że konieczne jest zachowanie kategorii "materiał kwalifikowany trzeciego rozmnożenia" na kolejne cztery lata; przedłużenie to powinno także pozwolić Państwom Członkowskim na przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia w najbliższej przyszłości odpowiedniego zaopatrzenia w materiał siewny lnu włóknistego kategorii "materiał kwalifikowany pierwszego rozmnożenia" i "materiał kwalifikowany drugiego rozmnożenia";

dyrektywa Rady 70/457/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin uprawnych(3), ostatnio zmieniona dyrektywą 73/438/EWG(4) oraz dyrektywa Rady 70/458/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw(5), ostatnio zmieniona dyrektywą 76/307/EWG(6) stanowią, że od dnia 1 lipca 1977 r. równoważne badania urzędowe odmian oraz kontrole praktyk w zakresie utrzymania odmian, przeprowadzane w państwach trzecich nie mogą być dłużej uznawane przez Państwa Członkowskie; dyrektywa 70/458/EWG ustanawia, że z dniem 1 lipca 1977 r. równoważność materiałów siewnych uprawianych w państwach trzecich nie może być dłużej uznawana przez Państwa Członkowskie;

jednakże prawdopodobne jest, że badania dotyczące przyznania równoważności materiałowi siewnemu na poziomie Wspólnoty nie zostaną zakończone w ciągu wyżej wymienionych okresów we wszystkich przypadkach, w których zostały przyznane równoważności krajowe; dlatego też powinno być możliwe podjęcie decyzji w drodze przyspieszonej procedury o możliwym wydłużeniu tych okresów w niektórych przypadkach w celu uniknięcia zakłóceń w tradycyjnych strukturach handlu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie Rady 66/400/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka(7), ostatnio zmienionej dyrektywą 76/331/EWG(8) wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

1. Państwa Członkowskie wymagają, aby opakowania elitarnego materiału siewnego oraz kwalifikowanego materiału siewnego, z wyjątkiem przypadku, gdy materiał siewny z ostatniej kategorii pakowany jest w formie małych opakowań EWG:

a) były opatrzone na zewnętrznej stronie urzędową etykietą, nieużywaną wcześniej, spełniającą warunki ustanowione w załączniku III (A) oraz na których podana jest informacja w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. Kolor etykiety jest biały w przypadku elitarnego materiału siewnego oraz niebieski w przypadku materiału kwalifikowanego. Gdy używana jest etykieta sznurowana z dziurkami, jej końcówki opatrzone zostają w każdym przypadku plombą urzędową. Jeżeli, w przypadkach, określonych w art. 4 lit. a), elitarny materiał siewny nie spełnia warunków ustanowionych w załączniku I w odniesieniu do kiełkowania, fakt ten jest podany na etykiecie. Użycie urzędowych etykiet samoprzylepnych podlega zatwierdzeniu. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, trwały nadruk określonej informacji, wykonany na opakowaniu pod urzędowym nadzorem zgodnie ze wzorem etykiety, może zostać zatwierdzony;

b) zawierały urzędowy dokument, w tym samym kolorze co etykieta, zawierający co najmniej informacje wymagane zgodnie z załącznikiem III, (A) (I) (3), (4), (5), (10) i (11). Dokument ten jest sporządzony w taki sposób, aby nie mógł być pomylony z urzędową etykietą, określoną w lit. a). Dokument ten nie jest konieczny, jeśli informacja została podana na opakowaniu w formie trwałego nadruku lub jeśli, zgodnie z przepisami określonymi w lit. a), została użyta etykieta samoprzylepna lub etykieta wykonana z niedrącego się materiału.

2. Państwa Członkowskie mogą ustanowić wyjątki dla ust. 1 w przypadku małych opakowań elitarnego materiału siewnego, gdy oznaczone są przez wyrazy: «przekazane do obrotu jedynie w... (dane Państwo Członkowskie)»."

2) W art. 11b wyrazy "urzędowo zapieczętowany i oznaczony" otrzymują brzmienie: "zamknięty i urzędowo oznaczony lub pod nadzorem urzędowym".

3) W art. 14 ust. 1 tiret pierwsze wyrazy "urzędowo oznaczony i zapieczętowany" otrzymuje brzmienie: "oznaczony i zamknięty urzędowo lub pod nadzorem urzędowym".

4) W załączniku III A I dodaje się co następuje:

"12. W przypadku gdy co najmniej kiełkowanie zostało powtórnie testowane, wyrazy «powtórnie testowany .... (miesiąc i rok)» oraz służby odpowiedzialne za przeprowadzenie powtórnego testowania mogą zostać wskazane. Taka informacja może być podana na urzędowej naklejce przytwierdzonej do etykiety urzędowej."

Artykuł 2

W dyrektywie Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych(9), ostatnio zmienionej dyrektywą 75/444/EWG(10) wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 2 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"1. Zmiany, mające być wprowadzone do wykazu gatunków określonych w ust. 1 lit. A) w świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej dotyczącej nazewnictwa i mieszańców powstałych ze skrzyżowania gatunków objętych niniejszą dyrektywą, zostają przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.

2. Państwa Członkowskie mogą zostać upoważnione, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, do wydania zezwolenia, w drodze ustępstwa od ust. 1 C lit. a), do zatwierdzenia jako kwalifikowany materiał siewny nasion gatunków samozapyleniowych lub apomiktycznych, które zostały przyjęte do kwalifikacji jako elitarny materiał siewny i które zostały wyprodukowane bezpośrednio z pokolenia nasion występujących przed elitarnym materiałem siewnym, ale które nie zostały urzędowo zbadane. Przepis ten nie jest stosowany w odniesieniu do nasion mieszańców. Kwalifikacja jako kwalifikowany materiał siewny może nastąpić jedynie, jeśli żąda tego wnioskujący za zgodą hodowcy oraz jeśli urzędowy test pokontrolny wykonany w oparciu o próbki pobrane oficjalnie i przeprowadzony najpóźniej w czasie sezonu uprawnego nasion pokaże, że materiał siewny z poprzedniego rozmnożenia spełniał wymagania dla elitarnego materiału siewnego w odniesieniu do tożsamości i czystości odmianowej. W takim przypadku, gdy pobierane są próbki, hodowca podaje całkowity obszar, na którym produkowano materiał siewny z poprzedniego rozmnożenia. Warunki te mogą zostać zmienione, w świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.

Państwa Członkowskie wymagają, aby etykiety urzędowe dla nasion wprowadzonych do obrotu zgodnie z upoważnieniem, określonym w akapicie pierwszym, były oznaczone: «przekazane do obrotu jedynie w ... (dane Państwo Członkowskie)»; dodatkowo, Państwa Członkowskie mogą w tym przypadku wymagać, aby etykiety urzędowe zostały również oznaczone: «przeznaczone tylko do dalszego rozmnażania»."

2. Artykuł 10 zastępuje się artykułem w brzmieniu:

"Artykuł 10

1. Państwa Członkowskie wymagają, aby opakowania elitarnego materiału siewnego, kwalifikowanego materiału siewnego i handlowego materiału siewnego, z wyjątkiem przypadku gdy materiał siewny z ostatnich dwóch kategorii pakowany jest w formie małych opakowań EWG B:

a) były oznakowane na stronie zewnętrznej etykietą urzędową, nieużywaną wcześniej, spełniającą warunki określone w załączniku IV (A) i zawierającą informacje w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. Kolor etykiety jest biały dla elitarnego materiału siewnego, niebieski dla kwalifikowanego materiału siewnego pierwszego rozmnożenia występującego po elitarnym materiale siewnym, czerwony dla kwalifikowanego materiału siewnego następnych rozmnożeń oraz brązowy dla handlowego materiału siewnego. Gdy używana jest etykieta sznurowana z dziurkami, jej końcówki opatrzone zostają w każdym przypadku plombą urzędową. Jeżeli, w przypadkach, określonych w art. 4 lit. a), elitarny materiał siewny lub kwalifikowany materiał siewny nie spełniają warunków ustanowionych w załączniku II w odniesieniu do kiełkowania, fakt ten jest podany na etykiecie. Użycie urzędowych etykiet samoprzylepnych podlega zatwierdzeniu. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 trwały nadruk określonej informacji, wykonany na opakowaniu pod urzędowym nadzorem zgodnie ze wzorem etykiety, może zostać zatwierdzony;

b) zawierały urzędowy dokument, w tym samym kolorze co etykieta, zawierający co najmniej informacje wymagane zgodnie z załącznikiem IV, (A) (I) lit. a) (3), (4) i (5), a w przypadku handlowego materiału siewnego lit. b) (2), (4) i (5). Dokument ten jest sporządzony w taki sposób, aby nie mógł być pomylony z urzędową etykietą, określoną w lit. a). Dokument ten nie jest konieczny, jeśli informacja została podana na opakowaniu w formie trwałego nadruku lub jeśli, zgodnie z przepisami określonymi w lit. a), została użyta etykieta samoprzylepna lub etykieta wykonana z niedrącego się materiału.

2. Państwa Członkowskie mogą ustanowić wyjątki dla ust. 1 w przypadku małych opakowań elitarnego materiału siewnego, gdy oznaczone są przez wyrazy: «przekazane do obrotu jedynie w .... (dane Państwo Członkowskie)»."

3. 1 W art. 11b wyrazy "urzędowo zapieczętowany i oznaczony" otrzymują brzmienie: "zamknięty i urzędowo oznaczony lub pod nadzorem urzędowym".

4. W art. 14 ust. 1 tiret pierwsze i drugie wyrazy "urzędowo oznaczony i zapieczętowany" otrzymują brzmienie: "oznaczony i zamknięty urzędowo lub pod nadzorem urzędowym".

5. W załączniku IV (A) (I) lit. a) dodaje się, co następuje:

"12. W przypadku gdy co najmniej kiełkowanie zostało powtórnie testowane, wyrazy «powtórnie testowany ... (miesiąc i rok)» oraz służby odpowiedzialne za przeprowadzenie powtórnego testowania mogą zostać wskazane. Taka informacja może być podana na urzędowej naklejce przytwierdzonej do etykiety urzędowej."

6. W załączniku IV (A) (I) po lit. b) dodaje się, co następuje:

"9. W przypadku gdy co najmniej kiełkowanie zostało powtórnie testowane, wyrazy «powtórnie testowany ... (miesiąc i rok)» oraz służby odpowiedzialne za przeprowadzenie powtórnego testowania mogą zostać wskazane. Taka informacja może być podana na urzędowej naklejce przytwierdzonej do etykiety urzędowej."

7. W załączniku IV (A) (I) w lit. c) dodaje się treść w brzmieniu:

"7. W przypadku gdy co najmniej kiełkowanie wszystkich komponentów odmian mieszańcowych zostało powtórnie testowane, wyrazy «powtórnie testowany ... (miesiąc i rok)» oraz służby odpowiedzialne za przeprowadzenie powtórnego testowania mogą zostać wskazane. Taka informacja może być podana na urzędowej naklejce przytwierdzonej do etykiety urzędowej."

Artykuł  3

W dyrektywie Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym zbóż(11), ostatnio zmienionej dyrektywą 75/444/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"1a. Zmiany, mające być wprowadzone do wykazu gatunków określonych w ust. 1 lit. a) w świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej dotyczącej nazewnictwa i mieszańców powstałych ze skrzyżowania gatunków objętych niniejszą dyrektywą, zostają przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.

1b. Państwa Członkowskie mogą zostać upoważnione, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, do wydania zezwolenia, w drodze ustępstwa od ust. 1 (F) lit. a) lub (G) lit. a), do zatwierdzenia jako kwalifikowany materiał siewny pierwszego rozmnożenia lub kwalifikowany materiał siewny drugiego rozmnożenia materiału siewnego gatunków samozapyleniowych, które zostały przyjęte do kwalifikacji jako elitarny materiał siewny i które zostały wyprodukowane z pokolenia nasion występujących przed elitarnym materiałem siewnym, ale które nie zostały urzędowo zbadane. Przepis ten nie jest stosowany w odniesieniu do materiału siewnego mieszańców. Kwalifikacja jako kwalifikowany materiał siewny może nastąpić jedynie, jeśli żąda tego wnioskujący za zgodą hodowcy oraz jeśli urzędowy test pokontrolny wykonany w oparciu o próbki pobrane oficjalnie i przeprowadzony najpóźniej w czasie sezonu uprawnego nasion pokaże, że materiał siewny z poprzedniego rozmnożenia spełniał wymagania dla elitarnego materiału siewnego w odniesieniu do tożsamości i czystości odmianowej. W takim przypadku, gdy pobierane są próbki, hodowca podaje całkowity obszar, na którym produkowano nasiona z poprzedniego pokolenia. Warunki te mogą zostać zmienione, w świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.

Państwa Członkowskie wymagają, aby etykiety urzędowe dla nasion wprowadzonych do obrotu zgodnie z upoważnieniem, określonym w akapicie pierwszym, były oznaczone: «przekazane do obrotu jedynie w ... (dane Państwo Członkowskie)»; dodatkowo, Państwa Członkowskie mogą w tym przypadku wymagać, aby etykiety urzędowe zostały również oznaczone: «przeznaczone tylko do dalszego rozmnażania»."

2. Artykuł 10 otrzymuje brzmienie w brzmieniu:

"Artykuł 10

1. Państwa Członkowskie wymagają, aby opakowania elitarnego materiału siewnego i wszystkich rodzajów kwalifikowanego materiału siewnego:

a) były oznakowane na stronie zewnętrznej etykietą urzędową, nieużywaną wcześniej, spełniającą warunki ustanowione w załączniku IV i zawierającą informacje w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. Kolor etykiety jest biały dla elitarnego materiału siewnego, niebieski dla kwalifikowanego materiału siewnego i kwalifikowanego materiału siewnego pierwszego pokolenia oraz czerwony dla kwalifikowanego materiału siewnego drugiego rozmnożenia. Gdy używana jest etykieta sznurowana z dziurkami, jej końcówki opatrzone zostają w każdym przypadku plombą urzędową. Jeżeli, w przypadkach, określonych w art. 4 ust. 1 lit. a) i ust. 2, materiał mateczny lub nasiona kukurydzy nie spełniają warunków ustanowionych w załączniku II w odniesieniu do kiełkowania, fakt ten jest podany na etykiecie. Użycie urzędowych etykiet samoprzylepnych podlega zatwierdzeniu. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 trwały nadruk określonej informacji, wykonany na opakowaniu pod urzędowym nadzorem zgodnie ze wzorem etykiety, może zostać zatwierdzony;

b) zawierały urzędowy dokument, w tym samym kolorze co etykieta, zawierający co najmniej informacje wymagane zgodnie z załącznikiem IV (A) lit. a) (3), (4) i (5). Dokument ten jest sporządzony w taki sposób, aby nie mógł być pomylony z urzędową etykietą, określoną w lit. a). Dokument ten nie jest konieczny, jeśli informacja została podana na opakowaniu w formie trwałego nadruku lub jeśli, zgodnie z przepisami określonymi w lit. a), została użyta etykieta samoprzylepna lub etykieta wykonana z niedrącego się materiału.

2. Państwa Członkowskie mogą ustanowić wyjątki dla ust. 1 w przypadku małych opakowań elitarnego materiału siewnego, gdy oznaczone są przez wyrazy: «przekazane do obrotu jedynie w .... (dane Państwo Członkowskie)»."

3. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, Państwa Członkowskie mogą być upoważnione do utrzymania w mocy w terminie do dnia 30 czerwca 1980 r. przepisów zezwalających na obrót materiałem siewnym zbóż, których opakowania zawierają określone informacje, ale w innej formie niż opisana w ust. 1 lit. a) zdanie szóste."

3. W art. 14 ust. 1 wyrazy "urzędowo zapieczętowany i oznaczony" otrzymuje brzmienie: "zamknięty i urzędowo oznaczony lub pod nadzorem urzędowym".

4. W załączniku IV (A) w lit. a) dodaje się treść w brzmieniu:

"10. W przypadku gdy co najmniej kiełkowanie zostało powtórnie testowane, wyrazy «powtórnie testowany ... (miesiąc i rok)» oraz służby odpowiedzialne za przeprowadzenie powtórnego testowania mogą zostać wskazane. Taka informacja może być podana na urzędowej naklejce przytwierdzonej do etykiety urzędowej."

5. W załączniku IV (A) w lit. b) dodaje się treść w brzmieniu:

"7. W przypadku gdy co najmniej kiełkowanie wszystkich komponentów odmiany mieszańcowej zostało powtórnie testowane, wyrazy «powtórnie testowany ... (miesiąc i rok)» oraz służby odpowiedzialne za przeprowadzenie powtórnego testowania mogą zostać wskazane. Taka informacja może być podana na urzędowej naklejce przytwierdzonej do etykiety urzędowej."

Artykuł 4

W art. 10 dyrektywy Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie obrotu materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli(12), ostatnio zmienionej dyrektywą 74/648/EWG(13) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"1. Pomimo faktu, iż Państwa Członkowskie mogą zezwolić, aby dziesięć opakowań lub wiązek sadzonek ukorzenionych o tych samych cechach charakterystycznych lub pięć opakowań lub wiązek sadzonek ukorzenionych o tych samych cechach charakterystycznych było oznaczonych tylko jedną etykietą odpowiadającą specyfikacjom podanym w załączniku IV. W tym przypadku opakowania lub wiązki powinny być powiązane razem w taki sposób, aby po ich rozdzieleniu, wiązanie zostało zniszczone i nie mogło zostać ponownie użyte. Etykieta powinna zostać przymocowana do wiązania. Nie zezwala się na powtórne zamknięcie."

Artykuł  5

W dyrektywie Rady 69/208/EWG z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych(14), ostatnio zmienionej dyrektywą 75/444/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"1a. Zmiany, mające być wprowadzone do wykazu gatunków określonych w ust. 1 (A) w świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej dotyczącej nazewnictwa i mieszańców powstałych ze skrzyżowania gatunków objętych niniejszą dyrektywą, zostają przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 20.

1b. Państwa Członkowskie mogą zostać upoważnione, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 20, do wydania zezwolenia, w drodze ustępstwa od ust. 1 D lit. a) lub E lit. a), do zatwierdzenia jako kwalifikowany materiał siewny pierwszego rozmnożenia lub kwalifikowany materiał siewny drugiego rozmnożenia nasion gatunków samozapyleniowych, które zostały przyjęte do kwalifikacji jako elitarny materiał siewny i które zostały wyprodukowane z pokolenia nasion występujących przed elitarnym materiałem siewnym, ale które nie zostały urzędowo zbadane. Przepis ten nie jest stosowany w odniesieniu do nasion mieszańców. Kwalifikacja jako kwalifikowany materiał siewny może nastąpić jedynie, jeśli żąda tego wnioskujący za zgodą hodowcy oraz jeśli urzędowy test pokontrolny wykonany w oparciu o próbki pobrane oficjalnie i przeprowadzony najpóźniej w czasie sezonu uprawnego nasion pokaże, że nasiona z poprzedniego rozmnożenia spełniały wymagania dla elitarnego materiału siewnego w odniesieniu do tożsamości i czystości odmianowej. W takim przypadku, gdy pobierane są próbki, hodowca podaje całkowity obszar, na którym produkowano materiał siewny z poprzedniego rozmnożenia. Warunki te mogą zostać zmienione, w świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 20.

Państwa Członkowskie wymagają, aby etykiety urzędowe dla materiału siewnego wprowadzonego do obrotu zgodnie z upoważnieniem, określone w akapicie pierwszym, były oznaczone: «przekazane do obrotu jedynie w ... (dane Państwo Członkowskie)»; dodatkowo, Państwa Członkowskie mogą w tym przypadku wymagać, aby etykiety urzędowe zostały również oznaczone: «przeznaczone tylko do dalszego rozmnażania»."

2. W art. 2 ust. 2 lit. c) wyrazy "30 czerwca 1982 r." otrzymują brzmienie "30 czerwca 1978 r.".

3. W art. 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Państwa Członkowskie wymagają, aby opakowania elitarnego materiału siewnego, wszystkich rodzajów kwalifikowanego materiału siewnego i handlowego materiału siewnego:

a) były oznakowane na stronie zewnętrznej etykietą urzędową, nieużywaną wcześniej, spełniającą warunki ustanowione w załączniku IV i zawierającą informacje w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. Kolor etykiety jest biały dla elitarnego materiału siewnego, niebieski dla kwalifikowanego materiału siewnego pierwszego rozmnożenia występujących po elitarnym materiale siewnym, czerwony dla kwalifikowanego materiału siewnego następnych rozmnożeń oraz brązowy dla handlowego materiału siewnego. Gdy używana jest etykieta sznurowana z dziurkami, jej końcówki opatrzone zostają w każdym przypadku plombą urzędową. Jeżeli, w przypadkach, określonych w art. 4 lit. a), elitarny materiał siewny lub kwalifikowany materiał siewny nie spełniają warunków ustanowionych w załączniku II w odniesieniu do kiełkowania, fakt ten jest podany na etykiecie. Użycie urzędowych etykiet samoprzylepnych podlega zatwierdzeniu. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 20 trwały nadruk określonej informacji, wykonany na opakowaniu pod urzędowym nadzorem zgodnie ze wzorem etykiety, może zostać zatwierdzony,

b) zawierały urzędowy dokument, w tym samym kolorze co etykieta, zawierający co najmniej informacje wymagane zgodnie z załącznikiem IV(A) lit. a), (4), (5) i (6), a w przypadku handlowego materiału siewnego lit. b) (2), (5) i (6). Dokument ten jest sporządzony w taki sposób, aby nie mógł być pomylony z urzędową etykietą, określoną w lit. a). Dokument ten nie jest konieczny, jeśli informacja została podana na opakowaniu w formie trwałego nadruku lub jeśli, zgodnie z przepisami określonymi w lit. a), została użyta etykieta samoprzylepna lub etykieta wykonana z niedrącego się materiału.

2. Państwa Członkowskie mogą ustanowić wyjątki dla ust. 1 w przypadku małych opakowań elitarnego materiału siewnego, gdy oznaczone są przez wyrazy: «przekazane do obrotu jedynie w ... (dane Państwo Członkowskie)»."

4. W art. 13 ust. 1 wyrazy "urzędowo oznaczony i zapieczętowany " otrzymują brzmienie: "oznaczony i zamknięty urzędowo lub pod urzędowym nadzorem".

5. W załączniku IV (A) w lit. a) dodaje się, co następuje:

"11. W przypadku gdy co najmniej kiełkowanie zostało powtórnie testowane, wyrazy «powtórnie testowany ... (miesiąc i rok)» oraz służby odpowiedzialne za przeprowadzenie powtórnego testowania mogą zostać wskazane. Taka informacja może być podana na urzędowej naklejce przytwierdzonej do etykiety urzędowej."

6. W załączniku IV (A) w lit. b) dodaje się, co następuje:

"10. W przypadku gdy co najmniej kiełkowanie zostało powtórnie testowane, wyrazy «powtórnie testowany ... (miesiąc i rok)» oraz służby odpowiedzialne za przeprowadzenie powtórnego testowania mogą zostać wskazane. Taka informacja może być podana na urzędowej naklejce przytwierdzonej do etykiety urzędowej."

Artykuł 6

W art. 21 ust. 2 dyrektywy 70/457/EWG dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23, okres ten może zostać przedłużony dla państw trzecich, jeśli dostępne informacje nie pozwalają na ustalenie zgodnie z ust. 1 oraz tak długo jak informacje te nie pozwalają na takie ustalenie."

Artykuł  7

W dyrektywie Rady 70/458/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"1a. Zmiany, mające być wprowadzone do wykazu gatunków określonych w ust. A w świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej dotyczącej nazewnictwa i mieszańców powstałych ze skrzyżowania gatunków objętych niniejszą dyrektywą, zostają przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 40.

1b. Państwa Członkowskie mogą zostać upoważnione, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 40, do wydania zezwolenia, w drodze ustępstwa od ust. 1 (C) lit. a), do zatwierdzenia jako materiał siewny kwalifikowany gatunków samozapyleniowych, który został przyjęty do kwalifikacji jako elitarny materiał siewny i który został wyprodukowany z pokolenia nasion występujących przed elitarnym materiałem siewnym, ale które nie zostały urzędowo zbadane. Przepis ten nie jest stosowany w odniesieniu do materiału siewnego mieszańców. Kwalifikacja jako kwalifikowany materiał siewny może nastąpić jedynie jeśli żąda tego wnioskujący za zgodą hodowcy oraz jeśli urzędowy test pokontrolny wykonany w oparciu o próbki pobrane oficjalnie i przeprowadzony najpóźniej w czasie sezonu uprawnego nasion pokaże, że nasiona z poprzedniego rozmnożenia spełniały wymagania dla elitarnego materiału siewnego w odniesieniu do tożsamości i czystości odmianowej. W takim przypadku, gdy pobierane są próbki, hodowca podaje całkowity obszar, na którym produkowano nasiona z poprzedniego rozmnożenia. Warunki te mogą zostać zmienione, w świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 40.

Państwa Członkowskie wymagają, aby etykiety urzędowe dla materiału siewnego wprowadzonego do obrotu zgodnie z upoważnieniem, określonym w akapicie pierwszym, były oznaczone: «przekazane do obrotu jedynie w ... (dane Państwo Członkowskie)»; dodatkowo, Państwa Członkowskie mogą w tym przypadku wymagać, aby etykiety urzędowe zostały również oznaczone: «przeznaczone tylko do dalszego rozmnażania»."

2. W art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwa Członkowskie wymagają, aby opakowania elitarnego materiału siewnego oraz kwalifikowanego materiału siewnego, z wyjątkiem przypadku, gdy materiał siewny tej drugiej kategorii ma postać małych opakowań:

a) były oznakowane na stronie zewnętrznej etykietą urzędową, nieużywaną wcześniej, spełniającą warunki ustanowione w załączniku IV (A) i zawierającą informacje w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. Etykieta może być umieszczona wewnątrz przezroczystego opakowania pod warunkiem, że można ją odczytać. Kolor etykiety jest biały dla elitarnego materiału siewnego oraz niebieski dla kwalifikowanego materiału siewnego. Gdy używana jest etykieta sznurowana z dziurkami, jej końcówki opatrzone zostają w każdym przypadku plombą urzędową. Jeżeli, w przypadkach, określonych w art. 21, elitarny materiał siewny nie spełnia warunków ustanowionych w załączniku II w odniesieniu do kiełkowania, fakt ten jest podany na etykiecie. Użycie urzędowych etykiet samoprzylepnych podlega zatwierdzeniu. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 40, trwały nadruk określonej informacji, wykonany na opakowaniu pod urzędowym nadzorem zgodnie ze wzorem etykiety, może zostać zatwierdzony,

b) zawierały urzędowy dokument, w tym samym kolorze co etykieta, zawierający co najmniej informacje wymagane zgodnie z załącznikiem IV (A) lit. a), (4), (5), (6) i (7). Dokument ten jest sporządzony w taki sposób, aby nie mógł być pomylony z urzędową etykietą, określonej w lit. a). Dokument ten nie jest konieczny, jeśli informacja została podana na opakowaniu w formie trwałego nadruku lub jeśli, zgodnie z przepisami określonymi w lit. a), została użyta etykieta samoprzylepna lub etykieta wykonana z niedrącego się materiału."

3. W art. 26 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"1. Państwa Członkowskie mogą ustanowić wyjątki dla ust. 1 w przypadku małych opakowań elitarnego materiału siewnego, gdy oznaczone są przez wyrazy «przekazane do obrotu jedynie w ... (dane Państwo Członkowskie)»."

4. W art. 30 ust. 1 wyrazy "urzędowo oznaczony i zapieczętowany " otrzymują brzmienie: «oznaczony i zamknięty urzędowo lub pod urzędowym nadzorem».

5. W art. 32 ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 40, okres ten może zostać przedłużony dla państw trzecich, jeśli dostępne informacje nie pozwalają na ustalenie zgodnie z ust. 1 oraz tak długo jak informacje te nie pozwalają na takie ustalenie."

Artykuł 8

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania:

– art. 6 i art. 7 ust. 5 w dniu 1 lipca 1977 r.,

– art. 5 ust. 2 w dniu 1 lipca 1978 r.,

– innych przepisów niniejszej dyrektywy nie później niż dnia 1 lipca 1979 r.

Artykuł  9

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 1977 r.

W imieniu Rady
H. SIMONET
Przewodniczący

_______

(1) Dz.U. L 183 z 1.8.1977, str. 64.

(2) Dz.U. C 180 z 28.7.1977, str. 29.

(3) Dz.U. L 225 z 12.10.1970, str. 1.

(4) Dz.U. L 356 z 27.12.1973, str. 79.

(5) Dz.U. L 225 z 12.10.1970, str. 7.

(6) Dz.U. L 72 z 18.3.1976, str. 16.

(7) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2290/66.

(8) Dz.U. L 83 z 30.3.1976, str. 34.

(9) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66.

(10) Dz.U. L 196 z 26.7.1975, str. 6.

(11) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66.

(12) Dz.U. L 93 z 17.4.1968, str. 15.

(13) Dz.U. L 352 z 28.12.1974, str. 43.

(14) Dz.U. L 169 z 10.7.1969, str. 3.

1 Zdaniem Redakcji SIP LEX zdanie wprowadzające art. 2 pkt 3 nin. dyrektywy zawiera błąd i należy je interpretować zgodnie z treścią tejże dyrektywy opublikowaną w innych językach. Według niemieckiej i francuskiej wersji językowej dyspozycja zmiany zawarta w tymże przepisie przetłumaczona na jęz. polski brzmi następująco "W art. 10b ..."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.