Dyrektywa 2014/46/UE zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.127.129

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2014 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Badania zdatności do ruchu drogowego stanowią część szerszego systemu zapewniającego utrzymywanie pojazdów w bezpiecznym i akceptowalnym z punktu widzenia środowiska stanie w trakcie ich użytkowania. System ten powinien przewidywać przeprowadzanie regularnych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów oraz drogowe kontrole techniczne pojazdów wykorzystywanych do celów komercyjnych w transporcie drogowym, a także procedury rejestracji pojazdów umożliwiające zatrzymanie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, w przypadku gdy pojazd stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego.

(2) Rejestracja pojazdu zapewnia administracyjne upoważnienie na dopuszczenie go do ruchu drogowego. Dyrektywa Rady 1999/37/WE 3 ma zastosowanie jedynie do dokonywania rejestracji pojazdów. Jednakże w szczególności w przypadkach, gdy użytkowanie z pojazdu na drogach publicznych stanowiłoby zagrożenie ze względu na jego stan techniczny, należy umożliwić czasowe zatrzymanie dopuszczenia takiego pojazdu do ruchu. Aby zmniejszyć obciążenie administracyjne wynikające z zatrzymania, po zniesieniu zatrzymania nie należy wymagać przejścia nowego procesu rejestracji.

(3) Należy wprowadzić obowiązek stałego wyrejestrowania pojazdu zgłoszonego jako pojazd wycofany z eksploatacji zgodnie z dyrektywą 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 4 . Państwa członkowskie mają możliwość określenia w prawie krajowym innych podstaw wyrejestrowania pojazdu.

(4) Nawet w przypadku, gdy pojazd został wyrejestrowany, powinno być możliwe zachowanie informacji o niej w ewidencji.

(5) Aby zmniejszyć obciążenie administracyjne i ułatwić wymianę informacji między państwami członkowskimi, informacje dotyczące pojazdów należy ewidencjonować elektronicznie.

(6) Niniejsza dyrektywa nie powinna uniemożliwiać państwu członkowskiemu uznawania elektronicznego zbioru danych będącego w posiadaniu właściwych organów za główne źródło informacji o pojazdach zarejestrowanych na jego terytorium. W celu ułatwienia wymiany informacji państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystywania sieci elektronicznych obejmujących dane z krajowych elektronicznych baz danych.

(7) W przypadkach gdy podczas badania zdatności do ruchu drogowego wykryto niebezpieczne usterki i dopuszczenie pojazdu do ruchu na drogach publicznych zatrzymano, zatrzymanie to powinno pozostawać w ewidencji do czasu przeprowadzenia nowego badania zdatności do ruchu drogowego.

(8) W celu aktualizacji pkt II.4, tiret drugie i pkt III.1 sekcja A lit. b) obydwu załączników I oraz II do dyrektywy 1999/37/WE w przypadku rozszerzenia Unii, a także aktualizacji pkt II.6 załącznika I w odniesieniu do elementów nieobowiązkowych w przypadku zmian definicji lub treści świadectw zgodności w odpowiednich przepisach Unii dotyczących homologacji typu, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 1999/37/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Zmiany w dyrektywie 1999/37/WE

W dyrektywie 1999/37/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wydawanych przez państwa członkowskie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.";

2)
w art. 2 dodaje się litery w brzmieniu:

"e) »zatrzymanie« oznacza ograniczony okres, w którym pojazd nie jest dopuszczony do ruchu drogowego przez państwo członkowskie, przy czym po upływie tego okresu - pod warunkiem że powód zatrzymania wygasł - możliwe jest ponowne uzyskanie dopuszczenia pojazdu do ruchu, bez konieczności nowego procesu rejestracji;

f) »wyrejestrowanie« oznacza anulowanie wydanego przez państwo członkowskie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.";

3)
w art. 3 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"4. Państwa członkowskie ewidencjonują elektronicznie dane dotyczące wszystkich pojazdów zarejestrowanych na ich terytorium. Dane te obejmują:

a) wszystkie obowiązkowe dane zgodnie z załącznikiem I pkt II.5, a także dane, o których mowa w pkt II.6 lit. J) oraz pkt II.6 ppkt (V.7) i (V.9) tego załącznika, w przypadku gdy dane są dostępne;

b) inne nieobowiązkowe dane wymienione w załączniku I lub dane ze świadectwa zgodności zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady * , o ile to możliwe;

c) wynik obowiązkowych okresowych badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE * oraz okres ważności świadectwa zdatności do ruchu drogowego.

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście niniejszej dyrektywy odbywa się zgodnie z dyrektywami 95/46/WE * i 2002/58/WE * Parlamentu Europejskiego i Rady.

5. Dane techniczne dotyczące pojazdów udostępniane są właściwym organom lub stacjom kontroli pojazdów do celu okresowych badań zdatności do ruchu drogowego. Państwa członkowskie mogą ograniczyć wykorzystywanie i rozpowszechnianie takich danych przez stacje kontroli pojazdów, aby zapobiec nadużyciom."

4)
dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 3a

1. W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego w otrzymanym zgłoszeniu o wynikach okresowego badania zdatności do ruchu drogowego został poinformowany, że dopuszczenie danego pojazdu do ruchu drogowego zatrzymano zgodnie z art. 9 dyrektywy 2014/45/UE, zatrzymanie to jest ewidencjonowane elektronicznie oraz przeprowadza się dodatkowe badanie zdatności do ruchu drogowego.

Zatrzymanie obowiązuje do momentu przeprowadzenia nowego badania zdatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem. Po przeprowadzeniu badania zdatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem właściwy organ niezwłocznie ponownie dopuszcza pojazd do ruchu drogowego. Nowy proces rejestracji nie jest konieczny.

Państwa członkowskie lub ich właściwe organy mogą przyjąć środki ułatwiające przeprowadzenie ponownego badania pojazdu, którego dopuszczenie do ruchu drogowego zatrzymano. Środki te mogą obejmować zezwolenie na korzystanie z dróg publicznych między miejscem naprawy a stacją kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia badania zdatności do ruchu drogowego.

2. Państwo członkowskie może umożliwić posiadaczowi dowodu rejestracyjnego pojazdu złożenie do właściwego organu wniosku o przeniesienie rejestracji na nowego właściciela pojazdu.

3. W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego otrzymał zgłoszenie o uznaniu pojazdu za wycofany z eksploatacji zgodnie z dyrektywą 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady * , pojazd zostaje wyrejestrowany na stałe, a informacja o tym fakcie - wprowadzona do elektronicznego rejestru.

5)
w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 4 oraz art. 8 ust. 3 dyrektywy 2014/45/UE państwa członkowskie uznają, co do zasady, ważność świadectwa zdatności do ruchu drogowego w przypadku zmiany właściciela pojazdu, dla którego wydano ważne poświadczenie przeprowadzenia okresowego badania zdatności do ruchu drogowego.";

6)
art. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 6

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7 w celu zmiany:

- pkt II.4, tiret drugie i pkt III.1 sekcja A lit. b) obydwu załączników I i II w przypadku rozszerzenia Unii,

- załącznika I pkt II.6 w odniesieniu do elementów nieobowiązkowych w przypadku zmian definicji lub treści świadectw zgodności w odpowiednich przepisach Unii dotyczących homologacji typu.

Artykuł 7

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 19 maja 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.";

7)
art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

Państwa członkowskie wspierają się nawzajem w wykonywaniu niniejszej dyrektywy. Mogą wymieniać informacje na poziomie dwu- lub wielostronnym, w szczególności w celu kontroli, przed jakąkolwiek rejestracją pojazdu, jego statusu prawnego, w miarę potrzeb w państwie członkowskim, w którym był on wcześniej zarejestrowany. Taka kontrola może obejmować, w celu ułatwienia wymiany informacji, w szczególności wykorzystanie sieci elektronicznej obejmującej dane z krajowych elektronicznych baz danych.";

8)
w załączniku I pkt II.6 dodaje się literę w brzmieniu:

"X) poświadczenie przejścia przez pojazd badania zdatności do ruchu drogowego, data kolejnego badania zdatności do ruchu drogowego lub data wygaśnięcia aktualnego świadectwa.".

Artykuł  2

Transpozycja

1.
Państwa członkowskie przyjmują i publikują do dnia 20 maja 2017 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o tych przepisach.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 20 maja 2018 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 kwietnia 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

Przewodniczący

Przewodniczący

1 Dz.U C 44 z 15.2.2013, s. 128.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 24 marca 2014 r.
3 Dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 138 z 1.6.1999, s. 57).
4 Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U L 269 z 21.10.2000, s. 34).
* Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).
**) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 51).
***) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
****) Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).
* Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.