Dz.U.UE.C.2018.460A.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji (DG COMP)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego ekonomisty ds. konkurencji (grupa zaszeregowania AD 14)

(Zatrudnienie pracownika na czas określony na podstawie art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników)

COM/2018/10383

(2018/C 460 A/02)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Reprezentujemy

Komisję Europejską, która wraz z krajowymi organami ochrony konkurencji bezpośrednio egzekwuje przestrzeganie unijnych reguł konkurencji w celu usprawnienia funkcjonowania rynków, dbając o to, by wszystkie przedsiębiorstwa konkurowały między sobą na równi i sprawiedliwie. Jest to korzystne dla konsumentów, przedsiębiorców i całej gospodarki europejskiej.

W strukturach Komisji Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji (DG COMP) jest przede wszystkim odpowiedzialna za bezpośrednie egzekwowanie przepisów prawa konkurencji.

Dyrekcje operacyjne w DG COMP stanowią część struktury, która pozwala zarządzać poszczególnymi aspektami prawa konkurencji (przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, połączenia przedsiębiorstw i pomoc państwa) w odniesieniu do najważniejszych sektorów gospodarki.

Główny ekonomista ds. konkurencji pomaga DG COMP w ocenianiu ekonomicznego wpływu jej działań w takich dziedzinach, jak: połączenia przedsiębiorstw, przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i pomoc państwa.

Stanowisko zostanie obsadzone na szczeblu dyrektora (AD 14). Wyłoniony kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony na trzy lata, z możliwością jej przedłużenia o maksymalnie dwa lata.

Oferujemy

DG COMP poszukuje osoby na stanowisko głównego ekonomisty ds. konkurencji, które zwolni się od dnia 1 września 2019 r.

Główny ekonomista ds. konkurencji będzie podlegać bezpośrednio dyrektorowi generalnemu. Jego główne zadania to:

- doradztwo w kwestiach metodycznych w dziedzinie ekonomii i ekonometrii w ramach stosowania unijnych reguł konkurencji. Osoba na tym stanowisku może być również zapraszana do udziału w opracowywaniu ogólnych instrumentów polityki lub analiz,
- ogólne doradztwo w poszczególnych sprawach dotyczących konkurencji, począwszy od ich wczesnego etapu,
- szczegółowe doradztwo w najważniejszych sprawach dotyczących konkurencji, w których występują skomplikowane kwestie ekonomiczne, w szczególności kwestie wymagające bardzo zaawansowanej analizy ilościowej. Może to oznaczać, że członek zespołu głównego ekonomisty ds. konkurencji może zostać oddelegowany do pracy w zespole zajmującym się konkretną sprawą.

Ostateczne opinie głównego ekonomisty ds. konkurencji dotyczące poszczególnych ważnych spraw z dziedziny konkurencji są udostępniane Komisarzowi ds. Konkurencji oraz, w stosownych przypadkach, Kolegium Komisarzy.

Główny ekonomista ds. konkurencji kieruje zespołem składającym się z około 30 specjalistów w dziedzinie ekonomii, z których połowa jest stałymi urzędnikami, a pozostali są pracownikami zatrudnionymi na czas określony. Główny ekonomista ds. konkurencji i członkowie jego zespołu będą w stosownych przypadkach współpracować z innymi pracownikami DG COMP, zwłaszcza z tymi posiadającymi wiedzę fachową w dziedzinie ekonomii.

Podczas pełnienia funkcji główny ekonomista ds. konkurencji może publikować artykuły naukowe i w ograniczonym zakresie prowadzić działalność dydaktyczną, pod warunkiem że nie koliduje to z wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Poszukujemy (kryteria wyboru)

Idealny kandydat musi być wybitnym i dynamicznym fachowcem spełniającym następujące kryteria:

a) doświadczenie w zarządzaniu, a w szczególności:
- udokumentowana zdolność do zarządzania zespołem wysoko wykwalifikowanych ekonomistów, zdolności organizacyjne i umiejętności zarządzania ludźmi, obejmujące takie aspekty jak: określanie priorytetów, rekrutacja, ocena personelu, rozwój kariery zawodowej, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym oraz motywacja;
b) wiedza i doświadczenie techniczne, a w szczególności:
- udokumentowana wiedza i kompetencje w zakresie analizy ekonomicznych aspektów kwestii dotyczących konkurencji, poparte solidnym doświadczeniem naukowym, o którym świadczą w szczególności publikacje w znanych pismach naukowych, pełnienie funkcji doradczych dla organów publicznych, prowadzenie analiz i ewentualna praca doradcza w różnych obszarach polityki konkurencji,
- oprócz podstawowego wykształcenia, specjalizacja w organizacji przemysłowej oraz praktyczne doświadczenie w zakresie analizy indywidualnych spraw dotyczących konkurencji;
c) zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, a w szczególności:
- potwierdzone umiejętności w zakresie komunikacji (zarówno ustnej, jak i pisemnej), które pozwolą na skuteczną i sprawną komunikację z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz reprezentowanie Komisji i obronę jej stanowiska na forach europejskich i międzynarodowych.

Kandydat musi (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu składania zgłoszeń:

- obywatelstwo: kandydat musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
- dyplom lub stopień uniwersytecki: Kandydat musi posiadać:
- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów,
- lub poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym potwierdzony dyplomem ukończenia studiów oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej 3 lata (wspomniane roczne doświadczenie zawodowe nie może wchodzić w zakres doświadczenia liczonego od momentu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).
- Wymagany jest również doktorat w dziedzinie ekonomii lub ekonometrii związanej z polityką konkurencji,
- doświadczenie zawodowe: kandydat musi posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, nabyte po uzyskaniu wyżej wymienionych kwalifikacji. Przynajmniej 10 lat tego doświadczenia zawodowego powinno zostać zdobyte na wyższym stanowisku związanym z dziedziną dotyczącą oferowanego stanowiska,
- doświadczenie w zarządzaniu: Przynajmniej 5 lat tego doświadczenia zawodowego powinno stanowić doświadczenie w zakresie zarządzania zdobyte na wyższym stanowisku związanym z dziedziną dotyczącą oferowanego stanowiska 1 ,
- znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 2  oraz znać na odpowiednim poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że rozmowa lub jej część może zostać prowadzona w tym języku,
- limit wieku: kandydat musi być w stanie pełnić swoje obowiązki przez co najmniej cały 3-letni okres umowy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, który dla pracowników Unii Europejskiej zatrudnionych na czas określony rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym dana osoba osiąga wiek 66 lat (zob. art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników 3 ).

Ponadto kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, przedstawić odpowiednie referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania przewidzianych obowiązków oraz być fizycznie zdolni do wykonywania obowiązków.

Procedura wyboru i mianowania

Komisja Europejska dokona wyboru i powoła głównego ekonomistę ds. konkurencji zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami selekcji i naboru (zob.: "Document on Senior Officials Policy" 4 , dokument w jęz. angielskim dotyczący postępowania względem urzędników wyższego szczebla). Podczas procedury selekcji Komisję mogą wspierać doradcy zewnętrzni, w tym eksperci o międzynarodowej renomie w dziedzinie ekonomii.

W ramach procedury selekcji Komisja Europejska powołuje komisję kwalifikacyjną. Komisja ta analizuje wszystkie wnioski, przystępuje do wstępnej weryfikacji kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów wyboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją kwalifikacyjną.

Po rozmowach komisja kwalifikacyjna wyciąga wnioski i wyłania kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzane przez działający w Komisji Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji kwalifikacyjnej, Komitet ten podejmie decyzję w sprawie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej w zakresie zarządzania przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne, chyba że zostali już poddani ocenie zintegrowanej zorganizowanej na wniosek Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa, ubiegając się o stanowisko na tym samym poziomie, co stanowisko, o które ubiegają się obecnie, w ciągu dwóch lat poprzedzających datę rozmowy z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji Głównego Ekonomisty ds. Konkurencji.

Kandydaci, których nazwiska znajdą się na tej liście, zostaną zaproszeni na rozmowę z członkiem Komisji odpowiedzialnym za politykę konkurencji 5 .

Po tych rozmowach Komisja Europejska podejmie decyzję o powołaniu.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury selekcji w interesie kandydatów oraz instytucji procedura rekrutacyjna będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim 6 .

Polityka równych szans

Unia Europejska stosuje politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d Regulaminu pracowniczego 7 . Ze względu na niską liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych Komisja szczególnie zachęca kobiety do kandydowania w naborze.

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w regulaminie pracowniczym 8 .

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w charakterze pracownika na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników na stanowisku odpowiadającym podstawowemu stanowisku dyrektora w grupie zaszeregowania AD 14. W zależności od długości posiadanego doświadczenia wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie zaszeregowania.

Wyłoniony kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony na trzy lata, z możliwością jej przedłużenia o maksymalnie dwa lata.

Informujemy kandydatów, że warunki zatrudnienia innych pracowników nakładają na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela. Oczekuje się, że wybrany kandydat obejmie stanowisko z dniem 1 września 2019 r.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji główny ekonomista ds. konkurencji ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenie dotyczące konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na ich niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (wyszczególnione w rubryce "Kandydat musi"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu, doświadczenia zawodowego, jak również wymaganej znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury wyboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie pod poniższym adresem oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Służy on do identyfikacji ich zgłoszenia oraz do kontaktowania się z kandydatami na poszczególnych etapach trwania procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania rejestracji należy załadować życiorys w formacie PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8 000 znaków).

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa dnia 15 lutego 2019 r., o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

Za dokonanie rejestracji w Internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w Internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z poszczególnymi członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE 9 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.

1 Kandydaci powinni w swoim życiorysie wyszczególnić przynajmniej w odniesieniu do lat, podczas których zdobyli doświadczenie na wyższych stanowiskach: 1) nazwy zajmowanych stanowisk i pełnione funkcje; 2) liczbę pracowników nadzorowanych na tych stanowiskach.
5 Chyba że dany członek Komisji delegował to zadanie na innego jej członka, zgodnie z decyzją Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. (PV(2007) 1811).
6 Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nienależytej korzyści.
9 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.