Dyrektywa 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.169.1

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2019 r.

DYREKTYWA RADY 2000/29/WE
z dnia 8 maja 2000 r.
w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 1 ,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 3  była wielokrotnie zmieniana merytorycznie 4  za względów przejrzystości i racjonalności. W związku z tym rozporządzenie to powinno zostać ujednolicone.

(2) Produkcja roślinna zajmuje we Wspólnocie bardzo ważne miejsce.

(3) Wydajność tej produkcji jest stale obniżana na skutek obecności organizmów szkodliwych.

(4) Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi jest absolutnie konieczna, nie tylko, aby nie dopuścić do zmniejszania wydajności rolnictwa, ale również, aby przyczynić się do jej zwiększenia.

(5) Działania mające na celu systematyczne zwalczanie organizmów szkodliwych we Wspólnocie ustanowione przez system ochrony roślin stosowany we Wspólnocie, jako przestrzeni bez granic wewnętrznych, miałyby jedynie ograniczoną skuteczność, jeżeli środki ochronne przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych do Wspólnoty nie byłyby stosowane jednocześnie.

(6) Potrzeba stosowania tych środków, która została dawno uznana i stała się przedmiotem wielu przepisów krajowych oraz konwencji międzynarodowych, łącznie z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin (IPPC) z dnia 6 grudnia 1951 r. zawartą w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która ma charakter ogólnoświatowy.

(7) Jednym z najważniejszych środków jest sporządzenie spisu szczególnie niebezpiecznych organizmów szkodliwych, których wprowadzanie do Wspólnoty powinno być zakazane, oraz organizmów szkodliwych, których wprowadzanie do Państw Członkowskich, w drodze przenoszenia przez niektóre rośliny lub produkty roślinne, powinno być również zakazane.

(8) Obecność niektórych z tych organizmów szkodliwych przy wprowadzaniu roślin i produktów roślinnych z państw, w których występują te organizmy, nie może być skutecznie kontrolowana. Konieczne staje się zatem ustanowienie, w niezbędnym zakresie, przepisów dotyczących zakazu wprowadzania niektórych roślin i produktów roślinnych lub zapewniających specjalne kontrole w krajach będących ich producentami.

(9) Takie kontrole fitosanitarne powinny być ograniczone do wprowadzania produktów pochodzących z państw nieczłonkowskich i do przypadków, w których istnieją poważne dowody na to, że naruszono jeden z przepisów fitosanitarnych.

(10) Konieczne jest ustanowienie, pod pewnymi warunkami, przepisów umożliwiających odstąpienie od stosowania niektórych przepisów. Jednakże doświadczenie wykazało, że potrzeba zastosowania odstąpienia od stosowania niektórych przepisów, w określonych przypadkach, może być tak samo pilna, jak zastosowanie środków ochronnych. W celu umożliwienia stosowania tych odstąpień procedura nadzwyczajna, przewidziana w niniejszej dyrektywie, powinna być również możliwa do zastosowania.

(11) Tymczasowe środki ochronne, które nie są przewidziane w niniejszej dyrektywie, powinny być przyjęte przez Państwo Członkowskie, w którym pojawi się problem, w przypadku grożącego niebezpieczeństwa wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych. Komisja powinna być informowana o wszystkich przypadkach, które wymagają przyjęcia środków ochronnych.

(12) Uwzględniając znaczenie handlu roślinami i produktami roślinnymi między francuskimi departamentami zamorskimi a resztą Wspólnoty, pożądane jest stosowanie do nich przepisów niniejszej dyrektywy. Uwzględniając specyficzny charakter produkcji rolnej francuskich departamentów zamorskich, właściwe jest zapewnienie dodatkowych środków ochronnych uzasadnionych względami ochrony fitosanitarnej. Przepisy niniejszej dyrektywy należy również rozszerzyć na środki ochrony przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych do francuskich departamentów zamorskich z pozostałych części Francji.

(13) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1911/91 z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie stosowania przepisów prawa wspólnotowego w odniesieniu do Wysp Kanaryjskich 5  włącza Wyspy Kanaryjskie do obszaru celnego Wspólnoty oraz do wspólnych polityk. Na mocy art. 2 i 10 niniejszego rozporządzenia stosowanie wspólnej polityki rolnej uzależnione jest od wejścia w życie szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw. Stosowaniu temu muszą ponadto towarzyszyć szczególne środki dotyczące produkcji rolnej.

(14) Decyzja Rady 91/314/EWG z dnia 26 czerwca 1991 r. ustanawiająca program opcji szczególnych dla Wysp Kanaryjskich (Poseican) ze względu na oddalenie i wyspiarski charakter 6  określa ogólne zarysy rozwiązań, które mają być wprowadzone w celu uwzględnienia szczególnych problemów i ograniczeń, z którymi spotykają się te wyspy.

(15) W związku z tym, uwzględniając specyficzne warunki fitosanitarne Wysp Kanaryjskich, należy rozszerzyć stosowanie niektórych środków przewidzianych w niniejszej dyrektywie na okres kończący się sześć miesięcy po upływie terminu, do którego Państwa Członkowskie zobowiązane byłyby wprowadzić w życie przyszłe przepisy dotyczące załączników do niniejszej dyrektywy w celu ochrony francuskich departamentów zamorskich i Wysp Kanaryjskich.

(16) Do celów niniejszej dyrektywy należy przyjąć wzory świadectw zatwierdzonych w ramach Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, zmienione dnia 21 listopada 1979 r., w formie ujednoliconej, które zostały opracowane w ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Należy również określić niektóre zasady dotyczące warunków, zgodnie z którymi takie świadectwa mogą być wydawane, niektóre zasady stosowania, w okresie przejściowym, wcześniejszych wzorów oraz wymogów dotyczących wydawania świadectw w przypadku wprowadzania roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich.

(17) W przypadku przywozu z państw trzecich roślin lub produktów roślinnych władze odpowiedzialne w tych krajach za wydawanie świadectw powinny być, w zasadzie władzami uprawnionymi do ich wydawania na mocy IPPC. Pożądane byłoby ustalenie listy tych władz dla nieumawiających się państw trzecich.

(18) Należy uprościć procedurę stosowaną w przypadku wprowadzania zmian w załącznikach do niniejszej dyrektywy.

(19) Należy dokładnie określić zakres stosowania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do "drewna". W szczególności użyteczne jest odniesienie się do szczegółowych opisów "drewna" znajdujących się w rozporządzeniach Wspólnoty.

(20) Niektóre nasiona nie są włączone do roślin, produktów roślinnych lub innych produktów, wymienionych w załącznikach do niniejszej dyrektywy, które muszą zostać poddane badaniom fitosanitarnym w państwie pochodzenia lub wysyłki, przed udzieleniem zezwolenia na wprowadzenie do Wspólnoty lub do handlu we Wspólnocie.

(21) Właściwe jest zapewnienie, w niektórych przypadkach, przeprowadzania urzędowych kontroli roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich przez Komisję w państwie trzecim, będącym krajem pochodzenia.

(22) Wspólnotowe kontrole powinny być przeprowadzane przez biegłych zatrudnionych przez Komisję, jak również przez biegłych zatrudnionych przez Państwa Członkowskie, którzy będą pracować dla Komisji. Należy określić rolę tych biegłych w związku z działaniami prowadzonymi w ramach systemu ochrony roślin Wspólnoty.

(23) Zakres stosowania wspomnianego systemu nie powinien być ograniczony do handlu między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi, ale powinien być rozszerzony na obrót w każdym pojedynczym Państwie Członkowskim.

(24) Zasadą jest, że wszystkie części Wspólnoty powinny korzystać z takiego samego poziomu ochrony przed organizmami szkodliwymi. Należy jednak uwzględnić zróżnicowanie warunków ekologicznych i rozmieszczenie niektórych organizmów szkodliwych. W konsekwencji należy zdefiniować pojęcie "stref chronionych", w których występuje szczególne zagrożenie zdrowotności roślin, i objąć je szczególną ochroną na warunkach zgodnych z rynkiem wewnętrznym.

(25) Stosowanie wspólnotowego systemu ochrony roślin wobec Wspólnoty jako obszaru bez granic wewnętrznych i tworzenie stref chronionych powoduje konieczność rozróżnienia wymogów stosowanych wobec produktów wspólnotowych od tych stosowanych wobec produktów sprowadzanych z państw trzecich oraz określenia organizmów szkodliwych o istotnym znaczeniu dla stref chronionych.

(26) Najwłaściwszym miejscem do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych jest miejsce produkcji. W przypadku produktów wspólnotowych kontrole te powinny być przeprowadzane obowiązkowo w miejscu produkcji i powinny obejmować wszystkie mające znaczenie rośliny i produkty roślinne tam uprawiane, produkowane, wykorzystywane lub tam obecne, jak również wykorzystywane do uprawy roślin podłoże uprawowe. Dla zapewnienia skuteczności systemu kontroli wszyscy producenci powinni zostać urzędowo zarejestrowani.

(27) W celu zapewnienia bardziej skutecznego stosowania wspólnotowego systemu ochrony roślin na rynku wewnętrznym konieczne jest, dla potrzeb kontroli fitosanitarnych, stworzenie możliwości wykorzystania innych pracowników administracji oprócz reprezentujących służby ochrony roślin Państw Członkowskich, których szkolenie powinno być koordynowane i wspierane finansowo przez Wspólnotę.

(28) Jeżeli wyniki kontroli są zadawalające, zamiast świadectwa fitosanitarnego używanego w handlu międzynarodowym produkty wspólnotowe będą nosić uzgodnione oznaczenie (paszport roślin) dostosowany do rodzaju produktu, w celu zapewnienia ich swobodnego przepływu w całej Wspólnocie lub w tych jej częściach, w których jest on ważny.

(29) Należy określić urzędowe środki, które powinny być podejmowane, w przypadku gdy wyniki kontroli okażą się niezadowalające.

(30) W celu zapewnienia zgodności ze wspólnotowym systemem ochrony roślin w kontekście rynku wewnętrznego należy ustanowić system urzędowych kontroli podczas wprowadzania produktów do obrotu. System ten powinien być w stopniu, w jakim jest to możliwe, niezawodny i jednolity w całej Wspólnocie, a także powinien wykluczać szczególną kontrolę na granicach między Państwami Członkowskimi.

(31) W ramach rynku wewnętrznego produkty pochodzące z państw trzecich powinny, co do zasady, podlegać kontroli fitosanitarnej przy ich pierwszym wprowadzeniu do Wspólnoty. Jeżeli wyniki kontroli okażą się zadawalające, należy wydać tym produktom paszport roślin, który umożliwi im swobodny przepływ w taki sam sposób jak produktom wspólnotowym.

(32) Aby stawić czoła sytuacji powstałej w wyniku urzeczywistniania rynku wewnętrznego ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami, konieczne jest wzmocnienie infrastruktury kontroli fitosanitarnej na szczeblu krajowym i wspólnotowym na granicach zewnętrznych Wspólnoty, przywiązując szczególną wagę do tych Państw Członkowskich, w których ze względu na położenie geograficzne znajdują się punkty wejścia do Wspólnoty. W tym celu Komisja zaproponuje włączenieniezbędnych środków do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

(33) W celu poprawy skuteczności wspólnotowego systemu ochrony roślin w kontekście rynku wewnętrznego Państwa Członkowskie powinny ujednolicić metody pracy personelu odpowiedzialnego za ochronę zdrowotności roślin. Komisja przedstawia do dnia 1 stycznia 1993 r. wspólnotowy kodeks praktyk fitosanitarnych.

(34) Państwa Członkowskie nie mają możliwości uchwalania szczególnych przepisów fitosanitarnych dotyczących wprowadzania na ich terytorium roślin lub produktów roślinnych pochodzących z innych Państw Członkowskich. Wszystkie przepisy określające wymagania fitosanitarne odnoszące się do roślin i produktów roślinnych powinny być uchwalane na poziomie Wspólnoty.

(35) Konieczne jest stworzenie wspólnotowego systemu pomocy finansowej w celu pokrycia, na poziomie wspólnotowym, ryzyka, które może wystąpić w handlu w ramach wspólnotowego systemu ochrony roślin.

(36) Aby zapobiec zakażeniom wywoływanym przez organizmy szkodliwe pochodzące z państw trzecich, należy wprowadzić wspólnotowe wkłady finansowe przeznaczone na wzmocnienie infrastruktury kontroli fitosanitarnej na granicach zewnętrznych Wspólnoty.

(37) System ten powinien również przewidywać odpowiedni udział w niektórych wydatkach dotyczących szczególnych środków przyjętych przez Państwa Członkowskie w celu kontrolowania i, gdzie to właściwe, zwalczania zakażeń wywoływanych przez organizmy szkodliwe pochodzące z państw trzecich lub innych obszarów Wspólnoty oraz, o ile będzie to możliwe, naprawienia wyrządzonych przez nie szkód.

(38) Szczegółowe zasady działania mechanizmu udzielania wspólnotowej pomocy finansowej zostaną ustanowione z zastosowaniem przyspieszonej procedury.

(39) Należy zapewnić, aby Komisja była dokładnie informowana o możliwych przyczynach wprowadzenia omawianych organizmów szkodliwych.

(40) W szczególności Komisja powinna nadzorować prawidłowe stosowanie wspólnotowego systemu ochrony roślin.

(41) Należy ustalić, czy wprowadzenie organizmów szkodliwych spowodowane zostało niewłaściwie przeprowadzonymi badaniami lub kontrolami. W odniesieniu do skutków zastosowanie powinny znaleźć przepisy wspólnotowe, z uwzględnieniem pewnych szczególnych środków.

(42) Państwa Członkowskie i Komisja powinny ze sobą ściśle współpracować w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, ustanowionego na mocy decyzji Rady 76/894/EWG 7 .

(43) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na zobowiązania Państw Członkowskich dotyczące terminów transpozycji i stosowania określonych w załączniku VIII część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1
1. 
Niniejsza dyrektywa dotyczy środków ochronnych przeciwko wprowadzaniu do Państw Członkowskich z innych Państw Członkowskich lub państw trzecich organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych.

Dotyczy również:

a)
z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. - środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych we Wspólnocie w drodze przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych pokrewnych produktów w Państwach Członkowskich;
b)
środków ochronnych przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych do francuskich departamentów zamorskich z innych części Francji oraz przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych do innych części Francji z francuskich departamentów zamorskich;
c)
środków ochronnych przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych na Wyspy Kanaryjskie z innych części Hiszpanii oraz przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych do innych części Hiszpanii z Wysp Kanaryjskich;
d) 8
 model "świadectw fitosanitarnych" oraz "świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu" lub ich ekwiwalent w formie elektronicznej wydane przez Państwa Członkowskie w ramach Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC).
2.  9
 Z zastrzeżeniem warunków, które zostaną określone w celu ochrony sytuacji fitosanitarnej w niektórych regionach Wspólnoty, uwzględniając zróżnicowanie warunków rolnych i ekologicznych, środki ochronne uzasadnione względami ochrony fitosanitarnej roślin we francuskich departamentach zamorskich i na Wyspach Kanaryjskich, będące środkami dodatkowymi w stosunku do środków ustanowionych niniejszą dyrektywą, mogą być określone zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.
3. 
Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do Ceuty i Melilli.
4.  10
 Państwa Członkowskie zapewniają bliską, szybką i skuteczną współpracę między sobą oraz Komisją w kwestiach objętych niniejszą dyrektywą. W tym celu każde Państwo Członkowskie ustanawia lub deleguje jeden organ, który jest odpowiedzialny co najmniej za koordynację i kontakty w powyższych kwestiach. Najlepiej wyznaczyć w tym celu urzędową organizację ochrony roślin utworzoną na mocy IPPC.

Komisja oraz pozostałe Państwa Członkowskie zostają powiadomione o wyznaczeniu organu oraz wszelkich dalszych zmianach.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 taki organ może być uprawniony do delegowania lub wyznaczania innym służbom zadań dotyczących koordynacji lub kontaktów, w zakresie związanym wyłącznie z kwestiami ochrony roślin objętymi niniejszą dyrektywą.

5. 
W odniesieniu do środków ochronnych przeciwko wprowadzaniu do pozostałych części Francji oraz pozostałych Państw Członkowskich organizmów szkodliwych z francuskich departamentów zamorskich oraz przeciwko ich rozprzestrzenianiu się we francuskich departamentach zamorskich terminy określone w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 2 i 4, art. 5 ust. 2 i 4, art. 6 ust. 5 i 6, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 8, 10 i 11 zastępuje się terminem odpowiadającym upływowi sześciomiesięcznego okresu, następującego po terminie, do którego Państwa Członkowskie zobowiązane są wprowadzić w życie przyszłe przepisy odnoszące się do załączników I-V w celu ochrony francuskich departamentów zamorskich. Z mocą od tej samej daty uchyla się ust. 1 lit. b) i ust. 2 niniejszego artykułu.
6. 
W odniesieniu do środków ochronnych przeciwko wprowadzaniu do pozostałych części Hiszpanii oraz pozostałych Państw Członkowskich organizmów szkodliwych z Wysp Kanaryjskich oraz przeciwko ich rozprzestrzenianiu się na Wyspach Kanaryjskich terminy określone w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 2 i 4, art. 5 ust. 2 i 4, art. 6 ust. 5 i 6, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 8, 10 i 11 zastępuje się terminem odpowiadającym upływowi sześciomiesięcznego okresu, następującego po terminie, do którego Państwa Członkowskie zobowiązane są wprowadzić w życie przyszłe przepisy odnoszące się do załączników I-V w celu ochrony Wysp Kanaryjskich. Z mocą od tej samej daty uchyla się ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu.
Artykuł  2
1. 
Do celów niniejszej dyrektywy:
a) 11
 "rośliny" oznaczają żywe rośliny oraz określone ich części, włączając nasiona";

żyjące części roślin obejmują:

owoce, w sensie botanicznym, inne niż głęboko zamrożone,
warzywa, inne niż głęboko zamrożone,
bulwy, bulwocebulki, cebulki, kłącza,
kwiaty cięte,
gałęzie z liśćmi,
drzewa ścięte z zachowanym listowiem,
liście, liście ozdobne,
roślinne hodowle tkankowe,
aktywny pyłek,
pączki, szczepy, sadzonki,
wszelkie inne części roślin, które mogą zostać określone zgodnie z procedurą opisaną w art. 18 ust. 2.

nasiona oznaczają nasiona w botanicznym rozumieniu tego terminu, inne niż nasiona, które nie są przeznaczone do siewu;

b)
"produkty roślinne" oznaczają produkty pochodzenia roślinnego, nieprzetworzone lub poddane podstawowemu przetworzeniu, o ile nie są to rośliny;
c)
"sadzenie" oznacza każdą czynność sadzenia roślin w celu zapewnienia ich późniejszego wzrostu, rozmnażania lub rozprzestrzeniania;
d)
"rośliny przeznaczone do sadzenia" oznaczają:
rośliny już zasadzone i mające rosnąć lub zostać ponownie zasadzone po ich wprowadzeniu, lub
rośliny jeszcze niezasadzone w chwili ich wprowadzania, ale przeznaczone do zasadzenia po wprowadzeniu;
e) 12
 "szkodliwe organizmy" oznaczają: wszelkie gatunki, szczepy lub biotypy roślin, zwierząt lub środki chorobotwórcze, które są szkodliwe dla roślin lub produktów roślinnych;
f) 13
 "paszport roślin" oznacza urzędową etykietę potwierdzającą, że przestrzegane są przepisy niniejszej dyrektywy w zakresie norm fitosanitarnych i wymogów szczególnych, który jest w tym celu:
znormalizowany na poziomie Wspólnoty dla poszczególnych rodzajów roślin lub produktów roślinnych, oraz
sporządzany przez urzędowy organ odpowiedzialny Państwa Członkowskiego oraz wydawany zgodnie z przepisami wykonawczymi regulującymi szczegółowo procedurę wydawania paszportów roślin.

Dla określonych rodzajów produktów mogą zostać przewidziane, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 ust. 2, urzędowo ustalone oznaczenia, inne niż etykieta.

Standaryzacji dokonuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.. W ramach standaryzacji ustala się różne oznaczenia dla paszportów roślin, które nie są ważne, zgodnie z art. 10 ust. 1 akapit drugi, we wszystkich częściach Wspólnoty;

g) 14
 "urzędowe organy odpowiedzialne Państwa Członkowskiego" oznaczają:
i)
urzędowe organizacje ochrony roślin Państwa Członkowskiego, określone w art. 1 ust. 4; lub
ii)
jakikolwiek organ krajowy ustanowiony:
na poziomie krajowym,
albo na poziomie regionalnym, pod nadzorem władz krajowych, w granicach określonych konstytucją danego Państwa Członkowskiego.

Odpowiedzialne organy urzędowe państwa członkowskiego mogą zgodnie z ustawodawstwem krajowym delegować zadania określone w niniejszej dyrektywie - na ich odpowiedzialność i pod ich nadzorem - osobie prawnej prawa publicznego lub prywatnego, pod warunkiem że taka osoba prawna ani jej członkowie nie mają osobistego interesu w rezultatach podejmowanych przez nią działań.

Odpowiedzialne organy urzędowe państwa członkowskiego zapewniają, by osobie prawnej, o której mowa w akapicie drugim, zgodnie z jej urzędowo zatwierdzonym statutem, powierzone było wyłącznie wykonywanie szczególnych zadań publicznych, z wyjątkiem badań laboratoryjnych, które taka osoba prawna może wykonywać nawet w przypadku, gdy nie wchodzą one w zakres jej szczególnych zadań publicznych.

Niezależnie od akapitu trzeciego odpowiedzialne organy urzędowe państwa członkowskiego mogą delegować badania laboratoryjne, o których mowa w niniejszej dyrektywie, osobie prawnej, która nie spełnia wymogów tego przepisu.

Badania laboratoryjne można delegować jedynie wtedy, gdy dany odpowiedzialny organ urzędowy zapewnia, by osoba prawna, której deleguje badania laboratoryjne, przez cały czas delegowania gwarantowała bezstronność, jakość oraz ochronę informacji niejawnych i brak konfliktu interesów między wykonywaniem delegowanych jej zadań a pozostałą jej działalnością.

Państwa Członkowskie zapewniają ścisłą współpracę między organami określonymi w akapicie pierwszym ppkt ii) i i).

Ponadto zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. jakakolwiek osoba prawna powołana w imieniu organu lub organów określonych w akapicie pierwszym ppkt i) oraz działająca z upoważnienia i pod nadzorem takiego organu może zostać zatwierdzona, pod warunkiem, że nie ma ona osobistego interesu w wyniku podejmowanych przez siebie działań.

Jeden organ, wymieniony w art. 1 ust. 4 powiadamia Komisję o odpowiedzialnych organach urzędowych w danym Państwie Członkowskim. Komisja przekazuje te informacje innym Państwom Członkowskim;

h) 15
 "strefa chroniona" oznacza strefę we Wspólnocie:
w której jeden lub więcej organizmów szkodliwych wymienionych w niniejszej dyrektywie, których występowanie stwierdzono w jednej lub kilku częściach Wspólnoty, nie występują lokalnie ani nie występują w ogóle pomimo istnienia tam korzystnych dla nich warunków,
w której istnieje niebezpieczeństwo osiedlenia się niektórych organizmów szkodliwych ze względu na korzystne warunki ekologiczne dla niektórych szczególnych upraw, chociaż organizmy te nie są endemiczne ani nie występują we Wspólnocie,

które to niebezpieczeństwo zostało uznane, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2., za spełniające warunki określone w tiret pierwszym i drugim i, w przypadku określonym w tiret pierwszym, na wniosek zainteresowanego Państwa lub Państw Członkowskich oraz na podstawie wyników stosownych inspekcji, które były nadzorowane przez biegłych określonych w art. 21, zgodnie z procedurą ustanowioną w tym artykule, które dostarczą dowodu na to, że zagrożenie takie nie występuje. W przypadku określonym w tiret drugim przeprowadzenie inspekcji jest fakultatywne.

Uznaje się, że organizm szkodliwy występuje w regionie, jeżeli stwierdzono tam jego istnienie i nie podjęto żadnych urzędowych środków w celu jego zwalczenia lub jeżeli środki takie okazały się nieskuteczne w okresie co najmniej dwóch następujących po sobie lat.

W przypadku określonym w akapicie pierwszym tiret pierwsze zainteresowane Państwo lub Państwa Członkowskie przeprowadzają regularne i systematyczne urzędowe badania obecności organizmów, ze względu na występowanie których utworzono strefę chronioną. O każdym przypadku wystąpienia takich organizmów należy niezwłocznie powiadomić na piśmie Komisję. Ryzyko związane ze stwierdzonym wystąpieniem organizmów szkodliwych oceniane jest przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin i podejmowane są odpowiednie działania zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2..

Szczegóły dotyczące badań, określonych w pierwszym i trzecim akapicie mogą zostać ustanowione zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2., na podstawie rzetelnych zasad naukowychi statystycznych.

Komisja informowana jest na piśmie o wynikach omawianych powyżej badań. Komisja przekazuje te informacje pozostałym Państwom Członkowskim.

Do dnia 1 stycznia 1998 r. Komisja przedstawia Radzie raport na temat funkcjonowania systemu stref chronionych razem, o ile zaistnieje taka potrzeba, ze stosownymi wnioskami;

i) 16
 "oświadczenie" lub "środek" uznaje się za urzędowe, jeżeli oświadczenie jest złożone lub środek powzięty, z zastrzeżeniem przepisów art. 21:
przez przedstawicieli urzędowej państwowej organizacji ochrony roślin państwa trzeciego lub przez innych przedstawicieli władz publicznych, którzy są wykwalifikowani i uprawnieni przez tę organizację ochrony roślin, w przypadku środków lub oświadczeń związanych z wydawaniem świadectw fitosanitarnych oraz świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu lub ich odpowiedników w formie elektronicznej,
przez takich przedstawicieli lub urzędników państwowych albo przez wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przez jeden z odpowiedzialnych organów urzędowych Państwa Członkowskiego we wszystkich innych przypadkach, pod warunkiem że pracownicy ci nie mają osobistego interesu w wyniku podejmowanych przez nich działań i posiadają podstawowe wymagane kwalifikacje.

Państwa Członkowskie zapewniają posiadanie przez ich urzędników i wykwalifikowanych pracowników kwalifikacji niezbędnych do właściwego stosowania niniejszej dyrektywy. Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. mogą zostać określone wytyczne dotyczące takich kwalifikacji.

Komisja, działając w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, sporządza wspólnotowe programy, których wykonanie nadzoruje, dotyczące dalszego szkolenia urzędników państwowych i wykwalifikowanych pracowników w celu podniesienia wiedzy i doświadczenia zdobytego na szczeblu krajowym do poziomu wspomnianych powyżej kwalifikacji. Uczestniczy ona w finansowaniu dalszych szkoleń i przedstawia wnioski dotyczące włączenia potrzebnych na to środków do budżetu Wspólnoty.

j) 17
 "miejsce wprowadzenia" oznacza miejsce, gdzie po raz pierwszy wprowadza się produkty roślinne lub inne przedmioty do obszaru celnego Wspólnoty: port lotniczy w przypadku transportu lotniczego, port w przypadku transportu morskiego lub rzecznego, stacja kolejowa w przypadku transportu kolejowego oraz w przypadku innych rodzajów transportu - miejsce w urzędzie celnym odpowiedzialnym za obszar, gdzie przekroczona zostaje granica lądowa Wspólnoty;
k) 18
 "urzędowy organ miejsca wprowadzenia" oznacza odpowiedzialny organ urzędowy Państwa Członkowskiego zarządzający miejscem wprowadzenia;
l) 19
 "urzędowy organ miejsca przeznaczenia" oznacza odpowiedzialny organ urzędowy Państwa Członkowskiego zarządzający obszarem, gdzie mieści się "urząd celny miejsca przeznaczenia";
m) 20
 "urząd celny miejsca wprowadzenia" oznacza urząd w miejscu wprowadzenia, jak określono powyżej w lit. j);
n) 21
 "urząd celny miejsca przeznaczenia" oznacza urząd miejsca przeznaczenia w rozumieniu art. 340b ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 22 ;
o) 23
 "partia" oznacza liczbę jednostek pojedynczego towaru, odróżnianego po jego jednolitym składzie i pochodzeniu, tworzącą część przesyłki;
p) 24
 "przesyłka" oznacza ilość towarów objętych jednym dokumentem wymaganym dla formalności celnych lub innych formalności, takich jak świadectwo fitosanitarne lub inny dokument zastępczy lub oznaczenie; przesyłka może składać się z jednej lub więcej partii;
q) 25
 "przeznaczenie celne" oznacza przeznaczenie celne wymienione w pkt 15 art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 26  (zwany dalej Wspólnotowym Kodeksem Celnym);
r) 27
 "tranzyt" oznacza przemieszczanie towarów objętych nadzorem celnym z jednego punktu do drugiego w obrębie obszaru celnego Wspólnoty, jak określono w art. 91 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.
2. 
Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień przepisy niniejszej dyrektywy dotyczą drewna wyłącznie, gdy zachowuje ono w całości lub częściowo swoją naturalną zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez, lub jeżeli występuje ono w formie wiórów, cząstek, trocin, odpadków i pozostałości drzewa.

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących załącznika V niniejsza dyrektywa dotyczy drewna, niezależnie od tego, czy spełnia ono warunki określone w akapicie pierwszym, jeżeli występuje w formie oszalowania, przegród, palet lub materiałów opakowaniowych, które są rzeczywiście wykorzystywane w transporcie wszelkiego rodzaju produktów, pod warunkiem że przedstawia ono zagrożenie fitosanitarne.

Artykuł  3
1. 
Państwa Członkowskie zakazują wprowadzania na swoje terytorium organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I część A.
2. 
Państwa Członkowskie zakazują wprowadzania na swoje terytorium roślin i produktów roślinnych wymienionych w załączniku II część A, jeżeli są one zakażone przez organizmy szkodliwe wymienione w tej części załącznika.
3.  28
 Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania, zgodnie z warunkami, które mogą być określone zgodnie z procedurą opisaną w art. 18 ust. 2, w przypadku nieznacznego zanieczyszczenia roślin innych, niż te przeznaczone do sadzenia, przez szkodliwe organizmy wymienione w załączniku 1 część A lub w załączniku II, lub w przypadku odpowiednich tolerancji ustanowionych dla organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku II część A sekcja II w zakresie roślin przeznaczonych do sadzenia, które uprzednio zostały wybrane w porozumieniu z organami reprezentującymi Państwa Członkowskie w dziedzinie zdrowia roślin, oraz na podstawie odpowiedniej analizy zagrożenia szkodnikami.
4. 
Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. Państwa Członkowskie zapewniają, że ust. 1 i 2 stosuje się również do rozprzestrzeniania się omawianych organizmów szkodliwych poprzez przemieszczanie roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na terytorium Państwa Członkowskiego.
5. 
Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. Państwa Członkowskie zakazują wprowadzania i rozprzestrzeniania w strefach chronionych:
a)
organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I część B;
roślin i produktów roślinnych wymienionych w załączniku II część B, jeżeli są one zakażone przez organizmy szkodliwe, określone w tej części załącznika.
Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18:
organizmy szkodliwe wymienione w załącznikach I i II klasyfikuje się w następujący sposób:
b)
organizmy, których obecności nie stwierdzono w żadnej części Wspólnoty, mające istotne znaczenie dla całego obszaru Wspólnoty umieszcza się odpowiednio w załączniku I część A sekcja I i w załączniku II część A sekcja I,
6. 
Organizmy, których obecność została stwierdzona, ale nie lokalnie lub w całej Wspólnocie, mające istotne znaczenie dla całej Wspólnoty, umieszcza się odpowiednio w załączniku I część A sekcja II i w załączniku II część A sekcja II,
a)
pozostałe organizmy umieszcza się odpowiednio w załączniku I część B i w załączniku II część B dla odpowiednich obszarów chronionych, dla których te organizmy mają istotne znaczenie;
b)
organizmy szkodliwe endemiczne lub występujące w jednej lub kilku częściach Wspólnoty są wykreślone, z wyjątkiem organizmów określonych w lit. a) tiret drugie i trzecie;
c)
tytuły załączników I i II, jak również ich poszczególne części i sekcje dostosowane są do lit. a) i b).
7.  29
 Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 można przyjąć przepisy wykonawcze w celu ustanowienia warunków wprowadzania do Państw Członkowskich oraz ich rozprzestrzeniania na ich obszarze:
a)
organizmów, co do których istnieje podejrzenie, że są szkodliwe dla roślin lub produktów roślinnych, ale które nie są wymienione w załącznikach I i II;
b)
organizmów, które wymienione są w załączniku II, ale które występują w roślinach lub produktach roślinnych innych niż te wymienione w tym załączniku i co do których istnieje podejrzenie, że są szkodliwe dla roślin lub produktów roślinnych;
c)
organizmów, które wymienione są w załącznikach I i II, które znajdują się w stanie wyizolowanym i co do których istnieje podejrzenie, że są szkodliwe dla roślin lub produktów roślinnych.
8.  30
 Ustępy 1 i 5 lit. a), ust. 2 i 5 lit. b) oraz ust. 4 nie mają zastosowania, zgodnie z warunkami, które zostają określone na podstawie procedury wymienionej w art. 18 ust. 2, do celów naukowych lub próbnych oraz do prac nad wyborem odmian.
9.  31
 Po przyjęciu środków określonych w ust. 7 ustępu tego nie stosuje się, zgodnie z warunkami, które zostają określone na podstawie procedury wymienionej w art. 18 ust. 2, do celów naukowych lub próbnych oraz do prac nad wyborem odmian.
Artykuł  4
1.  32
 Państwa Członkowskie zakazują wprowadzania na swoje terytoria roślin lub produktów roślinnych wymienionych w załączniku III część A, jeżeli pochodzą one z państw wymienionych w tej części załącznika.
2. 
Państwa Członkowskie zapewniają wprowadzenie od dnia 1 czerwca 1993 r. zakazu wprowadzania do stref chronionych znajdujących się na ich terytorium roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w załączniku III część B.
3.  33
 Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 załącznik III zostanie skorygowany w celu zawarcia w części A roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie fitosanitarne dla wszystkich części Wspólnoty, a w części B roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie fitosanitarne tylko dla stref chronionych. Określa się tam strefy chronione.
4. 
Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. ust. 1 nie stosuje się do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących ze Wspólnoty.
5. 
Zgodnie z warunkami określonymi stosownie do procedury ustanowionej w art. 18, ust. 1 i 2 nie stosuje się do badań lub do celów naukowych oraz do prac prowadzonych na selekcji odmianowej.
6. 
Pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, Państwo Członkowskie może określić, że przepisy ust. 1 i 2 nie będą stosowane w pojedynczych szczególnych przypadkach do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które są uprawiane, produkowane lub używane w jego bezpośredniej strefie przygranicznej z państwem trzecim i wprowadzanych do tego Państwa Członkowskiego w celu przetworzenia w pobliskich miejscowościach w strefie przygranicznej jego terytorium.

W przypadku korzystania z takiego odstępstwa Państwo Członkowskie określa miejsce oraz imię i nazwisko zajmującej się tym osoby. Dane te, regularnie aktualizowane, dostępne są Komisji.

Roślinom, produktom roślinnym i innym przedmiotom będącym przedmiotem odstępstwa na mocy akapitu pierwszego towarzyszą dokumenty potwierdzające miejsce w danym państwie trzecim, z którego przytoczone rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty pochodzą.

Artykuł  5
1.  34
 Państwa Członkowskie zakazują wprowadzania na swoje terytorium roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w załączniku IV część A, jeśli nie zostaną spełnione szczególne wymogi określone w tej części załącznika.
2. 
Państwa Członkowskie z dniem 1 czerwca 1993 r. zakazują wprowadzania i przemieszczania w strefach chronionych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w załączniku IV część B, jeśli nie zostaną spełnione szczególne wymogi określone w tej części załącznika.
3.  35
 Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 dokonuje się zmian załącznika IV na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 3 ust. 6.
4. 
Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. Państwa Członkowskie zapewniają, że ust. 1 stosuje się również do przemieszczania na terytorium Państwa Członkowskiego roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, jednakże z zastrzeżeniem art. 6 ust. 7. Niniejszego ustępu oraz ust. 1 i 2 nie stosuje się do przemieszczanianiewielkich ilości roślin, produktów roślinnych, artykułów żywnościowych lub paszy zwierzęcej, jeżeli są one przeznaczone do wykorzystania przez ich właściciela lub odbiorcę do celów nieprzemysłowych i niehandlowych lub zużycia w czasie transportu, pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych.
5. 
Zgodnie z warunkami określonymi stosownie do procedury ustanowionej w art. 18, ust. 1, 2 i 4 nie stosuje się do badań lub do celów naukowych oraz do prac prowadzonych na selekcji odmianowej.
6. 
Pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, Państwo Członkowskie może zapewnić, że ust. 1, 2 i 4 nie stosuje się w pojedynczych szczególnych przypadkach do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które są uprawiane, wytwarzane lub użytkowane w jego bezpośredniej strefie przygranicznej z państwem trzecim i wprowadzanych do tego Państwa Członkowskiego w celu przetworzenia w pobliskich miejscowościach w strefie przygranicznej jego terytorium.

W przypadku korzystania z takiego odstępstwa Państwo Członkowskie określa miejsce oraz imię i nazwisko zajmującej się tym osoby. Dane te, regularnie aktualizowane, dostępne są Komisji.

Roślinom, produktom roślinnym i innym przedmiotom będącym przedmiotem odstępstwa na mocy akapitu pierwszego towarzyszą dokumenty potwierdzające miejsce danego państwa trzeciego, z którego te rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty pochodzą.

Artykuł  6
1. 
Państwa Członkowskie ustanawiają, co najmniej w odniesieniu do wprowadzania do innego Państwa Członkowskiego roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w załączniku V część A, obowiązek ich bardzo szczegółowego urzędowego badania, jak również badania ich opakowań w taki sam sposób, w całości lub reprezentatywnej próbki oraz, w razie zajścia takiej konieczności, obowiązek urzędowego badania pojazdów używanych do ich transportu, w celu upewnienia się, że:
a)
nie są zakażone przez organizmy szkodliwe wymienione w załączniku I część A;
b)
w przypadku roślin i produktów roślinnych wymienionych w załączniku II część A, nie są zakażone przez organizmy szkodliwe wymienione w tej części załącznika;
c)
w przypadku roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w załączniku IV część A, spełniają szczególne wymogi wymienione w tej części załącznika.
2. 
Po niezwłocznym przyjęciu środków, przewidzianych w art. 3 ust. 6 lit. a) i art. 5 ust. 3 ustęp pierwszy niniejszego artykułu stosuje się wyłącznie w odniesieniu do załącznika I część A sekcja II, załącznika II część A sekcja II i załącznika IV część A sekcja II. Jeżeli, w trakcie badań przeprowadzanych zgodnie z niniejszym przepisem, zostaną wykryte organizmy szkodliwe wymienione w załączniku I część A sekcja I lub w załączniku II część A sekcja I, warunki określone w art. 10 uważa się za niespełnione.
3. 
Państwa Członkowskie ustanawiają środki kontroli określone w ust. 1 w celu zapewnienia zgodności z art. 3 ust. 4, 5 i 7 lub art. 5 ust. 2, w przypadku gdy Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia korzysta z jednej z możliwości wymienionej w poprzednich artykułach.
4. 
Państwa Członkowskie wprowadzają obowiązek urzędowego badania nasion określonych w załączniku IV część A, które mają być wprowadzone do innego Państwa Członkowskiego, w celu upewnienia się, że spełniają one szczególne wymogi określone w tej części załącznika.
5. 
Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. i z zastrzeżeniem ust. 7 przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się również do przemieszczania na terytorium Państwa Członkowskiego roślin, produktów roślinnych lub innych produktów. Przepisów ust. 1, 3 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I część B lub w załączniku II część B i szczególnych wymogów wymienionych w załączniku IV część B, do przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na terenie lub poza strefą chronioną.

Urzędowe badania określone w ust. 1, 3 i 4 przeprowadzane są zgodnie z następującymi przepisami:

a)
badaniu poddawane są także rośliny lub produkty roślinne, które są uprawiane, produkowane lub wykorzystywane przez producenta lub w innych celach obecne w jego zabudowaniach, jak również wykorzystywane w tym celu podłoże;
b)
przeprowadzane są na miejscu, najlepiej w miejscu produkcji;
c)
przeprowadzane są regularnie we właściwym czasie, co najmniej raz w roku i przynajmniej poprzez obserwację wzrokową, z zastrzeżeniem szczególnych wymogów wymienionych w załączniku IV; dalsze działania mogą być podejmowane, jeżeli zostało to przewidziane na mocy ust. 8.

Każdy producent, od którego wymaga się, zgodnie z ust. 1-4, poddania się urzędowemu badaniu określonemu w akapicie drugim, wpisywany jest do urzędowego rejestru pod numerem rejestracyjnym umożliwiającym jego identyfikację. Takie urzędowe rejestry udostępniane są Komisji na jej wniosek.

Producent podlega pewnym obowiązkom ustanowionym zgodnie z ust. 8. W szczególności powinien on niezwłocznie powiadomić odpowiedzialny organ urzędowy zainteresowanego Państwa Członkowskiego o każdym nietypowym pojawieniu się organizmów szkodliwych, objawach lub wszystkich innych anomaliach dotyczących roślin.

Przepisów ust. 1, 3 i 4 nie stosuje się do przemieszczania niewielkich ilości roślin, produktów roślinnych, artykułów żywnościowych lub paszy zwierzęcej, jeżeli są one przeznaczone do wykorzystania przez ich właściciela lub odbiorcę do celów nieprzemysłowych i niehandlowych lub zużycia w trakcie transportu, pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych.

6. 
Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. Państwa Członkowskie zapewniają, że producenci niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów niewymienionych w załączniku V część A, określonych zgodnie z ust. 8, lub domy składowe, lub punkty wysyłki znajdujące się w strefie produkcji są również umieszczane w lokalnych, regionalnych lub krajowych rejestrach urzędowych, zgodnie z ust. 5 akapit trzeci. Mogą one zostać w każdej chwili poddane badaniom przewidzianym w ust. 5 akapit drugi.

Zgodnie z ust. 8 można ustalić system umożliwiający, o ile zaistnieje taka potrzeba i w miarę możliwości, ustalenie pochodzenia niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, z uwzględnieniem charakteru warunków produkcji lub handlu.

7. 
Państwa Członkowskie, o ile nie zachodzi obawa rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, mogą zwolnić z obowiązku:
rejestracji przewidzianej w ust. 5 i 6 małych producentów lub przetwórców, których cała produkcja i sprzedaż roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów jest przeznaczona do ostatecznego wykorzystania na rynku lokalnym przez osoby niezajmujące się zawodowo produkcją roślinną (obrót lokalny),
poddawania urzędowym badaniom wymaganym na mocy ust. 5 i 6 lokalnego przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub innymi produktów pochodzących od producentów w ten sposób zwolnionych.

Przed dniem 1 stycznia 1998 r. przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące obrotu lokalnego zostają ponownie zbadane przez Radę na podstawie wniosku Komisji oraz w świetle zdobytych doświadczeń.

8.  36
 Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 przyjmuje się przepisy wykonawcze dotyczące:
mniej rygorystycznych warunków dotyczących przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w strefie chronionej utworzonej dla tych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów ze względu na występowanie jednego lub większej liczby organizmów szkodliwych,
zabezpieczenia dotyczącego przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w strefie chronionej utworzonej dla tych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów ze względu na występowanie jednego lub większej liczby organizmów szkodliwych,
częstotliwości i terminów urzędowych badań, włączając dalsze działania określone w ust. 5 akapit drugi lit. c),
obowiązków dotyczących zarejestrowanych producentów, określonych w ust. 5 akapit czwarty,
specyfikacji produktów określonych w ust. 6 oraz produktów, dla których przewidziany jest system wprowadzony w ust. 6,
innych wymogów dotyczących zwolnień określonych w ust. 7, w szczególności związanych z pojęciami "małych producentów" i "rynku lokalnego" oraz związanych z tym procedur.
9.  37
 Zasady stosowania przepisów dotyczących procedury rejestracji i numeru rejestracyjnego określone w ust. 5 akapit trzeci mogą być przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.
Artykuł  7 38

(skreślony)

Artykuł  8 39

(skreślony)

Artykuł  9 40

(skreślony)

Artykuł  10
1.  41
 Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r., jeżeli w wyniku badania przewidzianego w art. 6 ust. 1, 3 i 4 przeprowadzonego zgodnie z art. 6 ust. 5 stwierdzi się, że warunki określone w tych ustępach są spełnione, stosownie do przepisów, które mogą być przyjęte na mocy ust. 4 niniejszego artykułu wydaje się paszport roślin.

Jednakże w przypadku nasion wymienionych w art. 6 ust. 4 nie ma potrzeby wydawania paszportu roślin, w przypadku gdy zapewnione jest, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2, że dokumenty wydane zgodnie z przepisami Wspólnoty odnoszącymi się do obrotu zalegalizowanymi nasionami dostarczają dowodu na zgodność z wymogami wymienionymi w art. 6 ust. 4. W takim przypadku dokumenty uznane zostaną do wszystkich celów za paszporty roślin w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. f).

Jeżeli badanie nie odnosi się do warunków dotyczących stref chronionych lub gdy okaże się, że warunki nie są spełnione, wydany paszport roślin nie jest ważny w odniesieniu do tych stref i powinien być oznaczony w sposób przewidziany dla takich przypadków zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. f).

2.  42
 Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wymienione w załączniku V część A sekcja I oraz nasiona wymienione w art. 6 ust. 4 nie mogą być przemieszczane we Wspólnocie inaczej niż lokalniew rozumieniu art. 6 ust. 7, jeżeli tym roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom, ich opakowaniu lub pojazdom je transportującym nie towarzyszy paszport roślin ważny na danym terytorium, wydany zgodnie z ust. 1.

Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wymienione w załączniku V część A sekcja II oraz nasiona wymienione w art. 6 ust. 4 nie mogą być wprowadzane do określonych stref chronionych ani przemieszczane w ich obszarze, jeżeli tym roślinom, produktom roślinnym i innym przedmiotom, ich opakowaniu lub pojazdom, którymi są transportowane nie towarzyszy paszport roślin ważny dla tej strefy i wydany zgodnie z ust. 1. Niniejszego akapitu nie stosuje się, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 6 ust. 8, dotyczące transportu przez strefy chronione.

Akapitu pierwszego i drugiego nie stosuje się do przemieszczenia niewielkich ilości roślin, produktów roślinnych, artykułów żywnościowych lub paszy zwierzęcej, jeżeli są one przeznaczone do wykorzystania przez ich właściciela lub odbiorcę do celów nieprzemysłowych i niehandlowych lub zużycia w trakcie transportu, pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych.

3. 
Paszport roślin może zostać później zastąpiony i w każdej części Wspólnoty innym paszportem roślin zgodnie z następującymi przepisami:
zastąpienie paszportu roślin może nastąpić tylko w przypadku podziału przesyłek lub połączenia kilku przesyłek bądź ich części, lub zmiany statusu fitosanitarnego przesyłek, z zastrzeżeniem szczególnych wymogów przewidzianych w załączniku IV lub w innych przypadkach określonych zgodnie z ust. 4,
zamiana może mieć miejsce tylko na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, niezależnie od tego czy jest producentem, wpisanej do urzędowego rejestru zgodnie z przepisami art. 6 ust. 5 akapit trzeci mutatis mutandis,
paszport zastępczy może zostać wystawiony jedynie przez urzędowy organ odpowiedzialny regionu, w którym znajduje się miejsce prowadzenia działalności przez wnioskodawcę, i tylko w przypadku gdy może być zapewniona tożsamość danego produktu oraz brak zagrożenia zakażeniem przez organizmy szkodliwe wymienione w załącznikach I i II po dokonaniu wysyłki przez producenta,
procedura zastąpienia paszportu powinna być zgodna z przepisami, które mogą być przyjęte na mocy ust. 4,
na paszporcie zastępczym powinien być umieszczony, zgodnie z ust. 4, specjalny znak, na którym znajduje się numer producenta oraz, w przypadku zmiany statusu fitosanitarnego, podmiotu odpowiedzialnego za zmianę.
4.  43
 Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 mogą zostać przyjęte przepisy wykonawcze dotyczące:
szczegółowych procedur wydawania paszportów roślin przewidzianych w ust. 1,
warunków zastąpienia paszportu roślin, zgodnie z ust. 3 tiret pierwsze,
szczegółów procedury wydawania paszportów zastępczych przewidzianej w ust. 3 tiret trzecie,
specjalnego znaku wymaganego na paszporcie zastępczym przewidzianego w ust. 3 tiret piąte.
Artykuł  11
1. 
Jeżeli badanie przewidziane w art. 6 ust. 1, 3 i 4, przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 5, nie pozwala na stwierdzenie, czy warunki określone w tych ustępach zostały spełnione, nie wydaje się paszportu roślin, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu.
2.  44
 W szczególnych wypadkach, gdy na podstawie rodzaju ustaleń dokonanych podczas przeprowadzania badania okaże się, że część roślin lub produktów roślinnych uprawianych, produkowanych lub wykorzystywanych przez producenta lub obecnych z innych powodów w miejscu prowadzenia przez niego działalności bądź część wykorzystywanego podłożanie może być źródłem zagrożenia rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, ust. 1 nie stosuje się do tej części i można stosować paszport roślin.
3.  45
 W zakresie stosowania ust. 1 dane rośliny, produkty roślinne lub podłoże stają sięprzedmiotem jednego lub kilku następujących środków:
odpowiednich zabiegów, następujących po wydaniu stosownego paszportu roślin zgodnie z art. 10, jeżeli zostanie stwierdzone, że w wyniku tych zabiegów warunki są spełnione,
pozwolenia na przemieszczanie, pod urzędową kontrolą, do stref, gdzie nie stanowią dodatkowego zagrożenia,
pozwolenia na przemieszczanie, pod urzędową kontrolą, do miejsc przetwórstwa przemysłowego,
zniszczenia.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 mogą być przyjęte przepisy wykonawcze dotyczące:

warunków, zgodnie z którymi powinien być przyjęty lub nie jeden lub kilka środków określonych w akapicie pierwszym,
szczególnego charakteru i warunków dotyczących tych środków.
4. 
W zakresie stosowania ust. 1 działalność producenta zostaje, w całości lub w części, zawieszona, aż do czasu, gdy zostanie stwierdzone, że nie ma już zagrożenia rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych. W okresie zawieszenia działalności producenta nie stosuje się art. 10.
5. 
Jeżeli na podstawie urzędowego badania przeprowadzonego zgodnie z art. 6 ust. 6 stwierdzono, że produkty określone w art. 6 ust. 6 nie są wolne od organizmów szkodliwych wymienionych w załącznikach I i II, przepisy ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu stosuje się mutatis mutandis.
Artykuł  12 46
1. 
Państwa Członkowskie przeprowadzają wyrywkowo urzędowe kontrole w celu zapewnienia zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy, w szczególności z art. 10 ust. 2, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, jeżeli chodzi o miejsce pochodzenia roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów oraz zgodnie z następującymi przepisami:
okresowe kontrole w każdym miejscu i czasie, gdy przemieszczane są rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty,
okresowe kontrole miejsc, gdzie rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty są uprawiane, produkowane, przechowywane lub sprzedawane oraz miejsca używane przez kupców,
okresowe kontrole przeprowadzane jednocześnie z innymi kontrolami dokumentów, przeprowadzanymi z powodów innych niż ochrona roślin.

Kontrole muszą być regularnie przeprowadzane w miejscach wymienionych w urzędowym rejestrze zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 13c ust. 1b oraz w miejscach wymienionych w urzędowym rejestrze zgodnie z art. 6 ust. 6.

Kontrole przeprowadza się w przypadkach, gdy ujawnione zostaną fakty wskazujące, że nie zastosowano się do jednego lub więcej przepisów niniejszej dyrektywy.

2. 
Osoby kupujące rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty, jako końcowi użytkownicy zawodowo związani z produkcją roślin, muszą przechowywać paszport danych roślin przez co najmniej jeden rok i umieszczać odpowiednie zapisy w swoich rejestrach.

Inspektorzy muszą mieć dostęp do roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów na wszystkich etapach łańcucha produkcji i obrotu. Są oni upoważnieni do wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli urzędowych, łącznie ze sprawdzeniem paszportów i rejestrów roślin.

3. 
Państwa Członkowskie mogą do takich kontroli urzędowych zatrudnić ekspertów wymienionych w art. 21.
4. 
W przypadku gdy stwierdza się, na drodze urzędowej kontroli przeprowadzonej zgodnie z ust. 1 i 2, że rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty stanowią zagrożenie rozprzestrzenieniem szkodliwych organizmów, muszą być one poddane urzędowym środkom zgodnie z art. 11 ust. 3.

Bez uszczerbku dla notyfikacji i informacji wymaganych w art. 16 Państwa Członkowskie zapewniają, że w przypadku gdy dane rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty pochodzą z innego Państwa Członkowskiego, Państwo Członkowskie przyjmujące powyższe natychmiast informuje uprawniony organ tego Państwa Członkowskiego oraz Komisję o wynikach kontroli oraz urzędowych środkach, które podjęło lub zamierza podjąć. Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2 można ustanowić ujednolicony system informacyjny.

Artykuł  13 47
1.  48
 Państwa Członkowskie zapewniają bez uszczerbku dla:
przepisów art. 3 ust. 3, art. 13b ust. 1, 2, 3, 4 i 5,
określonych wymogów i warunków ustanowionych w odstępstwach przyjętych zgodnie z art. 15 ust. 1, w środkach równoważnych przyjętych zgodnie z art. 15 ust. 2 oraz w środkach zaradczych przyjętych zgodnie z art. 15 ust. 2, oraz w środkach zaradczych przyjętych zgodnie z art. 16 i
szczególnych uzgodnień zawartych w sprawie zagadnień objętych niniejszym artykułem między Wspólnotą a jednym lub więcej państwami trzecimi,

że rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty, wymienione w załączniku V, część B, które pochodzą z państwa trzeciego i są przywożone na teren celny Wspólnoty, poddane zostają, w momencie wprowadzenia, nadzorowi celnemu zgodnie z art. 37 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz nadzorowi odpowiedzialnych organów urzędowych. Mogą one być poddane procedurom celnym, jak określono w art. 4 ust. 16 lit. a), d), e), f), g) Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jeżeli formalności określone w art. 13a zostały wypełnione zgodnie z przepisami art. 13c ust. 2, tak że w wyniku takich formalności można stwierdzić, co następuje:

i)
że rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty nie są skażone przez dane szkodliwe organizmy wymienione w załączniku II część A i
że rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty wymienione w załączniku II część A nie są skażone przez dane szkodliwe organizmy wymienione w tym załączniku,
w przypadku roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wymienionych w załączniku IV część A, że odpowiadają one odpowiednim szczególnym wymogom określonym w tym załączniku lub, gdzie ma zastosowanie, opcjom deklarowanym w świadectwie zgodnie z art. 13a ust. 4 lit. b), i
ii) 49
 że rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty posiadają oryginał odpowiedniego "świadectwa fitosanitarnego " lub "świadectwa fitosanitarnego ponownego wywozu" wydanego zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 13a ust. 3 i 4, lub, gdzie właściwe, że oryginały innych zastępczych dokumentów lub oznakowań, jak określone i zezwolone w przepisach wykonawczych, są dołączone lub w inny sposób towarzyszą tym przedmiotom.

Świadectwa w formie elektronicznej mogą być uznane, pod warunkiem że spełnione są odpowiednie warunki określone w przepisach wykonawczych.

Urzędowo poświadczone kopie mogą być uznane w szczególnych przypadkach, które określone są w przepisach wykonawczych.

Przepisy wykonawcze wymienione w pkt ii) mogą być przyjęte zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2.

2. 
Ustęp 1 stosuje się w przypadku roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przeznaczonych do stref chronionych, w odniesieniu do szkodliwych organizmów oraz określonych wymogów wymienionych odpowiednio w załączniku I część B, załączniku II część B i załączniku IV część B dla danej strefy chronionej.
3. 
Państwa Członkowskie zapewniają, że rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty inne niż te wymienione w ust. 1 lub 2, które pochodzą z państwa trzeciego i przywożone są na obszar celny Wspólnoty, mogą od momentu wprowadzenia być poddane nadzorowi przez odpowiedzialne organy urzędowe, w odniesieniu do pierwszego, drugiego lub trzeciego tiret ust. 1 pkt i). Takie rośliny, produkty roślinne lub przedmioty obejmują drewno w formie materiałów sztauerskich, rozpórek, palet lub opakowań, których używa się w przewozie wszelkiego rodzaju przedmiotów.

W przypadku zastosowania przez organ urzędowy takiego nadzoru dane rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty pozostają pod takim nadzorem określonym w ust. 1 do czasu wypełnienia wszelkich odpowiednich formalności w celu upewnienia się, że zgodne są one z odpowiednimi wymogami ustanowionymi na mocy niniejszej dyrektywy.

Przepisy wykonawcze dotyczące rodzajów informacji oraz środków jej przekazu przez importerów lub ich agentów celnych dla odpowiedzialnych organów urzędowych w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów obejmujących różne rodzaje drewna, jak określono w akapicie pierwszym, przyjęte zostają zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2.

4. 
Bez uszczerbku dla art. 13c ust. 2 lit. a), gdy występuje zagrożenie rozprzestrzenieniem szkodliwych organizmów, Państwa Członkowskie stosują również ust. 1, 2 i 3 w stosunku do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów poddanych jednemu z zatwierdzonych celnie rodzajów obróbki lub przeznaczeniu określonemu w art. 4 ust. 15 lit. b), c), d), e) Wspólnotowego Kodeksu Celnego lub w ramach procedur określonych w art. 4 ust. 16 lit. b), c) tego Kodeksu.
Artykuł  13a 50
1.
a)
Formalności wymienione w art. 13 ust. 1 obejmują dokładne kontrole przeprowadzane przez odpowiedzialne organy urzędowe, co najmniej:
i)
w przypadku każdej przesyłki, dla której przy odprawie celnej deklaruje się, że zawiera rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty wymienione w art. 13 ust. 1, 2 lub 3 na odpowiednich warunkach, lub
ii)
w przypadku gdy przesyłka składająca się z różnych partii posiada w deklaracji zapis, że każda taka partia zawiera lub składa się z roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów.
b)
Kontrole mają na celu wykazanie:
i)
czy przesyłka lub partia posiadają wymagane świadectwa, dokumenty lub oznakowanie zastępcze, jak określono w art. 13 ust. 1 pkt ii) (kontrole dokumentowe),
ii)
czy przesyłka lub partia, w całości lub w reprezentatywnej próbce, zawiera rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty zgodne z deklaracją (kontrola dokumentów), i
iii)
czy pojazdy transportowe, przesyłka lub partia, lub ich opakowania drewniane, w całości lub w reprezentatywnej próbce, zgodne są z wymogami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie, jak określono w art. 13 ust. 1 pkt i) (kontrola zdrowia roślin), i czy stosuje się art. 16 ust. 2.
2. 
Kontrola dokumentów oraz kontrola zdrowia roślin są przeprowadzane rzadziej, jeżeli:
czynności kontroli roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów w przesyłce lub partii zostały dokonane przez wysyłające państwo trzecie zgodnie z procedurami technicznymi wymienionymi w art. 13b ust. 6, lub
rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty zawarte w przesyłce lub partii towarów są wymienione w przepisach wykonawczych przyjętych do tego celu zgodnie z ust. 5b, lub
rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty w przesyłce lub partii pochodzą z państwa trzeciego, w stosunku do którego stosuje się postanowienia o zmniejszonej częstotliwości kontroli dokumentów i kontroli zdrowia roślin na podstawie wzajemnych układów pomiędzy Wspólnotą a tym państwem trzecim,

o ile nie istnieje poważne przypuszczenie, że wymogi ustanowione w niniejszej dyrektywie nie są spełnione.

Kontrole zdrowia roślin mogą również być przeprowadzane rzadziej, gdy istnieje dowód przedstawiony przez Komisję i oparty na doświadczeniu związanym z poprzednimi przypadkami wprowadzania takiego materiału tego samego pochodzenia do wszystkich odpowiednich Państw Członkowskich oraz po konsultacji z komitetem wymienionym w art. 18, który to dowód pozwala wierzyć, że rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty w przesyłce lub partii zgodne są z wymogami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że spełnione są szczegółowe warunki określone w przepisach wykonawczych zgodnie z ust. 5 lit. c).

3. 
Urzędowe "świadectwa fitosanitarne" lub "świadectwa fitosanitarne powtórnego wywozu" wymienione w art. 13 lit. 1) pkt ii) powinny być wystawione w co najmniej jednym z urzędowych języków Wspólnoty i zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi państwa trzeciego eksportu lub reeksportu, które zostały przyjęte, niezależnie od tego, czy jest ono stroną Porozumienia, czy nie, zgodnie z postanowieniami IPPC. Jest ono kierowane do Organizacji Ochrony Roślin Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej, jak określono w art. 1 ust. 4 akapit pierwszy ostatnie zdanie.

Świadectwo nie może być wystawiane przez państwo trzecie wcześniej niż na 14 dni przed datą wywozu z tego państwa trzeciego roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów ujętych w tym świadectwie.

Zawiera ono informacje zgodnie z wzorami przedstawionymi w Załączniku do IPPC, niezależnie od formatu.

Jest ono wzorowane na jednym ze wzorów określonych przez Komisję zgodnie z ust. 4. Świadectwo powinno być wystawiane przez organy uprawnione do tego na podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych danego państwa trzeciego, jako złożone, zgodnie z postanowieniami IPPC, do dyrektora generalnego FAO lub, w przypadku państw trzecich niebędących członkami IPPC, do Komisji. Komisja informuje Państwa Członkowskie o otrzymanych dokumentach.

4.
a)
Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 określone zostają przyjęte wzory, jak wyszczególniono w różnych wersjach Załącznika do IPPC. Zgodnie z tą samą procedurą zastępcze specyfikacje dla "świadectw fitosanitarnych" lub "świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu" mogą zostać ustanowione przez państwa trzecie niebędące członkami IPPC.
b)
Bez uszczerbku dla art. 15 ust. 4 świadectwa, w przypadku roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów wymienionych w załączniku IV część A sekcja I lub część B, określają w nagłówku "dodatkowe deklaracje" i, w stosownych przypadkach, które specjalne wymogi wymienione w różnych częściach załącznika IV są spełnione. Specyfikacja taka zawiera odniesienia do odpowiednich pozycji w załączniku IV.
c)
W przypadku roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów, do których stosuje się specjalne wymogi ustanowione w załączniku IV część A lub część B, urzędowe "świadectwo fitosanitarne" wymienione w art. 13 ust. 1 pkt ii) zostaje wystawione przez państwo trzecie, z którego pochodzą te rośliny, produkty roślinne czy inne przedmioty (kraj pochodzenia).
d)
Jednakże gdy odpowiednie specjalne wymogi mogą być spełnione również w innych miejscach niż kraj pochodzenia lub też gdy nie ma żadnych specjalnych wymogów, "świadectwo fitosanitarne" może być wystawione przez to państwo trzecie, z którego przywożone są rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty (państwo wysyłające).
5. 
Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2 przepisy wykonawcze można przyjąć w celu:
a)
ustanowienia procedur przeprowadzania kontroli zdrowia roślin wymienionych w ust. 1 lit. b) pkt iii), obejmujących minimalną liczbę i rozmiar próbek;
b)
utworzenia listy roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów, w stosunku do których kontrole zdrowia roślin przeprowadzane są rzadziej, zgodnie z ust. 2 akapit pierwszy tiret drugie;
c)
określenia szczegółowych warunków dla dowodów wymienionych w ust. 2 akapit drugi oraz kryteriów rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdrowia roślin.

Komisja może określić wytyczne w stosunku do ust. 2 w zaleceniach wymienionych w art. 21 ust. 6.

Artykuł  13b 51
1. 
Państwa Członkowskie zapewniają, aby przesyłki lub partie, które przywożone są z państw trzecich i które nie zostały zadeklarowane jako zawierające lub składające się z roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów wymienionych w załączniku V część B, również zostały poddane kontroli przez organy urzędowe, gdy istnieje poważne przypuszczenie, że występują w nich takie rośliny, produkty roślinne czy inne przedmioty.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby w każdym przypadku, gdy kontrola celna wykaże, że przesyłka czy partia pochodząca z państwa trzeciego zawiera lub składa się z niezadeklarowanych roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów wymienionych w załączniku V część B, urząd celny przeprowadzający kontrolę natychmiast powiadamiał urzędowy organ Państwa Członkowskiego w ramach współpracy opisanej w art. 13c ust. 4.

Jeżeli w wyniku takiej kontroli przeprowadzonej przez uprawniony organ urzędowy nie wyjaśnią się wątpliwości dotyczące tożsamości towaru, w szczególności w odniesieniu do rodzaju lub gatunku, lub pochodzenia roślin czy produktów roślinnych, uznaje się, że przesyłka zawiera rośliny, produkty roślinne czy inne przedmioty wymienione w załączniku V część B.

2. 
Pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenieniem się szkodliwych organizmów we Wspólnocie:
a)
nie stosuje się art. 13 ust. 1 w stosunku do wprowadzania do Wspólnoty roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów, które przewożone są z jednego punktu do drugiego na terenie Wspólnoty przekraczając terytorium państwa trzeciego bez zmiany ich statusu celnego (tranzyt wewnętrzny);
b)
nie stosuje się art. 13 ust. 1 i art. 4 ust. 1 w przypadku wprowadzania na teren Wspólnoty roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów, które przewożone są z jednego punktu do drugiego, na terenie jednego lub więcej państw trzecich i które przekraczają terytorium Wspólnoty na mocy odpowiednich procedur celnych bez zmiany ich statusu celnego.
3. 
Bez uszczerbku dla przepisów art. 4 w odniesieniu do załącznika III i pod warunkiem że nie ma zagrożenia rozprzestrzeniania się szkodliwych organizmów na terenie Wspólnoty, art. 13 ust. 1 nie stosuje się w przypadku wprowadzania do Wspólnoty niewielkich ilości roślin, produktów roślinnych, produktów spożywczych czy karmy zwierzęcej, o ile są one przeznaczone do prywatnego użytku przez właściciela czy odbiorcę lub do celów spożycia podczas transportu.

Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2 mogą być zastosowane szczegółowe przepisy określające warunki wykonania niniejszego przepisu, łącznie z określeniem definicji "niewielkich ilości".

4. 
Nie stosuje się art. 13 ust. 1 w określonych warunkach w przypadku wprowadzania do Wspólnoty roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów, które mają być użyte w próbach, celach naukowych lub pracy nad selekcją gatunku. Dane warunki określone są zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2.
5. 
Pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się szkodliwych organizmów na terenie Wspólnoty, Państwo Członkowskie może przyjąć odstępstwo, by art. 13 ust. 1 nie stosował się w określonych, indywidualnych przypadkach roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów, które uprawia się, produkuje lub używa w strefie granicznej państwa trzeciego i wprowadza do danego Państwa Członkowskiego do użytku w obszarach sąsiadujących z jego strefą graniczną.

Przy zastosowaniu takiego odstępstwa Państwo Członkowskie określa lokalizację oraz nazwiska osób tam pracujących. Szczegóły takie, które są regularnie aktualizowane, udostępniane są Komisji.

W przypadku roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które obejmuje takie odstępstwo wymienione w ustępie pierwszym, załącza się dokumenty potwierdzające lokalizację w danym państwie trzecim, z którego dane rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty pochodzą.

6. 
W uzgodnieniach technicznych między Komisją i uprawnionymi organami w niektórych państwach trzecich zatwierdzonych zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2, że działania wymienione w art. 13 ust. 1 lit. i) mogą być również wykonywane w ramach uprawnień Komisji i zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 21 w wysyłającym państwie trzecim, we współpracy z urzędową organizacją ochrony roślin tego kraju.
Artykuł  13c 52
1.
a)
Formalności określone w art. 13a ust. 1, kontrole określone w art. 13b ust. 1 oraz kontrole zgodności z przepisami art. 4 w odniesieniu do załącznika III przeprowadzane są, jak określono w ust. 2, w połączeniu z formalnościami wymaganymi dla poddania się procedurom celnym, jak określono w art. 13 ust. 1 lub art. 13 ust. 4.

Przeprowadzane są one zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, w szczególności jej załącznika 4, jak zatwierdzono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1262/84(8) 53 .

b)
Państwa Członkowskie zapewniają, aby importerzy, niezależnie czy są producentami, roślin, produktów czy innych przedmiotów wymienionych w załączniku V część B czy też nie, musieli być ujęci w urzędowych rejestrach Państwa Członkowskiego pod urzędowym numerem ewidencyjnym. Przepisy art. 6 ust. 5 akapity trzeci i czwarty stosuje się odpowiednio w przypadku takich importerów.
c)
Państwa Członkowskie zapewniają również:
i)
aby importerzy lub ich agenci celni przesyłek składających się lub zawierających rośliny, produkty roślinne czy inne przedmioty wymienione w załączniku V, część B umieszczali na przynajmniej jednym z dokumentów wymaganych przy poddaniu się procedurze celnej, jak określono w art. 13 ust. 1 lub art. 13 ust. 4 informacje odnoszące się do zawartości przesyłki i obejmujące:
informacje dotyczące rodzaju roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów, przy użyciu kodu z Zintegrowanej Taryfy Wspólnoty Europejskiej (Taric),
stwierdzenie: "Ta przesyłka zawiera produkty o znaczeniu fitosanitarnym" lub jakiekolwiek inne zastępcze oznakowanie, jak uzgodniono pomiędzy urzędem celnym w miejsce wprowadzenia i danym organem urzędowym,
numery referencyjne wymaganej dokumentacji fitosanitarnej,
urzędowy numer rejestracyjny importera, jak określono w lit. b);
ii)
aby władze lotniska, portu lub importerzy albo operatorzy, na podstawie wcześniejszych uzgodnień, w momencie uzyskania informacji o rychłym przybyciu takiej przesyłki natychmiast powiadamiali o tym urząd celny miejsca wprowadzenia oraz urzędowy organ.

Państwa Członkowskie mogą zastosować przepis, mutatis mutandis, w przypadkach transportu lądowego, w szczególności gdy przyjazd oczekiwany jest w godzinach otwarcia urzędowego organu lub innego biura, jak określono w ust. 2.

2.
a)
"Kontrole dokumentowe" oraz kontrole wymienione w art. 13b ust. 1 oraz kontrole zgodności z przepisami art. 4 w odniesieniu do załącznika III muszą być przeprowadzane przez urzędowy organ w miejscu wprowadzenia lub w porozumieniu z odpowiedzialnym organem urzędowym i władzami celnymi tego Państwa Członkowskiego przez urząd celny w miejscu wprowadzenia.
b)
"Kontrole dokumentów" oraz "Kontrole zdrowia roślin" muszą być przeprowadzone bez uszczerbku dla lit. c) i d) przez urzędowy organ miejsca wprowadzenia w połączeniu z formalnościami celnymi wymaganymi do celów poddania się procedurze celnej, jak określono w art. 13 ust. 1 lub art. 13 ust. 4, albo w tym samym miejscu, gdzie przeprowadzone są te formalności, na terenie urzędowego organu miejsca wprowadzenia lub w jakimkolwiek innym miejscu znajdującym się w pobliżu i wyznaczonym lub zatwierdzonym przez władze celne i odpowiedzialny organ urzędowy, innym niż miejsce przeznaczenia określone w lit. d).
c)
Jednakże w przypadku tranzytu towarów nieprzeznaczonych dla Wspólnoty urzędowy organ miejsca wprowadzenia może zadecydować, w porozumieniu z organem miejsca przeznaczenia, że wszystkie lub część "kontroli dokumentów" oraz "kontroli zdrowia roślin" przeprowadzone są przez organ urzędowy miejsca przeznaczenia, czy to na jego terenie lub też w jakimkolwiek innym miejscu znajdującym się w pobliżu i wyznaczonym lub zatwierdzonym przez władze celne i odpowiedzialny organ urzędowy, innym niż miejsce przeznaczenia określone w lit. d). Jeżeli nie ma takiego uzgodnienia, wszystkie "kontrole dokumentów" i "kontrole zdrowia roślin" są przeprowadzone przez urzędowy organ miejsca wprowadzenia w którymkolwiek miejscu określonym w lit. b).
d)
Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2 mogą być określone niektóre przypadki lub okoliczności, w których "kontrole dokumentów" i "kontrole zdrowia roślin" mogą być przeprowadzane w miejscu przeznaczenia, jak np. miejsce produkcji, zatwierdzone przez organ urzędowy oraz władze celne odpowiedzialne za obszar, w którym znajduje się miejsce przeznaczenia, zamiast w innych, określonych wyżej miejscach, pod warunkiem że spełnione są określone gwarancje i dokumenty odnoszące się do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów.
e)
Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2 ustanowione zostają przepisy wykonawcze w sprawie:
minimalnych wymogów dla przeprowadzenia "kontroli zdrowia roślin" na mocy lit. b), c) i d),
określonych gwarancji i dokumentów dotyczących roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów dla miejsc określonych w lit. c) i d), w celu upewnienia się, że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się szkodliwych organizmów podczas transportu,
łącznie z określeniem przypadków na mocy lit. d), określonych gwarancji i minimalnych wymogów dotyczących kwalifikacji miejsca przeznaczenia w odniesieniu do magazynowania i warunków składowania.
f)
We wszystkich przypadkach kontrole zdrowia uznaje się jako integralną część formalności określonych w art. 13 ust. 1.
3. 
Państwa Członkowskie stanowią, że odpowiednie oryginały lub wersje elektroniczne świadectw lub zastępczych dokumentów innych niż oznakowanie, jak określono w art. 13 ust. 1 pkt ii), wydane przez odpowiedzialne organy urzędowe do celów "kontroli dokumentów" zgodnie z przepisami art. 13a ust. 1 lit. b) pkt i), zostają po kontroli oznaczone "wizą" tego urzędu oraz jego nazwą i datą przedłożenia tego dokumentu.

Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2 może być ustanowiony ujednolicony system w celu zapewnienia, że informacja uwzględniona w świadectwie, w przypadku określonych roślin przeznaczonych do sadzenia, przekazana zostaje urzędowemu organowi Państwa Członkowskiego lub obszaru, gdzie rośliny te mają być zasadzone.

4. 
Państwa Członkowskie przekazują Komisji i innym Państwom Członkowskim wykaz miejsc wyznaczonych jako miejsca wprowadzenia. Wszelkie zmiany dotyczące tego wykazu są również niezwłocznie przekazywane na piśmie.

Państwa Członkowskie tworzą wykaz miejsc, jak określono w ust. 2 lit. b) i c), oraz miejsc przeznaczenia znajdujących się pod ich zarządem. Wykazy te są udostępnione Komisji.

Każdy urzędowy organ miejsca wprowadzenia oraz każdy urzędowy organ miejsca przeznaczenia przeprowadzający kontrole dokumentów lub kontrole zdrowia roślin musi spełniać pewne minimalne wymogi w odniesieniu do infrastruktury, personelu i wyposażenia.

Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2 wyżej wymienione minimalne wymogi ustanowione są w przepisach wykonawczych.

Zgodnie z tą procedurą ustanawia się też szczegółowe przepisy dotyczące:

a)
rodzaju dokumentów wymaganych dla poddania się procedurze celnej, na których podstawie uzyskana jest informacja określona w ust. 1 lit. c) pkt i);
b)
współpracy między:
i)
urzędowym organem miejsca wprowadzenia i miejsca przeznaczenia;
ii)
urzędowym organem miejsca wprowadzenia i urzędem celnym miejsca przeznaczenia;
iii)
urzędowym organem miejsca przeznaczenia i urzędem celnym miejsca przeznaczenia; i
iv)
urzędowym organem miejsca wprowadzenia i urzędem celnym miejsca przeznaczenia.

Zasady te zawierają wzory formularzy dokumentów używanych przy takiej współpracy, środki ich przekazywania, procedury wymiany informacji między urzędowymi organami i urzędami oraz środki, które należy podjąć w celu identyfikacji przesyłki i partii oraz w celu ochrony przez rozprzestrzenianiem się szkodliwych organizmów, w szczególności podczas transportu, do momentu zakończenia formalności celnych.

5.  54
 (uchylony).
6. 
Artykuł 10 ust. 1 oraz 3 stosuje się, mutatis mutandis, do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w art. 13, o ile wymienione są one w załączniku V część A, i gdzie uznaje się, na podstawie formalności wymienionych w art. 13 ust. 1, że spełnione są warunki w nim ustanowione.
7. 
Jeżeli nie stwierdza się na podstawie formalności wymienionych w art. 13 ust. 1, że warunki w nim ustanowione są spełnione, natychmiast podjęte zostają następujące urzędowe środki (jeden lub więcej):
a)
odmowa wprowadzenia na teren Wspólnoty całości lub części przesyłki;
b)
przewożenie, pod urzędowym nadzorem i zgodnie z odpowiednimi procedurami celnymi, w trakcie przewożenia na terenie Wspólnoty, do miejsca przeznaczenia poza terenem Wspólnoty;
c)
usunięcie zarażonych/zakażonych produktów z przesyłki;
d)
zniszczenie;
e)
nałożenie kwarantanny do czasu uzyskania wyników badania lub urzędowych testów;
f)
w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie w ściśle określonych warunkach odpowiednie zabiegi, w których wyniku urzędowy organ Państwa Członkowskiego uzna, że spełnione zostały wymogi i że zlikwidowane zostało zagrożenie rozprzestrzeniania się szkodliwych organizmów; odpowiednie zabiegi mogą również być zastosowane w odniesieniu do szkodliwych organizmów niewymienionych w załącznikach I lub II.

Artykuł 11 ust. 3 akapit drugi stosuje się mutatis mutandis.

W przypadku odmowy wymienionej w lit. a) przewiezienia poza teren Wspólnoty wymieniony w lit. b) lub usunięcia wymienionego w lit. c) Państwo Członkowskie ustanawia, że świadectwa fitosanitarne lub świadectwa fitosanitarne ponownego wywozu oraz wszelkie inne dokumenty wydane w momencie zgłoszenia roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów na miejscu wprowadzenia mają zostać unieważnione przez odpowiedzialny urzędowy organ. W wyniku ich unieważnienia odpowiednie świadectwa lub dokumenty są opatrzone znajdującą się w widocznym miejscu trójkątną czerwoną pieczęcią z napisem "świadectwo unieważnione" lub "dokument unieważniony" przystawioną przez dany organ urzędowy oraz z nazwą tego organu i datą wydania odmowy, rozpoczęcia przewozu poza terytorium Wspólnoty lub usunięcia. Napis taki jest wykonany drukowanymi literami w co najmniej jednym z urzędowych języków Wspólnoty.

8. 
Bez uszczerbku dla powiadomień i informacji wymaganych nas mocy art. 16 Państwa Członkowskie zapewniają, aby odpowiedzialne organy urzędowe informowały organizacje ochrony roślin państwa trzeciego produkującego i wysyłającego rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty w wszystkich przypadkach, gdzie zostały one zatrzymane jako nieodpowiadające wymogom ochrony roślin, oraz przekazują im powody tego zatrzymania, bez uszczerbku dla działań, jakie Państwo Członkowskie może podjąć lub podjęło w stosunku do zatrzymanej przesyłki. Informacji takiej udziela się natychmiast, tak aby organizacja ochrony roślin oraz, gdzie ma zastosowanie, Komisja mogły zbadać sprawę z uwzględnieniem w szczególności podjęcia kroków niezbędnych do zapobieżenia występowania w przyszłości podobnych wypadków. Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2 może zostać ustanowiony ujednolicony system informacyjny.
Artykuł  13d 55
1. 
Państwa Członkowskie zapewniają pobieranie opłat (opłaty fitosanitarne) w celu pokrycia kosztów związanych z kontrolą dokumentową, kontrolą dokumentów oraz kontrolą zdrowia roślin określonych w art. 13a ust. 1, które przeprowadzane są zgodnie z art. 13. Wysokość opłat uwzględnia:
a)
wynagrodzenia, łącznie z ubezpieczeniem społecznym, inspektorów przeprowadzających takie kontrole;
b)
pomieszczenia biurowe, inne pomieszczenia, narzędzia i urządzenia do przeprowadzania tych kontroli;
c)
pobieranie próbek do kontroli wzrokowej lub do badań laboratoryjnych;
d)
badania laboratoryjne;
e)
działania administracyjne (obejmujące koszty operacyjne) wymagane dla efektywnego przeprowadzania kontroli. Mogą one obejmować wydatki wymagane na szkolenia wstępne i stażowe dla inspektorów.
2. 
Państwa Członkowskie mogą albo określić wysokość opłat fitosanitarnych na podstawie szczegółowego kosztorysu wykonanego zgodnie z ust. 1 lub też zastosować opłatę standardową, jak określono w załączniku VIIIa.

Jeżeli zgodnie z art. 13a ust. 2 kontrole niektórych grup roślin, produktów roślinnych czy innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich przeprowadzane są z mniejszą częstotliwością, Państwa Członkowskie pobierają proporcjonalnie mniejsze opłaty fitosanitarne od wszystkich przesyłek i partii w danej grupie, niezależnie od tego, czy zostały one poddane kontroli, czy też nie.

Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2 można przyjąć przepisy wykonawcze w celu określenia wysokości zredukowanej opłaty fitosanitarnej.

3. 
Jeżeli opłata fitosanitarna jest ustalona przez Państwo Członkowskie na podstawie kosztów poniesionych przez dany organ urzędowy tego Państwa Członkowskiego, dane Państwo Członkowskie informuje o tym Komisję z podaniem sposobu obliczenia takich opłat w odniesieniu do pozycji wymienionych w ust. 1.

Wszelkie opłaty pobierane zgodnie z akapitem pierwszym nie mogą przekroczyć kosztów faktycznie poniesionych przez odpowiedzialny organ urzędowy Państwa Członkowskiego.

4. 
Nie zezwala się na pośrednie lub bezpośrednie zwroty opłat określonych w niniejszej dyrektywie. Jednakże możliwe zastosowanie standardowej opłaty przez Państwo Członkowskie, jak ustanowiono w załączniku VIIIa, nie jest traktowane jako pośredni zwrot.
5. 
Standardowa opłata określona w załączniku VIIIa pozostaje bez uszczerbku dla dodatkowych opłat pobieranych na pokrycie dodatkowych kosztów poniesionych na specjalne działania w związku z kontrolą na przykład dodatkowych kosztów podróży inspektorów lub okresów oczekiwania inspektorów z powodu opóźnień w dostawie przesyłki, kontroli przeprowadzanych poza godzinami pracy, dodatkowych kontroli lub badań laboratoryjnych wymaganych, oprócz tych określonych w art. 13, w celu potwierdzenia wniosków wysuniętych na podstawie kontroli, specjalne środki fitosanitarne wymagane przez akty Wspólnoty oparte na art. 15 lub 16, środki podjęte zgodnie z art. 13c ust. 7 lub tłumaczenie wymaganych dokumentów.
6. 
Państwa Członkowskie wyznaczają organy uprawnione do pobierania opłat fitosanitarnych. Opłata jest płacona przez importera lub jego agenta celnego.
7. 
Opłaty fitosanitarne zastępują wszelkie inne opłaty pobierane przez Państwa Członkowskie na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym za kontrole wymienione w ust. 1 oraz ich poświadczanie.
Artykuł  13e 56

"Świadectwa fitosanitarne" oraz "świadectwa fitosanitarne ponownego wywozu", wydawane przez Państwa Członkowskie w ramach IPPC, muszą mieć format ujednoliconego wzoru zawartego w załączniku VII.

Artykuł  14 57

Rada, działając na wniosek Komisji, przyjmuje wszelkie zmiany, które mają być wprowadzone do załączników.

Jednakże poniższe zmiany przyjmowane są zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 ust. 2:

a)
dodatkowe pozycje w załączniku III dotyczące niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów pochodzących z określonych państw trzecich, pod warunkiem że:
i)
pozycje te są wprowadzane na wniosek Państwa Członkowskiego, w którym obowiązują już specjalne zakazy dotyczące wprowadzania tych produktów z państw trzecich;
ii)
organizmy szkodliwe występujące w państwie pochodzenia stwarzają zagrożenie fitosanitarne w całej Wspólnocie lub jej części; i
iii)
ich ewentualna obecność w danych produktach nie może zostać skutecznie wykryta w chwili ich wprowadzania;
b)
dodatkowe pozycje w pozostałych załącznikach dotyczące niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów pochodzących z określonych państw trzecich, pod warunkiem że:
i)
pozycje te są wprowadzane na wniosek Państwa Członkowskiego, w którym obowiązują już zakazy lub ograniczenia dotyczące wprowadzania tych produktów z państw trzecich; i
ii)
organizmy szkodliwe występujące w państwie pochodzenia stwarzają w całej Wspólnocie lub jej części zagrożenie fitosanitarne dla niektórych upraw, w którym to przypadku nie można przewidzieć skali możliwych szkód;
c)
każda zmiana w części B załączników, po konsultacji z zainteresowanym Państwem Członkowskim;
d)
wszelkie zmiany do załączników muszą być dokonywane w świetle najnowszych informacji naukowych lub technicznych, lub, gdzie jest to uzasadnione techniczne, stosownie do zagrożenia szkodnikami.
e)
"zmiany w załączniku VIIIa"
Artykuł  15
1.  58
 Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2 można przewidzieć odstępstwa od:
artykułu 4 ust. 1 i 2 w odniesieniu do załącznika III części A i B, bez uszczerbku dla przepisów art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt i) tiret trzecie w odniesieniu do wymogów wymienionych w załączniku IV część A sekcja I i załączniku IV część B,
artykułu 13 ust. 1 pkt ii) w przypadku drewna, jeżeli zapewnione są równorzędne środki ochronne poprzez zastosowanie zastępczych dokumentów lub oznakowania,

pod warunkiem że ustalono, iż zagrożeniu rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych zapobiega co najmniej jeden z następujących czynników:

pochodzenie roślin lub produktów roślinnych,
poddanie odpowiednim zabiegom,
zastosowanie szczególnych środków ostrożności przy używaniu roślin i produktów roślinnych.

Zagrożenie ocenia się na podstawie dostępnych danych naukowych i technicznych; jeżeli informacje te okażą się niewystarczające, należy je uzupełnić w drodze dodatkowych badań lub, w zależności od przypadku, postępowań przeprowadzanych z upoważnienia Komisji i zgodnie ze stosownymi przepisami art. 21 w państwie pochodzenia danych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów.

Każde upoważnienie stosuje się pojedynczo do całego lub części terytorium Wspólnoty na mocy warunków, które uwzględniają zagrożenie rozprzestrzenienia przez dany produkt organizmów szkodliwych w strefach chronionych lub w niektórych regionach uwzględniających zróżnicowanie warunków rolnych i ekologicznych. W takich przypadkach zainteresowane Państwa Członkowskie zwolnione są wyraźnie z niektórych obowiązków wynikających z powyższych przepisów w decyzji zawierającej upoważnienie.

Zagrożenie ocenia się na podstawie dostępnych danych naukowych i technicznych. Jeżeli informacje te okażą się niewystarczające, należy je uzupełnić w drodze dodatkowych badań lub, w zależności od przypadku, postępowań przeprowadzanych przez Komisję w państwie pochodzenia danych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów.

2.  59
 Zgodnie z procedurami wymienionymi w ust. 1 akapit pierwszy środki fitosanitarne przyjęte przez państwo trzecie dla eksportu do Wspólnoty uznane są za równorzędne do środków fitosanitarnych ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w szczególności do tych określonych w załączniku IV, jeżeli takie państwo trzecie obiektywnie wykazało Wspólnocie, że środki przez nie podjęte spełniają odpowiedni poziom ochrony fitosanitarnej i że jest to potwierdzone we wnioskach wynikających z oceny ekspertów wymienionych w art. 21 na podstawie kontroli, badań i innych procedur przeprowadzonych w takim państwie trzecim.

Na wniosek państwa trzeciego Komisja prowadzić będzie konsultacje w celu osiągnięcia dwustronnych i wielostronnych porozumień dotyczących uznawania określonych równorzędnych środków fitosanitarnych.

3.  60
 Decyzje dotyczące odstępstw zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy lub uznanie równorzędności zgodnie z ust. 2 wymagają potwierdzenia na piśmie spełnienia warunków wynikających z tych ustaleń wydane przez kraj eksportujący w każdym przypadku ich używania i zawierają szczegóły dotyczące urzędowego potwierdzenia takiej zgodności.
4.  61
 Decyzje wymienione w ust. 3 określają, czy lub w jaki sposób Państwa Członkowskie informują inne Państwa Członkowskie i Komisję o każdym przypadku ich zastosowania lub grup takich przypadków.
Artykuł  15a  62  

Państwa członkowskie wprowadzają przepisy, zgodnie z którymi wszelkie osoby świadome występowania agrofagów wymienionych w załączniku I lub załączniku II lub agrofagów objętych jednym ze środków zgodnie z art. 16 ust. 2 lub art. 16 ust. 3, lub osoby, które mają powód, by podejrzewać występowanie takich agrofagów, natychmiast zgłaszają ten fakt właściwemu organowi, a na wniosek tego właściwego organu przekazują posiadane przez siebie informacje dotyczące występowania tych agrofagów. W przypadku gdy powiadomienie nie zostało przedłożone na piśmie, jest urzędowo odnotowywane przez właściwy organ.

Artykuł  16
1.  63
 Każde Państwo Członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję na piśmie i pozostałe Państwa Członkowskie o obecności na swoim terytorium wszystkich organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I część A sekcja I lub w załączniku II części A sekcja I lub o pojawieniu się na części jego terytorium, w której do tej pory nie występowały, organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I część A sekcja II lub w części B tego załącznika, bądź w załączniku II część A sekcja II lub w części B tego załącznika.

Państwo Członkowskie podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zwalczenia lub, jeżeli nie jest to możliwe, powstrzymania rozprzestrzeniania się danych organizmów szkodliwych. O podjętych działaniach informuje Komisję oraz pozostałe Państwa Członkowskie.

2.  64
 Każde Państwo Członkowskie niezwłocznie informuje Komisję na piśmie oraz pozostałe Państwa Członkowskie o faktycznym lub podejrzewanym pojawieniu się organizmów szkodliwych niewymienionych w załączniku I lub załączniku II, których obecność wcześniej nie była stwierdzona na jego terytorium. Państwo to informuje również Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o środkach ochronnych, które podjęło lub które zamierza podjąć. Środki te powinny, między innymi, zapobiegać zagrożeniu rozprzestrzenienia się danych organizmów szkodliwych na terytorium pozostałych Państw Członkowskich.

W odniesieniu do przesyłek roślin, produktów roślinnych lub innych produktów z państw trzecich, które uważane są za stwarzające zagrożenie wprowadzenia lub rozprzestrzenienia organizmów szkodliwych określonych w ust. 1 i w akapicie pierwszym tego ustępu, zainteresowane Państwo Członkowskie niezwłocznie podejmuje środki niezbędne do ochrony obszaru Wspólnoty przed tym niebezpieczeństwem i informuje o tym Komisję oraz pozostałe Państwa Członkowskie.

Jeżeli Państwo Członkowskie stwierdzi, że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo, inne niż to określone w akapicie drugim, niezwłocznie informuje Komisję na piśmie i pozostałe Państwa Członkowskie o środkach, jakie przewiduje przyjąć. Jeżeli stwierdzi, że środki te nie zostały przyjęte w odpowiednim czasie, aby nie dopuścić do wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych na jego terytorium, może tymczasowo podjąć jakiekolwiek dodatkowe środki, które uzna za konieczne, do czasu przyjęcia przez Komisję środków zgodnie z ust. 3.

Do dnia 31 grudnia 1992 r. Komisja przedstawia Radzie raport dotyczący stosowania tego przepisu razem z ewentualnymi wnioskami.

3.  65
 W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Komisja, tak szybko jak jest to możliwe, bada sytuację w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin. Mogą zostać przeprowadzone z upoważnienia Komisji kontrole na miejscu, zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 21. Mogą zostać przyjęte konieczne środki na podstawie analizy zagrożenia szkodnikami lub wstępnej analizy zagrożenia szkodnikami w przypadkach wymienionych w ust. 2, łącznie ze środkami, na podstawie których podejmowane są decyzje, czy należy uchylić lub zmienić środki przyjęte przez Państwa Członkowskie, na mocy procedury ustanowionej w art. 18 ust. 2. Komisja śledzi rozwój sytuacji i, z zastosowaniem tej samej procedury, zmienia lub uchyla wspomniane środki w zależności od rozwoju sytuacji. Do czasu przyjęcia środków na mocy przytoczonej procedury Państwo Członkowskie może kontynuować stosowanie środków, które przyjęło.
4.  66
 Szczegółowe zasady stosowania ust. 1 i 2 przyjmuje się, w miarę potrzebyy, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.
5.  67
 Jeżeli Komisja nie została poinformowana o środkach podjętych na mocy ust. 1 lub 2 lub jeżeli uznała takie środki za niedostateczne, może, w oczekiwaniu na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, podjąć tymczasowe środki ochronne na podstawie wstępnej analizy zagrożenia szkodnikami w celu wyeliminowania lub, gdy jest to niemożliwe, zahamowania rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów. Środki te zostają przedłożone Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin możliwie szybko w celu potwierdzenia, zmiany lub skreślenia zgodnie z procedurą wymienioną w art. 18 ust. 2.
Artykuł  17 68

(skreślony)

Artykuł  18 69
1. 
Komisję wspiera Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin, powstały na podstawie decyzji Rady 76/894/EWG 70 , zwany dalej "Komitetem".
2. 
Gdy występuje odniesienie do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. 
Komitet przyjmuje regulamin wewnętrzny.
Artykuł  19 71

(skreślony)

Artykuł  20
1. 
Niniejsza dyrektywa nie narusza w żaden sposób wspólnotowych przepisów dotyczących wymogów fitosanitarnych roślin i produktów roślinnych, z wyjątkiem przypadków gdy przewiduje lub wyraźnie dopuszcza stosowanie bardziej rygorystycznych wymogów w tej materii.
2.  72
 Zmiany niniejszej dyrektywy niezbędne do zapewnienia spójności z przepisami wspólnotowymi, określonymi w ust. 1, przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.
3. 
W celu wprowadzenia na swoje terytorium roślin lub produktów roślinnych, w szczególności wymienionych w załączniku VI, oraz ich opakowań i pojazdów używanych do ich transportu, Państwa Członkowskie mogą podjąć specjalne środki fitosanitarne przeciwko organizmom szkodliwym, które atakują głównie rośliny lub produkty roślinne podczas ich przechowywania.
Artykuł  21
1. 
W celu zapewnienia właściwego i jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy oraz z zastrzeżeniem kontroli przeprowadzanych z upoważnienia Państw Członkowskich Komisja może ze swojego upoważnieniazlecić ekspertom przeprowadzenie kontroli zadań wymienionych w ust. 3, na miejscu lub nie, zgodnie z przepisami niniejszego artykułu.

W przypadku gdy kontrole te przeprowadzane są w Państwie Członkowskim, powinny być przeprowadzane we współpracy z urzędowym organem ochrony roślin tego Państwa Członkowskiego, zgodnie z ust. 4 i 5 oraz zgodnie z procedurą określoną w ust. 7.

2. 
Eksperci określeni w ust. 1 mogą być:
zatrudnieni przez Komisję,
zatrudnieni przez Państwa Członkowskie i do dyspozycji Komisji przez pewien czas lub ad hoc.

Powinni oni posiadać, co najmniej w jednym Państwie Członkowskim, kwalifikacje wymagane od osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie i nadzorowanie urzędowych kontroli fitosanitarnych.

3.  73
 Kontrole wymienione w ust. 1 mogą być przeprowadzane w stosunku do następujących zadań:
monitorowanie badań zgodnie z art. 6,
przeprowadzanie urzędowych kontroli zgodnie z art. 12 ust. 3,
monitorowanie lub, w ramach przepisów ustanowionych w ust. 5 akapit piąty, przeprowadzanie kontroli we współpracy z Państwami Członkowskimi zgodnie z art. 13 ust. 1,
przeprowadzanie lub monitorowanie działań określonych w ustaleniach technicznych wymienionych w art. 13b ust. 6,
przeprowadzanie dochodzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 i art. 16 ust. 3,
monitorowanie działań wymaganych w ramach przepisów ustalających warunki, w których określone szkodliwe organizmy rośliny, produkty roślinne czy inne przedmioty mogą być wprowadzone do lub przewożone na terenie Wspólnoty lub określonych stref chronionych, do celów prób lub naukowych, lub w celach pracy nad selekcją gatunku wymienionych w art. 3 ust. 9, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 5 i art. 13b ust. 4,
monitorowanie działań wymaganych w ramach uprawnień przyznanych na podstawie art. 15, w ramach środków podjętych przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 16 ust. 1 lub 2, lub w ramach środków przyjętych na podstawie art. 16 ust. 3 lub 5,
pomoc Komisji w sprawach wymienionych w ust. 6,
wypełnianie innych obowiązków przydzielonych ekspertom w szczegółowych przepisach wymienionych w ust. 7,
4. 
W celu wypełnienia zadań wymienionych w ust. 3 eksperci określeni w ust. 1 mogą:
odwiedzać szkółki, gospodarstwa i inne miejsca, w których rośliny, produkty roślinne lub inne produkty są lub były uprawiane, produkowane, przetwarzane lub przechowywane,
odwiedzać miejsca, w których przeprowadza się badania określone w art. 6 lub kontrole określone w art. 13,
konsultować się z urzędnikami urzędowych organów ochrony roślin Państw Członkowskich,
towarzyszyć krajowym inspektorom Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu działań mających na celu wykonanie niniejszej dyrektywy.
5.  74
 W ramach współpracy wymienionej w ust. 1 akapit drugi urzędowy organ ochrony roślin danego Państwa Członkowskiego powinien zostać poinformowany, z odpowiednim wyprzedzeniem, o zadaniu, aby umożliwić dokonanie niezbędnych ustaleń.

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że realizacja celów i skuteczność kontroli nie są zagrożone. Powinny zapewnić, aby biegli mogli bez przeszkód wykonywać swoje zadania, i podejmują wszelkie uzasadnione kroki w celu udostępnienia im, na ich wniosek, dostępnego niezbędnego wyposażenia, łącznie ze sprzętem i personelem laboratoryjnym. Komisja zapewnia zwrot kosztów wynikających z takich wniosków, w granicach dostępnych środków, które zostały przeznaczone na ten cel w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Przepis ten nie stosuje się do wydatków związanych z następującymi rodzajami żądań z powodu udziału danych ekspertów w kontrolach importowych Państw Członkowskich: badania laboratoryjne i pobieranie próbek dla kontroli wzrokowej lub dla badań laboratoryjnych oraz już uwzględnione w opłatach wymienionych w art. 13d.

We wszystkich przypadkach, w których wymagają tego przepisy krajowe, biegli powinni posiadać odpowiednie umocowanie urzędowej organizacji fitosanitarnej zainteresowanego Państwa Członkowskiego i przestrzegać zasad i procedur, które obowiązują urzędników tego Państwa Członkowskiego.

Jeżeli zadanie polega na nadzorowaniu badań określonych w art. 6, nadzorowaniu kontroli określonych w art. 13 ust. 1 lub prowadzeniu postępowań określonych w art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 3, żadne decyzje nie mogą być podejmowane na miejscu. Biegli przedstawiają Komisji sprawozdanie ze swojej działalności oraz swoje uwagi.

Jeżeli zadanie polega na przeprowadzaniu kontroli określonych w art. 13 ust. 1, kontrole te powinny być włączone do ustalonego programu kontroli i być zgodne z zasadami postępowania ustanowionymi przez zainteresowane Państwo Członkowskie; jednakże w przypadku wspólnej kontroli zainteresowane Państwo Członkowskie zezwala na wprowadzenie przesyłki do Wspólnoty tylko, jeżeli organizacja ochrony roślin tego państwa i Komisja wyrażą na to zgodę. Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 warunek ten może zostać rozszerzony na inne niepodlegające odwołaniu wymogi stosowane do przesyłek przed ich wprowadzeniem do Wspólnoty, jeżeli doświadczenie pokazuje, że takie rozszerzenie jest konieczne. W przypadku różnicy zdań między biegłymi Wspólnoty a inspektorem krajowym zainteresowane Państwo Członkowskie w oczekiwaniu na ostateczną decyzję podejmuje niezbędne środki o charakterze tymczasowym.

We wszystkich przypadkach krajowe przepisy postępowania karnego i sankcji administracyjnych stosuje się zgodnie ze zwykłymi procedurami. Jeżeli biegli nabiorą uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów niniejszej dyrektywy, informują o tym właściwe władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

6. 
Komisja:
tworzy sieć do celów powiadamiania o pojawieniu się organizmów szkodliwych,
przygotowuje zalecenia w celu opracowania wytycznych dla biegłych i inspektorów krajowych dotyczących wykonywanych przez nich zadań.

W celu wsparcia Komisji w wykonaniu drugiego z zadań Państwa Członkowskie informują Komisję o obowiązujących procedurach krajowych kontroli fitosanitarnych.

7.  75
 Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 Komisja przyjmuje szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu, łącznie z zasadami współpracy, przytoczonymi w ust. 1 akapit drugi.
8. 
Komisja przedstawia Radzie, nie później niż do dnia 31 grudnia 1994 r., raport z doświadczeń zdobytych w związku ze stosowaniem przepisów niniejszego artykułu. Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji, przyjmuje środki niezbędne do zmiany tych przepisów w świetle zdobytych doświadczeń.
Artykuł  22 76

(uchylony)

Artykuł  23 77

(uchylony)

Artykuł  24 78

(uchylony)

Artykuł  25 79

(uchylony)

Artykuł  26 80

(uchylony)

Artykuł  27

Z zastrzeżeniem obowiązków Państw Członkowskich dotyczących terminów transpozycji i stosowania określonych w załączniku VIII część B dyrektywa 77/93/EWG zmieniona aktami wymienionymi w załączniku VIII część A, traci moc.

Odniesienia do dyrektywy, która utraciła moc, traktowane są tak jak odniesienia do niniejszej dyrektywy i odczytywane są zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IX.

Artykuł  27a 81

Do celów niniejszej dyrektywy oraz bez uszczerbku dla jej art. 21, art. 41-46 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędowych kontroli przeprowadzanych w celu zapewnienia weryfikacji zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt mają zastosowanie jako właściwe.

Artykuł  28

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 20. dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  29

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2000 r.
W imieniu Rady
J. PINA MOURA
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  82

CZĘŚĆ  A

ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE I ROZPRZESTRZENIANIE JEST ZAKAZANE WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Sekcja  I

ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WYSTĘPOWANIA NIE STWIERDZONO DOTYCHCZAS W ŻADNEJ CZĘŚCI WSPÓLNOTY I O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY

a)
Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju
1.
Acleris spp. (pozaeuropejski)
1.1.
Agrilus anxius Gory
1.2.
Agrilus planipennis Fairmaire
1.3.
Anthonomus eugenii Cano
2.
Amauromyza maculosa (Malloch)
3.
Anomala orientalis Waterhouse
4.
Anoplophora chinensis (Thompson)
4.1.
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
4.2.
Aromia bungii (Faldermann)
5.
(skreślony)
6.
Arrhenodes minutus Drury
6.1.
Bactericera cockerelli (Sulc.)
7.
Bemisia tabaci Genn.(populacja pozaeuropejska), nosiciel wirusów, takich jak:
a)
wirus złotej mozaiki fasoli
b)
wirus łagodnej pstrości wspięgi
c)
wirus zakaźnej żółtaczki sałaty
d)
wirus łagodnej choroby tigré papryki
e)
wirus kędzierzawki liści dyni
f)
wirus mozaiki wilczomlecza
g)
wirus z Florydy choroby pomidora
8.
Cicadellidae (pozaeuropejskie) znane jako nosiciele choroby Pierce'a (wywoływanej przez Xylella fastidiosa), takie jak:
a)
Cacneocephala fulgida Nottingham
b)
Draeculacephala minerva Ball
c)
Graphocephala atropunctata (Signoret)
9.
Choristoneura spp. (pozaeuropejski)
10.
Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10.0.
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
10.1.
Diabrotica barberi Smith i Lawrence
10.2.
Diabrotica undecimpunctatahowardi Barber
10.3.
Diabrotica undecimpunctataundecimpunctata Mannerheim
10.4.
Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
10.5.
Diaphorina citri Kuway
10.6.
Grapholita packardi Zeller
11.
Heliotis zea (Boddie)
11.1.
Hirschmanniella spp., z wyjątkiem Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc i Goodey
11.2.
Keiferia lycopersicella (Walsingham)
12.
Liriomyza sativae Blanchard
13.
Longidorus diadecturus Eveleigh i Allen
14.
Monochamus spp. (pozaeuropejski)
15.
Myndus crudus Van Duzee
16.
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne i Allen
16.1.
Naupactus leucoloma Boheman
16.2.
Neoleucinodes elegantalis (Guenée)
16.3.
Oemona hirta (Fabricius)
17.
Premnotrypes spp. (pozaeuropejski)
18.
Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19.
Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
19.1
Rhynchophorus palmarum (L.)
19.2
Saperda candida Fabricius
20.
Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21.
Spodoptera eridania (Cramer)
22.
Spodoptera frugiperda (Smith)
23.
Spodoptera litura (Fabricus)
24.
Thrips palmi Karny
25.
Tephritidae (pozaeuropejskie), takie jak:
a)
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
b)
Anastrepha ludens (Loew)
c)
Anastrepha obliqua Macquart
d)
Anastrepha suspensa (Loew)
e)
Dacus ciliatus Loew
f)
Dacus curcubitae Coquillet
g)
Dacus dorsalis Hendel
h)
Dacus tryoni (Froggatt)
i)
Dacus tsuneonis Miyake
j)
Dacus zonatus Saund.
k)
Epochra canadensis (loew)
l)
Pardalaspis cyanescens Bezzi
m)
Pardalaspis quinaria Bezzi
n)
Pterandrus rosa (Karsch)
o)
Rhacochlaena japonica Ito
p)
Rhagoletis cingulata (Loew)
q)
Rhagoletis completa (Cresson)
r)
Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
s)
Rhagoletis indifferens Curran
t)
Rhagoletis mendax Curran
u)
Rhagoletis pomonella Walsh
v)
Rhagoletis ribicola Doane
w)
Rhagoletis suavis (Loew)
25.1
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)
26.
Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populacja pozaeuropejska)
27.
Xiphinema californicum Lamberti i Bleve-Zacheo
b)
Bakterie
0.1.
Candidatus Liberibacter spp., czynnik wywołujący chorobę Huanglongbing cytrusowych/zazielenienie cytrusowych
2.
Xanthomonas citri pv. aurantifolii
2.1.
Xanthomonas citri pv. citri
1.
(skreślony)
c)
Grzyby
1.
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2.
Chrystomyxa arctostaphyli Dietel
3.
Cronartium spp. (pozaeuropejski)
3.1
Elsinoë australis Bitanc. & Jenk
3.2
Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous
3.3
Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk
4.
Endocronartium spp.(pozaeuropejski)
5.
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto i Ito
6.
Gyomnosporangium spp. (pozaeuropejski)
7.
Inonotus weirii (Murril) Kotlaba i Puzar
8.
Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9.
(skreślony)
10.
Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11.
Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
12.
Phoma andina Turkensteen
12.1
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
13.
Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart.
14.
Septoria lycopersici Speg. var. Malagutii Ciccarone i Boerema
15.
Thecaphora solani Barrus
15.1
Tilletia indicia Mitra
16.
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
d)
Wirusy i organizmy wirusopodobne
1.
(skreślony)
2.
Wirusy i organizmy wirusopodobne ziemniaka, takie jak:
a)
andyjski utajony wirus ziemniaka
b)
andyjski wirus pstrości ziemniaka
c)
wirus B ziemniary - szczep z okry
d)
wirus czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka
e)
(skreślona)
f)
wirus T ziemniaka
g)
pozaeuropejskie izolaty wirusów ziemniaka A, M, S, V, X i Y (włączając Yo, Yn i Yc) oraz wirus liściozwoju ziemniaka
3.
Wirus pierścieniowej plamistości tytoniu
4.
Wirus pierścieniowej plamistości pomidora
5.
Wirusy i organizmy wirusopodobne Cydonia Mill., Fragaria L., Mallus Mill., Pronus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., i Vitis L., takie jak:
a)
wirus pstrości liści borówki wysokiej
b)
wirus szorstkości liści czereśni (amerykański)
c)
wirus mozaiki brzoskwiniowej (amerykański)
d)
rzekoma riketsja brzoskwini
e)
wirus mozikowatej rozetkowatości brzoskwini
f)
fitoplazma rozetkowatości brzoskwini
g)
fitoplazma choroby X brzoskwini
h)
fitoplazma żółtaczki brzoskwini
i)
wirus mozaiki śliwy (amerykański)
j)
wirus kędzierzawki maliny (amerykański)
k)
utajony wirus "C" truskawki
l)
wirus otaśmienia nerwów truskawki
m)
fitoplazma "czarciej miotlastości" truskawki
n)
Pozaeuropejskie wirusy i organizmy wirusopodobne Cydonia Mill., Fragaria L., Mallus Mill., Pronus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., i Vitis L.
6.
Wirusy przenoszone przez Bemisia tabaci Genn., takie jak:
a)
wirus złotej mozaiki fasoli
b)
wirus łagodnej pstrości wspięgi
c)
wirus zakaźnej żółtaczki sałaty
d)
wirus łagodnej choroby tigré papryki
e)
wirus kędzierzawki liści dyni
f)
wirus mozaiki wilczomlecza
g)
wirus z Florydy choroby pomidora
e)
Rośliny pasożytnicze
1.
Arceuthobium spp. (pozaeuropejski)

Sekcja  II

ORGANIZMY SZKODLIWE WYSTĘPUJĄCE WE WSPÓLNOCIE I O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY

a)
Owady, roztocza i nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju
0.01.
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner i Bührer) Nickle et al.
0.1.
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr
0.2.
0.2.
1.
Globodera pallida (Stone) Behrens
2.
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
3.
(skreślony)
4.
(skreślony)
5.
(skreślony)
6.
(skreślony)
6.1.
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (cała populacja)
6.2.
Meloidogyne fallax Karssen
7.
Opogona sacchari (Bojer)
7.1.
Pityophthorus juglandis Blackman
8.
Popillia japonica Newman
8.1.
Rhizoecus hibisci Kawai i Takagi
9.
Spodoptera littoralis (Boisduval)
10.
Trioza erytreae Del Guercio
b)
Bakterie
1.
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al.
2.
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
3.
Xylella fastidiosa (Wells et al.)
c)
Grzyby
1.
Melampsora medusae Thümen
2.
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
d)
Wirusy i organizmy wirusopodobne
1.
Fitoplazma proliferacji jabłoni
2.
Fitoplazma liściozwoju bledniczego moreli
2.1
"Candidatus Phytoplasma ulmi"
3.
Fitoplazma zaniku gruszy

CZĘŚĆ  B

ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE I ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ JEST ZAKAZANE W NIEKTÓRYCH STREFACH CHRONIONYCH

a)
Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju
GatunekStrefa(-y) chroniona(-e)
1. Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie)IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), UK, S,
1.1. Daktulosphaira

vitifoliae (Fitch)

CY
1.2. Dryocosmus kuriphilus YasumatsuIRL, UK
2. Globodera pallida (Stone) Behrens

2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

FI, LV, P (Azory), SI, SK

P (Azory)

3. Leptinotarsa decemlineata SayE (Ibiza i Minorka), IRL, CY, M, P (Azory i Madera), UK, S (hrabstwa Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar i Skäne), FI (regiony Aland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku i Uusimaa)
4. Liriomyza

bryoniae(Kaltenbach)

4.1. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)IRL, UK (Irlandia Północna)
4.2. Liriomyza trifolii (Burgess)IRL, UK (Irlandia Północna)
5. Thaumetopoea processionea L.IRL, UK (z wyjątkiem obszarów podlegających władzom lokalnym Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham and Wycombe)
b)
Wirusy i organizmy wirusopodobne
GatunekStrefa(-y) chroniona(-e)
1. Wirus nekrotycznej żółtaczki

nerwów buraka

F (Bretania), FI, IRL, P (Azory), UK (Irlandia Północna)
2. (skreślony).

ZAŁĄCZNIK  II  83

CZĘŚĆ  A

ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE I ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ JEST ZAKAZANE

WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH, W PRZYPADKU GDY WYSTĘPUJĄ ONE NA

NIEKTÓRYCH ROŚLINACH LUB PRODUKTACH ROŚLINNYCH

Sekcja  I

ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRE NIE WYSTĘPUJĄ WE WSPÓLNOCIE I O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY

a)
Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju
GatunekPrzedmiot zakażenia
1. Aculops fuchsiae KeiferRośliny Fuchsia L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
1.1. (skreślony)
2. Aleurocanthus spp.Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
4. Anthonomus signatus (Say)Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
5. Aonidiella citńna CoquilletRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
6. Aphelenchoïdes besseyi Christie(*)Nasiona Oryza spp.
7. Aschistonyx eppoi InouyeRośliny Juniperus L., z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich
8. (skreślony)
9. Carposina niponensis WalsinghamRośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich
10. (skreślony)
11. (skreślony)
12. Enarmonia prunivowa WalshRośliny Crataegus L., Malus Mill.,Photinia Ldl.,Prunus L. i Rosa L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, i owoce Malus Mill. oraz Prunus L., pochodzące z państw pozaeuropejskich
13. Eotetranychus lewisi McGregorRoślinyCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
14. (skreślony)
15. Grapholita inopinata HeinrichRośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich
16. Hishomonus phycitisRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
17. Leucaspis japonica Ckll.Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
18. Listronotus bonariensis (Kuschel)Nasiona Cruciferae, Gramineae i Trifolium spp., pochodzące z Argentyny, Australii, Boliwii, Chile, Nowej Zelandii i Urugwaju
19. Margarodes, gatunki pozaeuropejskie, takie jak:Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i nasion
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis Jakubski
20. Numonia pyrivorella (Matsumura)Rośliny Pyrus L., z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich
21. Oligonychus perditus Pritchard i BakerRośliny Juniperus L., z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich
22. Pissodes spp. (pozaeuropejski)Rośliny z grupy drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą i odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales), pochodzące z państw pozaeuropejskich
23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson i KaplanRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion oraz rośliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, ukorzenione lub na podobnym bądź pokrewnym podłożu
24. skreślony
25. Scirtothrips aurantil FaureRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
26. Scirtothrips dorsalis HoodRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
27. Scirtothrips citri (Moultex)Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem nasion
28. Scolytidae spp. (pozaeuropejski)Rośliny z grupy drzew iglastych (Coniferales), liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, i odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales) pochodzące z państw pozaeuropejskich
28.1. Scrobipalpopsis solanivora PovolnyBulwy Solanum tuberosum L.
29. Tachypterellus quadrigibbus SayRośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich
30. Toxophera citricida Kirk.Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
31. (skreślony)
32. Unaspis citri ComstockRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
(*) Aphelenchoides besseyi Christie nie występuje na Oryza spp. we Wspólnocie
b)
Bakterie
GatunekPrzedmiot zakażenia
1.(skreślony)
2.Różnobarwna chloroza cytrusowychRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
3.Erwinia stewartii (Smith) DyeNasiona Zea mays L.
4.(skreślony)
5.Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye i pv. oryzicola (Fang. et al.) DyeNasiona Oryza spp.
c)
Grzyby
GatunekPrzedmiot zakażenia
1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler (pozaeuropejskie izolaty patogenów)Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich
1.1.Anisogramma anomala (Peck) E. MüllerRośliny Corylus L., przeznaczone do uprawy, inne niż na nasiona, pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki
2.Apiosporina morbosa (Schwein.) v. ArxRośliny Prunus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
3.Atropellis spp.Rośliny Pinus L., z wyjątkiem owoców i nasion, odseparowana kora i drewno Pinus L.
4.Ceratocystis virescens (Davidson) MoreauRośliny Acer saccharum Marsh., z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z USA i Kanady, drewno Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z USA i Kanady
5.Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori i Nambu) DeightonRośliny Pinus L., z wyjątkiem owoców i nasion, oraz drewno Pinus L.
6.Cercospora angolensis Carv. i MendesRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem nasion
7.(skreślony)
8.Diaporthe vaccinii ShaerRośliny Vaccinium spp., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
9.(skreślony)Rośliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion oraz rośliny Citrus L., i ich hybrydy, z wyjątkiem nasion i owoców, z wyjątkiem owoców Citrus reticulata Blanco i Citrus sinensis (L.) Osbeck pochodzących z Ameryki Południowej
10.Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian i Maire) GordonRośliny Phoenix spp., z wyjątkiem owoców i nasion
11.(skreślony)
12.Guignardi piricola (Nosa) YamamotoRośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich
13.Puccinia pittieriana HenningsRośliny Solanaceae, z wyjątkiem owoców i nasion
14.Scirrhia acicola (Dearn.) SiggersRośliny Pinus L., z wyjątkiem owoców i nasion
14.1Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & SydowRośliny Ulmus L. i Zelkova L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
15.Venturia nashicola Tanaka i YamamotoRośliny Pyrus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich
d)
Wirusy i organizmy wirusopodobne
GatunekPrzedmiot zakażenia
1.Wirus wierzchołkowej kędzierzawki buraka (izolaty pozaeuropejskie)Rośliny Beta wlgańs L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
2.Utajony wirus jeżynyRośliny Rubus L., przeznaczone do sadzenia
3.Blight i podobneRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
4.Wiroid Cadang-CadangRośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich
5.Wirus liściozwoju wiśni(*)Rośliny Rubus L., przeznaczone do sadzenia
5.1Chrysanthemum stem necrosis virusRośliny Dendranthema (DC.) Des Moul. i Solanum lycopersicum L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
6.Wirus mozaiki owoców cytrusowychRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
7.Wirus tristeza cytrusowych (pozaeuropejskie izolaty)Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
8.Leproza (Leprosis)Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
9.Wirus drobnienia czereśni (izolaty pozaeuropejskie)Rośliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., i ich hybrydy oraz odmiany uzyskane w wyniku hodowli selektywnej, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
10.Psorosis naturalnie rozproszonyRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
11.Mikoplazma śmiertelnej żółcistości palmowcaRośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich
12.Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni(**)Rośliny Rubus L., przeznaczone do sadzenia
13.Wirus karłowatości cytryny SatsumaRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
14.Wirus żłobkowatości pniaRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
15.Czarcia miotlastość (MLO)RoślinyCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
(*) Wirus liściozwoju czereśni nie występuje na Rubus L. we Wspólnocie.

(**) Wirus nekrotycznej pierścieniowatej plamistości wiśni nie występuje na Rubus L. we Wspólnocie.

Sekcja  II

ORGANIZMY SZKODLIWE WYSTĘPUJĄCE WE WSPÓLNOCIE I O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY

a)
Owady, roztocza i nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju
GatunekPrzedmiot zakażenia
1.Aphelenchoides besseyi ChristieRośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
2.Daktulophaira vitifoliae (Fitch)Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i nasion
3.Ditylenchus destructor ThorneBulwy i cebulki kwiatowe Crocus L., miniaturowe odmiany i ich hybrydy rodzaju Gladiolus Tourn. ex L., takie jak Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigrida Juss, Tulipa L., przeznaczone do sadzenia, oraz bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.), przeznaczone do sadzenia
4.Ditylenchus dipsaci (Kühn) FilipjevNasiona i cebulki Allium ascalonicum L., Allium cepa L. I Allium schoenoprasum L., przeznaczone do sadzenia, oraz rośliny Allium porrum L., przeznaczone do sadzenia, bulwy i cebulki Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert,-MuscariMiller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., przeznaczone do sadzenia, i nasiona Medicago sativa L.
5.Circulifer haematocepsRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
6.Circulifer tenellusRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
6.1Eutetranychus orientalis KleinRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz ich krzyżówki, inne niż owoce i nasiona
6.2Helicoverpa armigera (Hübner)Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. oraz z rodziny Solanaceae, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona
6.3Parasaissetia nigra (Nietner)Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
7.Radopholis similis (Cobb) ThorneRośliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, ukorzenione lub razem z podłożem
8.Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Cięte kwiaty, warzywa liściaste Apium graveolens L. i rośliny gatunków trawiastych przeznaczone do uprawy, inne niż: - cebulki,
- korzenie bulwiaste,
- rośliny z rodziny Gramineae,
- kłącza,
- nasiona
9.Liriomyza trifolii (Burgess)Cięte kwiaty, warzywa liściaste Apium graveolens L. i rośliny gatunków trawiastych, przeznaczone do uprawy, inne niż: - cebulki,
- korzenie bulwiaste,
- rośliny z rodziny Gramineae,
- kłącza,
- nasiona
10.Paysandisia archon (Burmeister)Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
b)
Bakterie
GatunekPrzedmiot zakażenia
1.Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (Mc Culloch) Davis et al.Nasiona Medicago sativa L.
2.Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.Rośliny Solanum lycopersicum L., przeznaczone do sadzenia
3.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Rośliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona
4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) DickeyRośliny Dianthus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
5.Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr i BurkholderRośliny Dianthus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
6.Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.Rośliny Prunus persica (L.) Batsch i Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
7.Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) DyeNasiona Phaseolus L.
GatunekPrzedmiot zakażenia
8.Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et alRośliny Prunus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) DyeRośliny Solanum lycopersicum L i Capsicum spp., przeznaczone do sadzenia
10.Xanthomonas fragariae Kennedy i KingRośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
11.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i nasion
c)
Grzyby
GatunekPrzedmiot zakażenia
1.(skreślony)Rośliny Platanus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, i drewno Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni
2.skreślony
3.Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrRośliny Castanea Mill i Quercus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
4.Didymella ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. ArxRośliny Dendranthema (DC.) Des Moul., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
5.Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaRośliny Dianthus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
6.Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli i GikaszwiliRośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem nasion
7.Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariaeRośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
8.Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. i de ToniNasiona Helianthus annuus L.
9.Puccinia horiana HenningsRośliny Dendranthema (DC.) Des Moul., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
10.Scirrhia pini Funk i ParketRośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
11.Verticillium albo-atrum Reinke i BertholdRośliny Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
12.Verticillium dahliae KlebahnRośliny Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
d)
Wirusy i organizmy wirusopodobne
GatunekPrzedmiot zakażenia
1.Wirus mozaiki arabatyRośliny Fragaria L. i Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
2.Wirus kędzierzawki liści burakaRośliny Beta vulgaris L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
3.Wiroid karłowatości chryzantemyRośliny Dendranthema (DC.) Des Moul., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
4.Wirus tristezy cytrusowych (izolaty europejskie)Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
5.(skreślony)
6.Mikoplazma żółknięcia dorée winorośliRośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i nasion
7.

7.1.

Wirus ospowatości śliw (szarka)

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

Rośliny Prunus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion

Rośliny przeznaczone do sadzenia (włącznie z nasionami) Solanum lycopersicum L. i jego hybryd, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. oraz rośliny Solanum tuberosum L.

8.Mikoplazma stolburu ziemniakaRośliny Solanaceae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
9.Wirus pierścieniowej plamistości malinyRośliny Fragaria L. i Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
10.Spiroplasma citri Saglio et al.Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion
11.Wirus marszczycy truskawkiRośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
12.Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawkiRośliny Fragaria L. i Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
13.Wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawekRośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
14.Wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidoraRośliny Fragaria L. i Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
15.Wirus plamisty przyrostu rocznego pomidoraRośliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., wszystkie odmiany nowogwinejskich hybryd Impatiens, Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L. Nicotiana tabacum L., o których wiadomo, że są przeznaczone na sprzedaż w celu przemysłowej produkcji wyrobów tytoniowych. Solanum melongena L. i Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion
16.Wirus żółtej kędzierzawki liści pomidoraRośliny Solanum lycopersicum L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion

CZĘŚĆ  B

ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE I ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ JEST ZAKAZANE W NIEKTÓRYCH STREFACH CHRONIONYCH, JEŻELI WYSTĘPUJĄ NA NIEKTÓRYCH ROŚLINACH LUB PRODUKTACH ROŚLINNYCH

a)
Owady, roztocza i nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju
GatunekPrzedmiot zakażeniaStrefa(-y) chroniona(-e)
1.Anthonomus grandis (Boh.)Nasiona i owoce (torebki) Gossy-pium spp. i bawełna niewyłuskanaGrecja, Hiszpania (Andaluzja, Katalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)
2.Cephalcia lariphila (Klug)Rośliny Larix Mill., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionIrlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man i Jersey)
3.Dnedroctonus micans KugelanRośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr. przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Conife-rales) z korą, odseparowana kora drzew iglastychEL, IRL, UK (Irlandia Północna, Wyspy Man i Jersey)
4.Gilphinia hercyniae (Hartig)Rośliny Picea A. Dietr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionGrecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man i Jersey)
5.Gonipterus scutellatus Gyll.Rośliny Eucaliptus l'Herit., z wyjątkiem owoców i nasionEL, P (Azory)
6.a) Ips amitinus EichhofRośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora drzew iglastychEL, IRL, UK
b) Ips cembrae HeerRośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora drzew iglastychGrecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man)
c) Ips duplicatus SahlbergRośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L, przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora drzew iglastychGrecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo
d) Ips sexdentatus BörnerRośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L, powyżej 3 m wysokości, inne niż owoce i nasiona, drewno iglastych (Coniferale) z korą, wyizolowana kora drzew iglastychIRL, CY, UK (Irlandia Północna, Wyspa Man)
e) Ips typographus HeerRośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora drzew iglastychIrlandia, Zjednoczone Królestwo
6.1.Paysandisia archon (Burmeister)Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.IRL, MT, UK
6.2.Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących taksonów: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i Washingtonia Raf.IRL, P (Azory), UK
7.(skreślony)
8.(skreślony)
9.Sternochetus mangiferae FabriciusNasiona Magnifera spp. pochodzące z państw trzecichHiszpania (Grenada i Malaga), Portugalia (Alentejo, Algarve i Madeira)
10.Thaumetopoea pityocampa Denis & SchiffermüllerRośliny Cedrus Trew i Pinus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż owoce i nasionaUK
b)
Bakterie
GatunekPrzedmiot zakażeniaStrefa(-y) chroniona(-e)
1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens (Hedges) Collins i JonesNasiona Phaseolus vulgaris L. i Dolichos Jacq.

Części roślin, z wyjątkiem owoców, nasion i roślin przeznaczonych do zasadzenia, ale łącznie z pyłkiem do zapylania Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyrocantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. innych niż Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. i Stranvaesia Lindl.

Grecja, Hiszpania, Portugalia

Hiszpania, Francja (Szampania-Ardeny, Alzacja - z wyjątkiem departamentu Bas Rhine, Lotaryngia, Franche-Compté, Rhône-Alpes - z wyjątkiem departamentu Rhône, Burgundia, Owernia - z wyjątkiem departamentu Puy-de-Dôme, Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Korsyka, Langwedocja-Roussillon), Irlandia, Włochy, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie), Austria, Finlandia

2.Erwinia amylovora

(Burr.) Winsl. et

al.

Części roślin, z wyjątkiem owoców, nasion i roślin przeznaczonych do sadzenia, łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania następujących gatunków: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., i Sorbus L.E (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylia-La Mancha, Kastylia-Leon, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), powiatów Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (wspólnota autonomiczna Katalonii), powiatów L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja (wspólnota autonomiczna Walencji)), EE, F (Korsyka), IRL (z wyjątkiem miasta Galway), I (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua, Mediolan, Sondrio i Varese oraz gmin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza i Brianza), Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gminy Cesarò (prowincja Mesyna), Maniace, Bronte, Adrano (prowincja Katania) oraz Centuripe, Regalbuto i Troina (prowincja Enna), Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński)), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava, Renče-Vogrsko (na południe od drogi H4) i Velika Polana oraz miejscowości Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki w gminie Ivančna Gorica)), SK (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)), FI, UK (Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)
3.Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Rośliny Prunus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaUK
c)
Grzyby
GatunekPrzedmiot zakażeniaStrefa(-y) chroniona(-e)
0.0.1 Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.Rośliny Platanus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, i drewno Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchniIRL, UK
01.Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.Drewno, z wyłączeniem drewna wolnego od kory, odseparowana kora i przeznaczone do sadzenia rośliny Castanea Mill. oraz przeznaczone do sadzenia rośliny Quercus L., inne niż nasiona.CZ, IRL, S, UK
1.Glomerella gossypii EdgertonNasiona i owoce (torebki) Gossy-piumspp.Grecja
2.Gremmeniella abietina (Lag.) MoreletRośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionIrlandia
3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. MillerRośliny Populus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionIrlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)
d)
Wirusy i organizmy wirusopodobne
GatunekPrzedmiot zakażeniaObszary chronione
01."Candidatus Phytoplasma ulmi"Rośliny Ulmus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaUK
1. Citrus tristeza virus (europejskie izolaty)Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., oraz ich krzyżówki, z liśćmi i szypułkamiEL (z wyjątkiem jednostek regionalnych Argolida, Arta, Chania i Lakonia), M, P (z wyjątkiem Algarve, Madery i gminy Odemira w Alentejo)
2. Mikoplazma żółknięcia dorée winorośliRośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i nasionCZ, FR (Alzacja, Szampania-Ardeny, Pikardia (departament Aisne), Île-de-France (gminy Citry, Nanteuil-sur-Marne i Saâcy-sur-Marne) i Lotaryngia), I (Apulia, Basilicata i Sardynia)

ZAŁĄCZNIK  III  84

CZĘŚĆ  A

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY OBJĘTE ZAKAZEM WPROWADZANIA WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Oznaczenie towarówKraj pochodzenia
1.Rośliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudot-suga Carr. i Tsuga Carr., z wyjątkiem owoców i nasionKraje pozaeuropejskie
2.Rośliny Castanea Mill., i Quercus L., z liśćmi, z wyjątkiem owoców i nasionKraje pozaeuropejskie
3.Rośliny Populus L., z liśćmi, z wyjątkiem owoców i nasionKraje Ameryki Północnej
4.(skreśony)
5.Odseparowana kora Castanea Mill.Państwa trzecie
6.Odseparowana kora Quercus L., z wyjątkiem Quercus suber L.Kraje Ameryki Północnej
7.Odseparowana kora Accer saccharum Marsh.Kraje Ameryki Północnej
8.Odseparowana kora Populus L.Kraje kontynentu amerykańskiego
9.Rośliny Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Rosa L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem uśpionych roślin pozbawionych liści, kwiatów i owocówKraje pozaeuropejskie
9.1.Rośliny Photinia Ldl., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem uśpionych roślin pozbawionych liści, kwiatów i owocówUSA, Chiny, Japonia, Republika Korei i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
10.Bulwy Solanum tuberosum L., nasiona ziemniakówPaństwa trzecie, oprócz Szwajcarii
11.Rośliny gatunków bulwiastych lub stolonowych Solanum L. lub ich hybrydy, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem roślin bulwiastych Solanum tuberosum L. wymienionych w załączniku III część A ust. 10Państwa trzecie
12.Bulwy z gatunku Solanum L., i ich hybrydy, z wyjątkiem wymienionych w pkt 10 i 11Z zastrzeżeniem szczególnych wymogów dotyczących bulw ziemniaków wymienionych w załączniku IV część A sekcja I, państwa trzecie inne niż Algieria, Egipt, Izrael, Libia, Maroko, Syria, Szwajcaria, Tunezja i Turcja oraz inne niż europejskie państwa trzecie, które zostały uznane za wolne, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2, od Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., lub których przepisy uznano za równoważne przepisom wspólnotowym mającym na celu zwalczanie Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2
13.Rośliny Solonaceae przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion i produktów określonych w części A pkt 10, 11 lub 12 załącznika IIIPaństwa trzecie, z wyjątkiem państw europejskich i państw śródziemnomorskich
14.Gleba jako taka, składająca się w części ze stałych substancji organicznych

oraz

podłoże uprawowe, składające się w całości lub w części ze stałych substancji organicznych, inne niż składające się w całości z torfu lub włókien Cocos nucifera L., poprzednio niewykorzystywanych do uprawy roślin lub do celów rolniczych

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria
15.Państwa trzecie inne niż SzwajcariaPaństwa trzecie
16.Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf., oraz ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasionPaństwa trzecie
17.Rośliny Phoenix spp., z wyjątkiem owoców i nasionAlgieria, Maroko
Oznaczenie towarówKraj pochodzenia
18. 19.Rośliny Cydonia Mill., Prunus L. i Pyrus L., oraz ich hybrydy i Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion

Rośliny z rodziny Graminacae, inne niż rośliny z wieloletnich ozdobnych gatunków traw z podrodzin Bambusoideae, Panicoideae, rodzajów Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Schibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin, wymienionych w załączniku III część A ust. 9, w miarę potrzebyy, kraje pozaeuropejskie, oprócz państw śródziemnomorskich, Australii, Nowej Zelandii, Kanady oraz stanów kontynentalnych USA

Państwa trzecie, z wyjątkiem państw europejskich i państw śródziemnomorskich

CZĘŚĆ  B

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE ORAZ INNE PRZEDMIOTY, KTÓRYCH WPROWADZANIE DO NIEKTÓRYCH STREF CHRONIONYCH JEST ZABRONIONE

OpisStrefa(y) chroniona(e)
1. Bez uszczerbku dla zakazów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III, część A pkt 9, ppkt 9.1, pkt 18, stosownie do przypadku, rośliny oraz żywy pyłek kwiatowy do zapylenia następujących gatunków: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. oraz Sorbus L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecich innych niż Szwajcaria oraz innych niż państwa uznane za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 ust. 2 lub w których obszary wolne od szkodników zostały ustalone w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. zgodnie z odpowiednią normą międzynarodową w odniesieniu do środków fitosanitarnych i uznane za takie zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 ust. 2.E (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylia-La Mancha, Kastylia-Leon, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), powiatów Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (wspólnota autonomiczna Katalonii), powiatów L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja (wspólnota autonomiczna Walencji)), EE, F (Korsyka), IRL (z wyjątkiem miasta Galway), I (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua, Mediolan, Sondrio i Varese oraz gmin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza i Brianza), Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gminy Cesarò (prowincja Mesyna), Maniace, Bronte, Adrano (prowincja Katania) oraz Centuripe, Regalbuto i Troina (prowincja Enna), Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński)), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava, Renče-Vogrsko (na południe od drogi H4) i Velika Polana oraz miejscowości Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki w gminie Ivančna Gorica)), SK (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)), FI, UK (Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)
2. Bez uszczerbku dla zakazów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 9, ppkt 9.1, pkt 18, stosownie do przypadku, rośliny oraz żywy pyłek kwiatowy do zapylenia następujących gatunków: Cotoneaster Ehrh oraz Photibia davidiana (Dcne.) Cardot, inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecich innych niż państwa uznane za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 ust. 2 lub w których obszary wolne od szkodników zostały ustalone w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. zgodnie z odpowiednią normą międzynarodową w odniesieniu do środków fitosanitarnych i uznane za takie zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 ust. 2.E (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylia-La Mancha, Kastylia-Leon, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), powiatów Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (wspólnota autonomiczna Katalonii), powiatów L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja (wspólnota autonomiczna Walencji)), EE, F (Korsyka), IRL (z wyjątkiem miasta Galway), I (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua, Mediolan, Sondrio i Varese oraz gmin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza i Brianza), Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gminy Cesarò (prowincja Mesyna), Maniace, Bronte, Adrano (prowincja Katania) oraz Centuripe, Regalbuto i Troina (prowincja Enna), Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński)), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava, Renče-Vogrsko (na południe od drogi H4) i Velika Polana oraz miejscowości Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki w gminie Ivančna Gorica)), SK (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)), FI, UK (Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)

ZAŁĄCZNIK  IV  85

CZĘŚĆ  A

SZCZEGÓLNE WYMOGI, KTÓRE POWINNY BYĆ USTANOWIONE PRZEZ WSZYSTKIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DOTYCZĄCE WPROWADZANIA I PRZEMIESZCZANIA ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I INNYCH PRZEDMIOTÓW WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Sekcja  I

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY POCHODZĄCE SPOZA WSPÓLNOTY

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmiotySzczególne wymogi
1.1.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Thuja L. i Taxus L., inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

- drewna Libocedrus decurrens Torr., jeżeli istnieją dowody, że drewno to zostało przetworzone lub przeznaczone do produkcji ołówków przy użyciu obróbki termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 82 C przez okres 7-2, dni,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Republiki Korei, Meksyku, Tajwanu i USA, gdzie stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno zostało poddane odpowiedniej:

a) obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna (w tym w jego wnętrzu). Proces ten potwierdza się znakiem "HT" umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką oraz w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii);

lub

b) fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. Należy przedstawić na to dowód, wskazując w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, stężenie (g/m3) oraz długość czasu poddania obróbce (godz.);

lub

c) chemicznej impregnacji pod ciśnieniem produktem zatwierdzonym zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. Należy przedstawić na to dowód, wskazując w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), aktywny składnik, ciśnienie (psi lub kPa) i zagęszczenie (%),

oraz

urzędowe oświadczenie, że po obróbce drewno było transportowane, do chwili opuszczenia państwa wydającego to oświadczenie, poza sezonem lotów wektora Monochamus z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa czterech dodatkowych tygodni na początku i na końcu spodziewanego sezonu lotów lub, z wyjątkiem drewna całkowicie wolnego od kory, w okryciu ochronnym zapewniającym zabezpieczenie przed porażeniem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. i jego wektorem.

1.2.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno z drzew iglastych (Coniferales) w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Republiki Korei, Meksyku, Tajwanu i USA, gdzie stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno zostało poddane odpowiedniej:

a) obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna (w tym w jego wnętrzu), przy czym czas ten należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii)

lub

b) fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. Należy przedstawić na to dowód, wskazując w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, stężenie (g/m3) oraz długość czasu poddania obróbce (godz.);

oraz

urzędowe oświadczenie, że po obróbce drewno było transportowane, do chwili opuszczenia państwa wydającego to oświadczenie, poza sezonem lotów wektora Monochamus z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa czterech dodatkowych tygodni na początku i na końcu spodziewanego sezonu lotów lub, z wyjątkiem drewna całkowicie wolnego od kory, w okryciu ochronnym zapewniającym zabezpieczenie przed porażeniem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. i jego wektorem.

1.3.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno Thuja L. i Taxus L., inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Republiki Korei, Meksyku, Tajwanu i USA, gdzie stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) jest wolne od kory; lub

b) zostało wysuszone w piecu i wilgotność wyrażona w procentach suchej masy została obniżona do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej. Proces ten potwierdza się znakiem "kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z obowiązującą praktyką;

lub

c) zostało poddane stosownej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna (w tym w jego wnętrzu). Proces ten potwierdza się znakiem "HT" umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką oraz w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii);

lub

d) zostało poddane odpowiedniej fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. Należy przedstawić na to dowód, wskazując w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, stężenie (g/m3) oraz długość czasu poddania obróbce (godz.);

lub

e) zostało poddane odpowiedniej chemicznej impregnacji pod ciśnieniem produktem zatwierdzonym zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. Należy przedstawić na to dowód, wskazując w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), aktywny składnik, ciśnienie (psi lub kPa) i zagęszczenie (%).

1.4.(skreślony)
1.5.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno z drzew iglastych (Coniferales), inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Rosji, Kazachstanu i Turcji.

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od:

- Monochamus spp. (pozaeuropejskie),

- Pissodes spp. (pozaeuropejskie),

- Scolytidae spp. (pozaeuropejskie).

Nazwa obszaru jest wpisywana w rubryce "Miejsce pochodzenia" świadectwa, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii);

lub

b) jest wolne od kory i dziur wydrążonych przez organizmy z rodzaju Monochamus spp. (pozaeuropejskie), których średnica jest większa niż 3 mm;

lub

c) zostało wysuszone w piecu i wilgotność wyrażona w procentach suchej masy została obniżona do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej. Proces ten potwierdza się znakiem "kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z obowiązującą praktyką;

lub

d) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna (w tym w jego wnętrzu). Proces ten potwierdza się znakiem "HT" umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką oraz w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii);

lub

e) zostało poddane odpowiedniej fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. Należy przedstawić na to dowód, wskazując w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, stężenie (g/m3) oraz długość czasu poddania obróbce (godz.);

lub

f) zostało poddane odpowiedniej chemicznej impregnacji pod ciśnieniem produktem zatwierdzonym zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. Należy przedstawić na to dowód, wskazując w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), aktywny składnik, ciśnienie (psi lub kPa) i zagęszczenie (%).

1.6.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno z drzew iglastych (Coniferales), inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw trzecich, z wyjątkiem:

- Rosji, Kazachstanu i Turcji,

- państw europejskich,

- Kanady, Chin, Japonii, Republiki Korei, Meksyku, Tajwanu i USA, gdzie stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) jest wolne od kory i dziur wydrążonych przez organizmy z rodzaju Monochamus spp. (pozaeuropejskie), których średnica jest większa niż 3 mm;

lub

b) zostało wysuszone w piecu i wilgotność wyrażona w procentach suchej masy została obniżona do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej. Proces ten potwierdza się znakiem "kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczanym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z obowiązującą praktyką;

lub

c) zostało poddane odpowiedniej fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. Należy przedstawić na to dowód, wskazując w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, stężenie (g/m3) oraz długość czasu poddania obróbce (godz.);

lub

d) zostało poddane odpowiedniej chemicznej impregnacji pod ciśnieniem produktem zatwierdzonym zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. Należy przedstawić na to dowód, wskazując w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), aktywny składnik, ciśnienie (psi lub kPa) i zagęszczenie (%);

lub

e) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna (w tym w jego wnętrzu). Proces ten potwierdza się znakiem "HT" umieszczanym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką oraz w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii).

1.7.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B drewno w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków wykonanych w całości lub części z drzew iglastych (Coniferales), pochodzących z:

- Rosji, Kazachstanu i Turcji,

- państw pozaeuropejskich, z wyjątkiem Kanady, Chin, Japonii, Korei, Meksyku, Tajwanu i USA, gdzie stwierdzono obecność Bursaphelenchus xylophilus (Steiner i Bührer) Nickle et al.

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) pochodzi z obszarów uznanych za wolne od:

- Monochamus spp. (pozaeuropejskie)

- Pissodes spp. (pozaeuropejskie)

- Scolytidae spp. (pozaeuropejskie). Nazwa obszaru jest wpisywana w rubryce "miejsce pochodzenia" świadectwa, określonego w art. 13.1 ppkt ii), lub

b) zostało wytworzone z okorowanego drewna okrągłego, lub

c) zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy został obniżony do poziomu poniżej 20m % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej, lub

d) zostało poddane odpowiedniej fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.2. Należy przedstawić dowód, że przeprowadzono fumigację, wykazując na świadectwach określonych w art. 13.1 ppkt ii) aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, stężenie (g/m3) oraz czas poddania obróbce (godz.), lub

e) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna (w tym w jego wnętrzu), przy czym czas ten należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii).

1.8.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno Juglans L. i Pterocarya Kunth, inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z USA

Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do drewna, o którym mowa w załączniku IV część A sekcja I pkt 2.3, 2.4 i 2.5, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektorów Pityophthorus juglandis Blackman ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, co jest podane w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt

(ii) niniejszej dyrektywy, w rubryce "Dodatkowe deklaracje ",

lub

b) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 40 minut w całym przekroju drewna. Proces ten potwierdza się znakiem "HT" umieszczanym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką oraz w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii),

lub

c) zostało obciosane aż do całkowitej utraty swojej zaokrąglonej powierzchni.

1.9.Bez względu na to, czy są one wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, odseparowana kora i drewno Juglans L. i Pterocarya Kunth, inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin, pochodzące z USA

Nie naruszając przepisów, o których mowa w załączniku IV część A sekcja I pkt 1.8, 2.3, 2.4 i 2.5, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno lub odseparowana kora:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektorów Pityophthorus juglandis Blackman ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, co jest podane w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt

(ii) niniejszej dyrektywy, w rubryce "Dodatkowe deklaracje",

lub

b) zostały poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez przynajmniej 40 minut w całym przekroju kory lub drewna, co należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii)."

2.Drewniane materiały opakowaniowe w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna surowego o grubości 6 mm lub mniejszej, drewna przetworzonego uzyskanego przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy pomocy ich dowolnej kombinacji oraz drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce, pochodzące z państw trzecich, z wyjątkiem Szwajcarii.Drewniane materiały opakowaniowe:

- są wykonane z okorowanego drewna zgodnie z aneksem I do Międzynarodowego Standardu FAO dla Środków Fitosanitarnych nr 15 zawierającego przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym

- zostały poddane jednemu z zatwierdzonych zabiegów zgodnie z aneksem I do tego międzynarodowego standardu, oraz

- są opatrzone znakiem zgodnie z aneksem II do wspomnianego międzynarodowego standardu, wskazującym, że drewniane materiały opakowaniowe zostały poddane zatwierdzonej obróbce fitosanitarnej zgodnie z tym standardem.

2.1.Drewno Acer saccharum Marsh., włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, inne niż w postaci:

- drewna przeznaczonego do wytwarzania arkuszy forniru,

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

pochodzące z USA i Kanady.

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy został obniżony do poziomu poniżej 20 %, poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej. Proces ten potwierdza się znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z obowiązującą praktyką.
2.2.Drewno Acer saccharum Marsh. przeznaczone do wytwarzania arkuszy forniru, pochodzące z USA i Kanady.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ceratocystis virescens (Davidson) i jest przeznaczone do wytwarzania arkuszy forniru.
2.3.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych drzew,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, meblami i innymi przedmiotami wykonanymi z drewna niepoddanego obróbce,

pochodzące z Kanady, Chin, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USA

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) drewno pochodzi z obszaru uznanego za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust.

2. Nazwę obszaru podaje się w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii);

lub

b) kora i co najmniej 2,5 cm zewnętrznego drewna bielastego zostały usunięte w zakładzie dopuszczonym i nadzorowanym przez krajową organizację ochrony roślin;

lub

c) drewno zostało poddane napromienianiu jonizującemu, tak aby w całym drewnie minimalna dawka pochłonięta wynosiła 1 kGy.

2.4.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków, uzyskane w całości lub części z Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

pochodzące z Kanady, Chin, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USA

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszaru uznanego za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2. Nazwę obszaru podaje się w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii).
2.5.Bez względu na to, czy są one wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, odseparowana kora i przedmioty wykonane z kory Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. pochodzące z Kanady, Chin, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USANależy złożyć urzędowe oświadczenie, że kora pochodzi z obszaru uznanego za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2. Nazwę obszaru podaje się w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii).
3.Drewno Quercus L., inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków,

- beczek, zbiorników, kadzi, kubłów oraz innych produktów bednarzy lub części takich produktów, z drewna, łącznie z deszczułkami, jeżeli istnieją dowody, że drewno to zostało uzyskane lub wytworzone przy użyciu obróbki termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 176 °C przez 20 min

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z USA

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) zostało obciosane aż do całkowitej utraty swojej zaokrąglonej powierzchni, lub

b) zostało okorowane i poziom wilgotności drewna wyrażonej w procentach suchej masy, nie przekracza 20 % lub

c) zostało okorowane i poddane dezynfekcji z wykorzystaniem odpowiedniej obróbki gorącym powietrzem lub gorącą wodą, lub

d) jeśli piłowane z resztkami kory lub bez, zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażonej w procentach suchej masy został obniżony do poziomu poniżej 20 %, poprzez zastosowanie odpowiedniej, kombinacji czasowo-termicznej. Proces ten potwierdza się znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z obowiązującą praktyką.

4.(skreślony)
4.1Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno Betula L., inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych drzew,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, meblami i innymi przedmiotami wykonanymi z drewna niepoddanego obróbce, pochodzące z Kanady i USA, gdzie stwierdzono występowanie Agrilus anxius Gory

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) kora i co najmniej 2,5 cm zewnętrznego drewna bielastego zostały usunięte w zakładzie dopuszczonym i nadzorowanym przez krajową organizację ochrony roślin,

lub

b) drewno zostało poddane napromienianiu jonizującemu, tak aby w całym drewnie minimalna dawka pochłonięta wynosiła 1 kGy

4.2Bez względu na to, czy są one wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, wióry, zrębki, trociny, ścinki, odpady i zrzynki uzyskane w całości lub w części z Betula L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Agrilus anxius Gory.
4.3Bez względu na to, czy są one wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, kora i przedmioty wykonane z kory Betula L., pochodzące z Kanady i USA, gdzie stwierdzono występowanie Agrilus anxius GoryNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że kora jest wolna od drewna.
5.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno Platanus L., oprócz:

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, oraz drewnem w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z Platanus L.,

pochodzące z Albanii, Armenii, Szwajcarii, Turcji i USA.

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) pochodzi z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Ceratocystis pla-tani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ",

lub

b) zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy został obniżony do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-ter-micznej. Proces ten potwierdza się znakiem "kiln-dried ", "KD " lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z obowiązującą praktyką.

6.Drewno Populus L., z wyjątkiem drewna w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z krajów kontynentu amerykańskiego

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

- zostało okorowane lub

- zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy został obniżony do poziomu poniżej 20 %, poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej. Proces ten potwierdza się znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z obowiązującą praktyką.

7.1.1Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskane w całości lub części z:

- Acer saccharum Marsh., pochodzące z USA i Kanady,

- Populus L., pochodzące z kontynentu amerykańskiego

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) zostało wytworzone z okorowanego drewna okrągłego; lub

b) zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy został obniżony do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej;

lub

c) zostało poddane odpowiedniej fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2. Należy przedstawić dowód, że przeprowadzono fumigację, wykazując w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, stężenie (g/m3) oraz czas poddania obróbce (godz.);

lub

d) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez przynajmniej 30 min w całym przekroju drewna (w tym w jego wnętrzu); czas ten należy wskazać na świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii).

7.1.2(skreślony)
7.2.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B drewno w postaci wiórów, zrebków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków wykonanych w całości lub części z drewna Quercus L. pochodzącego z USANależy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy został obniżony do poziomu poniżej 20 %, poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo- termicznej, lub

b) zostało poddane odpowiedniej fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.2. Należy przedstawić dowód, że przeprowadzono fumigację, wykazując w świadectwach określonych w art. 13.1 ppkt ii) aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, stężenie (g/m3) oraz czas poddania obróbce (godz.), lub

zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna (w tym w jego wnętrzu), przy czym czas ten należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii).

7.3.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że odseparowana kora:

a) została poddana odpowiedniej fumigacji przy użyciu fumigantu zatwierdzonego zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. Należy przedstawić na to dowód, wskazując w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), aktywny składnik, minimalną temperaturę kory, stężenie (g/m3) oraz długość czasu poddania obróbce (godz.);

lub

b) została poddana odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju kory (w tym w jej wnętrzu), przy czym czas ten należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii),

oraz

urzędowe oświadczenie, że po obróbce kora była transportowana, do chwili opuszczenia państwa wydającego to oświadczenie, poza sezonem lotów wektora Monochamus z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa czterech dodatkowych tygodni na początku i na końcu spodziewanego sezonu lotów lub w okryciu ochronnym zapewniającym zabezpieczenie przed porażeniem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. i jego wektorem.

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że odseparowana kora:

a) została poddana odpowiedniej fumigacji przy użyciu fumigantu zatwierdzonego zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.2. Na świadectwach określonych w art. 13.1 ppkt ii) należy wskazać aktywny składnik, minimalną temperaturę kory, stężenie (g/m3) oraz czas oddania obróbce (godz.), lub

b) została poddana odpowiedniej obróbce termicznej, w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C przez przynajmniej 30 min, czas ten należy wskazać na świadectwach określonych w art. 13.1 ppkt ii).

7.4.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., inne niż w postaci:

- wiórów, trocin i ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłkach, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady i USA

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Saperda candida Fabricius ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje",

lub

b) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez przynajmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii),

lub

c) zostało poddane odpowiedniemu działaniu promieniowania jonizującego, tak aby w całym drewnie minimalna dawka pochłonięta wynosiła 1 kGy, co należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii).

7.5.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno w postaci wiórów uzyskane w całości lub w części z Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., pochodzące z Kanady i USANależy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) pochodzi z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Saperda candida Fabricius zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje",

lub

b) zostało pocięte na kawałki o grubości i szerokości nie większej niż 2,5 cm,

lub

c) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C przez przynajmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii).

7.6.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno Prunus L., inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłkach, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Chin, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Mongolii, Japonii, Republiki Korei i Wietnamu.

Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do drewna, o którym mowa w załączniku IV część A sekcja I pkt 7.4 i 7.5, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Aromia bungii (Fal-derman) ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ",

lub

b) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez przynajmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii),

lub

c) zostało poddane odpowiedniemu działaniu promieniowania jonizującego, tak aby w całym drewnie minimalna dawka pochłonięta wynosiła 1 kGy, co należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii).

7.7.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków, uzyskane w całości lub w części z Prunus L., pochodzące z Chin, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Mongolii, Japonii, Republiki Korei i WietnamuNie naruszając przepisów mających zastosowanie do drewna, o którym mowa w załączniku IV część A sekcja I pkt 7.4, 7.5 i 7.6, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Aromia bungii (Fal-dermann) ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ",

lub

b) zostało pocięte na kawałki o grubości i szerokości nie większej niż 2,5 cm,

lub

c) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C przez przynajmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii).

8.(skreślony)
8.1.Rośliny drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z krajów pozaeuropejskichZ zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyhodowane w szkółkach, a miejsce uprawy jest wolne od Pissodes ssp. (pozaeuropejskiego).
8.2.Rośliny drzew iglastych (Coniferales), liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskichZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1 i załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyhodowane w szkółkach, a miejsce uprawy jest wolne od Scolytidae spp. (pozaeuropejskiego).
9.Rośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1 i 8.2, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers lub Scirrhia pini Funk i Parker.
10.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L, Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych załączniku III część A ust. 1 i załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2 lub 9, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Melampsora medusae Thümen.
11.01.Rośliny Quercus L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z USABez uszczerbku dla przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny te pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
11.1.Rośliny Castanea Mill. i Quercus L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw pozaeuropejskichBez uszczerbku dla zakazów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III Część A pkt 2 i załączniku IV część A sekcja I pkt 11.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cronartium spp. (pozaeuropejskiego).
11.2.Rośliny Castanea Mill. i Quercus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 2 i załączniku IV część A sekcja I ust. 11.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

11.3.Rośliny Corylus L., przeznaczone do uprawy, inne niż nasiona,Oficjalne oświadczenie, że rośliny wyhodowano w szkółkach i że:
pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Amerykia) pochodzą z obszaru uznanego w kraju wywozu przez krajowe służby ochrony roślin tego kraju za wolny od Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Normami dla Środków Fitosanitarnych i który jest wymieniony w świadectwach, o których mowa w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy w rubryce Dodatkowe oświadczenie,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji uznanego w kraju wywozu za wolne od Anisogramma anomala (Peck) E. Müller przez krajowe służby ochrony roślin tego kraju w czasie urzędowych inspekcji prowadzonych na miejscu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie od początku ostatnich trzech pełnych cyklów wegetacji, zgodnie z Międzynarodowymi Normami dla Środków Fitosanitarnych i które jest wymienione w świadectwach, o których mowa w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy w rubryce Dodatkowe oświadczenia i uznany za wolny od Anisogramma anomala (Peck) E. Müller
11.4.Rośliny Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inne niż owoce i nasiona, ale włącznie ze ściętymi gałęziami z liśćmi lub bez, pochodzące z Kanady, Chin, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USANależy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2. Nazwę obszaru podaje się w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii).
11.4.1.Rośliny Juglans L. i Pterocarya Kunth,

przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, pochodzące z USA

Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin, o których mowa w załączniku IV część A sekcja I pkt 11.4, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przeznaczone do sadzenia rośliny:

a) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektorów Pityophthorus juglandis Blackman ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, co jest podane w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt

(ii) niniejszej dyrektywy, w rubryce "Dodatkowe deklaracje ",

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji, włączając sąsiedztwo o promieniu co najmniej 5 km, w którym podczas urzędowych inspekcji przeprowadzanych w okresie dwóch lat poprzedzających wysyłkę nie stwierdzono żadnych objawów Geos-mithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektorów Pityophtho-rus juglandis Blackmanani, ani obecności wektora; rośliny przeznaczone do sadzenia zostały poddane inspekcji bezpośrednio przed wywozem oraz poddane obróbce i opakowane w sposób uniemożliwiający porażenie po opuszczeniu miejsca produkcji,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji, które jest całkowicie fizycznie odizolowane, a rośliny przeznaczone do sadzenia zostały poddane inspekcji bezpośrednio przed wywozem oraz poddane obróbce i opakowane w sposób uniemożliwiający porażenie po opuszczeniu miejsca produkcji.

11.5.Rośliny Betula L., inne niż owoce i nasiona, ale łącznie ze ściętymi gałęziami Betula L. z liśćmi lub bezNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Agrilus anxius Gory.
12.Rośliny Platanus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, pochodzące z Albanii, Armenii, Szwajcarii, Turcji lub USANależy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklara-cje ",

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu produkcji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

13.1.Rośliny Populus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw trzecichZ zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 3 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Melampsora medusae Thümen.
13.2.Rośliny Populus L., z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z państw kontynentu amerykańskiegoZ zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 3 i załączniku IV część A sekcja I ust. 13.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Mycospkaerella popu-lorum G. E. Thompson
14.Rośliny Ulmus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw Ameryki PółnocnejNie naruszając przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I pkt 11.4, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu uprawy ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania "Candidatus Phytoplasma ulmi"
14.1.Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż zrazy, sadzonki, rośliny w kulturze tkankowej, pyłek i nasiona, należące do Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L. pochodzące z Kanady i USA.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie, w stosownych przypadkach, do roślin w załączniku III część A pkt 9 i 18 i część B pkt 1 i 2 lub w załączniku IV część A sekcja I pkt 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 i 23.2, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny te:

a) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Saperda candida Fabricius ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ",

lub

b) były uprawiane przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem lub - w przypadku roślin młodszych niż dwa lata - były stale uprawiane w miejscu produkcji ustanowionym jako wolne od Saperda candida Fabricius zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych:

(i) które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

oraz

(ii) które było co roku poddawane dwóm urzędowym inspekcjom przeprowadzanym w odpowiednim czasie pod kątem oznak występowania Saperda candida Fabricius,

oraz

(iii) w którym rośliny te były uprawiane w miejscu:

- całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Saperda candida Fabricius,

lub

- na którym stosowane są odpowiednie procedury profilaktyczne i który jest otoczony strefą buforową o szerokości co najmniej 500 m, w której w drodze urzędowych badań przeprowadzanych corocznie w odpowiednim czasie potwierdzano brak występowania Saperda candida Fabricius,

oraz

(iv) bezpośrednio przed wywozem rośliny, a w szczególności ich łodygi, poddano dokładnej inspekcji pod kątem obecności Saperda candida Fabricius, w tym w odpowiednich przypadkach z zastosowaniem metod pobierania próbek prowadzących do zniszczenia badanych roślin w wyniku ich przecięcia.

14.2.Rośliny Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Vaccinium L. przeznaczone do sadzenia, inne niż rośliny w kulturze tkankowej i nasiona, pochodzące z Kanady, Meksyku i USANie naruszając przepisów mających zastosowanie, w stosownych przypadkach, do roślin w załączniku III część A pkt 9 i 18 i część B pkt 1 lub w załączniku IV część A sekcja I pkt 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 i 23.2, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny te:

a) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Grapholita packardi Zeller, ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, co jest podane w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) były stale uprawiane w miejscu produkcji ustanowionym jako wolne od Grapholita packardi Zeller zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych:

(i) które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

oraz

(ii) które było corocznie poddawane w odpowiednim czasie inspekcjom pod kątem jakichkolwiek oznak występowania Grapholita packardi Zeller,

oraz

(iii) gdzie rośliny były uprawiane w miejscu, w którym zastosowano odpowiednie procedury profilaktyczne, i gdzie w drodze urzędowych badań przeprowadzanych corocznie w odpowiednim czasie potwierdzano brak występowania Grapholita packardi Zeller,

oraz

(iv) bezpośrednio przed wywozem rośliny poddano dokładnej inspekcji pod kątem obecności Grapholita packardi Zeller;

lub

c) były uprawiane w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Grapholita packardi Zeller.

15.(skreślony)
16.(skreślony)
16.1.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, pochodzące z państw trzecichOwoce powinny być pozbawione szypułek i liści, a na ich opakowaniu powinno być umieszczone odpowiednie oznaczenie pochodzenia.
16.2.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. i ich hybrydy, pochodzące z państw trzecichNie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 i 16.6, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,
lub
b) owoce pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,
lub
c) owoce pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako miejsce produkcji wolne od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje",
16.3.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, pochodzące z państw trzecichNie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.1, 16.2, 16.4 i 16.5, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Cercospora angolensis Carv. et Mendes zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,
lub
b) owoce pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Cercospora angolensis Carv. et Mendes zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,
16.4.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, inne niż owoce Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka, pochodzące z państw trzecichNie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 i 16.6, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,
lub
b) owoce pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,
16.5.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, Mangifera L. i Prunus L.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 i 16.6, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Tephritidae (pozaeuropejskie), na które owoce te są podatne, zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) owoce pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Tephritidae (pozaeuropejskie), na które owoce te są podatne, zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Do-datkowe deklaracje ", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c) w wyniku urzędowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających zbiór od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono żadnych objawów występowania Tephritidae (pozaeuropejskie), na które owoce te są podatne, a podczas odpowiedniego urzędowego badania u żadnego z zebranych owoców nie stwierdzono objawów występowania tego organizmu

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności,

lub

d) owoce zostały poddane skutecznemu zabiegowi zapewniającemu brak występowania Tephritidae (pozaeuropejskie), na które owoce te są podatne, a dane dotyczące zabiegu powinny zostać umieszczone w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), pod warunkiem że informacje o tej metodzie wykonywania zabiegu zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

16.6.Owoce Capsicum (L.), Citrus L., inne niż Citrus limon (L.) Osbeck. i Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch i Punica granatum L., pochodzące z państw kontynentu afrykańskiego, Republiki Zielonego Przylądka, Świętej Heleny, Madagaskaru, Reunion, Mauritiusa i IzraelaNie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 i 36.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako miejsce produkcji wolne od Thau-matotibia leucotreta (Meyrick) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, oraz świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności, jak również w miejscu produkcji w odpowiednim czasie w trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzono urzędowe inspekcje, w tym badanie wzrokowe reprezentatywnych próbek owoców, w wyniku których nie stwierdzono występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

lub

d) zostały poddane skutecznemu działaniu zimna zapewniającemu brak występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), lub innemu skutecznemu zabiegowi zapewniającemu brak występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), przy czym dane dotyczące zabiegu powinny zostać umieszczone w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), pod warunkiem że informacje o tej metodzie wykonywania zabiegu wraz z dowodami na jej skuteczność zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

16.7.Owoce Malus Mill.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.8, 16.9 i 16.10, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Enarmonia prunivora Walsh, Grap-holita inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsch) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsch) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji, w którym w odpowiednim czasie w trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadza się urzędowe inspekcje i badania na obecność Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsch), w tym badanie wzrokowe reprezentatywnych próbek owoców, w wyniku których nie stwierdzono występowania organizmów szkodliwych

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności,

lub

d) zostały poddane skutecznemu zabiegowi zapewniającemu brak występowania Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich i Rhagoletis po-monella (Walsch), a dane dotyczące zabiegu powinny zostać umieszczone w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), pod warunkiem że informacje o tej metodzie wykonywania zabiegu zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

16.8.Owoce Malus Mill. i Pyrus L.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.7, 16.9 i 16.10, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Guignardia piricola (Nosa) Yama-moto zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji, w którym w odpowiednim czasie w trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadza się urzędowe inspekcje i badania na obecność Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, w tym badanie wzrokowe reprezentatywnych próbek owoców, w wyniku których nie stwierdzono występowania organizmów szkodliwych

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności,

lub

d) zostały poddane skutecznemu zabiegowi zapewniającemu brak występowania Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, a dane dotyczące zabiegu powinny zostać umieszczone w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), pod warunkiem że informacje o tej metodzie wykonywania zabiegu zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

16.9. Owoce Malus Mill. i Pyrus L.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.7, 16.8 i 16.10, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Tachypterellus quadrigibbus Say zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Tachypterellus quadrigibbus Say zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji, w którym w odpowiednim czasie w trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadza się urzędowe inspekcje i badania na obecność Tachypterellus quadrigibbus Say, w tym badanie wzrokowe reprezentatywnych próbek owoców, w wyniku których nie stwierdzono występowania organizmów szkodliwych

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności,

lub

d) owoce zostały poddane skutecznemu zabiegowi zapewniającemu brak występowania Tachypterellus quadrigibbus Say, a dane dotyczące zabiegu powinny zostać umieszczone w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), pod warunkiem że informacje o tej metodzie wykonywania zabiegu zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

16.10.Owoce Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Vaccinium L., pochodzące z Kanady, Meksyku i USANie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 i 16.9, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Grapholita packardi Zeller zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji, w którym w odpowiednim czasie w trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadza się urzędowe inspekcje i badania na obecność Grapholita packardi Zeller, w tym badanie wzrokowe reprezentatywnych próbek owoców, w wyniku których nie stwierdzono występowania organizmów szkodliwych

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności,

lub

c) zostały poddane skutecznemu zabiegowi zapewniającemu brak występowania Grapholita packardi Zeller, a dane dotyczące zabiegu powinny zostać umieszczone w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), pod warunkiem że informacje o tej metodzie wykonywania zabiegu zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

17.Rośliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L, Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaBez uszczerbku dla przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 9, 9.1 i 18 oraz w załączniku III część B pkt 1 oraz załączniku IV część A sekcja I pkt 15, tam, gdzie jest to właściwe, urzędowe oświadczenie:

a) że rośliny pochodzą z państw uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

zgodnie z procedurą, ustanowioną w art. 18

ust. 2; lub

b) że rośliny pochodzą z obszarów wolnych od

agrofagów, które ustanowiono w stosunku do

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym

Standardem dla Środków Fitosanitarnych

i uznano za takie zgodnie z procedurą

ustanowioną w art. 18 ust. 2;

lub
c) że rośliny na polach uprawnych lub w ich

bezpośrednim sąsiedztwie, u których

wystąpiły objawy Erwinia amylovora (Burr.)

Winsl. et al., zostały usunięte."

18.Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion oraz roślin Araceae. Marantaceae, Musa-ceae, Persea spp. i Strelitziaceae, ukorzenione lub razem z podłożemZ zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych załączniku III część A ust. 16 w zależności od przypadku należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą z państwa uznanego za wolne od Radopholus citrop-hilus Huellel et al. i Radophilus similis (Cobb) Thorne; lub
b) reprezentatywna próbka gleby i korzeni z miejsca uprawy była przedmiotem, od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, urzędowych badań nematologicznych na obecność, co najmniej, Radopholus citrophilus Huettel et al. oraz Radopholus similis (Cobb) Thorne i zostały uznane, na podstawie wspomnianych badań, za wolne od omawianych organizmów szkodliwych.
18.1.Rośliny Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. i Vepris Comm., inne niż owoce (ale włącznie z nasionami), oraz nasiona Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. i ich hybrydy, pochodzące z państw trzecichNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin w załączniku IV część A sekcja I pkt 18.2 i 18.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z państwa uznanego za wolne od Candidatus Liberibacter spp., czynnika wywołującego chorobę Huanglongbing cytrusowych /zazielenienie cytrusowych, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2.
18.2.Rośliny Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecichNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin, o których mowa w załączniku IV część A sekcja I pkt 18.1 i 18.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Trioza erytreae Del Guercio,

lub

b) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Trioza erytreae Del Guercio ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje",

lub

c) rośliny były uprawiane w miejscu produkcji, które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

oraz

w którym rośliny znajdują się w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

w którym w trakcie ostatniego pełnego cyklu wegetacji przed przemieszczeniem przeprowadzono w odpowiednim czasie dwie urzędowe inspekcje, w wyniku których nie zaobserwowano oznak obecności Trioza erytreae Del Guercio w tym miejscu i na otaczającym je obszarze o szerokości co najmniej 200 m.

18.3.Rośliny z gatunków stolonowych lub bulwiastych Solanum L. lub ich hybrydy, przeznaczone do sadzenia, inne niż bulwy Solanum tuberosum L. określone w pkt 18.1, 18.1.1 lub 18.2, inne niż materiały zabezpieczenia upraw przechowywane w banku genów lub w zbiorach genetycznych oraz inne niż nasiona Solanum tuberosum L. określone w pkt 18.3.1.a) Rośliny zostały poddane kwarantannie i po przeprowadzeniu testów w okresie tej kwarantanny zostały uznane za wolne od organizmów szkodliwych;

b) testy podczas kwarantanny, określone w lit. a), powinny być:

aa) nadzorowane przez urzędową organizację ochrony roślin danego państwa członkowskiego i przeprowadzane przez wyspecjalizowanych pracowników naukowych tej organizacji lub jakiegokolwiek innego urzędowo upoważnionego do tego organu;

bb) przeprowadzane w miejscu posiadającym odpowiednią infrastrukturę dla przechowywania organizmów szkodliwych i materiału, łącznie z roślinami wskaźnikowymi, tak aby całkowicie wyeliminować zagrożenie rozprzestrzenienia się tych organizmów;

cc) przeprowadzone w stosunku do każdej jednostki materiału,

- poprzez wzrokowe badanie w regularnych odstępach czasu, prowadzone w pełnym okresie co najmniej jednego cyklu wegetacyjnego, z uwzględnieniem rodzaju materiału i jego stadium rozwoju w czasie programu badań, aby wykryć objawy chorób wywołanych przez jakiekolwiek organizmy szkodliwe,

- poprzez serię badań prowadzonych z zastosowaniem właściwych metod, które zostają przedstawione Komitetowi, o którym mowa w art. 18:

- w odniesieniu do całego materiału ziemniaka, co najmniej pod kątem:

- andyjskiego utajonego wirusa ziemniaka,

- wirusa B ziemniary, szczep z okry,

- wirusa czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka,

- wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka,

- wirusa T ziemniaka,

- andyjskiego wirusa pstrości ziemniaka,

- wspólnych wirusów ziemniaka A, M, S, V, X, Y (również Yo, Yn i Yc) i wirusa liściozwoju ziemniaka,

- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al.,

- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

- w przypadku nasion Solanum tuberosum L. innych niż określone w pkt 18.3.1 - co najmniej dla wirusów i wiroidów wymienionych powyżej;

dd) poprzez odpowiednie badania dotyczące jakichkolwiek innych objawów stwierdzonych podczas badania wzrokowego, w celu zidentyfikowania organizmów szkodliwych, które wywołały tego rodzaju objawy;

c) wszelki materiał, który nie został na podstawie badań określonych w lit. b) uznany za wolny od organizmów szkodliwych określonych w lit. b), powinien zostać bezzwłocznie zniszczony lub poddany zabiegom eliminującym te organizmy;

d) każda organizacja lub jednostka badawcza posiadająca taki materiał powiadamia o tym urzędowe służby ochrony roślin zainteresowanego państwa członkowskiego.

18.3.1Nasiona Solanum tuberosum L. inne niż określone w pkt 18.4.Urzędowe oświadczenie, że:

nasiona pochodzą od roślin zgodnych, w zależności od przypadku, z wymogami określonymi w pkt 18.1, 18.1.1, 18.2 i 18.3;

oraz

a) nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. i wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka;

lub

b) nasiona spełniają wszystkie następujące wymogi:

(i) zostały wyprodukowane w miejscu, w którym od początku poprzedniego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywołanej przez organizmy szkodliwe, o których mowa w lit. a);

(ii) zostały wyprodukowane w miejscu, w którym przeprowadzono wszystkie następujące działania:

1) oddzielenie miejsca od innych roślin z rodziny psiankowatych i innych roślin żywicielskich wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka;

2) uniemożliwienie kontaktu z pracownikami oraz przedmiotami, takimi jak: narzędzia, maszyny, pojazdy, pojemniki i materiały opakowaniowe, pochodzącymi z innych miejsc, w których produkuje się rośliny z rodziny psiankowatych i inne rośliny żywicielskie wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka, lub podjęcie odpowiednich działań w zakresie higieny w odniesieniu do pracowników lub przedmiotów z innych miejsc, w których produkuje się rośliny z rodziny psiankowatych i inne rośliny żywicielskie wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka, w celu zapobieżenia zakażeniu;

3) korzystanie wyłącznie z wody wolnej od jakichkolwiek organizmów szkodliwych, o których mowa w niniejszym punkcie.

18.4.Rośliny Microcitrus Swingle, Naringi Adans. i Swinglea Merr., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecichNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin w załączniku IV część A sekcja I pkt 18.1, 18.2 i 18.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

19.1.Rośliny Crataegus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występujePhyllosticta soli-taria Ell. i Ev.Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i załączniku IV część A sekcja I ust. 15 i 17 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że na roślinach w miejscu uprawy od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano żadnych objawów Phyllosticta solitaria Ell. i Ev.
19.2.Rośliny Cydonia Mill.,Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,Ribes L., Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których na odpowiednich rodzajach roślin występują określone organizmy szkodliwe

Organizmami szkodliwymi, o których mowa, są:

- dla Fragaria L.:

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz w załączniku IV część A sekcja I ust. 15 i 17, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że na roślinach w miejscu uprawy nie zaobserwowano, od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji, objawów chorobowych spowodowanych omawianymi organizmami szkodliwymi.
- Phytophtora fragariae Hickman var. Fragariae,
- wirus mozaiki arabety,
- wirus pierścieniowej plamistości maliny,
- wirus marszczycy truskawki,
- utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki,
- wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawek,
- wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora
- Xanthomonas fragariae Kennedy i King;
- dla Mallus Mill.:
- Phyllosticta solitaria Ell. i Ev.;
- dlaPrunus L.:
- fitoplazma liściozwoju bledniczego moreli,
- Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;
- dla Prunus persica (L.) Batsch:
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al;
- dla Pyrus L.:
- Phyllostica solitaria Ell. i Ev.;
- dla Rubus L.:
- wirus mozaiki arabety,
- wirus pierścieniowej plamistości maliny,
- utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki,
- wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora;
- dla wszystkich gatunków:
pozaeuropejske wirusy i organizmy wirusopodobne.
20.Rośliny Mill. i Pyrus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw trzecich, w których występuje fitoplazma zaniku gruszyZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 15, 17 i 19.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny w miejscu uprawy i jego bezpośrednim sąsiedztwie, które wykazały symptomy, dające podstawę do podejrzenia o zakażenie fitoplazmą zaniku gruszy, zostały zniszczone w tym miejscu w okresie ostatnich trzech pełnych cyklów wegetacji.
21.1.Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występują omawiane organizmy szkodliweZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 18 i załączniku IV część A sekcja I ust. 19.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
Organizmami szkodliwymi, o których mowa, są:a) rośliny, z wyjątkiem wyrosłych z nasion:
- utajony wirus "C" truskawki,

- wirus otaśmienia nerwów truskawki,

- fitoplazma "czarciej miotlastości" truskawki

- uzyskały urzędowe świadectwo, zgodnie z procedurą certyfika cyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzy mywanego w odpowiednich warunkach i zostały poddane urzę dowym badaniom przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych, przy użyciu odpowiednich wskaź ników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od przedmiotowych organizmów,

lub

- pochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpo wiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędo wemu badaniu, przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych przy użyciu odpowiednich wskaź ników lub metod równoważnych, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów;

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin na miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby wywołanej przez omawiane organizmy szkodliwe.
21.2.Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje Aphelenchoides besseyi Christie.Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 18 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 19.2 i 21.1 urzędowe oświadczenie, że:
a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów Aphelenchoides besseyiChristie;

lub

b) w przypadku roślin w hodowlach tkankowych, że pochodzą od roślin spełniających wymogi lit. a) lub zostały poddane, z zastosowa niem odpowiednich metod hematologicznych, urzędowym badaniom na obecnośc nicieni, w wyniku których okazały się wolne od Aphe- lenchoides besseyi Christie.

21.3.Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 18 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 19.2, 21.1 i 21.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Anthonomus signatus Say i Anthonomus bisignifer (Schenkling).
22.1.Rośliny Malus Mill., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których na Malus Mill. występują omawiane organizmy szkodliweZ zastrzeżniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz część B ust. 1 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 15, 17 i 19.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
Organizmami szkodliwymi, o których mowa, są:a) rośliny:
- wirus liściozwoju czereśni (nazwa amerykańska),

- wirus pierścieniowej plamistości pomidora

- uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfika cyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzy mywanego w odpowiednich warunkach i zostały poddane urzę dowym badaniom przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych, przy użyciu odpowiednich wskaź ników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów,

lub

- pochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpo wiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędo wemu badaniu przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych przy użyciu odpowiednich wskaź ników lub metod równoważnych, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów;

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin na miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby wywołanej przez omawiane organizmy szkodliwe.
22.2.Rośliny Malus Mill., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje fitoplazma proliferacji jabłoniZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz część B ust. 1 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 15, 17, 19.2 i 22.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od fitoplazmy proliferacji jabłoni;

lub

b) aa) rośliny, z wyjątkiem wyrosłych z nasion:

- uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały urzędowym badaniom przynajmniej na występo wanie fitoplazmy proliferacji jabłoni, przy użyciu odpowied nich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych,

lub

- pochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich sześciu pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej na występo wanie fitoplazmy proliferacji jabłoni, przy użyciu odpowied nich wskaźników lub metod równoważnych, w wyniku którego okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych,

bb) od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych u roślin w miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby wywołanej przez fitoplazmę proliferacji jabłoni.
23.1Rośliny następujących gatunków Prunus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje wirus ospowatości śliw (szarka):Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 15 i 19.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny, z wyjątkiem wyrosłych z nasion:
- Prunus amygdalus Batsch,

- Prunus armenica L.,

- Prunus blireiana Andre,

- Prunus brigantina Vill.,

- Prunus cerasifera Ehrh.,

- uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i zostały poddane urzędowym badaniom przynajmniej na występowanie wirusa ospowatości śliw (szarka), przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od omawianego organizmu, lub
- Prunus cistenaHansen,

- Prunus curdica Fenzl i Fritsch.,

- Prunus domesticaspp. domestica L.,

- Prunus domestica spp. institia (L.) C.K. Schneid.,

- Prunus domestica spp. italica (Borkh.) Hegi.,

- Prunus glandulosa Thunb.,

- Prunus holosericea Batal.,

- Prunus hortulana Bailey,

- Prunus japonica Thunb.,

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

- Prunus maritima Marsh.,

- Prunus mume Sieb. i Zucc.,

- Prunus nigra Ait.,

- Prunus persica (L.) Batsch,

- Prunus salicina L.,

- Prunus sibirica L.,

- Prunus simonii Carr.,

- Prunus spinosa L.,

- Prunus tomentosa Thunb.,

- Prunus triloba Lindl.,

- inne gatunki Prunus L. wrażliwe na wirus ospowatości śliw (szarka).

- pochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej na występowanie wirusa ospowatości śliw (szarka), przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, w wyniku którego okazały się wolne od omawianego organizmu szkodliwego;

b) od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych u roślin w miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby wywołanej przez wirusa ospowatości śliw (szarka);

c) rośliny w miejscu uprawy, które wykazują symptomy choroby wywołanej innymi wirusami lub czynnikami chorobotwórczymi typu wirusowego zostały usunięte.

23.2Rośliny z gatunku Prunus L., przeznaczone do sadzenia

a) pochodzące z państw, w których na roślinach Prunus L. występują omawiane organizmy szkodliwe;

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 9 i 18 lub załączniku IV część A sekcja I ust. 15, 19.2 i 23.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
b) z wyjątkiem nasion pochodzących z państw, w których występują omawiane organizmy szkodliwe;

c) z wyjątkiem nasion pochodzących z państw pozaeuropejskich, w których występują omawiane organizmy szkodliwe

Organizmy szkodliwe, o których mowa, to:

- w przypadku (a):

- wirus pierścieniowej plamistości pomidora;

- w przypadku (b):

- wirus szorstkości liści czereśni (nazwa amerykańska),

- wirus mozaiki brzoskwiniowej (nazwa amerykańska),

- rzekoma riketsja brzoskwini,

- fitoplazma rozetkowatości brzoskwini,

- fitoplazma żółtaczki brzoskwini,

- wirus mozaiki jabłoniowej (nazwa amerykańska),

- fitoplazma choroby X brzoskwini;

a) rośliny:

- uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzy mywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały urzę dowym badaniom przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych, przy użyciu odpowiednich wskaź ników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych,

lub

- pochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpo wiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich sześciu pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędo wemu badaniu przynajmniej na występowanie omawianych organizmów, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, w wyniku którego okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych;

b) od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych u roślin w miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania chorób wywoływanych przez omawiane organizmy szkodliwe.

- w przypadku (c):
- wirus drobnienia czereśni.
24.Rośliny Rubus L., przeznaczone do sadzenia:Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 19.2,
a) pochodzące z państw, w których na Rubus L. występują omawiane organizmy szkodliwe;

b) z wyjątkiem nasion pochodzące z państw, w których występują omawiane organizmy szkodliwe

Organizmami szkodliwymi, o których mowa, są:

- w przypadku lit. a):

a) rośliny powinny być wolne od mszyc, w tym jaj mszyc;

b) urzędowe oświadczenie, że:

aa) rośliny:

- uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały urzędowym badaniom przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych,

- wirus pierścieniowej plamistości pomidora,

- utajony wirus jeżyny,

- wirus liściozwoju czereśni,

- wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni; - w przypadku lit. b):

- wirus kędzierzawki maliny (amerykański),

- wirus szorstkowatości liści czereśni (amerykański)

lub - pochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich sześciu pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej na występowanie omawianych organizmów, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, w wyniku którego okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych, bb) od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych u roślin w miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania chorób wywoływanych przez omawiane organizmy szkodliwe.
25.1.Bulwy Solanum tuberosum L., pochodzące z państw, w których występuje Synchytrium endonioticum (Schilbersky) PercivalZ zastrzeżeniem zakazów dotyczących bulw wymienionych w załączniku III część A ust. 10, 11 i 12, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) bulwy pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Synchytrium endo- nioticum (Schilbersky) Percival (wszystkich ras oprócz rasy 1, wspólnej rasy europejskiej) i od rozpoczęcia właściwego okresu na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwo wano żadnych objawów występowania Synchytrium endonioticum (Schilbersky) Percival;

lub

b) w państwie pochodzenia przestrzegane były przepisy uznane za równoważne z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zwalczania Synchytrium endonioticum (Schilbersky) Percival, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.

25.2.Bulwy Solanum tuberosum L.Z zastrzeżeniem przepisów wymienionych w załączniku III część A ust. 10, 11 i 12 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.1, urzędowe oświadczenie, że:
a) bulwy pochodzą z państw uznanych za wolne od Clavibacter michiga- nensis spp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al.;

lub

b) w państwie pochodzenia przestrzegane były przepisy uznane za równoważne z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zwalczania Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.

25.3Bulwy Solanum tuberosum L., z wyjątkiem wczesnych ziemniaków, pochodzące z państw, w których występuje wiroid wrzecionowatości bulw ziemniakaZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących bulw wymienionych w załączniku III część A ust. 10, 11 i 12 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.1 i 25.2 uniemożliwienie kiełkowania.
25.4.Bulwy Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzeniaZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących bulw wymienionych w załączniku III część A ust. 10, 11 i 12 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.1, 25.2 i 25.3 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że bulwy pochodzą z pola uznanego za wolne od Globodera rostochiensis (Wollen-weber) Behrens i Globodera pallida (Stone) Behrens,
aa) bulwy pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; lub

bb) w obszarach, w których występuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., bulwy pochodzą z miejsca uprawy uznanego za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. lub uznanego za takie w wyniku wprowadzenia w życie odpowiedniej procedury mającej na celu wytępienie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., co powinno zostać określone zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2;

cc) zarówno bulwy pochodzące z obszarów, na których nie występuje Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie odmiany) i Meloidogyne falla

dd) na obszarach, na których występuje Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie odmiany) i Meloidogyne fallax Karssen,

- zarówno bulwy pochodzące z miejsca uprawy uznanego za wolne od Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie odmiany) i Meloidogyne fallax Karssen na podstawie rocznego przeglądu zarażonych upraw w drodze badania wzrokowego tych upraw w odpowiednich okresach zarówno w formie badania wzrokowego części zewnętrznych bulw, jak też przeciętych bulw, po zbiorach ziemniaków uprawianych w miejscu produkcji, lub

- losowo wybrane bulwy po zbiorach podlegają zarówno spraw dzeniu na obecność objawów po zastosowaniu właściwej metody pobudzania objawów, jak i testom laboratoryjnym oraz badania zarówno wzrokowego dotyczącego części zewnętrznych i bulw przeciętych, we właściwym okresie oraz we wszystkich przypad kach w momencie zamykania opakowań lub kontenerów przed sprzedażą zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 66/403/EWG z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie sprzedaży sadzeniaków(1) i braku objawów Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie odmiany) i Meloidogyne fallax Karssen.

25.4.1.Bulwy Solanum tuberosum L., z wyjątkiem przeznaczonych do sadzeniaZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących bulw wymienionych w załączniku III część A pkt 12 oraz w załączniku IV część A sekcja I pkt 25.1, 25.2 i 25.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że bulwy pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al..
25.4.2.Bulwy Solanum tuberosum L.Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących bulw wymienionych w załączniku III część A pkt 10, 11 i 12 oraz w załączniku IV część A sekcja I pkt 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 i 25.4.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) bulwy pochodzą z kraju, w którym nie stwierdzono występowania Scrobipalpopsis solanivora Povolny; lub

b) bulwy pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Scrobipalpopsis solanivora Povolny przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych.

25.5.Rośliny Solanaceae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje fitoplazma stolburu ziemniaka.Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących bulw wymienionych w załączniku III część A ust. 10, 11, 12 i 13 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.1, 25.2, 25.3 i 25.4 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania fitoplazmy stolburu ziemniaka.
25.6.Rośliny Solanaceae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem bulw Solanum tuberosum L. i nasion Solanum lycopersicum L., pochodzące z państw, w których występuje wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka.Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 12 i 13 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.5 w zależności od przypadku urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka.
25.7.Rośliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. i Solanum melongena L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których stwierdzono występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 11 i 13 oraz w załączniku IV część A sekcja I pkt 25.5 i 25.6, w stosownych przypadkach, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

lub

b) w miejscu produkcji od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji na roślinach nie zaobserwowano żadnych objawów Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin na miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występo wania Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

25.7.1.Rośliny Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., inne niż owoce i nasionaNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin w załączniku III część A pkt 13 i w załączniku IV część A sekcja I pkt 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 i 45.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje"

25.7.2.Owoce Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje",

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako miejsce produkcji wolne od Keiferia lycopersicella (Walsingham) na podstawie urzędowych inspekcji i badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed wywozem, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje"

25.7.3Owoce Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.6, 25.7.1, 25.7.2., 25.7.4., 36.2. i 36.3. należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Neoleucinodes elegantalis (Guenée) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Neoleucinodes elegantalis (Guenée) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako miejsce produkcji wolne od Neoleu-cinodes elegantalis (Guenée) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych oraz w miejscu produkcji w odpowiednim czasie w trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzono urzędowe inspekcje, w tym badanie wzrokowe reprezentatywnych próbek owoców, w wyniku których nie stwierdzono występowania Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności,

lub

d) pochodzą z miejsca produkcji zabezpieczonego przed dostępem owadów, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako miejsce produkcji wolne od Neoleucinodes elegantalis (Guenée), na podstawie urzędowych inspekcji i badań przeprowadzonych w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz,

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności.

25.7.4.Owoce Solanaceae pochodzące z Australii, obu Ameryk i Nowej ZelandiiNie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.6, 25.7.1, 25.7.2., 25.7.3., 36.2. i 36.3. należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne odBactericera cockerelli (Sulc.) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Bactericera cockerelli (Sulc.) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje ", pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji, w którym w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed wywozem przeprowadza się urzędowe inspekcje i badania na obecność Bactericera cockerelli (Sulc.), w tym w jego bezpośrednim sąsiedztwie, i które jest poddawane skutecznym zabiegom zapewniającym brak występowania szkodliwego organizmu, a reprezentatywne próbki owoców są poddawane inspekcjom poprzedzającym wywóz

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności,

lub

d) pochodzą z miejsca produkcji zabezpieczonego przed dostępem owadów, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako miejsce produkcji wolne od Bactericera cockerelli (Sulc.), na podstawie urzędowych inspekcji i badań przeprowadzonych w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności.

25.8.skreślony
26.Rośliny Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na chmielu w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Verticillium albo-atrum Reinke i Berthold i Verticillium dahliae Klebahn.
27.1.Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i Pelargonium l'Hérit. ex Ait., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

aa) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Helicoverpa armigera (Hübner) i Spodoptera littoralis (Boisd.), ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, lub

a) w miejscu produkcji od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych objawów Helicoverpa armigera (Hübner) ani Spodoptera littoralis (Boisd.),

lub

b) rośliny zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi w celu ochrony przed przedmiotowymi organizmami.

27.2.Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i Pelargonium l'Hérit. ex Ait., inne niż nasionaBez uszczerbku dla wymogów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I pkt 27.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

aa) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith i Spodoptera litura (Fabricius), ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych; lub

a) w miejscu produkcji od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych oznak występowania Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ani Spodoptera litura (Fabricius); lub

b) rośliny zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi w celu ochrony przed przedmiotowymi organizmami.

28.Rośliny Dendrethema (DC.) Des Moul., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 27.1 i 27.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą w najwyżej trzecim pokoleniu od materiału, który w wyniku testów wirologicznych okazał się wolny od wiroidu karłowatości chryzantemy lub pochodzą bezpośrednio od materiału, którego reprezentatywna próbka, nie mniejsza od 10 %, okazała się, w wyniku oficjalnego badania przeprowadzonego w momencie kwitnienia, wolna od wspomnianego organizmu;
b) rośliny i sadzonki:
- pochodzą z gospodarstwa, w którym podczas oficjalnych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wysyłkę nie stwier dzono żadnych objawów Puccina horiana Hennings, i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w okresie trzech miesięcy poprzed zających wywóz nie stwierdzono żadnych objawów występo wania Puccina horiana Hennings,

lub

- poddane zostały stosownym zabiegom przeciw Puccinia horiana Hennings;

c) w przypadku sadzonek nieukorzenionych nie zaobserwowano u nich lub u roślin, od których pochodzą, żadnych objawów występowania Didymella ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx, lub w przypadku sadzonek ukorzenionych nie zaobserwowano na nich lub w środowisku, w którym zostały zasadzone, żadnych objawów Didymella ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx.
28.1.Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul. i Solanum lycopersicum L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 13, w załączniku IV część A sekcja I pkt 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 i 28, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny były stale uprawiane w kraju wolnym od Chrysanthemum stem necrosis virus; lub

b) rośliny były stale uprawiane na obszarze uznanym przez krajową organizację ochrony roślin w kraju wywozu za wolny od Chrysanthemum stem necrosis virus zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych; lub

c) rośliny były stale uprawiane w miejscu uznanym za wolne od Chrysanthemum stem necrosis virus i sprawdzanym w ramach urzędowych inspekcji oraz, w stosownych przypadkach, poprzez testy.

29.Rośliny Dianthus L. przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 27.1 i 27.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
- rośliny pochodzą bezpośrednio od sadzonek macierzystych, które w wyniku oficjalnie zatwierdzonych testów, przeprowadzonych co najmniej raz w okresie ostatnich dwóch lat, okazały się wolne od Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophyli (Burkholder) Starr i Burkholder oraz Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,
- u roślin nie zaobserwowano objawów występowania wspomnianych wyżej organizmów szkodliwych.
30.Cebulki Tulipa L. i Narcissus L., z wyjątkiem tych, których opakowanie lub jakikolwiek inny element powinien potwierdzać, że są przeznaczone do sprzedaży konsumentom finalnym, którzy nie prowadzą zawodowo produkcji kwiatów ciętychNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipiew.
31.Rośliny Pelargonium L'Hérit. ex Ait., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje wirus pierścieniowej plamistości pomidora:Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 27.1 i 27.2
a) w których nie występuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populacje pozaeuropejskie) lub inni nosiciele wirusa pierścieniowej plamistości pomidora;należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) pochodzą bezpośrednio z miejsca uprawy uznanego za wolne od wirusu pierścieniowej plamistości pomidora;

lub

b) są najwyżej czwartym pokoleniem i pochodzą od sadzonek macie rzystych, które w wyniku oficjalnie zatwierdzonego systemu testów wirologicznych okazały się wolne od wirusa pierścieniowej plamis tości pomidora;

b) w których występuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populacje pozaeuropejskie) lub inni nosiciele wirusa pierścieniowej plamistości pomidoranależy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) pochodzą bezpośrednio z miejsca uprawy, którego gleba i rośliny uznane są za wolne od wirusa pierścieniowej plamistości pomidora; lub

b) są najwyżej drugim pokoleniem i pochodzą od sadzonek macierzystych, które w wyniku oficjalnie zatwierdzonego systemu testów wirologicznych okazały się wolne od wirusa pierścieniowej plamistości pomidora.
32.1.Rośliny gatunków trawiastych przeznaczone do uprawy, inne niż:

- cebulki,

- korzenie bulwiaste,

- rośliny z rodziny Gramineae,

- kłącza,

- nasiona,

- bulwy,

pochodzące z państw trzecich, o których wiadomo, że występuje w nich Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch).

Bez uszczerbku dla wymagań odnoszących się do roślin w załączniku IV, część A, sekcja I pkt. 27.1, 27.2, 28 i 29, w stosownym przypadku, oficjalne oświadczenie, że dane rośliny wyhodowano w szkółkach i:

a) pochodzą z obszaru uznanego w kraju wywozu przez krajowe służby ochrony roślin tego kraju za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Normami dla Środków Fitosanitarnych i który jest wymieniony w świadectwach, o których mowa w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy w rubryce Dodatkowe oświadczenie, lub

b) pochodzą z miejsca produkcji uznanego w kraju wywozu przez krajowe służby ochrony roślin tego kraju za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Normami dla Środków Fitosanitarnych i które jest wymienione w świadectwach, o których mowa w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy w rubryce Dodatkowe oświadczenie i uznane za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) w czasie urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na miesiąc przez trzy miesiące poprzedzające wywóz lub

c) bezpośrednio przed wywozem zostały poddane odpowiedniej terapii przeciw Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) oraz zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch). Szczegóły tej terapii są wymienione w świadectwach, o których mowa w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy

lub

d) pochodzą z materiału roślinnego (eksplantu) wolnego od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch); są uprawiane in vitro na sterylnym podłożu w sterylnych warunkach uniemożliwiających porażenie Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch); oraz są wysyłane w przezroczystych pojemnikach w sterylnych warunkach.

32.2.Cięte kwiaty Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. i Solidago L. i warzywa liściaste Apium graveolens L. i Ocimum L.Oficjalne oświadczenie, że cięte kwiaty i warzywa liściaste:

- pochodzą z państwa wolnego od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch),

lub

- bezpośrednio przed wywozem zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch)

32.3.Rośliny gatunków trawiastych przeznaczone do uprawy, inne niż:

- cebulki,

- korzenie bulwiaste,

- rośliny z rodziny Gramineae,

- kłącza,

- nasiona,

- bulwy,

pochodzące z państw trzecich

Bez uszczerbku dla wymagań odnoszących się do roślin w załączniku IV, część A, sekcja I pkt. 27.1, 27.2, 28, 29 i 32.1, oficjalne oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess),

lub

b) nie zauważono oznak występowania Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess) w miejscu produkcji, w czasie urzędowych inspekcji prowadzonych co najmniej raz w miesiącu przez trzy miesiące poprzedzające zbiory,

albo

c) bezpośrednio przed wywozem zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Liriomyza trifola (Burgess) i zostały poddane odpowiedniej terapii przeciw Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess),

lub

d) rośliny pochodzą z materiału roślinnego (eksplantu) wolnego od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); są uprawiane in vitro na sterylnym podłożu w sterylnych warunkach uniemożliwiających porażenie Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); oraz są wysyłane w przezroczystych pojemnikach w sterylnych warunkach.

33.Rośliny z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia, uprawiane na otwartej przestrzeniNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) o miejscu produkcji wiadomo, że jest wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al. i Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

oraz

b) rośliny pochodzą z pola, o którym wiadomo, że jest wolne od Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

34.Podłoże uprawowe, dołączone lub związane z roślinami, mające na celu podtrzymywanie żywotności roślin, z wyjątkiem roślin uprawianych in vitro na sterylnym podłożu, pochodzące z państw trzecich innych niż Szwajcaria.Urzędowe oświadczenie, że:

a) podłoże uprawowe w momencie sadzenia roślin związanych:

(i) było wolne od gleby i substancji organicznych i nie było wcześniej wykorzystywane do uprawy roślin ani do jakichkolwiek celów rolniczych,

lub

(ii) składało się w całości z torfu lub włókien Cocos nucifera i nie było wcześniej wykorzystywane do uprawy roślin ani do jakichkolwiek celów rolniczych,

lub

(iii) zostało poddane skutecznemu zabiegowi zapewniającemu brak występowania organizmów szkodliwych, a dane dotyczące zabiegu powinny zostać umieszczone w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), w rubryce "Dodatkowe deklaracje "

oraz

we wszystkich powyższych przypadkach było przechowywane i utrzymywane w odpowiednich warunkach zapewniających brak występowania organizmów szkodliwych

oraz

b) od czasu sadzenia:

(i) wprowadzono odpowiednie środki w celu zapewnienia, że podłoże uprawowe jest wolne od organizmów szkodliwych, obejmujące przynajmniej:

- fizyczne odizolowanie podłoża uprawowego od gleby i innych możliwych źródeł zanieczyszczenia

- środki higieny

- używanie wody pozbawionej organizmów szkodliwych

lub

(ii) w ciągu dwóch tygodni przed wywozem podłoże uprawowe w tym, w stosownych przypadkach, gleba zostały całkowicie usunięte poprzez mycie przy użyciu wody wolnej od organizmów szkodliwych. Ponowne sadzenie może odbywać się na podłożu uprawowym spełniającym wymogi określone w lit. a). Utrzymywane są odpowiednie warunki zapewniające brak występowania organizmów szkodliwych, jak określono w lit. b).

34.1.Cebulki, korzenie bulwiaste, kłącza i bulwy, przeznaczone do sadzenia, inne niż bulwy Solanum tuberosum, pochodzące z państw trzecich innych niż SzwajcariaNie naruszając mających zastosowanie przepisów w załączniku IV część A sekcja I pkt 30, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że gleba i podłoże uprawowe stanowią nie więcej niż 1 % masy netto przesyłki lub partii.
34.2.Bulwy Solanum tuberosum pochodzące z państw trzecich innych niż SzwajcariaNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin, o których mowa w załączniku III część A pkt 10, 11 i 12 oraz w załączniku IV część A sekcja I pkt 25.1, 25.2, 25.3, 25.4.1 i 25.4.2, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że gleba i podłoże uprawowe stanowią nie więcej niż 1 % masy netto przesyłki lub partii.
34.3.Korzenie i warzywa bulwowe pochodzące z państw trzecich innych niż SzwajcariaNie naruszając mających zastosowanie przepisów w załączniku III część A pkt 10, 11 i 12, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że gleba i podłoże uprawowe stanowią nie więcej niż 1 % masy netto przesyłki lub partii.
34.4.Maszyny i pojazdy, które były eksploatowane do celów rolniczych lub leśnych, przywożone z państw trzecich innych niż SzwajcariaNie naruszając mających zastosowanie przepisów w załączniku IV część В pkt 30, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że maszyny lub pojazdy są czyste i wolne od gleby i pozostałości roślinnych."
35.1.Rośliny Beta wlgaris L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa wierzchołkowej kędzierzawki buraka (izolatów pozaeuropejskich).
35.2.Rośliny Beta wlgaris L., przeznaczone do sadzenia, pochodzące z państw, w których występuje wirus kędzierzawki liści burakaZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 35.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) na obszarze uprawy nie miały miejsca przypadki zakażenia wirusem kędzierzawki liści buraka; i
b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa kędzierzawki liści buraka.
36.1.Rośliny przeznaczone do uprawy, inne niż:

- cebulki,

- korzenie bulwiaste,

- kłącza,

- nasiona,

- bulwy,

pochodzące z państw trzecich

Bez uszczerbku dla wymagań odnoszących się do roślin w załączniku IV, część A, sekcja I pkt. 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 i 32.3, oficjalne oświadczenie, że rośliny wyhodowano w szkółkach i:

a) pochodzą z obszaru uznanego w kraju wywozu przez krajowe służby ochrony roślin tego kraju za wolne od Thrips palmi Karny, zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Normami dla Środków Fitosanitarnych i który jest wymieniony w świadectwach, o których mowa w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy w rubryce Dodatkowe oświadczenie,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji uznanego w kraju wywozu przez krajowe służby ochrony roślin tego kraju za wolne od Thrips palmi Karny, zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Normami dla Środków Fitosanitarnych i które jest wymienione w świadectwach, o których mowa w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy w rubryce Dodatkowe oświadczenie i uznane za wolne od Thrips palmi Karny w czasie urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na miesiąc przez trzy miesiące poprzedzające wywóz,

lub

c) bezpośrednio przed wywozem zostały poddane odpowiedniej terapii przeciw Thrips palmi Karny i zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Thrips palmi Karny. Szczegóły terapii powinny zostać podane w świadectwach, o których mowa w art. 7 i 8 niniejszej dyrektywy,

lub

d) pochodzą z materiału roślinnego (eksplantu) wolnego od Thrips palmi Karny; są uprawiane in vitro na sterylnym podłożu w sterylnych warunkach uniemożliwiających porażenie Thrips palmi Karny; oraz są wysyłane w przezroczystych pojemnikach w sterylnych warunkach.

36.2.Cięte kwiaty Orchidaceae i owoce Momordica L. i Solarium melongena L., pochodzące z państw trzecichOficjalne oświadczenie, że cięte kwiaty i owoce:

- pochodzą z państwa wolnego od Thrips palmi Karny, lub

- bezpośrednio przed wywozem zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Thrips palmi Karny.

36.3.Owoce Capsicum L. pochodzące z Belize, Kostaryki, Dominikany, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Jamajki, Meksyku, Nikaragui, Panamy, Portoryko, USA i Polinezji Francuskiej, w których stwierdzono występowanie Anthonomus eugenii CanoNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Anthonomus eugenii Cano ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, co jest podane w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) niniejszej dyrektywy, w rubryce "Dodatkowe deklaracje";

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego w państwie wywozu przez krajową organizację ochrony roślin w tym państwie jako wolne od Anthonomus eugenii Cano, zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, co jest podane w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) niniejszej dyrektywy, w rubryce "Dodatkowe deklaracje", oraz uznanego za wolne od Anthonomus eugenii Cano w wyniku kontroli urzędowych przeprowadzanych w miejscu produkcji i w jego bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej co miesiąc w czasie dwóch miesięcy poprzedzających wywóz.

37.Rośliny Palmae przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskichZ zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 17 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z obszaru uznanego za wolny od fitoplazmy śmier telnej żółcistości palmowca i wiroidu Cadang-Cadang oraz od rozpo częcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów ich występowania;

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania fitoplazmy śmier telnej żółcistości palmowca i wiroidu Cadang-Cadang, a rośliny, u których w miejscu uprawy wystąpiły objawy zakażenia wspomnia nymi organizmami, zostały zniszczone w miejscu uprawy i zastoso wano wobec roślin odpowiednie zabiegi mające doprowadzić do wyeliminowania Myndus crudus Van Duzee;

c) w przypadku roślin w hodowlach tkankowych uprawy te pochodzą od roślin spełniających wymogi określone w lit. a) lub b).

37.1.Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia RafZ zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 17 i wymogów wymienionych w załączniku IV część A sekcja I pkt 37, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) były stale uprawiane w kraju, w którym nie stwierdzono występowania Paysandisia archon (Burmeister); lub

b) były stale uprawiane na obszarze uznanym za wolny od Paysandisia archon (Burmeister) przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych; lub

c) przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem były uprawiane w miejscu:

- które jest zarejestrowane i podlega nadzorowi krajowej organizacji ochrony roślin w kraju pochodzenia, oraz

- w którym rośliny znajdowały się w miejscu całkowicie chronionym fizycznie przed wprowadzeniem Paysandisia archon (Burmeister) lub z zastosowaniem odpowiednich procedur profilaktycznych, oraz

- w którym podczas trzech urzędowych inspekcji rocznie przeprowadzonych w odpowiednich porach, m.in. bezpośrednio przed wywozem, nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Paysandisia archon (Burmeister).

38.1.(skreślony)
38.2.Rośliny Fuchsia L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z USA lub BrazyliiNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Aculops fuchsiae Keifer, a bezpośrednio przed wywozem rośliny zostały poddane inspekcji i uznano je za wolne od Aculops fuchsiae Keifer.
39.Drzewa i krzewy, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion i roślin w hodowlach tkankowych, pochodzące z państw innych niż państwa Europy i śródziemnomorskieZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 i 18, załączniku III część B ust. 1 i załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 i 38.2, w zależności od przypadku, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

- są czyste (tj. oczyszczone ze wszystkich szczątków roślin) oraz pozbawione kwiatów i owoców,

- zostały wyhodowane w szkółkach,
- zostały w odpowiednim momencie przed wywozem poddane inspekcji i nie stwierdzono u nich objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych oraz nie stwierdzono u nich również oznak lub objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy lub grzybów lub poddano je stosownym zabiegom mającym doprowadzić do wyeliminowania tych organizmów.
40.Drzewa liściaste i krzewy, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion i roślin w hodowlach tkankowych, pochodzące z państw trzecich innych niż państwa Europy i śródziemnomorskieBez uszczerbku dla przepisów odnoszących się do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt. 2, 3, 9, 15, 16, 17 i 18, w załączniku III część B pkt. l i w załączniku IV część A sekcja I pkt. 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 i 45.1 w stosownym przypadku, oficjalne oświadczenie, że rośliny pozostają w stanie uśpienia i są pozbawione liści
41.Rośliny jednoroczne i dwuletnie inne niż z rodziny Gramineae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw innych niż pańtwa Europy i śródziemnomorskieZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 11 i 13 i załączniku IV część A sekcja I ust. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2, w miarę potrzebyy, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

- zostały wyhodowane w szkółkach,

- są oczyszczone ze wszystkich szczątków roślin i nie mają kwiatów ani owoców,

- przed wywozem zostały poddane inspekcji,

i

- zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych,

- zostały uznane za wolne od oznak i objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy i grzybów lub poddano je stosownym zabiegom mającym doprowadzić do zwalczenia tych organizmów.
42.Rośliny z rodziny Gramineae wieloletnich traw ozdobnych z podro-dzin Bambusoideae, Panicoideae i rodzajów Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw innych niż państwa Europy i śródziemnomorskieZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 33 i 34, w miarę potrzebyy, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

- zostały wyhodowane w szkółkach,

i

- są oczyszczone ze wszystkich szczątków roślin i nie mają kwiatów ani owoców,

i

- w odpowiednim momencie przed wywozem zostały poddane inspekcji, i

- zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodli wych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych,

i

- zostały uznane za wolne od oznak i objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy i grzybów lub poddano je stosownym zabiegom mającym doprowadzić do zwalczenia tych organizmów.

43.Rośliny, których wzrost został zahamowany w sposób naturalny lub sztuczny, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskichZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 i 18, załączniku III część B ust. 1 i załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 i 42, w miarę potrzebyy, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny, łącznie z zebranymi bezpośrednio w swoim naturalnym środowisku, były uprawiane i przygotowywane, w okresie co najmniej dwóch kolejnych lat przed wysyłką, w urzędowo zarejestro wanych szkółkach, które podlegają kontroli nadzorowanej z urzędu;

b) rośliny w szkółkach, określonych w lit. a):

aa) przynajmniej w okresie, określonym w lit. a):

- były umieszczone w doniczkach na półkach znajdujących się co najmniej na wysokości 50 cm nad ziemią,

- zostały poddane stosownym zabiegom mającym nie dopuścić do wystąpienia pozaeuropejskich rdzy, przy czym nazwa aktywnego składnika, stężenie i data wykonania tych zabiegów powinna zostać podana w rubryce "dezynsekcja i/ lub dezynfekcja" świadectwa fitosanitarnego, określonego w art. 7 niniejszej dyrektywy,

- co najmniej sześć razy w roku były przedmiotem urzędo wych inspekcji przeprowadzonych w odpowiednich odstę pach czasu w celu wykrycia obecności omawianych orga nizmów szkodliwych, które wymienione są w załącznikach do niniejszej dyrektywy. Inspekcje te, które dotyczą również roślin znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szkółek, określonych w lit. a), polegają przynajmniej na wzrokowym badaniu wszystkich rzędów pola lub szkółki oraz wszyst kich części roślin wyrastających ponad podłoże, na losowej próbce z co najmniej 300 roślin danego rodzaju, o ile liczba roślin tego rodzaju nie przekracza 3000, lub 10 % roślin, w przypadku, gdy jest więcej niż 3000 roślin tego rodzaju,

- w wyniku tych inspekcji zostały uznane za wolne od omawianych organizmów szkodliwych przytoczonych w poprzednim tiret. Zakażone rośliny powinny zostać usunięte. O ile zaistnieje taka potrzeba, pozostałe rośliny powinny zostać poddane skutecznym zabiegom leczniczym oraz dodatkowo przez odpowiedni okres poddawane inspekcjom mającym uniemożliwić pojawienie się tych organizmów,

- zostały zasadzone w sztucznym lub naturalnym podłożu, które zostało poddane fumigacji lub stosownym zabiegom termicznym i nie zawierało żadnych organizmów szkodli wych,

- były utrzymywane w warunkach zapewniających, że podłoże jest wolne od organizmów szkodliwych i, w okresie dwóch tygodni poprzedzających wysyłkę, były:

- strząsane i myte czystą wodą w celu usunięcia oryginalnego podłoża i utrzymania nagich korzenii,

lub

- strząsane i myte czystą wodą w celu usunięcia oryginal nego podłoża i ponownie zasadzone w podłożu spełniającym warunki określone w ppkt aa) piąte tiret,

lub

- poddane stosownym zabiegom mającym nie dopuścić do pojawienia się organizmów szkodliwych, przy czym nazwa aktywnego składnika, stężenie i data wykonania tych zabiegów powinna zostać podana w rubryce "dezynsekcja i/lub dezynfekcja" świadectwa fitosanitar nego, określonego w art. 7 niniejszej dyrektywy;

bb) zostały zapakowane w zamkniętych kontenerach, urzędowo zaplombowanych, na których umieszczony jest numer rejestracyjny zarejestrowanej szkółki. Numer ten powinien zostać również podany w w rubryce "dodatkowa deklaracja" świadectwa fitosanitarnego, określonego w art. 7 niniejszej dyrektywy, co umożliwi identyfikację przesyłek.

44.Trawy wieloletnie, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, z rodzin Caryophyllacea (z wyjątkiem Dianthus L.), Compositae (z wyjątkiem Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae i Rosaceae (z wyjątkiem Fragaria L.), pochodzące z państw trzecich innych niż państwa Europy i śródziemnomorskieZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 32.1, 32.2, 32.3, 33 i 34, w miarę potrzebyy, urzędowe oświadczenie, że rośliny:

- zostały wyhodowane w szkółkach,

- są oczyszczone ze wszystkich szczątków roślin i nie mają kwiatów ani owoców,

i

- w odpowiednim momencie przed wywozem zostały poddane inspekcji, i

- zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodli wych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych,

i

- zostały uznane za wolne od oznak i objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy i grzybów lub poddano je stosownym zabiegom mającym doprowadzić do zwalczenia tych organizmów.

45.1.Rośliny gatunków trawiastych i rośliny Ficus L. i Hibiscus L., przeznaczone do uprawy, inne niż cebulki, korzenie bulwiaste, kłącza, nasiona i bulwy, pochodzące z krajów pozaeuropejskichBez uszczerbku dla wymagań odnoszących się do roślin w załączniku IV, część A, sekcja I pkt. 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 i 36.1, oficjalne oświadczenie, że rośliny:

a) pochodzą z obszaru uznanego w kraju wywozu przez krajowe służby ochrony roślin tego kraju za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Normami dla Środków Fitosanitarnych i który jest wymieniony w świadectwach, o których mowa w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy w rubryce Dodatkowe oświadczenie,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji uznanego w kraju wywozu przez krajowe służby ochrony roślin tego kraju za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Normami dla Środków Fitosanitarnych i które jest wymienione w świadectwach, o których mowa w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy, w rubryce Dodatkowe oświadczenie i uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie) w czasie urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie przez dziewięć tygodni poprzedzających wywóz,

lub

c) w przypadkach stwierdzenia Bemisia tabaci Genn. (pozaeuropejskie populacje) w miejscu produkcji, są one przechowywane lub produkowane w tym miejscu produkcji i zostały poddane odpowiedniej terapii, aby zapewnić, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (pozaeuropejska populacja), a następnie to miejsce produkcji zostaje uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (pozaeuropejskie populacje) w wyniku zastosowania odpowiednich procedur mających zlikwidować Bemisia tabaci Genn. (pozaeuropejskie populacje), zarówno w czasie urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na tydzień przez dziewięć tygodni poprzedzających wywóz, jak i procedur monitoringu w wymienionym okresie. Szczegóły terapii są wymienione w świadectwach, o których mowa w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy

lub

d) pochodzą z materiału roślinnego (eksplantu) wolnego od Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie); są uprawiane in vitro na sterylnym podłożu w sterylnych warunkach uniemożliwiających porażenie Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie); oraz są wysyłane w przezroczystych pojemnikach w sterylnych warunkach.

45.2.Cięte kwiaty Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. i warzywa liściaste Ocimum L., pochodzące z państw pozaeuropejskichUrzędowe oświadczenie, że cięte kwiaty i warzywa liściaste: - pochodzą z państwa wolnego od Bemisia tabaci Genn (pozaeuropejskie populacje),

lub

- bezpośrednio przed wywozem zostały poddane oficjalnej inspekcji i uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (pozaeuropejskie populacje)

45.3.Rośliny Solanum lycopersicum L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora

a) gdzie nie występuje Bemisia tabaci Genn.;

b) gdzie występuje Bemisia tabaci Genn.

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 13 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.5, 25.6 i 25.7, w zależności od przypadku,

należy złożyć urzędowe oświadczenie, że u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora:

należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora,

i

aa) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Bemisia tabaci Genn.,

lub

bb) w wyniku urzędowych inspecji przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz miejsce uprawy zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn.;

lub

b) w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora i miejsce uprawy zostało poddane stosownym zabiegom i kontroli, w celu niedopuszczenia do pojawienia się Bemisia tabaci Genn.)

46.Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, cebulek, bulw, bulwocebulek i kłączy, pochodzące z państw, w których nie występują określone organizmy szkodliweZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 13 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44 w zależności od przypadku, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że
Organizmami szkodliwymi, o których mowa, są:w ciągu pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin nie zaobserwowano
- wirus złotej mozaiki fasoli,żadnych objawów występowania omawianych organizmów szkodliwych,
- wirus łagodnej pstrości wspięgi,należy złożyć urzędowe oświadczenie, że w odpowiednim okresie u
- wirus zakaźnej żółtaczki sałaty,roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania omawianych
- wirus łagodnej choroby tigré papryki,organizmów szkodliwych,
- wirus kędzierzawki liści dyni,
- inne wirusy przenoszone przez Bemisia tabaci Genn.
a) w miejscach, w których nie występuje Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie) lub inni nosiciele omawianych organizmów szkodliwych
b) w miejscach, w których występuje Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie) lub inni nosiciele określonych organizmów szkodliwych
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Bemisia tabaci Genn. i innych nosicieli omawianych organizmów szkodliwych;

lub

b) w wyniku przeprowadzonych w stosownych terminach inspekcji miejsce uprawy zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. i innych nosicieli omawianych organizmów szkodliwych;

lub

c) ośliny zostały poddane stosownym zabiegom w celu wytępienia Bemisia tabaci Genn.

lub

d) rośliny pochodzą z materiału roślinnego (eksplantu) wolnego od Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie) i niewykazującego żadnych objawów występowania przedmiotowych organizmów szkodliwych; są uprawiane in vitro na sterylnym podłożu w sterylnych warunkach uniemożliwiających porażenie Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie); oraz są wysyłane w przezroczystych pojemnikach w sterylnych warunkach.
47.Nasiona Helianthus annuus L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. i de Toni;

lub

b) nasiona, z wyjątkiem nasion wyhodowanych na odmianach odpor nych na wszystkie rasy Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. i de Toni, znajdujące się na miejscu uprawy zostały poddane stosownym zabiegom przeciw temu organizmowi.

48.Nasiona Solanum lycopersicum L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że nasiona zostały uzyskane z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasowej lub jednej z równoważnych metod dopuszczonych zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2,

i

a) nasiona pochodzą z obszarów, w których nie występują Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria (Doidge) Dye i wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub
b) w ciągu pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania chorób wywołanych przez te organizmy szkodliwe;

lub

c) nasiona poddane zostały urzędowemu badaniu przynajmniej na występowanie wymienionych wyżej organizmów szkodliwych, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbie i zostały uznane za wolne od tych organizmów.
49.1.Nasiona Medicago sativa L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Dity- lenchus dipsaci (Kühn) Filipjev i w wyniku przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie testu laboratoryjnego nie stwierdzono obec ności Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev;

lub

b) przed wywozem przeprowadzono fumigację,

lub

c) nasiona poddano odpowiedniej fizycznej obróbce przeciwko Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev i uznano je za wolne od tego organizmu szkodliwego po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce.

49.2.Nasiona Medicago sativa L., pochodzące z państw, w których występuje Clavibacter michiganensis spp. indidiosus Davis et al.Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 49.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) w ciągu ostatnich dziesięciu lat ani w gospodarstwie ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensisspp. indidiosus Davis et al.;
b) roślina:
- należy do odmiany uważanej za bardzo odporną na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

lub

- nie rozpoczęła jeszcze swojego czwartego pełnego okresu wege tacyjnego od zasiewu, kiedy nasiona zostały zebrane, a wcześniej miał miejsce nie więcej niż jeden zbiór nasion z danej uprawy,

lub
- zawartość materiału martwego, określona zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do certyfikacji nasion sprzedawanych we Wspólnocie nie przekracza 0,1 % masy,

c) w ostatnim lub, w zależności od przypadku, dwóch ostatnich pełnych cyklach wegetacyjnych na miejscu uprawy lub u roślin Medi- cago sativa L. sąsiadujących z miejscem uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Clavibacter michiganensis ssp. insi- diosus Davis et al.;

d) rośliny uprawiane były na polu, na którym w okresie trzech lat poprzedzających zasiew nie była uprawiana Medicago sativa.

50.Nasiona Oryza sativa L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) nasiona zostały poddane urzędowym testom z zastosowaniem właściwych metod nematologicznych i okazały się wolne od Aphelen- choides besseyi Christie;

lub

b) nasiona zostały poddane stosownym zabiegom z wykorzystaniem gorącej wody lub innym stosownym zabiegom przeciw Aphelen- choides besseyi Christie.

51.Nasiona Phaseolus L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) nasiona pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;

lub

b) reprezentatywna próbka nasion została poddana testom i okazała się wolna od Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52.Nasiona Zea mays L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) nasiona pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Erwinia stewartii (Smith) Dye;

lub

b) reprezentatywna próbka nasion została poddana testom i okazała się wolna od Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53.Nasiona rodzaju Triticum, Secale i X Triticosecale pochodzące z Afganistanu, Indii, Iraku, Iranu, Meksyku, Nepalu, Pakistanu, Republiki Południowej Afryki i USA, gdzie znane są przypadki występowania Tilletia indica Mitra.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że nasiona pochodzą z obszaru, w którym nie występuje Tilletia indica Mitra. Nazwa obszaru powinna być wpisana na świadectwie fitosanitarnym określonym w art. 7.
54.Zboża rodzaju Triticum, Secale i X Triticosecale pochodzące z Afganistanu, Indii, Iraku, Iranu, Meksyku, Nepalu, Pakistanu, Republiki Południowej Afryki i USA, gdzie znane są przypadki występowania Tilletia indica Mitra.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

i) zboża pochodzą z obszaru, w którym nie występuje Tilletia indica Mitra. Nazwa obszaru powinna być wpisana w rubryce "miejsce pochodzenia" świadectwa fitosanitarnego określonego w art. 7; lub

ii) u roślin w miejscu uprawy podczas ich ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Tilletia indica Mitra i zarówno podczas zbioru, jak i przed wysyłką zostały pobrane reprezentatywne próbki zbóż, które zostały poddane testom, w wyniku których uznane zostały za wolne od Tilletia indica Mitra; fakt ten powinien zostać potwierdzony w rubryce "opis produktu" świadectwa fitosanitarnego określonego w art. 7 wpisem "Poddane testom i uznane za wolne od Tilletia indica Mitra".
(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2320/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzj Komisji 1999/742/WE (Dz.U. L 297 z 18.11.1999, str. 39).

Sekcja  II

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY POCHODZĄCE ZE WSPÓLNOTY

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmiotySzczególne wymogi
1.(skreślony)
2.Drewno Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchniNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

lub

b) powinno zostać potwierdzone poprzez umieszczenie na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z przeznaczeniem handlowym znaku "kiln-dried ", "KD " lub innego uznanego międzynarodowego oznaczenia, że zostało wysuszone w piecu, a poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy został w trakcie obróbki obniżony do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej.

2.1.Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część A, drewno juglans L. i Pterocarya Kunth, inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Geosmithia mor-bida Kolařík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektorów Pityophthorus juglandis Blackman, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni.

b) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 40 minut w całym przekroju drewna. Proces ten potwierdza się znakiem "HT " umieszczanym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką,

lub

c) zostało obciosane aż do całkowitej utraty swojej zaokrąglonej powierzchni.

2.2.Bez względu na to, czy jest ona wymieniona wśród kodów CN w załączniku V część A, odseparowana kora i drewno Juglans L. i Pterocarya Kunth, inne niż w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno lub odseparowana kora:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Geosmithia mor-bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektorów Pityophthorus juglandis Blackman, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

b) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 40 minut w całym przekroju kory lub drewna. Proces ten potwierdza się znakiem "HT " umieszczanym na każdym opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką.

2.3.Drewniane materiały opakowaniowe w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna surowego o grubości 6 mm lub mniejszej, drewna przetworzonego uzyskanego przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy pomocy ich dowolnej kombinacji oraz drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce.Drewniane materiały opakowaniowe:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Geosmithia mor-bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektorów Pityophthorus juglandis Blackman, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

b) - są wykonane z okorowanego drewna zgod-

nie z aneksem I do Międzynarodowego Standardu FAO dla Środków Fitosanitarnych nr 15 zawierającego przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym,

- zostały poddane jednemu z zatwierdzonych zabiegów zgodnie z aneksem I do tego międzynarodowego standardu, oraz

- są opatrzone znakiem zgodnie z aneksem II do wspomnianego międzynarodowego standardu, wskazującym, że drewniane materiały opakowaniowe zostały poddane zatwierdzonej obróbce fitosanitarnej zgodnie z tym standardem.

3.(skreślony)
4.Rośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Scrirrhia pini Funk i Parker.
5.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 4, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Melamp-sora medusae Thümen.
6.Rośliny Populus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Melampsora medusae Thümen.
7.Rośliny Castanea Mill. i Quercus L., przeznaczone do sadzenia, zNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
wyjątkiem nasiona) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie stwierdzono objawów występowania Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. w miejscu produkcji lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

7.1.Rośliny Juglans L. i Pterocarya Kunth, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny przeznaczone do sadzenia:

a) były stale lub od momentu ich wprowadzenia do Unii uprawiane w miejscu produkcji wolnym od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektorów Pityophthorus juglandis Blackman, ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji, włączając sąsiedztwo o promieniu co najmniej 5 km, w którym podczas urzędowych inspekcji przeprowadzanych w okresie dwóch lat poprzedzających wysyłkę nie stwierdzono żadnych objawów Geos-mithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektorów Pityophtho-rus juglandis Blackman, ani obecności wektora, a rośliny przeznaczone do sadzenia zostały poddane inspekcji bezpośrednio przed przemieszczeniem oraz poddane obróbce i opakowane w sposób uniemożliwiający porażenie po opuszczeniu miejsca produkcji,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji, które jest całkowicie fizycznie odizolowane, a rośliny przeznaczone do sadzenia zostały poddane inspekcji wzrokowej przed przemieszczeniem oraz poddane obróbce i opakowane w sposób uniemożliwiający porażenie po opuszczeniu miejsca produkcji.

8.RRośliny Platanus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą z obszaru uważanego za wolny od Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter;

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter.

8.1.Rośliny Ulmus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu produkcji ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania "Candidatus Phytoplasma ulmi".
9.Rośliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2;

lub

b) rośliny z pola uprawy i jego bezpośredniego sąsiedztwa, u których zaobserwowano objawy występowania Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. zostały usunięte.
10.Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, inne niż owoce i nasionaNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli i Gikashvili oraz wirusa tristeza cytrusowych (szczepy europejskie);

lub

b) rośliny uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawanego indywidualnym badaniom przynajmniej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (szczepy europejskie) przy użyciu odpowiednich testów lub metod zgodnie z normami międzynarodowymi i stale rosły w szklarni niedostępnej dla owadów lub odizolowanej klatce, na których nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli i Gikashvili oraz wirusa tristeza cytrusowych (szczepy europejskie);

lub

c) rośliny:

- uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawanego indywidualnym badaniom przynajmniej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (szczepy europejskie) przy użyciu odpowiednich testów lub metod zgodnie z normami międzynarodowymi i na podstawie ich wyników uznane zostały za wolne od wirusa tristeza cytrusowych (szczepy europejskie), a na podstawie indywidualnych badań przeprowadzonych z zastosowaniem metod, określonych w niniejszym tiret, otrzymały również świadectwo, że są wolne od wirusa tristeza cytrusowych (szczepy europejskie),

oraz

- zostały poddane kontroli i od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie stwierdzono u nich żadnych objawów występowania Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli i Gikashvili ani wirusa tristeza cytrusowych (szczepy europejskie).

10.1. Rośliny Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy oraz Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasionaNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Trioza erytreae Del Guercio, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

b) były uprawiane w miejscu produkcji, które jest zarejestrowane i nadzorowane przez właściwe organy w państwie członkowskim pochodzenia,

oraz

w którym rośliny znajdują się w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

w którym w trakcie ostatniego pełnego cyklu wegetacji przed przemieszczeniem przeprowadzono w odpowiednim czasie dwie urzędowe inspekcje, w wyniku których nie zaobserwowano oznak obecności Trioza erytreae Del Guercio w tym miejscu i na otaczającym je obszarze o szerokości co najmniej 200 m.

11.Rośliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. i Streliltziaceae, ukorzenione lub razem z podłożemNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy nie stwierdzono żadnego zakażenia przez Radopholus similis (Cobb) Thorne;

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego próbki gleby i korzenie danych roślin poddane zostały urzędowym testom nema-tologicznym na obecność przynajmniej Radopholus similis (Cobb) Thorne i w ich wyniku zostały uznane za wolne o tego organizmu szkodliwego.
12.Rośliny Fragaria L., Prunus L. i Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od omawianych

organizmów szkodliwych;

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania chorób spowodowanych przez omawiane organizmy szkodliwe. Organizmami szkodliwymi, o których mowa, są: - dla Fragaria L.:

- Phytophthora fragariae Hickman var. Fragariae,

- wirus mozaiki arabety,

- wirus pierścieniowej plamistości maliny,

- wirus marszczycy truskawki,

- utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki,

- wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawek,

- wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora,

- Xanthomonas fragariae Kennedy i King,

- dla Prunus L.:

- mikoplazma liściozwoju bledniczego moreli,

- Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

- dla Prunus persica (L.) Batsch:

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

- dla Rubus L.:

- wirus mozaiki arabety,

- wirus pierścieniowej plamistości maliny,

- utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki,

- wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora.

13.Rośliny Cydonia Mill. i Pyrus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem szczególnych wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 9 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od fitoplazmy

zaniku gruszy;

lub

b) rośliny w miejscu uprawy lub ich bezpośrednim sąsiedztwie, u których stwierdzono objawy dające podstawy do przypuszczenia, że są zakażone fitoplazmą zaniku gruszy, zostały usunięte z miejsca uprawy w ciągu trzech ostatnich cyklów wegetacyjnych.
14.Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 12 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Aphelenchoides besseyi Christie; lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Aphe-lenchoides besseyi Christie; lub

c) w przypadku roślin w hodowlach tkankowych, pochodzą one od roślin spełniających wymogi lit. b) lub zostały poddane z zastosowaniem odpowiednich metod nematologicznych urzędowym testom, w wyniku których uznane zostały za wolne od Aphelenchoides besseyi Christie.

15.Rośliny Malus Mill., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 9 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od fitoplazmy

proliferacji jabłoni;

lub

b) aa) rośliny, z wyjątkiem roślin wyrosłych z nasion, które:

- uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawa nego urzędowym testom przynajmniej na obecność wirusa fitoplazmy proliferacji jabłoni, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których uznane zostały za wolne od tego organizmu,

lub

- pochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawanego w ostatnich sześciu pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędowemu testowi przynajmniej na obecność wirusa fito- plazmy proliferacji jabłoni, przy użyciu odpowiednich wskaźników bądź metod równoważnych i w wyniku tych testów uznane zostały za wolne od tego organizmu;

bb) od rozpoczęcia trzech ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych u roślin na miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby spowodowanej przez fitoplazmę proliferacji jabłoni.

16.Rośliny następujących gatunków Prunus L., przeznaczonych do sadzenia, z wyjątkiem nasion:Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
- Prunus amygdalus Batsch,

- Prunus armeciaca L.,

- Prunus blireiana Andre,

- Prunus brigantina Vill.,

a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od wirusa ospowatości śliw (szarka);
- Prunus cerasifera Ehrh.,lub
- Prunus cistena Hansen,

- Prunus curdica Fenzl i Fritsch,

- Prunus domestica ssp. domestica L.,

b) aa) rośliny, z wyjątkiem roślin wyrosłych z nasion:
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

- Prunus gladulosa Thunb.,

- Prunus holosericea Batal.,

- Prunus hortulana Bailey,

- Prunus japonica Thunb.,

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

- Prunus maritima Marsh.,

- Prunus mume Sieb i Zucc.,

- Prunus nigraAit.,

- uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia materiału w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawanego regularnemu testowaniu na obecność przynajmniej wirusa ospowatości śliw (szarka), przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których uznane zostały za wolne od wymienionego organizmu,

lub

- Prunus persica (L.) Batsch,

- Prunus salicina L.,

- Prunus sibirica L.,

- Prunus simonii Carr.,

- Prunus spinosa L.,

- Prunus tomentosa Thunb.,

- pochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawanego w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu oficjalnemu testowi na obecność przynajmniej wirusa ospowatości śliw (szarka), przy użyciu odpowiednich wskaźników bądź metod równoważnych i w wyniku których uznane zostały za wolne od wymienionego organizmu;
- Prunus triloba Lindl., inne gatunki Prunus L. podatne na wirusa ospowatości śliw (szarka)bb) od rozpoczęcia trzech ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych u roślin na miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby wywołanej przez wirusa ospowatości śliw (szarka);
cc) rośliny na miejscu uprawy, u których wystąpiły objawy chorób spowodowanych innymi wirusami lub podobnymi patogenami, zostały usunięte.
17.Rośliny Vitis. L., z wyjątkiem owoców i nasionNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia dwóch ostatnich pełnych cyklów wegetacyjnych u sadzonek macierzystych na miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania mikoplazmy żółknięcia dorée winorośli i Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
18.1.Bulwy Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzeniaNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) przestrzegane były unijne przepisy dotyczące zwalczania Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

oraz

b) bulwy pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spiekermann i Kotthoff) Davis et al., albo przestrzegane były przepisy dotyczące zwalczania tego organizmu; oraz

d) aa) bulwy pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występo-

wania Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; albo bb) na obszarach, na których stwierdzono występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., bulwy pochodzą z miejsca produkcji, co do którego stwierdzono, że jest wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. lub uznawanego za takie na skutek wprowadzenia w życie odpowiedniej procedury mającej na celu zwalczanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al,; oraz

e) bulwy pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen, albo z obszarów, na których stwierdzono występowanie Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen:

- bulwy pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen na podstawie corocznej kontroli upraw żywicieli, przeprowadzanej w formie wzrokowego badania roślin będących żywicielami w odpowiednich terminach i wzrokowego badania zarówno zewnętrznego, jak również po pokrojeniu bulw ziemniaków zebranych na miejscu produkcji, albo

- po zbiorach z bulw zostały losowo wybrane próbki, które poddano, z zastosowaniem odpowiedniej metody, kontroli na występowanie objawów lub testom laboratoryjnym, jak również zarówno zewnętrznemu wzrokowemu badaniu, jak i badaniu po przekrojeniu bulw, w odpowiednich terminach i we wszystkich przypadkach w chwili zamykania opakowań lub kontenerów przed sprzedażą zgodnie z przepisami dotyczącymi zamknięć zawartymi w dyrektywie Rady 66/403/EWG, i nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen.

18.1.1.Bulwy Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia, inne niż bulwy do sadzenia zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. b) dyrektywy Rady 2007/33/WEBez uszczerbku dla wymogów mających zastosowanie do bulw Solanum tuberosum L. przeznaczonych do sadzenia określonych w załączniku IV część A sekcja II pkt 18.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przestrzegane są przepisy Unii dotyczące zwalczania Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
18.2.Bulwy Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem odmian urzędowo dopuszczonych w jednym lub kilku Państwach Członkowskich zgodnie z dyrektywą Rady 70/457/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin uprawnych(1)Z zastrzeżeniem szczególnych wymogów dotyczących bulw wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że bulwy:

- zostały wcześniej wyselekcjonowane (informacja ta musi zostać w odpowiedni sposób podana w dokumencie towarzyszącym),

18.3.Rośliny z gatunków stolonowych lub bulwiastych Solanum L., lub ich hybrydy, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem bulw Solanum tuberosum L., określonych w załączniku IV część A sekcja II ust.a) Rośliny były poddawane kwarantannie i po przeprowadzeniu testów w okresie tej kwarantanny zostały uznane za wolne od organizmów szkodliwych;
18.1 lub 18.2, i innych niż materiały zabezpieczenia upraw przechowywanych w banku genów lub w zbiorach genetycznychb) testy podczas kwarantanny, określone w lit. a) powinny być:
aa) nadzorowane przez urzędową organizację ochrony roślin danego Państwa Członkowskiego i przeprowadzane przez wyspecjalizowanych pracowników naukowych tego organu lub jakikolwiek inny urzędowo upoważniony do tego organ;
bb) przeprowadzane w miejscu posiadającym odpowiednią infrastrukturę dla przechowywania organizmów szkodliwych i materiału, łącznie z roślinami wskaźnikowymi, tak aby całkowicie wyeliminować zagrożenie rozprzestrzenienia się tych organizmów;
cc) przeprowadzone w stosunku do każdej jednostki materiału,
- poprzez wzrokowe badanie w regularnych odstępach czasu, prowadzone w pełnym okresie co najmniej jednego cyklu wegetacyjnego, z uwzględnieniem rodzaju materiału i jego stadium rozwoju w czasie programu badań, aby wykryć objawy chorób wywołanych przez jakiekolwiek organizmy szkodliwe,

- poprzez serię badań prowadzonych z zastosowaniem właściwych metod, które zostają przedstawione Komitetowi, zgodnie z art. 18:

- w odniesieniu do całego materiału ziemniaka, co najmniej dla:

- andyjskiego utajonego wirusa ziemniaka,

- wirusa B ziemniary, szczep z okry,

- wirusa czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka,

- wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka,

- wirusa T ziemniaka,

- andyjskiego wirusa pstrości ziemniaka,

- wspólnych wirusów ziemniaka A, M, S, V, X, Y (również Yo, Yn i Yc) i wirusa liściozwoju ziem niaka,

- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spiecker- mann i Kotthoff) Davis et al.

- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

- w przypadku nasion ziemniaka, przynajmniej dla wirusów i wiroidów wyżej wymienionych;

dd) poprzez odpowiednie badania dotyczące jakichkolwiek innych objawów stwierdzonych podczas badania wzrokowego, w celu zidentyfikowania organizmów szkodliwych, które wywołały tego rodzaju objawy;
c) jakikolwiek materiał, który nie został na podstawie badań, określonych w lit. b) uznany za wolny od organizmów szkodliwych, powinien zostać bezzwłocznie zniszczony lub poddany zabiegom mającym doprowadzić do ich wytępieni;
d) każdy organ lub jednostka badawcza posiadająca taki materiał powiadamia o tym urzędowe służby ochrony roślin zainteresowanego Państwa Członkowskiego.
18.4.Rośliny z gatunków stolonowych lub bulwiastych Solanum L., lub ich hybrydy, przeznaczone do sadzenia, przechowywane w bankach genów lub zbiorach genetycznychKażdy organ lub jednostka badawcza posiadająca taki materiał powiadamia o tym urzędowe służby ochrony roślin zainteresowanego Państwa Członkowskiego.
18.5.Bulwy Solanum tuberosum L. inne niż bulwy wymienione w załączniku IV część A sekcja II pkt 18.1, 18.1.1, 18.2., 18.3 lub 18.4Należy potwierdzić przez umieszczenie numeru rejestracyjnego na opakowaniu lub, w przypadku transportu luzem, na pojeździe przewożącym ziemniaki, że zostały one wyhodowane przez urzędowo zarejestrowanego producenta lub pochodzą z urzędowo zarejestrowanych ośrodków zbiorowego składowania lub wysyłki, które znajdują się w regionie produkcji, oraz wskazać, że bulwy są wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. i że przestrzegane są:

a) przepisy Unii dotyczące zwalczania Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

oraz

b) w stosownych przypadkach przepisy Unii dotyczące zwalczania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al.;

oraz

c) przepisy Unii dotyczące zwalczania Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

18.6.Rośliny Solanaceae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion oraz roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.4 lub 18.5Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.1, 18.2 i 18.3, w miarę potrzeby, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od fitoplazmy stolburu ziemniaka;

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania fitoplazmy stolburu ziemniaka.

18.6.1Rośliny z korzeniami, przeznaczone do sadzenia, Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., inne niż rośliny przeznaczone do sadzenia zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy Rady 2007/33/WEBez uszczerbku dla wymogów mających zastosowanie do roślin określonych w załączniku IV część A sekcja II pkt 18.6 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przestrzegane są przepisy Unii dotyczące zwalczania Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
18.7.Rośliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L., i Solanum melongena L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaBez uszczerbku dla wymogów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II pkt 18.6 w stosownych przypadkach należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

lub

b) w miejscu produkcji na roślinach nie zaobserwowano żadnych objawów Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji.

19.Rośliny Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na chmielu w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Verticillium albo-atrum Reinke i Berthold oraz Verticilium dahliae Klebahn.
19.1.Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) były stale uprawiane na obszarze uznanym za wolny od Paysandisia archon (Burmeister) przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych; lub

b) przez okres co najmniej dwóch lat przed przemieszczeniem były uprawiane w miejscu:

- które jest zarejestrowane i podlega nadzorowi organu odpowiedzialnego w państwie członkowskim pochodzenia, oraz

- w którym rośliny znajdowały się w miejscu całkowicie chronionym fizycznie przed wprowadzeniem Paysandisia archon (Burmeister) lub z zastosowaniem odpowiednich procedur profilaktycznych, oraz

- w którym podczas trzech urzędowych inspekcji rocznie przeprowadzonych w odpowiednich porach nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Paysandisia archon (Burmeister).

20.Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i Pelargonium l'Hérit. ex Ait., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

aa) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Helicoverpa armigera (Hübner) i Spodoptera littoralis (Boisd.), ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych; lub

a) w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Helicoverpa armigera (Hübner) ani Spodoptera littoralis (Boisd.) od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji;

lub

b) rośliny zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi w celu ochrony przed przedmiotowymi organizmami.

21.1.Rośliny Dendranthema (DC) Des Moul. przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 20 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą w najwyżej trzecim pokoleniu od materiału, który w wyniku testów wirologicznych okazał się wolny od wiroidu karłowatości chryzantemy lub pochodzi bezpośrednio od materiału, którego reprezentatywna próbka, nie mniejsza od 10 %, okazała się, w wyniku urzędowego badania przeprowadzonego w okresie kwitnienia, wolna od wiroidu karłowatości chryzantemy;
b) rośliny i sadzonki pochodzą z miejsca prowadzenia działalności:
- w którym podczas urzędowych badań przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wysyłkę nie stwierdzono żadnych objawów Puccina horiana Hennings, i w którego bezpośrednim sąsiedztwie w okresie trzech miesięcy poprzedzających wprowadzenie do obrotu nie stwierdzono żadnych objawów występowania Puccina horiana Hennings, lub
- przesyłka została poddana stosownym zabiegom przeciwko Puccinia horiana Hennings;
c) w przypadku sadzonek nieukorzenionych nie zaobserwowano u nich lub u roślin, od których pochodzą, żadnych objawów występowania Didymella ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx lub, w przypadku sadzonek ukorzenionych, nie zaobserwowano u nich lub w środowisku, w którym zostały zasadzone, żadnych objawów występowania Didymella ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx.
21.2.Rośliny Dianthus L. przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 20 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
- rośliny pochodzą bezpośrednio od sadzonek macierzystych, które w wyniku urzędowo dopuszczonych testów przeprowadzonych co najmniej raz w ciągu dwóch poprzednich lat zostały uznane za wolne od Ervinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr i Burkholder oraz Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma, przeprowadzonych co najmniej raz w okresie ostatnich dwóch lat, okazały się wolne od Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophyli (Burkholder) Starr i Burkholder, i Phialophora cinere
- u roślin nie zaobserwowano objawów występowania wspomnianych wyżej organizmów szkodliwych.
22.Cebulki Tulipa L. i Narcissus L., z wyjątkiem tych, których opakowanie lub jakikolwiek inny element powinien potwierdzać, że są przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży konsumentom finalnym, którzy nie zajmują się zawodowo produkcją kwiatów ciętychNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipiew.
23.Rośliny gatunków trawiastych, przeznaczone do uprawy, inne niż:

- cebulki,

- korzenie bulwiaste,

- rośliny z rodziny Graminae

- kłącza,

- nasiona,

- bulwy

Bez uszczerbku dla wymagań odnoszących się do roślin w załączniku IV, część A, sekcja II pkt. 20, 21.1 lub 21.2, urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess),

lub

b) nie zauważono żadnych oznak występowania Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza tnfolii (Burgess) w miejscu produkcji, w czasie urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na miesiąc przez trzy miesiące poprzedzające zbiory,

albo

c) bezpośrednio przed sprzedażą rośliny zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess) oraz zostały poddane odpowiedniej terapii przeciw Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess)

lub

d) rośliny pochodzą z materiału roślinnego (eksplantu) wolnego od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); są uprawiane in vitro na sterylnym podłożu w sterylnych warunkach uniemożliwiających porażenie Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); oraz są wysyłane w przezroczystych pojemnikach w sterylnych warunkach.

24.Rośliny z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia, uprawiane na otwartej przestrzeniNależy przedstawić dowód, że o miejscu produkcji wiadomo, że jest wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al. i Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
24.1Rośliny Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. i Fragaria L. z korzeniami, przeznaczone do sadzenia oraz

cebulki, bulwy i kłącza Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. i Tulipa L., uprawiane na otwartej przestrzeni, inne niż te rośliny, cebulki, bulwy i kłącza przeznaczone do sadzenia zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. a) lub c) dyrektywy Rady 2007/33/WE

Bez uszczerbku dla wymogów mających zastosowanie do roślin określonych w załączniku IV część A sekcja II pkt 24 należy przedstawić dowód, że przestrzegane są przepisy Unii dotyczące zwalczania Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
25.Rośliny Beta wlgaris L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiemNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
nasiona) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od wirusa kędzierzawki liści buraka;

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu produkcji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występował wirus kędzierzawki liści buraka i nie zaobserwowano tam żadnych objawów jego występowania.
26.Nasiona Helianthus annuus L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) nasiona pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Plasmophara halstedii (Farlow) Berl. i de Toni;

lub

b) nasiona inne niż wyhodowane na odmianach odpornych na wszystkie rasy Plasmophara halstedii (Farlow) Berl. i de Toni występujące na obszarze produkcji zostały poddane odpowiednim zabiegom przeciw temu organizmowi.
26.1.Rośliny Solanum lycopersicum L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.6 i 23 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od wirusa żółtej

kędzierzawki liści pomidora;

lub

b) nie zaobserwowano na roślinach żadnych objawów występowania

wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora;

i

aa) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Bemisia

tabaci Genn.;

lub

bb) w wyniku urzędowych badań przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn.;
lub
c) na miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora i miejsce produkcji zostało poddane odpowiednim zabiegom oraz odpowiedniej kontroli w celu niedopuszczenia do pojawienia się Bemisia tabaci Genn.
27.Nasiona Solanum lycopersicum L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że nasiona zostały uzyskane z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasowej lub równoważnej metody dopuszczonej zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2;
i

a) nasiona pochodzą z obszarów, w których nie występują Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. lub Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye;

lub
b) w ostatnim pełnym cyklu wegetacyjnym nie zaobserwowano u roślin żadnych objawów występowania chorób wywołanych przez omawiane organizmy szkodliwe;
lub
c) nasiona poddane zostały urzędowemu testowi przynajmniej na występowanie wymienionych wyżej organizmów szkodliwych, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i zostały uznane za wolne od wymienionych organizmów szkodliwych.
28.1.Nasiona Medicago sativa L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Dity-lenchus dipsaci (Kühn) Filipiew i w przeprowadzonym na reprezentatywnej próbce teście laboratoryjnym nie stwierdzono obecności Dity-lenchus dipsaci (Kühn) Filipiew;
lub
b) przed wprowadzeniem do obrotu przeprowadzono fumigację,

lub

c) nasiona poddano odpowiedniej fizycznej obróbce przeciwko Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev i uznano je za wolne od tego organizmu szkodliwego po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce.

28.2.Nasiona Medicago sativa L.Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 28.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Clavibacter michiganensis spp. indidiosus Davis et al.;
lub
b) - w ciągu dziesięciu ostatnich lat ani w gospodarstwie, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensis spp. indidiosus Davis et al.,

i

- roślina należy do odmiany uważanej za bardzo odporną na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

lub

- nie rozpoczęła jeszcze swojego czwartego pełnego okresu wegetacyjnego od zasiewu, kiedy nasiona zostały zebrane, a wcześniej miał miejsce nie więcej niż jeden zbiór nasion,

lub

- zawartość materiału martwego, określona zgodnie z zasadami stosowanymi do certyfikacji nasion sprzedawanych we Wspólnocie, nie przekracza 0,1 % masy,
- w ostatnim lub, w zależności od przypadku, dwóch ostatnich pełnych cyklach wegetacyjnych na miejscu produkcji lub u roślin Medicago sativa L. sąsiadujących z miejscem produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,
- rośliny uprawiane były na polu, na którym w okresie trzech lat poprzedzających zasiew nie była uprawiana Medicago sativa L.
29.Nasiona Phaseolus L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:
a) nasiona pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Xanthomonas campestris pv. Phaseoli (Smith) Dye;

lub

b) przeprowadzono testy reprezentatywnej próbki nasion, w wyniku których okazały się wolne od Xanthomonas campestris pv. Phaseoli (Smith) Dye.
30.1.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.., i ich hybrydyNa opakowaniu powinno zostać umieszczone odpowiednie oznaczenie pochodzenia.
31.Maszyny

i pojazdy, które były

eksploatowane do celów rolniczych lub leśnych

Maszyny lub pojazdy:

a) są przemieszczane z obszaru wolnego od Ceratocystis platani (J. M. Walter) En-gelbr. & T. C. Harr., ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

b) są czyste i wolne od gleby i pozostałości roślinnych przed ich przemieszczeniem z obszaru porażonego Ceratocystis platani (J. M. Walter).

(1) Dz.U. L 225 z 12.10.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/96/WE (Dz.U. L 25 z 1.2.1999, str. 27).

CZĘŚĆ  B

SZCZEGÓLNE WYMOGI, KTÓRE POWINNY USTANOWIĆ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE W ODNIESIENIU DO WPROWADZANIA I PRZEMIESZCZANIA ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I INNYCH PRZEDMIOTÓW DO I NA OBSZARZE NIEKTÓRYCH STREF CHRONIONYCH

Rośliny, produkty roślinneiinne przedmiotySzczególne wymogiStrefa(-y) chroniona(-e)
1.Drewno z drzew iglastych (Coniferales)Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego, odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7:

a) drewno powinno być okorowane;

EL, IRL, UK (Irlandia Północna, Wyspy Man i Jersey)
lub b) należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Dendractonus micans Kugelan;

lub

c) powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu, zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 %, w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi.
2.Drewno z drzew iglastych (Coniferales)Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 oraz załączniku IV część B ust. 1:

a) drewno powinno być okorowane;

lub

Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo
b) należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips duplicatus Sahlberg;

lub

c) powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu, zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 %, w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi.
3.Drewno z drzew iglastych (Coniferales)Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 oraz załączniku IV część B ust. 1 i 2:Irlandia, Zjednoczone Królestwo
a) drewno powinno być okorowane;

lub

b) należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips typographus Heer;

lub

c) powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 %, w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi.
4.Drewno z drzew iglastych (Coniferales)Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 oraz załączniku IV część B ust. 1, 2 i 3:EL, IRL, UK
a) drewno powinno być okorowane;

lub

b) należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips amitinus Eichhof;

lub

c) powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu, zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgtności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 %, w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi.
5.Drewno z drzew iglastych (Coniferales)Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 oraz załączniku IV część B sekcja I ust. 1, 2, 3, 4:Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i wyspa Man)
a) drewno powinno być okorowane,

lub

b) należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uważanych za wolne od Ips cembrae Heer,

lub

c) powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i zawartość wilgoci, wyrażona w procentach suchej masy, została obniżona do poziomu poniżej 20 % w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie z właściwymi normami czasowymi i termicznymi.
6.Drewno z drzew iglastych (Coniferales)Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 oraz załączniku IV część B ust. 1, 2, 3, 4, 5:Irlandia, CY Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man)
a) drewno powinno być okorowane

lub

b) należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips sexdentatus Börner;

lub

c) powinno zostać potwierdzone znakiem "Kilndried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 % w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi.
6.1.(skreślony)
6.2.(skreślony)
a) drewno powinno być okorowane;

lub

b) należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Matsucoccus feytaudi Duc.
6.3.Drewno Castanea Mill.a) Drewno zostało okorowane lub

b) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

i) pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. lub ii) zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy został obniżony do poziomu poniżej 20 %, poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo- termicznej. Proces ten potwierdza się znakiem "Kiln- dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z obowiązującą praktyką.

CZ, IRL, S, UK
6.4Drewno Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Armenii Szwajcarii lub USANie naruszając przepisów mających zastosowanie do drewna wymienionego w załączniku IV część A sekcja I pkt 5 i 7.1.2 oraz w załączniku IV część A sekcja II pkt 2, w stosownych przypadkach, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) drewno pochodzi z obszaru uznanego za wolny od Cera-tocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych; lub

b) powinno zostać potwierdzone poprzez umieszczenie na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z przeznaczeniem handlowym znaku "kiln-dried", "KD" lub innego uznanego międzynarodowego oznaczenia, że zostało wysuszone w piecu, a poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy został w trakcie obróbki obniżony do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej; lub

c) drewno pochodzi ze strefy chronionej wymienionej w prawej kolumnie.

IRL, UK
7.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasionZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych, odpowiednio w załączniku III część A ust. 1, oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10 oraz załączniku IV część A sekcja II ust. 4 i 5, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce uprawy jest wolne od Dendroctonus micans Kugela.EL, IRL, UK (Irlandia Północna, Wyspy Man i Jersey)
8.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasionZ zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 i 5 i załączniku IV część B ust. 7, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce uprawy jest wolne od Ips duplicatus Sahlberg.Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo
9.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasionZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio, w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 i 5 lub załączniku IV część B ust. 7 i 8, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips typographus Heer.Irlandia, Zjednoczone Królestwo
10.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasionZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 i 5 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8 i 9, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips amitinus Eichhof.EL, IRL, UK
11.Rośliny Abies Mill., Larix Mill.,Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasionZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10, załączniku IV część A sekcja II, ust. 4 i 5 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9 i 10, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips cembrae Heer.Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i wyspa Man)
12.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasionZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 i 5 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9, 10 i 11, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips sexdentatus Börner.Irlandia, CY, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i wyspa Man)
12.1Rośliny Platanus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, pochodzące z Unii albo z Armenii, Szwajcarii lub USANie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I pkt 12 oraz w załączniku IV część A sekcja II pkt 8, w stosownych przypadkach, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny były stale uprawiane na obszarze wolnym od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem dla Środków Fitosanitarnych; lub

b) rośliny były stale uprawiane w strefie chronionej wymienionej w prawej kolumnie.

IRL, UK
13.(skreślony)
14.1.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales)Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka:EL, IRL, UK (Irlandia Północna, Wyspy Man i Jersey)
a) została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;

lub

b) pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Dendroctonus micans Kugelan.
14.2.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales)Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku IV część B ust. 14.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka:EL, IRL, UK
a) została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;

lub

b) pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips amitinus Eichhof.
14.3.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales)Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku IV część B ust. 14.1 i 14.2, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka:Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i wyspa Man)
a) została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;

lub

b) pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips cembrae Heer.
14.4.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales)Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku IV część B ust. 14.1, 14.2 i 14.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka:Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo
a) została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;

lub

b) pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips duplicatus Sahlberg.
14.5.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales)Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku IV część B ust. 14.1, 14.2, 14.3 i 14.4, należy złożyć rzędowe oświadczenie, że przesyłka:Irlandia, CY, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i wyspa Man)
a) została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;

lub

b) pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips sexdentatus Börner.
14.6.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales)Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku IV część B ust. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 i 14.5, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka:Irlandia, Zjednoczone Królestwo
a) została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;

lub

b) pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips typographus Heer.
14.7.(skreślony)
14.8.(skreślony)
14.9.Odseparowana kora Castanea Mill.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że odseparowana kora:

a) pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. lub

b) została poddana fumigacji lub innej odpowiedniej obróbce przeciwko Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. do specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.2. Należy przedstawić dowód, że przeprowadzono fumigację, wykazując na świadectwach określonych w art. 13.1 ppkt ii) aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, stężenie (g/m3) oraz czas poddania obróbce (godz.).

CZ, IRL, S, UK
15.Rośliny Larix Mill., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 5 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyhodowane w szkółce, a miejsce produkcji jest wolne od Cephalcia lariciphila (Klug.).Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspy Man i Jersey)
16.Rośliny Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. i Pseudotsuga Carr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2 i 9, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 15, w miarę potrzeby, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyhodowane w szkółce, a miejsce produkcji jest wolne od Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.Irlandia
16.1.Rośliny Cedrus Trew, Pinus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 1 oraz w załączniku IV część A sekcja I pkt 8.1, 8.2, 9 i 10, w załączniku IV część A sekcja II pkt 4 i 5 lub w załączniku IV część B pkt 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 16, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny były stale uprawiane w miejscach produkcji w państwach, w których nie stwierdzono występowania Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

lub

b) rośliny były stale uprawiane na obszarze wolnym od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

c) rośliny zostały wyprodukowane w szkółkach uznanych, wraz z otaczającym je obszarem, za wolne od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller na podstawie urzędowych inspekcji i badań przeprowadzonych w odpowiednim czasie,

lub

d) rośliny były stale uprawiane w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller i były poddawane w odpowiednim czasie inspekcji, w wyniku których stwierdzono, że są wolne od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

UK
16.2.Rośliny Quercus L., inne niż Quercus suber L., o obwodzie co najmniej 8 cm mierzonym na wysokości 1,2 m od szyi korzeniowej, przeznaczone do sadzenia, inne niż owoce i nasionaZ zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 2, w załączniku IV część A sekcja

I pkt 11.01, 11.1, 11.2 oraz w załączniku IV część A sekcja

II pkt 7, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny były stale uprawiane w miejscach produkcji w państwach, w których nie stwierdzono występowania Thaumetopoea proces-sionea L.,

lub

IE, UK (z wyjątkiem obszarów podlegających władzom lokalnym Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basing-stoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brent-wood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hert-fordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Har-row; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxford-shire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham and Wycombe)
b) rośliny były stale uprawiane w strefie chronionej wymienionej w trzeciej kolumnie lub na obszarze wolnym od Thaumetopoea processionea L. ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

c) rośliny:

zostały wyprodukowane od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w szkółkach, które - włączając sąsiedztwo - zostały uznane za wolne od Thau-metopoea processionea L. na podstawie urzędowych inspekcji przeprowadzonych w momencie możliwie najbardziej zbliżonym do ich przemieszczania

oraz

w odpowiednim czasie od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przeprowadzono urzędowe kontrole szkółki i jej sąsiedztwa w celu wykrycia larw i innych objawów Thaumetopoea processionea L.,

lub

d) rośliny były stale uprawiane w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Thaumetopoea processionea L. i były poddawane w odpowiednim czasie inspekcji, w wyniku których stwierdzono, że są wolne od Thaumetopoea processionea L.

17.skreślony
18.Rośliny Picea A. Dietr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasionZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 5 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 16, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyhodowane w szkółce, a miejsce produkcji jest wolne od Glipinia hercyniae (Hartig).Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspy Man i Jersey)
19.Rośliny Eucalyptus l'Herit, z wyjątkiem owoców i nasionNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że:EL, P (Azory)
a) rośliny zostały oczyszczone z ziemi i poddane zabiegom przeciw Gonipterus scutellatus Gyll.;

lub

b) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Gonipterus scutellatus Gyll.
19.1. Rośliny Castanea Mill., przeznaczone do sadzeniaNie naruszając przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 2 i załączniku IV część A sekcja I pkt 11.1 i 11.2, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny były stale uprawiane w miejscu produkcji

w państwie, w którym nie stwierdzono występowania

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

lub

b) rośliny były stale uprawiane na obszarze wolnym od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych; lub

c) rośliny były stale uprawiane w strefach chronionych wymienionych w prawej kolumnie.

CZ, IRL, S, UK
20.1.Bulwy Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzeniaZ zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 10 i 11, załączniku IV część A sekcja I ust. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 i 25.6 oraz załączniku IV część A sekcja II ust. 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 i 18.6, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że bulwy:F (Bretania), FI, IRL, P (Azory), UK (Irlandia Północna)
a) zostały wyhodowane w obszarze, w którym nie występuje wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka (BNYW);

lub

b) zostały wyhodowane na terenie lub na podłożu składającym się z gleby uznanej za wolną od BNYW lub w wyniku oficjalnych testów przeprowadzonych z zastosowaniem odpowiednich metod zostały uznane za wolne od BNYW;

lub

c) zostały obmyte z ziemi.
20.2.Bulwy Solarium tuberosum L, inne niż wymienione w załączniku IV, część B pkt. 20.1.a) partia lub transza nie może zawierać gleby w ilości większej niż 1 % wagi,

lub

b) bulwy przeznacza się do przetwarzania w miejscach wyposażonych w urzędowo zatwierdzone urządzenia do usuwania odpadów, co zapewnia, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka (BNYVV)

F (Bretania), FI, IRL, P (Azory), UK (Irlandia Północna)
20.3.Rośliny z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia, uprawiane na otwartej przestrzeniNależy przedstawić dowód, że rośliny pochodzą z pola, o którym wiadomo, że jest wolne od Globodera pallida (Stone) Behrens.FI, LV, P (Azory), SI, SK
20.4. Rośliny z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia, uprawiane na otwartej przestrzeniNależy przedstawić dowód, że rośliny pochodzą z pola, o którym wiadomo, że jest wolne od Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.P (Azory)
20.5.Rośliny Prunus L. przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 9 i 18, w załączniku IV część A sekcja I pkt 19.2, 23.1 i 23.2 lub w załączniku IV część A sekcja II pkt 12 i 16, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny były stale uprawiane w miejscach produkcji w państwach, w których nie stwierdzono występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

lub

b) rośliny były stale uprawiane na obszarze wolnym od Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

c) rośliny pochodzą bezpośrednio od roślin matecznych, które w trakcie ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie wykazywały objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

oraz

w miejscu produkcji na roślinach nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji,

lub

d) w przypadku roślin Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L. których opakowanie lub jakikolwiek inny element potwierdza, że są przeznaczone do sprzedaży konsumentom finalnym, którzy nie prowadzą zawodowo produkcji roślin - od początku ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

UK
21.Rośliny oraz żywy pyłek kwiatowy do zapylania następujących gatunków: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,Bez uszczerbku dla zakazów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 9, ppkt 9.1, pkt 18 oraz w załączniku III część B pkt 1, stosownie do przypadku, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:E (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylia-La Mancha, Kastylia-Leon, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), powiatów Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (wspólnota autonomiczna Katalonii), powiatów L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja (wspólnota autonomiczna Walencji)), EE, F (Korsyka), IRL (z wyjątkiem miasta Galway), I (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua, Mediolan, Sondrio i Varese oraz gmin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza i Brianza), Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gminy Cesarò (prowincja Mesyna), Maniace, Bronte, Adrano (prowincja Katania) oraz Centuripe, Regalbuto i Troina (prowincja Enna), Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński)), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava, Renče-Vogrsko (na południe od drogi H4) i Velika Polana oraz miejscowości Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki w gminie Ivančna Gorica)), SK (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)), FI, UK (Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. oraz Sorbus L., inne niż owoce i nasionaa) rośliny pochodzą z państw trzecich uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 ust. 2, lub

b) rośliny pochodzą z obszarów wolnych od szkodników w państwach trzecich, ustalonych w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. zgodnie z odpowiednią normą międzynarodową w odniesieniu do środków fitosanitarnych i uznane za takie zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 ust. 2 lub

c) rośliny pochodzą z kantonu Valais w Szwajcarii, lub

d) rośliny pochodzą ze stref chronionych wymienionych w prawej kolumnie lub

e) rośliny zostały wyhodowane, lub w wypadku przeniesienia do "strefy buforowej", utrzymane przez okres co najmniej 7 miesięcy, włączając w to okres od 1 kwietnia do 31 października w ostatnim pełnym cyklu wegetacji, na polu:
(aa) znajdującym się w odległości co najmniej 1 km od granicy urzędowo wyznaczonej "strefy buforowej" o powierzchni co najmniej 50 km2, w której rośliny będące żywicielami są objęte urzędowo zatwierdzonym i nadzorowanym systemem kontroli, stworzonym najpóźniej przed rozpoczęciem pełnego cyklu wegetacji poprzedzającego ostatni pełny cykl wegetacji, mającym na celu ograniczenie do minimum zagrożenie rozprzestrzeniania się Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. z roślin tam uprawianych. Szczegółowy opis tej "strefy buforowej" jest udostępniony do wglądu Komisji oraz pozostałym Państwom Członkowskim. Po utworzeniu "strefy buforowej" przeprowadza się urzędowe kontrole w strefie nie obejmującej samego pola i otaczającej go strefy o szerokości 500 m, co najmniej jeden raz od momentu rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w najbardziej odpowiednim czasie, a wszystkie rośliny będące żywicielami wykazujące objawy Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. powinny zostać niezwłocznie usunięte. Wyniki tych kontroli przekazywane są do 1 maja każdego roku Komisji i innym Państwom Członkowskim, oraz
(bb) które zostało urzędowo zatwierdzone, tak jak "strefa buforowa", przed rozpoczęciem pełnego cyklu wegetacji poprzedzającego ostatni pełny cykl wegetacji, do uprawy roślin zgodnie z wymaganiami określonymi w tym punkcie, oraz
(cc) które, tak jak otaczająca je strefa o szerokości co najmniej 500 m, od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego zostały uznane za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. w wyniku urzędowej kontroli przeprowadzonej co najmniej:
- dwukrotnie na polu, w najbardziej odpowiednim czasie, tj. raz w okresie od czerwca do sierpnia oraz raz w okresie od sierpnia do listopada; oraz
- raz w wymienionej otaczającej je strefie, w najbardziej odpowiednim czasie, tj. od sierpnia do listopada, oraz
(dd) z których rośliny zostały urzędowo zbadane w kierunku utajonych zakażeń za pomocą właściwych metod laboratoryjnych, z wykorzystaniem próbek urzędowo pobranych, w najbardziej odpowiednim czasie.
W okresie między 1 kwietnia 2004 r. a 1 kwietnia 2005 r., niniejsze przepisy nie mają zastosowania w odniesieniu do roślin przeniesionych do i w ramach stref chronionych wymienionych w prawej kolumnie, które były wyhodowane i utrzymane na polach położonych w urzędowo wyznaczonych "strefach buforowych" zgodnie z odpowiednimi wymogami mającymi zastosowanie przed dniem 1 kwietnia 2004 r.
21.1.Rośliny Vitis L., inne niż owoce oraz nasionaBez uszczerbku dla zakazu w załączniku III część A pkt 15 dotyczącego wprowadzania do Unii roślin Vitis L. innych niż owoce z państw trzecich (z wyjątkiem Szwajcarii), należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:CY
a) pochodzą ze stref chronionych wymienionych w kolumnie prawej,
lub
b) zostały poddane odpowiednim zabiegom w celu zapewnienia niewystępowania Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.
21.2.Owoce Vitis L.Owoce będą wolne od liści

oraz

urzędowe poświadczenie, stwierdzające, iż owoce:

(a) pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, iż jest wolny od Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); lub

(b) zostały wyhodowane w miejscu produkcji, które zostało uznane za wolne od Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) przez urzędowe inspekcje przeprowadzone podczas ostatnich dwóch pełnych cyklów wegetacji; lub

(c) zostały poddane fumigacji lub innym właściwym środkom przeciwko Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY
21.3.Od 15 marca do 30 czerwca, ule pszczeleKonieczne są udokumentowane dowody potwierdzające, że ule pszczele:E (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylia-La Mancha, Kastylia-Leon, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), powiatów Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (wspólnota autonomiczna Katalonii), powiatów L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja (wspólnota autonomiczna Walencji)), EE, F (Korsyka), IRL (z wyjątkiem miasta Galway), I (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua, Mediolan, Sondrio i Varese oraz gmin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza i Brianza), Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gminy Cesarò (prowincja Mesyna), Maniace, Bronte, Adrano (prowincja Katania) oraz Centuripe, Regalbuto i Troina (prowincja Enna), Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński)), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava, Renče-Vogrsko (na południe od drogi H4) i Velika Polana oraz miejscowości Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki w gminie Ivančna Gorica)), SK (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)), FI, UK (Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)
a) pochodzą z państw trzecich uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.)Winsl. et al. zgodnie z procedurą określoną w art. 18. ust.2 lub
a) pochodzą z kantonu Valais w Szwajcarii, lub
c) pochodzą ze stref chronionych wymienionych w kolumnie prawej lub
21.4. Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 17, w załączniku IV część A sekcja I pkt 37 i 37.1 lub w załączniku IV część A sekcja II pkt 19.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscach produkcji w państwach, o których wiadomo, że są wolne od Paysandisia archon (Burmeister),

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Paysandisia archon (Burmeister) ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

c) przez co najmniej dwa lata przed wywozem lub przemieszczeniem były uprawiane w miejscu produkcji:

- które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

oraz

- w którym rośliny znajdowały się w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Paysandisia archon (Burmeister),

oraz

- w którym podczas trzech urzędowych inspekcji przeprowadzanych co roku w odpowiednim czasie, w tym bezpośrednio przed przemieszczeniem z tego miejsca produkcji, nie zaobserwowano żadnych oznak obecności Paysandisia archon (Burmeister).

IRL, MT, UK
21.5.Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących taksonów: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i Washingtonia Raf.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 17, w załączniku IV część A sekcja I pkt 37 i 37.1 lub w załączniku IV część A sekcja II pkt 19.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscach produkcji w państwach, o których wiadomo, że jest wolne od Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

c) przez co najmniej dwa lata przed wywozem lub przemieszczeniem były uprawiane w miejscu produkcji:

- które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

oraz

- w którym rośliny znajdowały się w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

oraz

- w którym podczas trzech urzędowych inspekcji przeprowadzanych co roku w odpowiednim czasie, w tym bezpośrednio przed przemieszczeniem z tego miejsca produkcji, nie zaobserwowano żadnych oznak obecności Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

IRL, P (Azory), UK
22.Rośliny Allium porrum L., Apium L., Beta L, inne niż wymienione w załączniku IV część B pkt. 25 i te przeznaczone na paszę dla zwierząt, Brassica napus L, Brassica rapa L, Daucus L, inne niż rośliny przeznaczone na uprawya) Partia lub transza nie może zawierać gleby w ilości większej niż 1 % wagi,

lub

b) rośliny przeznacza się do przetwarzania w miejscach wyposażonych w urzędowo zatwierdzone urządzenia do usuwania odpadów; co zapewnia, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się BNYVV

F (Bretania), FI, IRL, P (Azory), UK (Irlandia Północna)
23.Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasiona) Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin, wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 35.1 i 35.2, załączniku IV część A sekcja II ust. 25 i załączniku IV część B ust. 22, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:F (Bretania), FI, IRL, P (Azory), UK (Irlandia Północna)
aa) zostały poddane urzędowym indywidualnym testom i uznano je za wolne od wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka (BNYW);

lub

bb) zostały wyhodowane z nasion spełniających wymogi wymienione w załączniku IV część B ust. 27.1 i 27.2,

i

- zostały wyhodowane w obszarach, w których nie występuje BNYW,

lub

- zostały wyhodowane na terenie lub na podłożu uznanym w wyniku urzędowych testów przeprowadzonych z zastosowaniem odpowiednich metod za wolne od BNYW,
i

- zostały z nich pobrane próbki, które poddano następnie testom, w wyniku których uznano je za wolne od BNYW;

b) organizacja lub jednostka badawcza posiadająca materiał powiadamia o tym urzędowe służby ochrony roślin swojego Państwa Członkowskiego.
24.1.Nieukorzenione sadzonki Euphorbia pulcherrima Willd., przeznaczone na uprawyBez uszczerbku dla wymogów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I pkt 45.1, w stosownym przypadku, urzędowe oświadczenie, że:

a) nieukorzenione sadzonki pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

b) w wyniku urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie przez cały okres produkcji tych roślin w tym miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych oznak Be-misia tabaci Genn. (populacje europejskie), w tym ani na sadzonkach, ani na roślinach, z których te sadzonki pochodzą, gdzie są przechowywane lub produkowane,

lub

c) w przypadku stwierdzenia w miejscu produkcji Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), sadzonki i rośliny, z których te sadzonki pochodzą i są przechowywane lub produkowane w tym miejscu produkcji, zostały poddane odpowiedniej obróbce, aby zapewnić, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a następnie - w wyniku zastosowania odpowiednich procedur mających zlikwidować Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) - to miejsce produkcji zostaje uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), zarówno na podstawie urzędowych inspekcji przeprowadzanych raz na tydzień przez trzy tygodnie poprzedzające przemieszczenie z miejsca produkcji, jak i procedur monitoringu w wymienionym okresie. Ostatnia z wyżej wymienionych cotygodniowych inspekcji jest przeprowadzana bezpośrednio przed tym przemieszczeniem.

IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), S, UK
24.2.Rośliny Euphorbia pulcherrima Willd., przeznaczone do sadzenia, inne niż:

- nasiona,

- te wymienione w pkt 24.1

Bez uszczerbku dla wymogów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I pkt 45.1, w stosownym przypadku, urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

b) w wyniku urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w ciągu dziewięciu tygodni poprzedzających wprowadzenie do obrotu w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych oznak Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), w tym na roślinach,

lub

c) w przypadku stwierdzenia w miejscu produkcji Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), rośliny przechowywane lub produkowane w tym miejscu produkcji zostały poddane odpowiedniej obróbce, aby zapewnić, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a następnie - w wyniku zastosowania odpowiednich procedur mających zlikwidować Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) - to miejsce produkcji zostaje uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), zarówno na podstawie urzędowych inspekcji przeprowadzanych raz na tydzień przez trzy tygodnie poprzedzające przemieszczenie z miejsca produkcji, jak i procedur monitoringu w wymienionym okresie. Ostatnia z wyżej wymienionych cotygodniowych inspekcji jest przeprowadzana bezpośrednio przed tym przemieszczeniem,

oraz

d) istnieją dowody, że rośliny wyprodukowano z sadzonek, które:

da) pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

db) zostały wyhodowane w miejscu produkcji, w którym w wyniku urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie przez cały okres produkcji tych roślin, nie zaobserwowano żadnych oznak Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), w tym na roślinach,

lub

dc) w przypadku stwierdzenia w miejscu produkcji Bemisia ta-baci Genn. (populacje europejskie) - były przechowywane lub produkowane w tym miejscu produkcji i zostały poddane odpowiedniej obróbce, aby zapewnić, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a następnie - w wyniku zastosowania odpowiednich procedur mających zlikwidować Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) - to miejsce produkcji zostaje uznane za wolne od Bemisia ta-baci Genn. (populacje europejskie), zarówno na podstawie urzędowych inspekcji przeprowadzanych raz na tydzień przez trzy tygodnie poprzedzające przemieszczenie z miejsca produkcji, jak i procedur monitoringu w wymienionym okresie. Ostatnia z wyżej wymienionych cotygodniowych inspekcji jest przeprowadzana bezpośrednio przed tym przemieszczeniem,

lub

e) w przypadku roślin, których opakowanie, stadium rozwoju kwiatów (lub przylistków) lub jakikolwiek inny element potwierdza, że są przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży konsumentom finalnym, którzy nie prowadzą zawodowo produkcji roślin - rośliny te, przed ich przemieszczeniem, przeszły urzędową inspekcję, na podstawie której stwierdzono, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie).

IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), S, UK
24.3.Rośliny Begonia L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, bulwy i korzenie bulwiaste, oraz rośliny Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaBez uszczerbku dla wymogów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I pkt 45.1, w stosownym przypadku, urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

b) w wyniku urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w ciągu dziewięciu tygodni poprzedzających wprowadzenie do obrotu w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych oznak Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), w tym na roślinach,

lub

c) w przypadku stwierdzenia w miejscu produkcji Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), rośliny przechowywane lub produkowane w tym miejscu produkcji zostały poddane odpowiedniej obróbce, aby zapewnić, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a następnie - w wyniku zastosowania odpowiednich procedur mających zlikwidować Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) - to miejsce produkcji zostaje uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), zarówno na podstawie urzędowych inspekcji przeprowadzanych raz na tydzień przez trzy tygodnie poprzedzające przemieszczenie z miejsca produkcji, jak i procedur monitoringu w wymienionym okresie. Ostatnia z wyżej wymienionych cotygodniowych inspekcji jest przeprowadzana bezpośrednio przed tym przemieszczeniem,

lub

d) w przypadku roślin, których opakowanie, stadium rozwoju kwiatów lub jakikolwiek inny element potwierdza, że są przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży konsumentom finalnym, którzy nie prowadzą zawodowo produkcji roślin - rośliny te, bezpośrednio przed ich przemieszczeniem, przeszły urzędową inspekcję, na podstawie której stwierdzono, że są wolne od Be-misia tabaci Genn. (populacje europejskie).

IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), S, UK"
25.Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone na przetwórstwo przemysłoweUrzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny są przewożone w sposób zapewniający brak ryzyka rozprzestrzeniania się BNYVV oraz rośliny mają one zostać dostarczone do zakładu przetwórstwa z urzędowo zatwierdzonymi urządzeniami do usuwania odpadów,

lub

b) rośliny wyhodowano na obszarze, na którym nie stwierdzono przypadków wystąpienia BNYVV

F (Bretania), FI, IRL, P (Azory), UK (Irlandia Północna)
26.Gleba z buraków i niesterylizowane odpady z buraków (Beta vulgaris L.)Urzędowe oświadczenie, że gleba lub buraki: a) poddane zostały działaniu mającemu usunąć zarażenie BNYVV,

lub

b) są przeznaczone do przewiezienia w celu usunięcia w urzędowo zatwierdzony sposób,

lub

c) pochodzi z roślin Beta vulgaris uprawianych na obszarze, na którym nie stwierdzono przypadków wystąpienia BNYVV

F (Bretania), FI, IRL, P (Azory), UK (Irlandia Północna)
27.1.Nasiona i nasiona buraków pastewnych z gatunku Beta vulgaris L.Z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy Rady 66/400/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu nasionami buraka(1), o ile znajdują zastosowanie, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:F (Bretania), FI, IRL, P (Azory), UK (Irlandia Północna)
a) nasiona należące do kategorii "nasion podstawowych" i "nasion certyfikowanych" spełniają warunki określone w załączniku I część B ust. 3 dyrektywy 66/400/EWG;

lub

b) w przypadku "nasion niecertyfikowanych ostatecznie", że nasiona:
- spełniają warunki określone w art. 15 ust. 2 dyrektywy 66/400/EWG,

i

- są przeznaczone do przetworzenia, które powinno spełniać warunki określone w załączniku I część B dyrektywy 66/400/EWG, i mają zostać dostarczone do zakładu przetwórczego wyposażonego w odpowiedni system kontrolowanego usuwania odpadów, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka (BNYW);
c) nasiona zostały wyhodowane z upraw pochodzących z obszaru uznanego za wolny od BNYW.
27.2. Nasiona warzyw z gatunku Beta wlgaris L.Z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy Rady 70/458/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie wprowadzania do obrotu nasion warzyw(1), o ile znajdują zastosowanie, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:F (Bretania), FI, IRL, P (Azory), UK (Irlandia Północna)
a) przetworzone nasiona nie zawierają w masie więcej niż 0,5 % materiału nieaktywnego; w przypadku nasion otoczkowa-nych ("drażetki") norma ta powinna być spełniona przed otoczkowaniem;

lub

b) w przypadku nasion nieprzetworzonych, że nasiona:
- zostały urzędowo zapakowane, w sposób zapewniający brak możliwości wystąpienia zagrożenia rozprzestrzenienia się BNYW,

i

- są przeznaczone do przetworzenia, które spełni warunki określone w lit. a), i mają zostać dostarczone do zakładu przetwórczego wyposażonego w odpowiedni system kontrolowanego usuwania odpadów, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka BNYW;

lub

c) nasiona zostały wyhodowane z uprawy pochodzącej z obszaru uznanego za wolny od BNYW.
28.Nasiona Gossypium spp.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:Grecja
a) nasiona zostały zadane z zastosowaniem kwasu;
i

b) od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano w miejscu produkcji żadnych objawów Glomerella gossypii Edgerton, i poddano testom reprezentatywną próbkę, w wyniku których zostały uznane za wolne od wyżej wymienionego organizmu szkodliwego.

28.1. Nasiona Gossypium spp.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że nasiona zostały zadane z zastosowaniem kwasu.Grecja, Hiszpania (Andaluzja, Katalonia, Extremadura, Murcia, Walencja)
29.Nasiona Magnifera spp.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że nasiona pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Sternochetus mangiferae Fabricius.Hiszpania (Grenada i Malaga), Portugalia (Alentejo, Algarve i Madera)
30.Wykorzystywane maszyny rolniczea) Maszyny, kiedy sprowadza się je na miejsce produkcji, w którym uprawiane są buraki, są oczyszczone i pozbawione resztek gleby lub roślin,

lub

b) maszyny pochodzą z obszaru, na którym nie stwierdzono przypadków wystąpienia BNYVV

F (Bretania), FI, IRL, P (Azory), UK (Irlandia Północna)
31.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy

pochodzące z BG, HR, SI, EL (jednostki

regionalne Argolida, Arta, Chania i Lakonia), P (Algarve, Madera i gmina Odemira w Alentejo), E, F, CY oraz I

Bez uszczerbku dla wymogu w załączniku IV część A sekcja II pkt 30.1 na opakowaniu należy umieścić oznaczenie pochodzenia:

a) owoce są pozbawione liści i szypułek; lub

b) w przypadku owoców z liśćmi lub szypułkami należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce są zapakowane w zamknięte pojemniki, które zostały urzędowo zaplombowane i pozostaną zaplombowane podczas transportu przez strefę chronioną, uznaną dla tych owoców, i umieszczony jest na nich znak wyróżniający, który umieszczany jest również w paszporcie.

EL (z wyjątkiem jednostek regionalnych Argolida, Arta, Chania i Lakonia), M, P (z wyjątkiem Algarve, Madery i gminy Odemira w Alentejo)
32.Rośliny Vitis L., inne niż owoce i nasionaNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 15, w załączniku IV część A sekcja II pkt 17 oraz w załączniku IV część B pkt 21.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z takich obszarów i były uprawiane w miejscu produkcji w państwie, gdzie nie stwierdzono występowania mikoplazmy żółknięcia dorée winorośli; lub

b) rośliny pochodzą z miejsca produkcji i były uprawiane w miejscu produkcji znajdującym się na obszarze wolnym od mikoplazmy żółknięcia dorée winorośli ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi normami międzynarodowymi; lub

c) rośliny pochodzą z Republiki Czeskiej, Francji (Alzacja, Szampania-Ardeny, Pikardia (departament Aisne), Île-de-France (gminy Citry, Nanteuil-sur-Marne i Saâcy-sur-Marne) i Lotaryngia) lub Włoch (Apulia, Basilicata i Sardynia) i były tam uprawiane; lub

cc) rośliny pochodzą ze Szwajcarii (z wyjątkiem kantonu Ticino i doliny Val Mesolcina) i były tam uprawiane; lub

d) w miejscu pochodzenia i produkcji roślin:

aa) na roślinach matecznych nie zaobserwowano żadnych objawów mikoplazmy żółknięcia dorée winorośli od rozpoczęcia przedostatniego pełnego cyklu wegetacji; oraz

bb) (i) na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów mikoplazmy żółknięcia dorée winorośli; albo

(ii) rośliny poddano obróbce gorącą wodą w temperaturze minimum 50 °C przez 45 minut w celu usunięcia mikoplazmy żółknięcia dorée winorośli.

CZ, FR (Alzacja, SzampaniaArdeny, Pikardia (departament Aisne), Île-d-eFrance (gminy Citry, Nanteuil-sur-Marne i Saâcy-sur-Marne) i Lotaryngia), I (Apulia, Basilicata i Sardynia)
33.Rośliny Castanea Mill., inne niż rośliny w kulturze tkankowej, owoce i nasionaNie naruszając przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 2 i załączniku IV część A sekcja I pkt 11.1 i 11.2, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny były stale uprawiane w miejscu produkcji w państwie, w którym nie stwierdzono występowania Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

lub

b) rośliny były stale uprawiane na obszarze wolnym od Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych;

lub

c) rośliny były stale uprawiane w strefach chronionych wymienionych w prawej kolumnie.

IRL, UK

ZAŁĄCZNIK  V  86

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY, KTÓRE NALEŻY PODDAĆ KONTROLI FITOSANITARNEJ (W MIEJSCU PRODUKCJI, JEŻELI POCHODZĄ ZE WSPÓLNOTY, PRZED PRZEMIESZCZANIEM WE WSPÓLNOCIE - W PAŃSTWIE POCHODZENIA LUB PAŃSTWIE WYSYŁAJĄCYM, JEŻELI POCHODZĄ SPOZA WSPÓLNOTY) PRZED POZWOLENIEM NA WPROWADZENIE DO WSPÓLNOTY

CZĘŚĆ  A

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY POCHODZĄCE ZE WSPÓLNOTY

I. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów szkodliwych, mających istotne znaczenie dla całej Wspólnoty, i którym powinien towarzyszyć paszport roślin

1. Rośliny i produkty roślinne

1.1 Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., inne niż Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

1.2. Rośliny Beta vulgaris L. i Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion.

1.3. Rośliny gatunków stolonowych lub bulwiastych Solanum L. lub ich hybrydy, przeznaczone do sadzenia.

1.4. Rośliny Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. i Vitis L., inne niż owoce i nasiona.

1.5. Z zastrzeżeniem poniższego pkt 1.6 rośliny Citrus L. i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion.

1.6. Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, z liśćmi i szypułkami.

1.7. Drewno, w rozumieniu art. 2 ust. 2 akapit pierwszy, jeżeli:

a) zostało uzyskane w całości lub w części z Juglans L., Platanus L., i Pterocarya L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni

oraz

b) jest zgodne z jednym z opisów znajdujących się w załączniku I, części drugiej rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 87 .

Kod CNWyszczególnienie
4401 12 00Drewno opałowe z drzew innych niż iglaste, w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 22 00Drewno z drzew innych niż iglaste, w postaci wiórków lub kawałków
4401 40 90Drewno odpadowe i ścinki drewniane (inne niż trociny), nieaglomerowane
ex 4403 12 00Drewno surowe z drzew innych niż iglaste, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory ani bieli, lub zgrubnie obrobione
ex 4403 99 00Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brzozy (Betula spp.), topoli i osiki (Populus spp.) lub eukaliptusa (Eucalyptus spp.)), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
ex 4404 20 00Żerdzie rozszczepione z drzew innych niż iglaste; pale, paliki i kołki z drewna z drzew innych niż iglaste, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie
ex 4407 99Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), klonu (Acer spp.), wiśni (Prunus spp.), jesionu (Fraxinus spp.), brzozy (Betula spp.) lub topoli i osiki (Populus spp.)), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

1.8. (skreślony).

2. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wytwarzane przez producentów upoważnionych do produkcji i sprzedaży osobom zawodowo zajmującym się produkcją roślinną, z wyjątkiem tych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów przygotowanych i gotowych do sprzedaży konsumentom finalnym i w odniesieniu do których organy odpowiedzialne zainteresowanych Państw Członkowskich zapewnią, że ich produkcja jest w wyraźny sposób oddzielona od innych produktów.

2.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, z rodzajów Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i hybrydy, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., wszystkie odmiany nowogwinejskich hybryd Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. i inne rośliny gatunków trawiastych, inne niż rośliny z rodziny Gramineae, przeznaczone do sadzenia, oraz inne niż cebulki, korzenie bulwiaste, kłącza, nasiona i bulwy.

2.2. Rośliny Solanaceae, oprócz wymienionych w pkt 1.3, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona.

2.3. Rośliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. i Strelitziaceae, ukorzenione lub razem z podłożem.

2.3.1. Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

2.4. - Nasiona i cebulki Allium ascalonicum L., Allium cepa L. i Allium schoenoprasum L. przeznaczone do sadzenia i rośliny Allium porrum L. przeznaczone do sadzenia,

- Nasiona Medicago sativa L.,

- Nasiona Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L. oraz Phaseolus L

3. Cebulki, bulwocebulki, bulwy i kłącza przeznaczone do sadzenia, wytwarzane przez producentów upoważnionych do produkcji i sprzedaży osobom zawodowo zajmującym się produkcją roślinną, inne niż rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty przygotowane i gotowe do sprzedaży konsumentom finalnym, w odniesieniu do których organy odpowiedzialne danych państw członkowskich zapewniają, by ich produkcja była w wyraźny sposób oddzielona od produkcji innych produktów Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., miniaturowe odmiany i ich hybrydy z rodzaju Gladiolus Tourn. ex L., takie jak Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. i Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. i Tulipa L.

II. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów szkodliwych mających istotne znaczenie dla niektórych stref chronionych i którym powinien towarzyszyć paszport roślin ważny na odpowiednich strefach chronionych przy wprowadzaniu i przemieszczaniu w tych obszarach

Z zastrzeżeniem roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w części I.

1. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty.

1.1. Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr.

1.2. Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. i Quercus spp., inne niż Quercus suber L., i Ulmus L.

1.3. Rośliny, z wyjątkiem owoców i nasion, należące do Amelanchier Med. Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. oraz Vitis L.

1.3.1. Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących taksonów: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

1.4. Żywy pyłek kwiatowy do zapylania Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

1.5. Bulwy Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia.

1.6. Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone na przetwórstwo przemysłowe.

1.7. Gleba z buraków i niesterylizowane odpady buraków (Beta vulgaris L.).

1.8. Nasiona Beta vulgaris L. Castanea Mill., Dolichos Jacq., Gossypium spp. Phaseolus vulgaris L.

1.9. Owoce (torebki) Gossypium spp. i bawełna niewyłuskana, owoce Vitis L.

1.10. Drewno, w rozumieniu art. 2 ust. 2 akapit pierwszy, jeżeli

a) zostało uzyskane w całości lub w części z drzew iglastych (Coniferales), z wyłączeniem drewna wolnego od kory

- Castanea Mill., z wyłączeniem drewna wolnego od kory;

- Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni

oraz

b) zgodne jest z jednym z opisów znajdujących się w załączniku I, drugiej część rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87:

"Kod CNWyszczególnienie
4401 11 00Drewno opałowe z drzew iglastych, w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 12 00Drewno opałowe z drzew innych niż iglaste, w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 21 00Drewno z drzew iglastych, w postaci wiórków lub kawałków
4401 22 00Drewno z drzew innych niż iglaste, w postaci wiórków lub kawałków
4401 40 90Drewno odpadowe i ścinki drewniane (inne niż trociny), nieaglomerowane
ex 4403 11 00Drewno surowe z drzew iglastych, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
ex 4403 12 00Drewno surowe z drzew innych niż iglaste, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
ex 4403 21Drewno iglaste z sosny (Pinus spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 22 00Drewno iglaste z sosny (Pinus spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 23Drewno iglaste z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 24 00Drewno iglaste z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 25Drewno iglaste inne niż z sosny (Pinus spp.), jodły (Abies spp.) lub świerku (Picea spp.), surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 26 00Drewno iglaste inne niż z sosny (Pinus spp.), jodły (Abies spp.) lub świerku (Picea spp.), surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 99 00Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brzozy (Betula spp.), topoli i osiki (Populus spp.) lub eukaliptusa (Eucalyptus spp.)), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
ex 4404Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie
4406Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna
ex 4407Drewno z drzew iglastych, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
ex 4407 99Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), klonu (Acer spp), wiśni (Prunus spp.), jesionu (Fraxinus spp.), brzozy (Betula spp.) lub topoli i osiki (Populus spp.)), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

1.11. Odseparowana kora Castanea Mill., i drzew iglastych (Coniferales).

2. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wytwarzane przez producentów upoważnionych do produkcji i sprzedaży osobom zawodowo zajmującym się produkcją roślinną, oprócz roślin, produktów roślinnych lub innych produktów przygotowanych i gotowych do sprzedaży konsumentom finalnym i w odniesieniu do których organy odpowiedzialne danych Państw Członkowskich zapewnią, że ich produkcja jest w wyraźny sposób oddzielona od innych produktów.

2.1. Rośliny Begonia L., przeznaczone do sadzenia, inne niż korzenie bulwiaste, nasiona i bulwy, oraz rośliny Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona.

CZĘŚĆ  B

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY POCHODZĄCE Z OBSZARÓW INNYCH NIŻ WYMIENIONE W CZĘŚCI A

I. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów szkodliwych mających istotne znaczenie dla całej Wspólnoty

1. Rośliny, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, ale włącznie z nasionami Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., pochodzące z Argentyny, Australii, Boliwii, Chile, Nowej Zelandii i Urugwaju, z rodzajów Triticum, Secale i X Triticosecale z Afganistanu, Indii, Iranu, Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu, Republiki Południowej Afryki i USA, Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf., oraz ich hybrydy, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. i Phaseolus L.

2. Części roślin, inne niż owoce i nasiona:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. i cięte kwiaty Orchidaceae,

- drzew iglastych (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., pochodzące z USA i Kanady,

- Prunus L., pochodzące z państw pozaeuropejskich,

- cięte kwiaty Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. oraz Trachelium L., poch