Dwudziesta szósta dyrektywa dostosowująca do postępu technicznego załączniki II, III i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.102.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 2002 r.

DWUDZIESTA SZÓSTA DYREKTYWA KOMISJI 2002/34/WE
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
dostosowująca do postępu technicznego załączniki II, III i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 18 kwietnia 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych(1), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2000/41/WE(2), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. produktów kosmetycznych oraz produktów nieżywnościowych przeznaczonych dla konsumentów (SCCNFP),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wpis 293 załącznika II zalicza substancje radioaktywne do substancji zakazanych do stosowania w produktach kosmetycznych. Jednakże przypis 1 wpisu 293 zezwala, zgodnie z warunkami w nim określonymi, na obecność naturalnych substancji radioaktywnych oraz substancji radioaktywnych powstałych na skutek sztucznego skażenia promieniotwórczego środowiska naturalnego poprzez odniesienie do dyrektyw z dnia 2 lutego 1959 r. ustanawiających podstawowe standardy ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed niebezpieczeństwami powstałymi w wyniku promieniowania jonizującego(3). Dyrektywy te zostały uchylone dyrektywą Rady 96/29/Euratom(4), której art. 6 ust. 5 przewiduje, że Państwa Członkowskie nie zezwalają na rozmyślne dodawanie substancji radioaktywnych podczas produkcji produktów kosmetycznych, ani na przywóz lub wywóz takich produktów. Dyrektywa 96/29/Euratom przewiduje także definicję substancji radioaktywnych do celów, do jakich ma ona zastosowanie. Dlatego wpis 293 załącznika II powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(2) Na podstawie Kodeksu Postępowania Międzynarodowego Stowarzyszenia Perfumeryjnego (IFRA), SCCNFP wyszczególnił 36 substancji, które nie mogą stanowić części związków zapachowych wykorzystywanych w produktach kosmetycznych. Siedem spośród tych 36 składników zapachowych jest już uwzględnionych w załączniku II, a jedna z nich (6-metylokumaryna) jest ujęta pod odniesieniem nr 46 część 1 załącznika III, który ogranicza już jej wykorzystywanie do produktów stosowanych do higieny jamy ustnej. Stąd też 28 pozostałych składników zapachowych powinno zostać uwzględnionych w wykazie załącznika II. Bezpieczeństwo tych substancji zostało niedawno poddane ocenie SCCNFP na okoliczność ich użycia jako składników zapachowych. W związku z tym, konieczne jest uregulowanie ich użycia w tym celu. Dalsza ocena bezpieczeństwa stosowania tych substancji do innych celów jest obecnie przeprowadzana przez SCCNFP.

(3) SCCNFP zaleca aby metyloeugenol nie był celowo stosowany jako składnik kosmetyczny. Stąd też metyloeugenol powinien zostać uwzględniony w załączniku II. Jednakże jako że metyloeugenol jest naturalnie obecny w olejkach eterycznych, które wykorzystywane są jako składniki produktów kosmetycznych, SCCNFP ustalił określone maksymalne stężenia w produktach kosmetycznych.

(4) Na podstawie informacji na temat stosowania w produktach kosmetycznych wodorotlenku litu i wodorotlenku wapnia oraz oceny bezpieczeństwa ich stosowania, SCCNFP zaleca ograniczone użycie tych związków. Stąd też wpisy 15b i 15c części 1 załącznika III powinny zostać odpowiednio zmienione.

(5) Na podstawie oceny toksykologicznej, SCCNFP zaleca, aby ograniczyć maksymalną zawartość resztkową akryloamidu w produkcie gotowym. Stąd też poliakryloamid powinien zostać włączony do części 1 załącznika III.

(6) SCCNFP przeprowadził oceny toksykologiczne 61 farb do włosów, uwzględniając zalecenia dotyczące zakresu ich stosowania, maksymalne poziomy stężeń oraz ostrzeżenia specjalne. Jedna z nich jest już uwzględniona w odniesieniu nr 16 części 1 załącznika III, który powinien zostać w związku z tym zmieniony. Na żądanie SCCNFP istnieje wciąż potrzeba uzyskania większej liczby informacji na temat niektórych farb do włosów, w szczególności w celu zbadania potencjalnego związku między długoterminowym stosowaniem trwałych farb do włosów a wzrostem ryzyka wystąpienia raka pęcherza. Dlatego w części 2 załącznika III należy uwzględnić pozostałych 60 farb do włosów. Wpis 8 części 1 załącznika III obejmuje grupę pochodnych fenylenodiaminy wykorzystywanych jako barwniki do włosów. W celu uniknięcia podwójnych wpisów tekst kolumny "b" powinien zostać zmieniony z wyłączeniem tych pochodnych, które zostały uwzględnione w innym miejscu załącznika III.

(7) SCCNFP zaleca, żeby piżmo ksylenowe było bezpiecznie wykorzystywane w produktach kosmetycznych, za wyłączeniem produktów do higieny jamy ustnej, do maksymalnej dawki teoretycznej wchłanianej dzienne, a wynoszącej 10 μg/kg/dzień. Dlatego do czasu sfinalizowania oceny ryzyka tej substancji w ramach rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93(5) w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje, piżmo ksylenowe powinno zostać włączone do części 2 załącznika III.

(8) SCCNFP zaleca, żeby piżmo ketonowe było bezpiecznie wykorzystywane w produktach kosmetycznych, z wyłączeniem produktów do higieny jamy ustnej, do maksymalnej dawki teoretycznej wchłanianej dzienne, a wynoszącej 14 μg/kg/dzień. Dlatego do czasu sfinalizowania oceny ryzyka tej substancji w ramach rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93, piżmo ksylenowe powinno zostać włączone do części 2 załącznika III.

(9) SCCNFP wyraził opinię, że filtr promieni UV dimetikodietylobenzylidenomalonian może być bezpiecznie stosowany z pewnymi ograniczeniami w produktach kosmetycznych. Dlatego dimetikodietylobenzylidenomalonian powinien zostać włączony do części 1 załącznika VII.

(10) SCCNFP wyraził opinię, że dwutlenek tytanu może być bezpiecznie stosowany z pewnymi ograniczeniami jako filtr promieni UV w produktach kosmetycznych. Dlatego dwutlenek tytanu powinien zostać włączony do części 1 załącznika VII.

(11) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw Dotyczących Zniesienia Barier Technicznych w Handlu w Sektorze Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 76/768/WE wprowadza się następujące zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2

Państwa Członkowskie przyjmą niezbędne środki w celu zapewnienia, iż produkty kosmetyczne zawierające substancje wymienione w załącznikach II, III i VII do dyrektywy 76/768/EWG, jak wymieniono w Załączniku do niniejszej dyrektywy, które zostaną dostarczone konsumentowi końcowemu po dniu 15 kwietnia 2004 r., są zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy.

Artykuł  3

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do 15 kwietnia 2003 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie określają metody dokonywania takiego odniesienia.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 kwietnia 2002 r.

W imieniu Komisji
Erkki LIIKANEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169.

(2) Dz.U. L 145 z 20.6.2000, str. 25.

(3) Dz.U. 11 z 20.2.1959, str. 221/59.

(4) Dz.U. L 159 z 29.6.1996, str. 1.

(5) Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach II, III i VII do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku II:

i) Odniesienie nr 293 i odpowiadający mu przypis 1 otrzymują brzmienie:

"293. Substancje radioaktywne, zdefiniowane w dyrektywie 96/29/Euratom(1) ustanawiającej podstawowe standardy bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia pracowników oraz ogółu społeczeństwa przed niebezpieczeństwami powstałymi w wyniku promieniowania jonizującego.

______

(1) Dz.U. L 159 z 29.6.1996, str. 1."

ii) Dodaje się odniesienia nr 423-451 w brzmieniu:

"423. Oman wielki (Inula helenium) (CAS nr 97676-35-2), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

424. Cyjanek benzylu (CAS nr 140-29-4), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

425. Alkohol cyklamenowy (CAS nr 4756-19-8), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

426. Maleinian dietylu (CAS nr 141-05-9), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

427. Dihydrokumaryna (CAS nr 119-84-6), kiedy jest stosowana jako składnik zapachowy.

428. 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd (CAS nr 6248-20-0), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

429. 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-Diwodorogeraniol) (CAS nr 40607-48-5), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

430. 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-butylkumaryna (CAS nr 17874-34-9), kiedy jest stosowana jako składnik zapachowy.

431. Dimetylo-cytrakonian (CAS nr 617-54-9), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

432. 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-on (CAS nr 26651-96-7), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

433. 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on (CAS nr 141-10-6), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

434. Difenyloamina (CAS nr 122-39-4), kiedy jest stosowana jako składnik zapachowy.

435. Akrylan etylu (CAS nr 140-88-5), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

436. Absolut liścia figi pospolitej (Ficus carica) (CAS nr 68916-52-9), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

437. trans- 2-heptylenowy (CAS nr 18829-55-5), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

438. trans- 2-heksenolowy acetal dietylowy (CAS nr 67746-30-9), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

439. trans- 2-heksenolowy acetal dimetylowy (CAS nr 18318-83-7), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

440. Alkohol hydroabietylowy (CAS nr 13393-93-6), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

441. 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen (CAS nr 34131-99-2), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

442. 7-metoksykumaryna (CAS nr 531-59-9), kiedy jest stosowana jako składnik zapachowy.

443. 4-(4-metoksyfenylo)-3-buten-2-on (CAS nr 943-88-4), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

444. 1-(4-metoksyfenylo)-1-penten-3- (CAS nr 104-27-8), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

445. Metyl trans-2-butylenowy (CAS nr 623-43-8), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

446. 7-metylokumaryna (CAS nr 2445-83-2), kiedy jest stosowana jako składnik zapachowy.

447. 5-metylo-2,3-heksano-dion (CAS nr 13706-86-0), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

448. 2-pentyliden cykloheksanonu (CAS nr 25677-40-1), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

449. 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on (CAS nr 1117-41-5), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

450. Olejek cytronellowy (Lippia citriodora Kunth.) (CAS nr 8024-12-2), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy.

451. Metyloeugenol (CAS nr 95-15-2) z wyjątkiem normalnej zawartości w naturalnych esencjach jakie są stosowane i pod warunkiem, że nie jest przekroczone stężenie:

a) 0,01 % w czystych perfumach

b) 0,004 % w wodzie toaletowej

c) 0,002 % w kremie zapachowym

d) 0,001 % w produktach oczyszczających

e) 0,0002 % w innych produktach długotrwałego działania, produktach stosowanych do higieny jamy ustnej."

2. W załączniku III części 1:

i) W odniesieniu nr 8, kolumna b) otrzymuje brzmienie:

"m- i p-fenylenodiaminy, ich pochodne N oraz ich sole; pochodne N o-fenylenodiamin(1), z wyjątkiem tych pochodnych, które zostały wymienione w innym miejscu niniejszego Załącznika

______

(1) Substancje te mogą być stosowane pojedynczo lub w połączeniach, pod warunkiem, że suma stosunku poziomów każdego z nich w produkcie kosmetycznym w odniesieniu do maksymalnego poziomu wyznaczonego dla każdego z nich nie przekroczy 1."

ii) Odniesienia nr 15b i 15c otrzymują brzmienie:

Numer

odniesienia

SubstancjaOgraniczeniaWarunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być wydrukowane na etykiecie
Zakres stosowania i/lub użyciaMaksymalne dopuszczalne stężenie w gotowym produkcie kosmetycznymInne ograniczenia i wymagania
abcdef
"15bWodorotlenek litua) Środki do

prostowania

włosów

a)a)
1. Do użytku

ogólnego

1. 2 %

wagowo(3)

1. Zawiera

alkalia

Chronić oczy

Może

spowodować

utratę

wzroku

Chronić

przed

dziećmi

2. Do użytku

profesjonalnego

2. 4,5 % wagowo

(3)

2. Tylko do

użytku

profesjo-

nalnego

Chronić oczy

Może

spowodować

utratę

wzroku

b) do regulacji pH -

w depilatorach

b) wartość pH nie

może

przekroczyć pH

12,7

b) Zawiera alkalia

Chronić przed

dziećmi

Chronić oczy

c) Inne zastosowania -

jako stabilizator

pH (tylko dla

produktów

spłukiwanych)

c) wartość pH nie

może

przekroczyć pH

11

15cWodorotlenek wapniaŚrodki do prostowania włosów zawierające dwa składniki: wodorotlenek wapnia i sól guanidynya) 7 % wagowo w

przeliczeniu

na wodorotlenek

wapnia

a) Zawiera alkalia

Chronić oczy

Chronić przed

dziećmi

Może spowodować

utratę wzroku

b) do regulacji pH -

w depilatorach

b) wartość pH nie

może

przekroczyć pH

12,7

b) Zawiera alkalia

Chronić przed

dziećmi

Chronić oczy

c) Inne zastosowania

(np. stabilizator

pH, środek

wspomagający)

c) wartość pH nie

może

przekroczyć pH

11

(3) Stężenie sodu, potasu lub wodorotlenku litu jest wyrażone jest wagowo w przeliczeniu na wodorotlenek sodu.

W przypadku mieszanin, suma nie powinna przekroczyć limitów podanych w kolumnie »d«."

iii) odniesienie nr 16 otrzymuje brzmienie:

Numer

odniesienia

SubstancjaOgraniczeniaWarunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być wydrukowane na etykiecie
Zakres stosowania i/lub użyciaMaksymalne dopuszczalne stężenie w gotowym produkcie kosmetycznymInne ograniczenia i wymagania
abcdef
"16l-Naftol (CAS nr

90-15-3) i jego

sole

Środki utleniające

barwiące stosowane do

farbowania włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

Może powodować

reakcję

alergiczną"

iv) Dodaje się odniesienie nr 66 zgodnie z następującą tabelą:

Numer

odniesienia

SubstancjaOgraniczeniaWarunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być wydrukowane na etykiecie
Zakres stosowania i/lub użyciaMaksymalne dopuszczalne stężenie w gotowym produkcie kosmetycznymInne ograniczenia i wymagania
abcdef
"66Poliakryloamidya) Produkty

pielęgnacyjne

długotrwałego

oddziaływania

a) Maksymalna

zawartość

resztkowa

akryloamidu

0,1 mg/kg

b) Inne produkty

kosmetyczne

b) Maksymalna

zawartość

resztkowa

akryloamidu

0,5 mg/kg"

3. W części 2 załącznika III:

Dodaje się odniesienie nr 1-62 zgodnie z następującą tabelą:

Numer

odniesienia

SubstancjaOgraniczeniaWarunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być wydrukowane na etykiecieDopuszczony do
Zakres stosowania i/lub użyciaMaksymalne dopuszczalne stężenie w gotowym produkcie kosmetycznymInne ograniczenia i wymagania
abcdefg
"1Błękit (Basic Blue) 7 (CAS nr 2390-60-5)Barwiące środki

nieutleniające

stosowane do

farbowania włosów

0,2 %Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
22-Amino-3-nitrofenol(CAS nr 603-85-0) i jego solea) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,5 %

a) b) Może

powodować

reakcję

alergiczną"

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 3,0 %
34-Amino-3-nitrofenol( CAS nr 610-81-1) i jego solea) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,5 %

a) b) Może

powodować

reakcję

alergiczną

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 3,0 %
42,7-Naftalendiwodorotlenkowy (CAS nr 582-17-2) jego soleŚrodki utleniające

barwiące stosowane

do farbowania

włosów

1,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 0,5 %

30.9.2004
5m-Aminofenol (CAS nr 591-27-5) i jego soleŚrodki utleniające

barwiące stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
62,6-Dihydroksy-3,4-dimetylopyridyna (CAS nr 84540-47-6) i jej soleŚrodki utleniające

barwiące stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,0 %

Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
74-Hydroksypropylamino - 3-nitrofenol (CAS nr 92952-81-3) i jego solea) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 5,2 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 2,6 %

a) b) Może

powodować

reakcję

alergiczną

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 2,6 %
86-Nitro-2,5-

pirydynodiamina

(CAS nr 69825-83-

8) i jej sole

Barwiący środek

nieutleniający

stosowany do

farbowania

włosów

3,0 %Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
9Błękit HC (Blue)

Nr 11 (CAS nr

23920-15-2) i jego sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,5 %

a) b) Może

powodować

reakcję

alergiczną

30.9.2004
b) Barwiący

środek

nie

utleniający

stosowany

do farbowania

włosów

b) 2,0 %
10Hydroksyetylo-2-

nitro-p-toluidyna

(CAS nr 100418-

33-5) i jej sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

a) b) Może

powodować

reakcję

alergiczną

30.9.2004
b) Barwiący

środek

nie

utleniający

stosowany

do farbowania

włosów

b) 1,0 %
112-Hydroksyetylokwas

pikraminowy- (CAS nr 99610-72-7) i jego sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,5 %

a) b) Może

powodować

reakcję

alergiczną

30.9.2004
b) Barwiący

środek

nie

utleniający

stosowany

do farbowania

włosów

b) 2,0 %
12p-Metyloaminofenol

(CAS nr 150-75-4)

i jego sole

Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,5 %

Może powodować

reakcję

alergiczną

30.9.2004
132,4-Diamino-5-

metylofenoksyetanol

(CAS nr 141614-05-

3) i jego sole

Środki utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,5 %

Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
14Fiolet HC (Violet)

Nr 2 CAS nr 104226-

19-9) i jego sole

Barwiący środek

nieutleniający

stosowany

do farbowania

włosów

2,0 %Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
15Hydroksyetylo-2,6-

dinitro-p-anizydyna

(CAS nr 122252-11-3) i jej sole

Barwiący środek

nieutleniający

stosowany

do farbowania

włosów

3,0 %30.9.2004
16Błękit HC (Blue)

Nr 12 (CAS nr

104516-93-0) i jego sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do

farbowania

włosów

a) 1,5 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 0,75 %

a) b) Może

powodować

reakcję

alergiczną

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 1,5 %
172,4-Diamino- 5-

metylofenetol (CAS

nr 141614-04-2) i jego sole

Środki utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
18l, 3-Bis-(2,4-

diaminofenoksy)

pro-pan

(CAS nr

81892-72-0) i jego sole

Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
193-Аmino-2,4-

dichlorofenol (CAS

nr 61693-42-3) i jego sole

Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
20Fenylmetyl pirazol-

(CAS nr 89-25-8) i jego sole

Środki utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

0,5 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 0,25 %

30.9.2004
212-Metyl- 5-

hydroksyetylaminofenol

(CAS nr 55302-96-0) i

jego sole

Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

Może powodować

reakcję

alergiczną

30.9.2004
22Hydroksybenzomorfolina(CAS nr 26021-57-8) i jej soleŚrodki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
231,7-Naftalen

diwodorotlenowy (CAS

nr 575-38-2) i jego sole

Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

1,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 0,5 %

Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
24Żółć НС (Yellow)

Nr 10 (CAS nr

109023-83-8) i jego sole

Barwiące

środki nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

0,2 %30.9.2004
252,6-Dimetoksy-3,5-

piridyna di-aminowa

(CAS nr

85679-78-3) i jej sole

Środki utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

0,5 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie' do

zastosowania

wynosi 0,25 %

Może powodować

reakcję alergiczną

30.9.2004
26Pomarańcz HC

(Orange) Nr 2 (CAS

nr 85765-48-6) i jego sole

Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

1,0 %30.9.2004
27Fiolet HC (Violet)

Nr 1 (CAS

nr 82576-75-8) i jego sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 0,5 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 0,25 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 0,5 %
28З-Metylamino-4-

nitro-fenoksy-etanol

(CAS nr 59820-63-2) i

jego sole

Barwiące środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

1,0 %30.9.2004
292-Hydroksy-etyloamino-

5-nitro-anizol

(CAS nr 66095-81-6) i

jego sole

Barwiące środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

1,0 %30.9.2004
302-Сhloro-5-nitro-

N-hydroksy-etylo-

p-fenylenodiamina-

(CAS nr 50610-28-1) i

jej sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 1,0 %
31HCCzerwień Nr 13

(CAS nr 29705-39-3) i

jej sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 2,5 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,25 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 2,5 %
321,5-Naftalen

diwodorotlenowy(

CAS nr 83-56-7) i jego

sole

Środki utleniające

barwiące stosowane

do farbowania

włosów

1,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 0,5 %

30.9.2004
33Hydroksypropylbis

(N-hydroksyetylo-

p-fenylenodiamina-)

(CAS nr 128729-30-6) i

jej sole

Środki utleniające

barwiące stosowane

do farbowania

włosów

3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,5 %

Może powodować

reakcję

alergiczną

30.9.2004
34o-Aminofenol (CAS

nr 95-55-6) i jego

sole

Środki utleniające

barwiące stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

30.9.2004
354-Amino-2-

hydroksytoluen (CAS

nr 2835-95-2) i jego

sole

Środki utleniające

barwiące stosowane

do farbowania

włosów

3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,5 %

30.9.2004
362,4-Diaminofenoksyetanol(CAS nr 70643-19-5) i

jego sole

Środki utleniające

barwiące stosowane

do farbowania

włosów

4,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 2,0 %

30.9.2004
372-Metylorezorcyna

(CAS nr 608-25-3)

i jej sole

Środki utleniające

barwiące stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,0 %

30.9.2004
384-Amino-m-krezol

(CAS nr 2835-99-6)

i jego sole

Środki utleniające

barwiące stosowane

do farbowania

włosów

3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,5 %

30.9.2004
392-Amino-4-

hydroksyetyloaminoanizol

(CAS nr 83763-47-7) i jego sole

Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,5 %

30.9.2004
403,4-Diamino-kwas

benzoesowy(CAS

nr 619-05-6) i jego

sole

Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,0 %

30.9.2004
416-Amino-o-krezol

(CAS nr 17672-22-9) i

jego sole

Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,5 %

30.9.2004
422-Aminometylo-

p-aminofenol(

CAS nr 79352-72-0) i jego

sole

Środki utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,5 %

30.9.2004
43Hydroksyetyloaminometylo-

p-aminofenol

(CAS nr 110952-46-0) i

jego sole

Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,5 %

30.9.2004
44Hydroksyetylo- 3,

4-metyleno-dioksyanilina

(CAS

nr 81329-90-0) i jej

sole

Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,5 %

30.9.2004
45Czerń 52 (Acid

Black) (CAS nr

16279-54-2) i jej sole

Środki utleniające

barwiące stosowane

do farbowania

włosów

a) 0,3 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,0 %

30.9.2004
462-Nitro-p-fenylenodiamina-

(CAS nr 5307-14-2)

i jej sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 0,3 % W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 0,15 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 0,3 %
47Błękit НС (Blue) Nr 2

(CAS nr 33229-34-4) i

jego sole

Barwiące środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

2,8 %30.9.2004
483-Nitro-p-hydroksyetylominofenol

(CAS nr 65235-31-6)

i jego sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 6,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 3,0 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 6,0 %
494-Nitrofenylo-aminoetylomocznik(CAS nr 27080-42-8) i jego solea) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 0,5 %W połączeniu z nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 0,25 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 0,5 %
50Czerwień HC (Red.) Nr 10 +

CzerwieńHC (Red.)

Nr 11(CAS

nr 95576-89-9 +

95576-92-4) i jej

sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 1,0 %
51Żółć Nr 6 (Yellow)

(CAS nr 104333-00-8) i jej

sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 1,0 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 1,0 %
52Żółć HC (Yellow)

Nr 12 (CAS nr 59320-13-7) i jej sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 1,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie do

zastosowania

wynosi 0,5 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 0,5 %
53Błękit НС (Blue)

Nr 10 (CAS nr

173994-75-7) i jego

sole

Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,0 %

30.9.2004
54Błękit HC (Blue) Nr 9

(CAS nr 114087-47-1) i jego sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,0 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 1,0 %
552-Chloro-6-

etyloamino-4-

nitrofenol (CAS nr

131657-78-8) i jego sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 3,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,5 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 3,0 %
562-Amino- 6

-chloro-4-nitrofenol

(CAS nr 6358-09-4) i jego

sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 2,0 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 1,0 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 2,0 %
57Błękit (Basic Blue) 26

(CAS nr 2580-56-5)

(CI 44045) i jego sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 0,5 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 0,25 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 0,5 %
58Czerwień (Acid Red.)

33 (CAS nr 3567-66-6) (CI

17200) i jej sole

Barwiące środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %30.9.2004
59Czerwień pąsowa

(Ponceau) SX(CAS

nr 4548-53-2) (CI

14700) i jej sole

Barwiące środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

2,0 %30.9.2004
60Fiolet (BasicViolet)14

(CAS nr 632-99-5)

(CI 42510) i jego sole

a) Środki

utleniające

barwiące

stosowane

do farbowania

włosów

a) 0,3 %W połączeniu z

nadtlenkiem

wodoru

maksymalne

stężenie

do zastosowania

wynosi 0,15 %

30.9.2004
b) Barwiące

środki

nieutleniające

stosowane

do farbowania

włosów

b) 0,3 %
61Piżmo ksylenowe

(CAS nr 81-15-2)

Wszystkie produkty

kosmetyczne z wyjątkiem

produktów

do pielęgnacji jamy ustnej

a)1,0 % w czystych perfumach28.2.2003
b)0,4 % w wodzie toaletowej
с)0,03 % w innych produktach
62Piżmo ketonowe

(CAS nr 81-14-1)

Wszystkie produkty

kosmetyczne z wyjątkiem

produktów do pielęgnacji

jamy ustnej

a)1,4 % w czystych perfumach28.2.2003"
b)0,56 % w wodzie toaletowej
с)0,042 % w innych produktach

4. W załączniku VII, części 1

Dodaje się odniesienia nr 26 i 27 według następującej tabeli:

Numer

odniesienia

SubstancjaMaksymalne dopuszczalne stężenieInne ograniczenia

i wymagania

Warunki stosowania

i ostrzeżenia,

które muszą być

wydrukowane

na etykiecie

"26Dimetikodietylobenzylideno-malonian

(CAS nr 207574-74-1)

10 %
27Dwutlenek tytanu 25 %"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.