Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.38.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2020 w instytucjach Unii Europejskiej

(2019/C 38/05)

(Dz.U.UE C z dnia 31 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 1 , w szczególności art. 61 tego regulaminu pracowniczego oraz art. 16 i 91 tych warunków,

uwzględniając wspólne przepisy ustanawiające dni wolne od pracy dla urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności ich art. 1 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 61 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i art. 16 i 91 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej należy przyjąć wykaz dni wolnych od pracy w 2020 r. dla urzędników i pracowników zatrudnionych w Brukseli i Luksemburgu.

(2) W 2020 r. Niedziela Wielkanocna przypada 12 kwietnia.

(3) W 2020 r. 24 grudnia wypada w czwartek.

(4) Kwestię dni wolnych od pracy w 2020 r. skonsultowano z Kolegium Dyrektorów Administracji dnia 7 listopada 2018 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Ustanawia się dni wolne od pracy w roku 2020 w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i w Luksemburgu.

1 stycznia

środa, Nowy Rok

2 stycznia

czwartek, dzień po Nowym Roku

9 kwietnia

Wielki Czwartek

10 kwietnia

Wielki Piątek

13 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja

piątek, Święto Pracy

21 maja

czwartek, Wniebowstąpienie

22 maja

piątek, dzień po Wniebowstąpieniu

1 czerwca

poniedziałek, Zielone Świątki

21 lipca

wtorek, święto narodowe w Belgii

2 listopada

poniedziałek, Święto Zmarłych

Od 24 grudnia

do

31 grudnia

czwartek czwartek

6 ostatnich dni roku

OGÓŁEM

17 dni

Artykuł  2

W Luksemburgu wtorek 21 lipca zastępuje się wtorkiem 23 czerwca, święto narodowe Luksemburga.

Artykuł  3

Praca rozpoczyna się w poniedziałek 4 stycznia 2021 r.

Artykuł  4

Nie przesądzając o ostatecznym rozkładzie dni wolnych od pracy w roku 2021, piątek 1 stycznia 2021 r. uważa się za dzień wolny od pracy.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Günther OETTINGER
Członek Komisji
1 Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s.1
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.