Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.323.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 grudnia 2004 r.

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2004/C 323/03)

(Dz.U.UE C z dnia 30 grudnia 2004 r.)

DokumentCzęśćDataTytuł
KOM(2004) 76016.11.2004KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie warunków dostępu do gazowych sieci przesyłowych
KOM(2004) 75216.11.2004KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU eUROPEJSKIEGO na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska uchwalonego przez Radę mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 określające sposoby zastosowania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (różne zmiany)
KOM(2004) 75316.11.2004KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO zgodnie z drugim akapitem art. 251 ust. 2 Traktatu WE w sprawie wspólnego stanowiska Rady odnośnie do przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów w obrębie rynku wewnętrznego oraz zmieniającej rozporządzenie ...[współpraca w zakresie wykonania] i dyrektywy 84/450/EWG, 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE (dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych)
KOM(2004) 60823.9.2004ZIELONA KSIĘGA Zamówienia publiczne w dziedzinie obrony
KOM(2004) 70722.10.2004KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO dotyczący wyników końcowej oceny strategii oraz planu działań UE w zakresie narkotyków (2000-2004)

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.