Dyrektywa 1999/67/WE zmieniająca dyrektywę 93/49/EWG określającą wykazy wskazujące warunki, jakie mają zostać spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych oraz rośliny ozdobne, zgodnie z dyrektywą Rady 91/682/EWG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.164.78

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1999 r.

DYREKTYWA KOMISJI 1999/67/WE
z dnia 28 czerwca 1999 r.
zmieniająca dyrektywę 93/49/EWG określającą wykazy wskazujące warunki, jakie mają zostać spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych oraz rośliny ozdobne, zgodnie z dyrektywą Rady 91/682/EWG

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych(1), w szczególności jej art. 20 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywą Komisji 93/49/EWG(2), stosownie do dyrektywy Rady 91/682/EWG(3) w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych oraz roślinami ozdobnymi, ostatnio zmienionej decyzją Komisji 1999/9/WE(4), zostały ustalone wykazy, w szczególności warunki dotyczące jakości (zdrowie, tożsamość i czystość związane z rodzajem lub gatunkiem, lub, gdy ma to zastosowanie, z odmianą, a w przypadku nasion, ze zdolnością kiełkowania) oraz etykieta lub inny dokument sporządzany przez dostawcę, podające szczegóły niezbędne do urzędowej kontroli oraz w celu dostarczenia hodowcy informacji.

(2) Dyrektywa 91/682/EWG traci moc z dniem 1 lipca 1999 r. i zostaje zastąpiona dyrektywą 98/56/WE.

(3) Niektóre warunki ustanowione w dyrektywie 93/49/EWG zostały włączone do dyrektywy 98/56/WE, a inne warunki ustala dyrektywa Komisji 1999/66/WE(5); zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 98/56/WE Komisja może, na pewnych warunkach, ustalić wykaz dla poszczególnego rodzaju lub gatunku, ustanawiając dodatkowe warunki dotyczące jakości, jakie spełniać musi materiał rozmnożeniowy przeznaczony do wprowadzenia do obrotu; w tym celu Komisja dokonuje obecnie przeglądu dyrektywy 93/49/EWG, stosując kryteria ustalone w powyższych przepisach; właściwe jest obecnie usunięcie zdezaktualizowanych przepisów dyrektywy 93/49/EWG.

(4) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Materiału Rozmnożeniowego Roślin Ozdobnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 93/49/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) z dniem 1 lipca 1999 r. skreśla się:

artykuł 1,

artykuł 2,

artykuł 3 ust. 2-4,

artykuł 4 ust. 2-4,

artykuł 5;

2) z dniem 31 grudnia 1999 r. skreśla się:

artykuł 6.

Artykuł  2

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 czerwca 1999 r.
W imieniu Rady
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1998, str. 16.

(2) Dz.U. L 250 z 7.10.1993, str. 9.

(3) Dz.U. L 376 z 31.10.1991, str. 21.

(4) Dz.U. L 5 z 9.1.1999, str. 75.

(5) Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 76.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.