Dz.U.UE.C.2018.460A.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji (DG COMP)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14)

(art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

COM/2018/10382

(2018/C 460 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Reprezentujemy

Komisję Europejską, która wraz z krajowymi organami ochrony konkurencji bezpośrednio egzekwuje przestrzeganie unijnych reguł konkurencji w celu usprawnienia funkcjonowania rynków, dbając o to, by wszystkie przedsiębiorstwa konkurowały ze sobą na równi i sprawiedliwie. Jest to korzystne dla konsumentów, przedsiębiorców i całej gospodarki europejskiej.

W strukturach Komisji Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji (DG COMP) jest przede wszystkim odpowiedzialna za bezpośrednie egzekwowanie przepisów prawa konkurencji.

Dyrekcje operacyjne w DG COMP stanowią część struktury, która pozwala zarządzać poszczególnymi aspektami prawa konkurencji (przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, połączenia przedsiębiorstw i pomoc państwa) w odniesieniu do najważniejszych sektorów gospodarki.

Głównego doradcę w wykonywaniu jego obowiązków wspierają dwie osoby - jeden administrator i jeden asystent. Będzie on pracował pod bezpośrednim zwierzchnictwem dyrektora generalnego. W zależności od tematyki działań główny doradca może również wykonywać zadania na wniosek właściwego zastępcy dyrektora generalnego.

Oferujemy

pracę na stanowisku głównego doradcy, które zwolni się od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Plan pracy głównego doradcy zostanie opracowany we współpracy z dyrektorem generalnym, który co roku będzie go zatwierdzał.

Do najważniejszych obowiązków głównego doradcy należy:

- koordynacja oceny ex post polityki konkurencji i działań w zakresie egzekwowania prawa w tej dziedzinie. Ponadto osoba na tym stanowisku może zostać poproszona o wniesienie wkładu w opracowanie solidnej metodyki, która ma zostać stworzona do tego celu. Na wniosek dyrektora generalnego osoba ta może również wykonywać inne zadania dotyczące wpływu polityki konkurencji i polityki regulacyjnej,
- wnoszenie wkładu w przyszłościowe analizy i badania dotyczące polityk i narzędzi służących egzekwowaniu zasad konkurencji,
- podejmowanie ukierunkowanych badań i specjalnych analiz wybranych kwestii mających znaczenie dla oceny ex post i przyszłościowej analizy polityki konkurencji i egzekwowania prawa w tej dziedzinie. Główny doradca dokonuje dogłębnego przeglądu literatury na temat oceny ex post, przyszłościowej analizy polityki konkurencji i egzekwowania prawa w tej dziedzinie oraz identyfikuje luki i niedociągnięcia w istniejących badaniach. Na tej podstawie proponuje swój program badawczy i powiązane z nim specjalne analizy,
- pełnienie roli punktu kontaktowego dla środowiska akademickiego w kwestiach związanych z oceną ex post i przyszłościową analizą polityki konkurencji i egzekwowania prawa, a także organizowanie warsztatów i seminariów na te tematy. We współpracy z naukowcami główny doradca stara się zachęcać do prowadzenia badań naukowych w dziedzinach będących przedmiotem szczególnego zainteresowania DG COMP,
- współpraca z krajowymi organami ochrony konkurencji i odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi na rzecz wymiany najlepszych praktyk w zakresie oceny ex post i przyszłościowej analizy polityki konkurencji i egzekwowania prawa w tej dziedzinie,
- przekazywanie kadrze kierowniczej wyższego szczebla DG COMP informacji w formie briefingów lub prezentacji na temat najnowszych odkryć naukowych, publikacji i debat, które mają szczególne znaczenie dla polityki konkurencji,
- służenie doradztwem i wydawanie opinii, o jakie zostanie poproszony, na temat zakresu i metodyki poszczególnych ocen ex post i zdobytych doświadczeń. Zapewniając doradztwo, główny doradca opiera się w szczególności na wnioskach wyciągniętych z badań naukowych w dziedzinie związanej z polityką konkurencji.

Poszukujemy (kryteria wyboru)

Idealny kandydat musi być wybitnym i dynamicznym fachowcem spełniającym następujące kryteria:

a) wiedza i doświadczenie techniczne, a w szczególności:
- doskonała znajomość polityki konkurencji i egzekwowania prawa w tej dziedzinie, a także leżących u ich podstaw zasad ekonomicznych i prawnych,
- gruntowne doświadczenie w zakresie polityki konkurencji i egzekwowania prawa w tej dziedzinie oraz, w szczególności, w rozpatrywaniu spraw z zakresu konkurencji w obszarze przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, połączeń przedsiębiorstw lub pomocy państwa,
- zdolność do zapewniania doradztwa i wydawania opinii dotyczących zakresu i metodyki poszczególnych ocen ex post i analiz przyszłościowych,
- dobra znajomość metod pracy Komisji Europejskiej;
b) zdolności komunikacyjne/analityczne oraz inne umiejętności, a w szczególności:
- bardzo dobre umiejętności analityczne,
- doskonałe umiejętności interpersonalne i umiejętności tworzenia sieci kontaktów, niezbędne do nawiązywania kontaktów i skutecznej współpracy w ramach DG COMP oraz służb Komisji oraz ze środowiskiem akademickim i zainteresowanymi stronami spoza Komisji,
- bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, zarówno ustne, jak i pisemne;
c) doświadczenie w zarządzaniu/doradztwie, a w szczególności:
- zdrowy osąd i doskonała umiejętność podejmowania decyzji Zdolność do ustalania celów, określania zadań priorytetowych oraz zapewniania ich skutecznej realizacji,
- zdolność do opracowywania strategii i przekładania ich na konkretne propozycje działań.

Kandydat musi (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu składania zgłoszeń:

- obywatelstwo: kandydat musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
- dyplom lub stopień uniwersytecki: kandydat musi posiadać:
- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów,
- lub poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym potwierdzony dyplomem ukończenia studiów oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej 3 lata (wspomniane roczne doświadczenie zawodowe nie może wchodzić w zakres doświadczenia liczonego od momentu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej),
- doświadczenie zawodowe: posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje; przynajmniej 5 lat tego doświadczenia zawodowego musi być zdobyte na stanowisku doradczym wysokiego szczebla 1 ,
- znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 2  oraz znać na odpowiednim poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że rozmowa lub jej część może zostać prowadzona w tym języku,
- limit wieku: kandydat nie może jeszcze osiągnąć normalnego wieku emerytalnego, który dla urzędnika Unii Europejskiej rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym urzędnik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 52 lit. a) regulaminu pracowniczego 3 ).

Ponadto kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, przedstawić odpowiednie referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania przewidzianych obowiązków oraz być fizycznie zdolni do wykonywania obowiązków.

Procedura wyboru i mianowania

Komisja Europejska dokona wyboru i powoła głównego doradcę zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami selekcji i naboru (zob.: "Document on Senior Officials Policy" 4 , dokument w jęz. angielskim dotyczący postępowania względem urzędników wyższego szczebla).

W ramach procedury selekcji Komisja Europejska powołuje komisję kwalifikacyjną. Komisja ta analizuje wszystkie wnioski, przystępuje do wstępnej weryfikacji kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów wyboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją kwalifikacyjną.

Po rozmowach komisja kwalifikacyjna wyciąga wnioski i wyłania kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzane przez działający w Komisji Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji kwalifikacyjnej, Komitet ten podejmie decyzję w sprawie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej w zakresie zarządzania przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne, chyba że zostali już poddani ocenie zintegrowanej zorganizowanej na wniosek Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa, ubiegając się o stanowisko na tym samym poziomie, co stanowisko, o które ubiegają się obecnie, w ciągu dwóch lat poprzedzających datę rozmowy z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji głównego doradcy.

Kandydaci, których nazwiska znajdą się na tej liście, zostaną zaproszeni na rozmowę z członkiem Komisji odpowiedzialnym za politykę konkurencji 5 .

Po tych rozmowach Komisja Europejska podejmie decyzję o powołaniu.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury selekcji w interesie kandydatów oraz instytucji procedura rekrutacyjna będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim 6 .

Polityka równych szans

Unia Europejska stosuje politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d Regulaminu pracowniczego 7 . Ze względu na niską liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych Komisja szczególnie zachęca kobiety do kandydowania w naborze.

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w regulaminie pracowniczym 8 .

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako urzędnik w grupie zaszeregowania AD 14. W zależności od długości posiadanego doświadczenia wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie zaszeregowania.

Informujemy kandydatów, że regulamin pracowniczy nakłada na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela. Oczekuje się, że wybrany kandydat obejmie stanowisko z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji główny doradca ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenie dotyczące konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na ich niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (wyszczególnione w rubryce "Kandydat musi"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu, doświadczenia zawodowego, jak również wymaganej znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury wyboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie pod poniższym adresem oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Służy on do identyfikacji ich zgłoszenia oraz do kontaktowania się z kandydatami na poszczególnych etapach trwania procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania rejestracji należy załadować życiorys w formacie PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8 000 znaków).

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa dnia 1 lutego 2019 r., o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

Za dokonanie rejestracji w Internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w Internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z poszczególnymi członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE 9 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.

1 Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie na stanowiskach doradczych wysokiego szczebla: (1) nazwy zajmowanych stanowisk i pełnione funkcje; (2) liczbę szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej zajmowanego stanowiska; jak również 3) liczbę osób na równorzędnych stanowiskach.
5 Chyba że dany członek Komisji delegował to zadanie na innego jej członka, zgodnie z decyzją Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. (PV (2007) 1811).
6 Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nienależytej korzyści.
9 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.