Dyrektywa 2018/1713 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.286.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DYREKTYWA RADY (UE) 2018/1713
z dnia 6 listopada 2018 r.
zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 1 ,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 2 ,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE 3  stanowi, że państwa członkowskie mogą stosować stawki obniżone podatku od wartości dodanej (VAT) do publikacji na wszelkich nośnikach fizycznych. Stawki obniżonej VAT nie można jednak stosować do publikacji dostarczanych drogą elektroniczną, które są objęte stawką podstawową VAT.

(2) Zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 6 maja 2015 r. dotyczącym strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy oraz aby nadążyć za postępem technologicznym w gospodarce cyfrowej, należy umożliwić państwom członkowskim dostosowanie stawek VAT na publikacje dostarczane drogą elektroniczną do niższych stawek VAT na publikacje dostarczane na wszelkich nośnikach fizycznych.

(3) W swoim komunikacie z dnia 7 kwietnia 2016 r. dotyczącym planu działania w sprawie VAT Komisja wskazała, że publikacje dostarczane drogą elektroniczną powinny być objęte takim samym preferencyjnym traktowaniem pod względem stawki VAT jak publikacje dostarczane na wszelkich nośnikach fizycznych. W swoim niedawnym wyroku w sprawie C-390/15 4  Trybunał Sprawiedliwości uznał, że dostawa publikacji cyfrowych na nośnikach fizycznych oraz dostawa publikacji cyfrowych drogą elektroniczną stanowią przykład sytuacji porównywalnych. W związku z tym właściwe jest wprowadzenie dla wszystkich państw członkowskich możliwości stosowania stawki obniżonej VAT do dostaw książek, gazet i czasopism, niezależnie od tego, czy są one dostarczane na nośniku fizycznym, czy drogą elektroniczną. Z tych samych powodów właściwe jest umożliwienie tym państwom członkowskim, które obecnie stosują - zgodnie z prawem Unii - stawki VAT niższe niż minimalna stawka określona w art. 99 dyrektywy 2006/112/WE lub przyznają zwolnienia z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie w odniesieniu do określonych książek, gazet lub czasopism dostarczanych na nośnikach fizycznych, stosowania takiego samego opodatkowania VAT względem takich książek, gazet lub czasopism, gdy są one dostarczane drogą elektroniczną.

(4) Od dnia 1 stycznia 2015 r. VAT od wszystkich usług świadczonych drogą elektroniczną jest pobierany w państwie członkowskim, w którym nabywca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ze względu na wdrożenie zasady miejsca przeznaczenia nie jest już konieczne stosowanie stawki podstawowej do publikacji dostarczanych drogą elektroniczną w celu zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji.

(5) Aby uniknąć nadmiernego wykorzystywania stawek obniżonych VAT w odniesieniu do treści audiowizualnych, państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania stawki obniżonej do książek, gazet i czasopism jedynie w przypadku, gdy publikacje te, niezależnie od tego, czy są dostarczane na nośnikach fizycznych, czy drogą elektroniczną, nie składają się w całości lub w przeważającej mierze z treści muzycznych lub wideo.

(6) Państwa członkowskie powinny zachować swobodę uznania, jeśli chodzi o ustalanie stawek VAT na publikacje i ograniczanie zakresu stawek obniżonych VAT, w tym - z zastrzeżeniem obiektywnego uzasadnienia - w przypadku gdy publikacje cyfrowe oferują taką samą treść czytelniczą.

(7) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie umożliwienie państwom członkowskim stosowania tych samych stawek VAT do publikacji cyfrowych dostarczanych drogą elektroniczną, jak stawki VAT, które stosują one obecnie do publikacji dostarczanych na wszelkich nośnikach fizycznych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/112/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 98 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną, z wyjątkiem usług określonych w załączniku III pkt 6.";

2)
w art. 99 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, oprócz stawek, o których mowa w art. 98 ust. 1, państwa członkowskie, które w dniu 1 stycznia 2017 r. stosowały - zgodnie z prawem Unii - stawki obniżone niższe niż stawka minimalna określona w niniejszym artykule lub przyznawały zwolnienia z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie w odniesieniu do dostaw określonych towarów, o których mowa w załączniku III pkt 6, mogą również stosować takie samo opodatkowanie VAT w przypadku, gdy dostawa odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z załącznikiem III pkt 6.";

3) 5
 załącznik III pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"(6) dostarczanie, w tym w formie wypożyczeń w bibliotekach, książek, gazet i czasopism, na nośnikach fizycznych, dostarczanych drogą elektroniczną albo na oba sposoby (łącznie z broszurami, ulotkami i podobnymi materiałami drukowanymi, książeczkami obrazkowymi, do rysowania lub kolorowania dla dzieci, nutami drukowanymi lub w postaci rękopisu, mapami, mapami hydrograficznymi lub podobnymi), innych niż publikacje, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym, oraz innych niż publikacje, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki;".

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2018 r.
W imieniu Rady
H. LÖGER
Przewodniczący
1 Dz.U. C 307 z 30.8.2018, s. 205.
2 Dz.U. C 345 z 13.10.2017, s. 79.
3 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
4 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2017 r., Postępowanie wszczęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, pkt 49.
5 Art. 1 pkt 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 23 stycznia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.20.43).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.