Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.104.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 maja 2006 r.

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2006/C 104/09)

(Dz.U.UE C z dnia 3 maja 2006 r.)

DokumentCzęśćDataTytuł
KOM(2006) 1825.1.2006Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - Inwestowanie w ludzi Komunikat w sprawie programu tematycznego dotyczącego rozwoju ludzkiego i społecznego oraz perspektywy finansowej na lata 2007-2013
KOM(2006) 286.2.2006Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądów rynku na podstawie ram regulacyjnych UE Konsolidacja rynku wewnętrznego łączności elektronicznej
KOM(2006) 448.2.2006Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie konsultacji dotyczących działań na szczeblu UE, mających na celu aktywną integrację osób najbardziej oddalonych od rynku pracy
KOM(2006) 4513.2.2006Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - Interoperacyjność paneuropejskich usług administracji elektronicznej
KOM(2006) 488.2.2006 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Sprawozdanie z funkcjonowania ustaleń przejściowych określonych w Traktacie o przystąpieniu z 2003 r. (w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2006 r.)
KOM(2006) 4910.2.2006Piąte sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie stosowania dyrektywy 89/552/EWG "Telewizja bez granic"
KOM(2006) 6820.2.2006Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i komitetu regionów - Europejskie przepisy regulacyjne i rynki łączności elektronicznej w 2005 roku (raport nr 11)
KOM(2006) 7221.2.2006Sprawozdanie Komisji - Drugie sprawozdanie Komisji na podstawie art. 6 decyzji ramowej Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa
KOM(2006) 7722.2.2006Komunikat Komisji do Rady Europejskiej - Wdrażanie odnowionego partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Utworzenie wzorcowego ośrodka wiedzy: Europejskiego Instytutu Technologii
KOM(2006) 862.3.2006Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - Partnerstwo UEKaraiby na rzecz wzrostu, stabilności i rozwoju
KOM(2006) 872.3.2006Komunikat Komisji - Udzielanie pomocy przez UE - więcej, lepiej i szybciej
KOM(2006) 921.3.2006Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010
KOM(2006) 1039.3.2006Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy sytuacji ekonomicznej w sektorze rybołówstwa
KOM(2006) 1049.3.2006Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - Sprawozdanie w sprawie wdrożenia krajowych środków w zakresie współistnienia upraw genetycznie modyfikowanych oraz upraw tradycyjnych i ekologicznych
KOM(2006) 1058.3.2006Zielona Księga - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii
KOM(2006) 10610.3.2006Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - Przegląd stosowania dyrektywy w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (87/404/EWG) w związku z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych (97/23/WE)
KOM(2006) 10910.3.2006Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - Ocena funkcjonowania inspektoratów ds. użytkowników w ramach dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (97/23/WE)
KOM(2006) 11714.3.2006Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Przenoszenie własności przedsiębiorstw - ciągłość poprzez nowy początek
KOM(2006) 12015.3.2006Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Sprawozdanie z wykonania dyrektywy 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych
KOM(2006) 12116.3.2006Komunikat Komisji dla Rady w sprawie poprawy statusu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
KOM(2006) 12214.3.2006Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Roczna strategia polityczna na 2007 r. Umacnianie zaufania poprzez działanie
KOM(2006) 12414.3.2006Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - Osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach polityki w 2005 r.
KOM(2006) 13724.3.2006Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady - Sprawozdanie ogólne w sprawie pomocy przedakcesyjnej (PHARE - ISPA - SAPARD) w 2004 r.
KOM(2006) 1407.3.2006Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia w życie programu ENERGY STAR we Wspólnocie Europejskiej w latach 2001-2005
KOM(2006) 1565.4.2006Trzecie sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania dyrektyw 93/96, 90/364, 90/365 w sprawie prawa pobytu dla studentów, osób nieaktywnych zawodowo i obywateli Unii przebywających na emeryturze
KOM(2006) 1616.4.2006Komunikat Komisji - Przegląd dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.