Dyrektywa 2004/96/WE zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w łączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.301.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2004 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2004/96/WE
z dnia 27 września 2004 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w łączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 28 września 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw, przepisów wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (1), a w szczególności jej art. 2a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 76/769/EWG zmienioną dyrektywą 94/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), nikiel i jego związki nie mogą być stosowane w niektórych łączeniach kolczyków i niektórych innych produktach, chyba że spełniają one wymogi określone w dyrektywie 76/769/EWG.

(2) Ryzyko uczulenia człowieka na nikiel spowodowanego łączeniami kolczyków zostało oszacowane ponownie w drodze ukierunkowanej oceny; ocena ryzyka wykazała, że w przypadku łączeń kolczyków bardziej stosowne jest ustalenie limitu migracji niklu niż limitu zawartości.

(3) Aby zrekompensować rozbieżności i niedokładności w pomiarach pomiędzy różnymi laboratoriami, nowy stopień uwalniania się niklu (limit migracji) należy dostosować przy użyciu współczynnika mnożenia określonego w EN 1811. Zachęca się Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) do przeprowadzenia przeglądu EN 1811, zwłaszcza w odniesieniu do współczynnika korygującego, jak również do przygotowania zrewidowanej normy bez współczynnika korygującego lub, o ile okaże się to właściwe, z mniejszym współczynnikiem korygującym.

(4) Wyniki oceny ryzyka poddano równoległemu przeglądowi Naukowego Komitetu ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (CSTEE), który potwierdził, że limit migracji niklu może skuteczniej zmniejszyć ryzyko uczulenia niż limit zawartości niklu.

(5) Postanowienia niniejszej dyrektywy uwzględniają aktualny stan wiedzy, nauki i techniki.

(6) Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla aktów prawnych Wspólnoty określających minimalne wymogi dla ochrony pracowników, w szczególności dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (3), oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem spowodowanym narażeniem na substancje rakotwórcze i mutagenne w miejscu pracy (sześć indywidualnych dyrektyw w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (4).

(7) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego dyrektyw w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu substancjami i preparatami niebezpiecznymi,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Załącznik do dyrektywy 76/769/EWG zmienia się w sposób określony w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.
Państwa Członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 1 sierpnia 2005 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksy tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy począwszy od dnia 1 września 2005 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2004 r.

W imieniu Komisji
Olli REHN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/21/WE (Dz.U. L 57 z 25.2.2004, str. 4).

(2) Dz.U. L 188 z 22.7.1994, str. 1.

(3) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(4) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 50.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG, w pkt 28 (Nikiel), w drugiej kolumnie pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. we wszystkich łączeniach kolczyków, które są wprowadzone do przekłutych uszu i innych przekłutych części ciała ludzkiego, chyba że stopień uwalniania się niklu z tych łączeń jest niższy niż 0,2 μg/cm2 na tydzień (limit migracji);".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.