Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.102.36

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 kwietnia 2012 r.

Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2012/C 102/13)

(Dz.U.UE C z dnia 5 kwietnia 2012 r.)

DokumentCzęśćDataTytuł
COM(2011) 82924.11.2011Komunikat Komisji do Rady uzupełniający sprawozdanie Komisji w sprawie klauzuli wyjątkowej z dnia 13 lipca 2011 r.
COM(2011) 87531.1.2012Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyników przeglądu załącznika X do dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
COM(2011) 89915.12.2011Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Innowacja na rzecz zrównoważonej przyszłości - Plan działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-AP)
COM(2011) 94223.2.2012Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług online

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.