Dyrektywa 73/47/EWG zmieniająca drugą dyrektywę Komisji z dnia 18 listopada 1971 r. ustanawiającą wspólnotowe metody analiz do celów urzędowej kontroli pasz

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1973.83.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1972 r.

DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 5 grudnia 1972 r.
zmieniająca drugą dyrektywę Komisji z dnia 18 listopada 1971 r. ustanawiającą wspólnotowe metody analiz do celów urzędowej kontroli pasz

(73/47/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady z dnia 20 lipca 1970 r.(1) w sprawie wprowadzenia wspólnotowych metod pobierania próbek i analiz do celów urzędowej kontroli pasz, zmienioną dyrektywą z dnia 20 lipca 1972 r.(2), w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

dnia 18 listopada 1971 r. Komisja przyjęła drugą dyrektywę(3) ustanawiającą wspólnotowe metody analiz do celów urzędowej kontroli pasz;

część 1 Załącznika do tej dyrektywy wprowadza metodę określenia wilgotności, która może być stosowana między innymi do analizy zwierzęcych i roślinnych tłuszczów i olejów;

wilgotność w zwierzęcych i roślinnych tłuszczach i olejach ma być ustalona od dnia 1 stycznia 1974 r. przez inną metodę, która została ustalona w czwartej dyrektywie Komisji ustanawiającej wspólnotowe metody analiz do celów urzędowej kontroli pasz;

dlatego należy zwiesić obowiązek stosowania metod określających wilgotność określoną w drugiej dyrektywie do celów analiz zwierzęcych i roślinnych tłuszczów i olejów;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Pasz Zwierzęcych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Do drugiej dyrektywy Komisji ustanawiającej wspólnotowe metody analiz do celów urzędowej kontroli pasz wprowadza się następujące zmiany:

W część 1 pkt 1 akapit pierwszy Załącznika zdanie drugie otrzymuje brzmienie.

"Nie obejmuje analiz przetworów mlecznych takich jak pasze, analiz substancji mineralnych oraz mieszanek składających się głównie z substancji mineralnych, analiz zwierzęcych i roślinnych tłuszczów i olejów lub analiz nasion oleistych i owoców oleistych określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 136/661 z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczy."

Artykuł  2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 1973 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 1972 r.

W imieniu Komisji
S. L. MANSHOLT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 170 z 3.8.1970, str. 2.

(2) Dz.U. L 171 z 29.7.1972, str. 39.

(3) Dz.U. L 279 z 20.12.1971, str. 7.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.