Deklaracja dotycząca rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej. - OpenLEX

Deklaracja dotycząca rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.161.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2015 r.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ROZWOJU HANDLU PRODUKTAMI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Następujący członkowie Światowej Organizacji Handlu (WTO), którzy zgodzili się na rozwój światowego handlu produktami technologii informacyjnej (zwani dalej "stronami"):

Albania Malezja

Australia Czarnogóra

Kanada Nowa Zelandia

Chiny Norwegia

Kostaryka Filipiny

Unia Europejska Singapur

Gwatemala Szwajcaria 1

Hong Kong, Chiny wydzielony obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu

Islandia Tajlandia

Izrael Stany Zjednoczone

Japonia

Korea

deklarują, co następuje:

1.
Każda ze stron wiąże i eliminuje, jak określono poniżej, należności celne, opłaty celne i opłaty innego rodzaju w rozumieniu artykułu II ust. 1 lit. b) Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, w odniesieniu do:
a)
wszystkich produktów sklasyfikowanych w podpozycjach systemu zharmonizowanego (HS) 2007 wymienionych w załączniku A do niniejszej deklaracji; oraz
b)
wszystkich produktów wymienionych w załączniku B do niniejszej deklaracji, niezależnie od tego, czy zostały wymienione w załączniku A.

Znoszenie ceł

2.
Strony stosują trzyletnie znoszenie ceł obejmujące cztery równe roczne obniżki należności celnych, począwszy od 2016 r., a skończywszy w 2019 r., w standardowej formie znoszenia ceł, o ile strony nie postanowią inaczej, uznając, że przedłużenie okresu znoszenia ceł może być konieczne w określonych okolicznościach. Obniżone stawki celne na każdym etapie ich redukcji powinny być zaokrąglane do pierwszego miejsca po przecinku. Każda strona uwzględnia zobowiązania dotyczące znoszenia ceł dla każdego produktu w swojej liście koncesyjnej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (zwanej dalej "listą koncesyjną").

Realizacja

3.
O ile strony nie uzgodnią inaczej, z zastrzeżeniem spełnienia krajowych wymogów proceduralnych, każda strona znosi wszystkie należności celne, opłaty celne i opłaty innego rodzaju na produkty wymienione w załącznikach w następujący sposób:
a)
należności celne znoszone są w równych ratach, przy czym pierwsza taka obniżka stawek ma miejsce nie później niż 1 lipca 2016 r., druga nie później niż 1 lipca 2017 r., trzecia nie później niż 1 lipca 2018 r., a znoszenie należności celnych zostaje skutecznie zakończone nie później niż 1 lipca 2019 r.; oraz
b)
zniesienie wspomnianych innych opłat celnych i opłat innego rodzaju w rozumieniu artykułu II ust. 1 lit. b) Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 zostaje zakończone do 1 lipca 2016 r.

Przyspieszona realizacja

4.
Strony zachęcają do samodzielnego natychmiastowego zniesienia należności celnych lub przyspieszonej realizacji znoszenia tych należności przed datami określonymi powyżej w pkt 3, na przykład w odniesieniu do produktów o względnie niskich należnościach celnych.

Harmonogram tworzenia list

5.
Tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż 30 października 2015 r., każda ze stron przekaże wszystkim pozostałym stronom projekt listy zawierający:
a)
szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób odpowiednie traktowanie celne zostanie uwzględnione w jej liście koncesyjnej, oraz
b)
wykaz szczegółowych podpozycji HS obejmujących produkty określone w załączniku B, który to wykaz zawierać będzie nagłówek stwierdzający, że takim produktom zapewnione zostanie traktowanie bezcłowe, bez względu na miejsce sklasyfikowania w HS. Każdy projekt listy zostaje poddany przeglądowi i zatwierdzony przez strony w drodze konsensusu, z uwzględnieniem obaw wyrażonych przez strony w negocjacjach. Proces dokonywania przeglądów powinien zakończyć się nie później niż 4 grudnia 2015 r.
6.
Po zakończeniu procesu przeglądu w odniesieniu do każdego takiego projektu listy danej strony, strona ta przedkłada zatwierdzoną listę, z zastrzeżeniem spełnienia krajowych wymogów proceduralnych, jako modyfikację swojej listy koncesyjnej, zgodnie z decyzją z dnia 26 marca 1980 r. w sprawie procedur modyfikacji i zmian zestawień list koncesyjnych (BISD 27S/25).
7.
Każda strona wykonuje pkt 3 i 6 niniejszej deklaracji po dokonaniu przeglądu i zatwierdzeniu przez strony w drodze konsensusu projektów list, które stanowią około 90 procent światowego handlu 2 produktami objętymi niniejszą deklaracją.

Format projektów list koncesyjnych

8.
Aby doprowadzić do związania i wyeliminowania należności celnych, opłat celnych i opłat innego rodzaju na produkty wymienione w załącznikach, w ramach modyfikacji każdej ze stron wprowadzanych w jej liście koncesyjnej:
a)
w przypadku produktów klasyfikowanych w podpozycjach HS 2007 wymienionych w załączniku A -stworzone zostaną, w stosownych przypadkach, podpozycje w liście koncesyjnej odpowiadające krajowym podpozycjom taryfowym; oraz
b)
w przypadku produktów wymienionych w załączniku B - do listy koncesyjnej załączony zostanie aneks zawierający wszystkie produkty wymienione w załączniku B, w którym podana jest szczegółowa klasyfikacja taryfowa dla tych produktów na poziomie krajowej pozycji taryfowej albo na sześciocyfrowym poziomie HS.

Przyjęcie

9.
Deklaracja zostanie otwarta do przyjęcia dla wszystkich członków WTO. Przyjęcie jest notyfikowane na piśmie dyrektorowi generalnemu WTO, który powiadamia o nim wszystkie strony.

Bariery pozataryfowe

10.
Strony zgadzają się zintensyfikować konsultacje dotyczące barier pozataryfowych w sektorze technologii informacyjnych. W tym celu strony wspierają ewentualne rozszerzenie zaktualizowanego programu prac dotyczącego barier pozataryfowych.

Uwagi końcowe

11.
Strony spotykają się okresowo, a co najmniej na rok przed wprowadzeniem regularnych zmian w nomenklaturze systemu zharmonizowanego przez Światową Organizację Celną, jednak nie później niż w styczniu 2018 r., aby dokonać przeglądu produktów określonych w załącznikach i rozważyć, czy w świetle postępu technologicznego, doświadczeń zdobytych przy stosowaniu koncesji celnych lub w świetle zmian w nomenklaturze HS załączniki powinny zostać uaktualnione w celu uwzględnienia dodatkowych produktów.
12.
Strony uznają, że wyniki tych negocjacji obejmują koncesje, które powinny zostać uwzględnione w ramach trwających wielostronnych negocjacji w sprawie dostępu do rynku dla towarów nierolnych w ramach dauhańskiej agendy rozwoju.

Załączniki do niniejszej deklaracji:

-
Załącznik A zawiera wykaz podpozycji HS 2007 lub ich części, które mają być objęte zakresem niniejszej deklaracji.
-
Załącznik B zawiera wykaz poszczególnych produktów, które mają być objęte niniejszą deklaracją, bez względu na miejsce sklasyfikowania w HS 2007.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  A

PozycjaHS 2007ex (*)Opis produktu
001350691exPrzezroczyste spoiwa w postaci filmu i przezroczyste utwardzane spoiwa płynne w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do wytwarzania płaskich wyświetlaczy panelowych lub ekranów dotykowych
002370130Pozostałe płyty i filmy, o dowolnym boku przekraczającym 255 mm
003370199Pozostałe
004370590Pozostałe
005370790Pozostałe
006390799exCiekłe kryształy z kopolimerów termoplastycznych na bazie poliestrów aromatycznych
007841459exWentylatory w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do chłodzenia mikroprocesorów, urządzeń telekomunikacyjnych, maszyn do automatycznego przetwarzania danych lub zespołów do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
008841950exWymienniki ciepła wykonane z fluoropolimerów oraz z przewodami rurowymi wejściowymi i wyjściowymi o średnicy wewnętrznej 3 cm lub mniejszej
009842010exLaminatory walcowane w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji podłoży obwodów drukowanych lub obwodów drukowanych
010842129exUrządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy wykonane z fluoropolimerów oraz z filtrem lub membraną czyszczącą o grubości nieprzekraczającej 140 mikronów
011842139exUrządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, z obudową ze stali nierdzewnej, oraz przewodami rurowymi wejściowymi i wyjściowymi o średnicy wewnętrznej nieprzekraczającej 1,3 cm
012842199exCzęści urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy wykonane z fluoropolimerów oraz z filtrem lub membraną czyszczącą o grubości nieprzekraczającej 140 mikronów części urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania gazów, z obudową ze stali nierdzewnej, oraz przewodami rurowymi wejściowymi i wyjściowymi o średnicy wewnętrznej nieprzekraczającej 1,3 cm
013842320exWagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach wykorzystujące elektroniczne środki do określania mas
014842330exWagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej masy materiału do worka lub innego pojemnika, włączając wagi zbiornikowe, wykorzystujące elektroniczne środki do określania mas
015842381exPozostałe urządzenia do ważenia, o maksymalnej nośności nieprzekraczającej 30 kg, wykorzystujące elektroniczne środki do określania mas
016842382exPozostałe urządzenia do ważenia, o maksymalnej nośności przekraczającej 30 kg, ale nieprzekraczającej 5 000 kg, wykorzystujące elektroniczne środki do określania mas, z wyłączeniem urządzeń do ważenia pojazdów silnikowych
017842389exPozostałe urządzenia do ważenia, o maksymalnej nośności przekraczającej 5 000 kg, wykorzystujące elektroniczne środki do określania mas
018842390exCzęści urządzeń do ważenia wykorzystujących elektroniczne środki do określania mas, z wyłączeniem części urządzeń do ważenia pojazdów silnikowych
019842489exUrządzenia mechaniczne do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych lub zespołów obwodów drukowanych
020842490exCzęści urządzeń mechanicznych do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych lub zespołów obwodów drukowanych
021844230Maszyny, urządzenia i wyposażenie
022844240Części do powyższych maszyn, urządzeń i wyposażenia
023844250Płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane)
024844331Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, kopiowanie, faksowanie, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci
025844332Pozostałe, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci
026844339Pozostałe
027844391Części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442
028844399Pozostałe
029845610exObrabiarki obrabiające za pomocą lasera lub innej wiązki światła lub fotonów w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych, zespołów obwodów drukowanych, części objętych pozycją 8517, lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych
030846693exCzęści i akcesoria obrabiarek obrabiających laserem lub innym światłem, lub wiązką fotonów w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych, zespołów obwodów drukowanych, części objętych pozycją 8517, lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria obrabiarek działających na zasadzie ultradźwięków w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych, zespołów obwodów drukowanych, części objętych pozycją 8517 lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria centrów obróbkowych w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji części objętych pozycją 8517 lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria tokarek sterowanych numerycznie (inne tokarki) w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji części objętych pozycją 8517 lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria wiertarek sterowanych numerycznie (inne wiertarki) w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji części objętych pozycją 8517 lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria frezarek sterowanych numerycznie (inne frezarki) w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji części objętych pozycją 8517 lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria pił, obcinarek lub przecinarek w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji części objętych pozycją 8517 lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria obrabiarek działających na zasadzie elektroerozyjnej w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych, zespołów obwodów drukowanych, części objętych pozycją 8517 lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych
031847210Powielacze
032847290Pozostałe
033847310Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją 8469
034847340Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją 8472
035847521Maszyny do wytwarzania włókien optycznych i półproduktów do ich produkcji
036847590exCzęści maszyn objętych podpozycją 847521
037847689exAutomaty do rozmieniania pieniędzy
038847690exCzęści automatów do rozmieniania pieniędzy
039847989exAutomatyczne maszyny do umieszczania elektronicznych komponentów w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do wytwarzania zespołów obwodów drukowanych
040847990exCzęści automatycznych maszyn do umieszczania elektronicznych komponentów w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do wytwarzania zespołów obwodów drukowanych
041848610Maszyny i aparatura do produkcji kryształów lub płytek
042848620Maszyny i aparatura do produkcji elementów półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonych
043848630Maszyny i aparatura do produkcji płaskich wyświetlaczy panelowych
044848640Maszyny i aparatura określone w uwadze 9 C do niniejszego działu
045848690Części i akcesoria
046850440Przekształtniki
047850450Pozostałe wzbudniki
048850490Części
049850590exElektromagnesy w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie w aparaturze diagnostycznej wykorzystującej rezonans magnetyczny inne niż elektromagnesy objęte pozycją 9018
050851430exPozostałe piece w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych lub zespołów obwodów drukowanych
051851490exCzęści pozostałych pieców w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych lub zespołów obwodów drukowanych
052851519exPozostałe maszyny do lutowania na fali w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do wytwarzania zespołów obwodów drukowanych
053851590exCzęści pozostałych maszyn do lutowania na fali w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do wytwarzania zespołów obwodów drukowanych
054851761Stacje bazowe
055851762Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaty przełączające i routingowe
056851769Pozostałe
057851770Części
058851810Mikrofony i ich stojaki
059851821Głośniki zamontowane w obudowach, pojedyncze
060851822Zestawy głośnikowe zamontowane w tej samej obudowie
061851829Pozostałe
062851830Słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem, oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośników
063851840Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne
064851850Zestawy wzmacniające dźwięk, elektryczne
065851890Części
066851981Wykorzystująca nośniki magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe
067851989Pozostałe
068852110Stosujące taśmy magnetyczne
069852190Pozostałe
070852290Pozostałe
071852321Karty zawierające pasek magnetyczny
072852329Pozostałe
073852340Nośniki optyczne
074852351Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej
075852352"Karty inteligentne"
076852359Pozostałe
077852380Pozostałe
078852550Aparatura nadawcza
079852560Aparatura nadawcza zawierająca aparaturę odbiorczą
080852580Kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo
081852610Aparatura radarowa
082852691Aparatura radionawigacyjna
083852692Aparatura do zdalnego sterowania drogą radiową
084852712Radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowe
085852713Pozostałe aparaty połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku
086852719Pozostałe
087852721exOdbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku nadające się do odbierania i dekodowania cyfrowych sygnałów radiowego systemu przekazywania danych (RDS)
088852729Pozostałe
089852791Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku
090852792Niepołączone z aparaturą do rejestracji lub odtwarzania dźwięku, ale połączone z zegarem
091852799Pozostałe
092852849Pozostałe
093852871Nieprzeznaczona do włączenia wyświetlacza lub ekranu wideo
094852910Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich
095852990exPozostałe, z wyłączeniem modułów OLED (organiczne diody emitujące światło) oraz paneli OLED do aparatur objętych podpozycjami 852872 lub 852873
096853180exPozostała aparatura z wyłączeniem dzwonków, brzęczyków, gongów rurowych do drzwi i podobnych
097853190Części
098853630Pozostałe urządzenia zabezpieczające obwody elektryczne
099853650Pozostałe przełączniki
100853690exPozostałe urządzenia, z wyłączeniem klamr do akumulatorów w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych objętych pozycjami 8702, 8703, 8704 lub 8711
101853810Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycją 8537, niewyposażone w przynależną do nich aparaturę
102853939exLampy fluorescencyjne o zimnej katodzie (CCFL) do podświetlania płaskich wyświetlaczy panelowych
103854231Procesory i sterowniki, nawet połączone z pamięciami, przetwornikami, układami logicznymi, wzmacniaczami, zegarami i układami czasowymi lub innymi układami
104854232Pamięci
105854233Wzmacniacze
106854239Pozostałe
107854290Części
108854320Generatory sygnałów
109854330exMaszyny do galwanotechniki i elektrolizy w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych
110854370exArtykuły zaprojektowane specjalnie do podłączenia do urządzeń lub instrumentów telefonicznych lub telegraficznych lub sieci telefonicznych lub telegraficznych
111854370exWzmacniacze mikrofalowe
112854370exBezprzewodowe urządzenia na podczerwień do zdalnego sterowania do konsoli do gier
113854370exCyfrowe urządzenia rejestrujące dane lotu
114854370exPrzenośne elektroniczne czytniki, zasilane baterią, do nagrywania i odtwarzania tekstu, nieruchomych obrazów lub plików audio
115854370exCyfrowe urządzenie do przetwarzania sygnału, zdolne do podłączenia do sieci przewodowej lub bezprzewodowej do miksowania dźwięku
116854390Części
117880260exSatelity telekomunikacyjne
118880390exCzęści satelitów telekomunikacyjnych
119880521Symulatory walki powietrznej i ich części
120880529Pozostałe
121900120Arkusze i płyty, z materiałów polaryzujących
122900190Pozostałe
123900219Pozostałe
124900220Filtry
125900290Pozostałe
126901050Pozostała aparatura i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych (włączając kinematograficzne); negatywoskopy
127901060Ekrany projekcyjne
128901090exCzęści i akcesoria artykułów objętych podpozycjami 901050 i 901060
129901110Mikroskopy stereoskopowe
130901180Pozostałe mikroskopy
131901190Części i akcesoria
132901210Mikroskopy nieoptyczne; aparatura dyfrakcyjna
133901290Części i akcesoria
134901310exTeleskopy zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych niniejszym działem lub sekcją XVI
135901320Lasery, inne niż diody laserowe
136901390exCzęści i akcesoria, inne niż do celowników teleskopowych do montażu na broni lub do peryskopów
137901410Kompasy, busole
138901420Przyrządy i urządzenia do nawigacji powietrznej i kosmicznej (inne niż kompasy)
139901480Pozostałe przyrządy i urządzenia
140901490Części i akcesoria
141901510Dalmierze
142901520Teodolity i tachymetry
143901540Przyrządy i urządzenia do pomiarów fotogrametrycznych
144901580Pozostałe przyrządy i urządzenia
145901590Części i akcesoria
146901811Elektrokardiografy
147901812Aparatura do ultrasonografii
148901813Aparatura diagnostyczna wykorzystująca rezonans magnetyczny
149901819Pozostałe
150901820Aparatura na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone
151901850Pozostałe przyrządy i urządzenia okulistyczne
152901890exPrzyrządy i urządzenia elektrochirurgiczne lub elektromedyczne, ich części i akcesoria do nich
153902150Stymulatory serca, z wyłączeniem części i akcesoriów
154902190Pozostałe
155902212Aparatura do tomografii komputerowej
156902213Pozostała, do zastosowania w stomatologii
157902214Pozostała, do zastosowań medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych
158902219Do innych zastosowań
159902221Do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych
160902229Do innych zastosowań
161902230Lampy rentgenowskie
162902290exCzęści i akcesoria aparatury wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie
163902300Przyrządy, aparatura i modele, przeznaczone do celów pokazowych (na przykład do nauczania lub na wystawach), nienadające się do innych zastosowań
164902410Maszyny i urządzenia do testowania metali
165902480Pozostałe maszyny i urządzenia
166902490Części i akcesoria
167902519Pozostałe
168902590Części i akcesoria
169902710Aparatura do analizy gazu lub dymu
170902780Pozostałe przyrządy i aparatura
171902790Mikrotomy; części i akcesoria
172902830Liczniki energii elektrycznej
173902890Części i akcesoria
174903010Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego
175903020Oscyloskopy i oscylografy
176903031Mierniki uniwersalne bez urządzenia rejestrującego
177903032Mierniki uniwersalne z urządzeniem rejestrującym
178903033exPozostałe, bez urządzenia rejestrującego, z wyłączeniem przyrządów do pomiaru rezystancji
179903039Pozostałe, z urządzeniem rejestrującym
180903084Pozostałe, z urządzeniem rejestrującym
181903089Pozostałe
182903090Części i akcesoria
183903110Maszyny do wyważania części mechanicznych
184903149Pozostałe
185903180Pozostałe przyrządy, urządzenia i maszyny
186903190Części i akcesoria
187903220Manostaty
188903281Hydrauliczne lub pneumatyczne
189950410Gry wideo, w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym
190950430exPozostałe gry uruchamiane monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub jakimikolwiek innymi środkami płatniczymi, inne niż sprzęt automatycznych kręgielni oraz gry losowe wypłacające natychmiast nagrody pieniężne
191950490exKonsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 950430
(*) Podpozycje uwzględnione częściowo są oznaczone symbolem "ex".

ZAŁĄCZNIK  B

192Wielokomponentowe układy scalone (MCO): kombinacja jednego lub więcej monolitycznych, hybrydowych lub wielochipowych układów scalonych, co najmniej z jednym z następujących komponentów: czujniki na bazie krzemu, aktuatory, oscylatory, rezonatory lub ich kombinacje, lub komponenty wykonujące funkcje artykułów klasyfikowalnych do pozycji 8532, 8533, 8541, lub wzbudniki klasyfikowalne do pozycji 8504, uformowane pod każdym względem niepodzielnie w jedną bryłę, podobnie jak układ scalony, jako komponent w rodzaju stosowanych do montażu na płytce obwodów drukowanych (PCB) lub innym nośniku, poprzez podłączenie wtyków, przewodów, kulek, powierzchni styku, wypukłości lub pól kontaktowych.

Do celów niniejszej definicji poniższe wyrażenia oznaczają co następuje:

1. "Komponenty" mogą być dyskretne, wytworzone niezależnie, następnie montowane na podporze MCO lub zintegrowane w innych komponentach.

2. "Na bazie krzemu" oznacza zbudowane na podłożu krzemowym lub wykonane z materiałów krzemowych, bądź wbudowane w zintegrowaną płytkę półprzewodnikową.

a) "Czujniki na bazie krzemu" składają się ze struktur mikroelektronicznych lub mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i które posiadają funkcję wykrywania wielkości fizycznych lub chemicznych oraz przetwarzania ich na sygnały elektryczne, spowodowane powstaniem zmian we właściwościach elektrycznych lub przemieszczeniem struktury mechanicznej.

"Wielkości fizyczne lub chemiczne" odnoszą się do zjawisk świata rzeczywistego, takich jak: ciśnienie, fale akustyczne, przyspieszenie, wibracja, ruch, orientacja, odkształcenie, natężenie pola magnetycznego, natężenie pola elektrycznego, światło, radioaktywność, wilgotność, przepływ, stężenie chemikaliów itp.

3 b) "Aktuatory na bazie krzemu" składają się ze struktur mikroelektronicznych i mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i które posiadają funkcję przekształcania sygnałów elektrycznych w ruch fizyczny.

3 c) "Rezonatory na bazie krzemu" są komponentami, które składają się ze struktur mikroelektronicznych lub mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i posiadają funkcję generowania drgań mechanicznych lub elektrycznych o wstępnie zdefiniowanej częstotliwości, która zależy od geometrii fizycznej tych struktur w odpowiedzi na wejście zewnętrzne.

3 d) "Oscylatory na bazie krzemu" są czynnymi komponentami, które składają się ze struktur mikroelektronicznych lub mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i które posiadają funkcję generowania drgań mechanicznych lub elektrycznych o wstępnie zdefiniowanej częstotliwości, która zależy od geometrii fizycznej tych struktur.

193Moduły podświetlające z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), które są źródłami światła składającymi się z jednej lub więcej diod LED i z jednego lub więcej złączy i są montowane na obwodzie drukowanym lub innym podobnym podłożu, oraz innych biernych komponentów, nawet połączonych z komponentami optycznymi lub diodami zabezpieczającymi, oraz wykorzystywane jako oświetlanie podświetleń do urządzeń ciekłokrystalicznych (LCD)
194Dotykowe urządzenia do wprowadzania danych (tak zwane ekrany dotykowe) bez możliwości wyświetlania, do włączenia w urządzenie posiadające wyświetlacz, które działają poprzez wykrywanie i umiejscowienie dotyku na powierzchni wyświetlacza. Wykrywanie dotyku można uzyskać za pomocą oporności, pojemności elektrostatycznej, rozpoznawania impulsów dźwiękowych, podczerwieni lub innych technologii dotykowych
195Wkłady atramentowe (ze zintegrowaną głowicą drukującą lub bez niej) do umieszczania w urządzeniach objętych podpozycjami 844331, 844332 lub 844339, i obejmujące komponenty mechaniczne lub elektryczne termoplastyczne lub elektrostatyczne kartrydże z tonerem (nawet z częściami ruchomymi) do wkładania do urządzeń wymienionych w podpozycji 844331, 844332 lub 844339; atrament stały w specjalnie zaprojektowanych kształtach, do umieszczania w urządzeniach objętych podpozycjami 844331, 844332 lub 844339
196Artykuły drukowane, które uprawniają do dostępu, instalacji, reprodukcji lub innego wykorzystania oprogramowania (włącznie z grami), danych, treści internetowych (włącznie z treściami zawartymi w grach lub w aplikacjach) lub usług internetowych, lub usług telekomunikacyjnych (włącznie z usługami telefonii komórkowej) (**)
197Samoprzylepne okrągłe podkładki polerujące w rodzaju stosowanych do wytwarzania płytek półprzewodnikowych
198Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych, specjalnie dostosowane do transportu lub pakowania płytek półprzewodnikowych, masek lub siatek, objęte podpozycjami 392310 lub 848690
199Pompy próżniowe w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodników lub płaskich wyświetlaczy panelowych
200Maszyny do czyszczenia plazmy, które usuwają organiczne zanieczyszczenia z próbek do mikroskopów elektronowych oraz uchwytów do próbek
201Przenośne interaktywne urządzenia elektroniczne do nauki zaprojektowane głównie dla dzieci
(**) Znoszenie taryf obejmujących materiały drukowane dotyczy wyłącznie praw i obowiązków w odniesieniu do handlu towarami, tj. nie ma ono wpływu na inne kwestie związane z dostępem do rynku niż taryfy stron. Żadne z postanowień umowy w sprawie rozszerzenia umowy o technologii informacyjnej (ITA) nie uniemożliwia stronie ITA regulowania zawartości tego rodzaju towarów, w tym treści internetowych. Żadne z postanowień umowy w sprawie rozszerzenia ITA nie ma wpływu na prawa strony w zakresie dostępu do rynku oraz jej zobowiązania w zakresie handlu usługami ani nie uniemożliwia stronie regulowania jej rynku usług.
1 W imieniu unii celnej Szwajcarii i Liechtensteinu.
2 Dokładna wartość zostanie obliczona przez sekretariat WTO i podana do wiadomości stron na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych danych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.