Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.166A.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2019 r.

Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14)

(art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) COM/2019/10384

(2019/C 166 A/03)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2019 r.)

Kim jesteśmy?

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (DG FISMA) odpowiada za inicjowanie i wdrażanie polityki dotyczącej sektora finansowego UE. Zadaniem DG FISMA jest rozwijanie stabilnych, dobrze uregulowanych i konkurencyjnych w skali światowej rynków finansowych UE w interesie przedsiębiorstw, inwestorów i konsumentów.

W tym celu Dyrekcja proponuje reformy sektora finansowego i monitoruje ich skuteczność, reaguje na pojawiające się zagrożenia stabilności finansowej i zapewnia pełne wdrożenie odpowiednich przepisów UE. Aby poprawić dostęp przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, do finansowania, i jednocześnie wspierać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, DG FISMA przedstawia inicjatywy mające na celu stworzenie unii rynków kapitałowych w całej UE. Aktywnie uczestniczy ona również w pracach nad wnioskami ustawodawczymi i nieustawodawczymi przewidzianymi w planie działania Komisji dotyczącym finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz w planie działania dotyczącym technologii finansowej.

Ponadto DG FISMA ściśle współpracuje z partnerami międzynarodowymi w celu promowania spójności regulacji i wdrażania uzgodnionych norm i zasad.

Więcej informacji na temat DG FISMA oraz schemat organizacyjny dyrekcji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_pl.

Co oferujemy?

DG FISMA poszukuje kandydatów na stanowisko głównego doradcy, którego zadaniem będzie doradzanie dyrektorowi generalnemu w kwestiach polityki horyzontalnej.

Główny doradca będzie bezpośrednio podlegał dyrektorowi generalnemu. Jego najważniejsze zadania będą obejmować:

- wnoszenie wkładu w formułowanie i rozwój polityki dotyczącej usług finansowych oraz zapewnianie dyrektorowi generalnemu doradztwa strategicznego w odniesieniu do obecnych i przyszłych kierunków polityki, z uwzględnieniem ich potencjalnych skutków systemowych i otoczenia międzynarodowego,
- zapewnienie spójnego odzwierciedlenia priorytetów DG FISMA w jej programie prac oraz wspieranie dyrektora generalnego w zapewnianiu odpowiednich zasobów dla projektów politycznych,
- doradzanie dyrektorowi generalnemu w kwestii spójności międzynarodowej strategii DG FISMA we wszystkich jej inicjatywach politycznych oraz nadzorowanie ogólnego wdrażania ekwiwalentów ram regulacyjnych państw trzecich,
- w ścisłej koordynacji z dyrektorami odpowiedzialnymi za odpowiednie obszary polityki, wspieranie i w razie potrzeby zastępowanie dyrektora generalnego lub zastępcy dyrektora generalnego na forach organizacji unijnych i międzynarodowych, w których reprezentują oni Komisję (Jednolity Mechanizm Nadzorczy, Europejski Urząd Nadzoru, Rada Stabilności Finansowej, IOSCO, IAIS itp.), oraz aktywne współpracowanie z najważniejszymi jurysdykcjami państw trzecich w celu umacniania istniejących stosunków i wspierania nowych dialogów w kwestiach regulacyjnych.

Kogo poszukujemy? (kryteria naboru)

Idealny kandydat musi być wybitnym i dynamicznym fachowcem spełniającym następujące kryteria:

a) Doświadczenie w zakresie zarządzania/doradztwa, a szczególnie:
- bardzo dobre umiejętności opracowywania ogólnych strategii i przekładania ich na konkretne propozycje polityczne,
- udokumentowane doświadczenie i ugruntowana umiejętność udzielania porad eksperckich i wydawania opinii na poziomie strategicznym,
- bardzo dobre umiejętności negocjacyjne i doskonałe umiejętności koordynowania -na poziomie krajowym lub międzynarodowym - wysoce politycznych i technicznych zagadnień.
b) Wiedza i doświadczenie techniczne, a szczególnie:
- doskonała znajomość polityki UE w dziedzinach usług finansowych, rynków finansowych i stabilności finansowej,
- dobra znajomość i zrozumienie procesu podejmowania decyzji w UE,
- doskonała znajomość międzynarodowego środowiska gospodarczego i finansowego, a także ich ram politycznych i prawnych.
c) Zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, a szczególnie:
- bardzo dobre umiejętności analityczne, udokumentowany rzeczowy osąd oraz zdolność do pracy pod presją,
- doskonałe umiejętności interpersonalne i w zakresie tworzenia sieci kontaktów niezbędne do nawiązywania kontaktów i skutecznego działania w ramach DG FISMA, Komisji Europejskiej, innych instytucji UE, instytucji międzynarodowych oraz do współpracy z innymi zainteresowanymi stronami,
- umiejętność jasnego informowania różnych grup odbiorców o złożonych kwestiach.

Wymagania wobec kandydatów (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu zgłoszeń:

- Obywatelstwo: kandydat musi być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
- Dyplom lub stopień naukowy: kandydat musi posiadać:
- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów,
- lub poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym potwierdzony dyplomem ukończenia studiów oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej 3 lata (wspomniane roczne doświadczenie zawodowe nie może wchodzić w zakres doświadczenia liczonego od momentu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).
- Doświadczenie zawodowe: kandydat musi posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, zdobyte na stanowisku, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje.
- Doświadczenie w zakresie zarządzania: przynajmniej 5 lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte na stanowisku doradczym wysokiego szczebla 1  i w dziedzinie związanej z przedmiotowym stanowiskiem.
- Znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 2  oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że część rozmowy może zostać przeprowadzona w tym języku.
- Limit wieku: kandydat nie może jeszcze osiągnąć normalnego wieku emerytalnego, który dla urzędnika Unii Europejskiej rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym urzędnik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 52 lit. a) regulaminu pracowniczego 3 ).

Ponadto kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz przedstawić odpowiednie referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania przewidzianych obowiązków oraz być fizycznie zdolni do wykonywania obowiązków.

Procedura naboru i powołanie

Komisja Europejska dokona wyboru i powoła głównego doradcę zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami selekcji i naboru (zob.: Document on Senior Officials Policy 4  - dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla).

W ramach procedury naboru Komisja Europejska powołuje komisję preselekcyjną. Komisja ta analizuje wszystkie zgłoszenia, przystępuje do wstępnej weryfikacji kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów naboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją preselekcyjną.

Po tych rozmowach komisja preselekcyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. W oparciu o wnioski komisji preselekcyjnej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania podejmie decyzję w sprawie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej w zakresie zarządzania przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji głównego doradcy.

Kandydaci, którzy znajdą się na tej liście, zostaną zaproszeni na rozmowę z wiceprzewodniczącym Komisji odpowiedzialnym za euro i dialog społeczny, jak również za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych.

Po tych rozmowach Komisja Europejska podejmie decyzję o powołaniu.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury naboru w interesie kandydatów oraz instytucji, procedura rekrutacyjna będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim 5 .

Polityka równych szans

Komisja Europejska stosuje politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego 6 .

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w regulaminie pracowniczym 7 .

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako urzędnik w grupie zaszeregowania AD 14. W zależności od długości swojego doświadczenia wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie.

Informujemy kandydatów, że regulamin pracowniczy nakłada na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela. Stanowisko będzie dostępne od dnia 1 lipca 2019 r.

Niezależność i oświadczenie o braku konfliktu interesów

Przed objęciem funkcji główny doradca ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz o braku konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (wyszczególnione w rubryce "Wymagania wobec kandydatów"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu, doświadczenia zawodowego i kierowniczego oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatyczne wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie na poniższej stronie internetowej. Należy zastosować się do podanych tam wskazówek dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAc-ces&langue=EN

Kandydat musi posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Zostanie on wykorzystany do potwierdzenia rejestracji, a także do przekazywania informacji na poszczególnych etapach procedury. Należy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane.

Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Informujemy, że nie jest możliwe śledzenie online przebiegu procedury naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGE-MENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin składania zgłoszeń

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w Internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Prace komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 8 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa takich danych.

1 W życiorysie kandydat powinien wyszczególnić, w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie na stanowisku doradczym: 1) nazwy zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji; 2) dokładny obszar tematyczny oraz poziom, na jakim zajmowane stanowisko znajdowało się w organizacji (liczba szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej); 3) strukturę raportowania dla każdego z zajmowanych stanowisk.
5 Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nadmiernej korzyści.
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.