Decyzja wykonawcza 2024/1458 w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2023

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1458

Akt indywidualny
Wersja od: 28 maja 2024 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/1458
z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2023

(notyfikowana jako dokument nr C(2024) 3353)

(Dz.U.UE L z dnia 28 maja 2024 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 1 , w szczególności jego art. 53 ust. 1 akapit pierwszy i art. 104,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 2 , w szczególności jego art. 51,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 104 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia (UE) 2021/2116 stanowi, że art. 4 ust. 1 lit. b), art. 5, art. 7 ust. 3, art. 9, 17, 21 i 34, art. 35 ust. 4, art. 36, 37, 38, 40-43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70-75, 77, 91-97, 99 i 100, art. 102 ust. 2 oraz art. 110 i 111 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nadal mają zastosowanie - w przypadku Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) - w odniesieniu do wydatków poniesionych i płatności dokonanych na rok budżetowy 2023.

(2) Art. 64 akapit drugi lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/128 3  stanowi, że art. 2, art. 3 ust. 1 akapit pierwszy, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 21-25, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 1 lit. a), b) i c), art. 30 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 31-40 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 4  nadal mają zastosowanie - w przypadku EFRG - w odniesieniu do wydatków poniesionych i płatności dokonanych na rok budżetowy 2023.

(3) Art. 64 akapit drugi lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128 stanowi, że załączniki II i III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 nadal mają zastosowanie do celów art. 32 lit. f) i g) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128, na rok budżetowy 2023.

(4) Art. 40 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/127 5  stanowi, że art. 5, art. 5a, art. 7 ust. 3 i 4, art. 10, art. 11 ust. 1 akapit drugi, art. 11 ust. 2, art. 12, art. 13 oraz art. 41 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 6  nadal mają zastosowanie do EFRG w odniesieniu do wydatków poniesionych i płatności dokonanych za rok budżetowy 2023.

(5) Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 53 rozporządzenia (UE) 2021/2116 Komisja, w oparciu o roczne sprawozdania finansowe przekazane przez państwa członkowskie wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia rachunków i opinią z audytu co do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków oraz sprawozdaniami jednostek certyfikujących, ma rozliczyć rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 9 rozporządzenia (UE) 2021/2116 przed dniem 31 maja roku następującego po danym roku budżetowym.

(6) Zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) 2021/2116 rolniczy rok budżetowy rozpoczyna się w dniu 16 października roku "N-1" i kończy się w dniu 15 października roku "N". Przy rozliczaniu rachunków za rok budżetowy 2023 należy wziąć pod uwagę wydatki poniesione przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 października 2022 r. a dniem 15 października 2023 r., zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128.

(7) Art. 33 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 i art. 35 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128 przewidują, że kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego, zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 33 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 i w art. 35 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128, ustala się poprzez potrącanie płatności miesięcznych w danym roku budżetowym z wydatków uznanych dla tego samego roku budżetowego zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 i art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2022/128. Komisja potrąca tę kwotę od płatności miesięcznej odnoszącej się do poniesionego wydatku w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym podejmowana jest decyzja w sprawie rozliczenia rachunków lub ją do niej dodaje.

(8) Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa członkowskie oraz powiadomiła państwa członkowskie o wynikach swej weryfikacji oraz o proponowanych przez siebie poprawkach.

(9) W przypadku wszystkich agencji płatniczych roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych.

(10) Zgodnie z art. 5 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014 i art. 5 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/127 wszelkie przekroczenia terminów płatności mają być uwzględnione najpóźniej w decyzji w sprawie rozliczenia rachunków. Część wydatków zadeklarowanych przez niektóre państwa członkowskie w roku budżetowym 2023 została dokonana po przekroczeniu obowiązujących terminów. W niniejszej decyzji należy zatem ustanowić odpowiednie zmniejszenia.

(11) Zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonała już zmniejszenia lub zawieszenia szeregu płatności miesięcznych za rok budżetowy 2023 z powodu wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii. W niniejszej decyzji Komisja powinna uwzględnić takie zmniejszone lub zawieszone kwoty, aby uniknąć jakichkolwiek niewłaściwych lub nieterminowych płatności lub zwrotów, które mogą być później przedmiotem korekty finansowej. Kwoty, o których mowa, mogą zostać zbadane, w stosownych przypadkach, według procedur rozliczania zgodności zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 55 rozporządzenia (UE) 2021/2116.

(12) Komisja zmniejszyła już odpowiednie płatności miesięczne za rok budżetowy 2023 o kwoty należne EFRG w wyniku decyzji w sprawie rozliczenia finansowego i rozliczenia zgodności, zgodnie z art. 51 i 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, wykonanych przez Komisję w roku budżetowym 2023. Wszelkie takie kwoty zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

(13) Na podstawie art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 50 % konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi dane państwo członkowskie, jeżeli odzyskanie nie nastąpiło w terminie 4 lat od daty wniosku o odzyskanie, lub w terminie 8 lat, w przypadku gdy nieodzyskana kwota jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi. Art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ujmowania w rocznych sprawozdaniach finansowych przekazywanych Komisji, na podstawie art. 29 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, poświadczonej tabeli z kwotami obciążającymi je w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które mają być odzyskane, określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 908/2014. W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 zawarto wzór tabeli, którą muszą stosować państwa członkowskie przy dostarczaniu informacji o kwotach, które mają być odzyskane. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż, odpowiednio, 4 lata lub 8 lat.

(14) Na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą w należycie uzasadnionych przypadkach zdecydować o zaprzestaniu odzyskiwania. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy łączna kwota poniesionych oraz prawdopodobnych kosztów odzyskiwania przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie 4 lat od daty wystąpienia o zwrot należności bądź w terminie 8 lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych nieodzyskania powinno zostać pokryte z budżetu UE. Kwoty, w odniesieniu do których państwo członkowskie podjęło decyzję o zaprzestaniu odzyskiwania, oraz powody jego decyzji należy zawrzeć w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 54 ust. 4 tego rozporządzenia. Kwotami takimi nie należy obciążać odpowiednich państw członkowskich i zostają one w związku z powyższym pokryte z budżetu Unii.

(15) Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 53 rozporządzenia (UE) 2021/2116 niniejsza decyzja nie powinna naruszać decyzji, które Komisja może podjąć w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków na podstawie art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz art. 54 i 55 rozporządzenia (UE) 2021/2116,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych państw członkowskich dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) w odniesieniu do roku budżetowego 2023.

Kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego zgodnie z niniejszą decyzją, w tym te wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, zostały określone w załącznikach I i II do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może podjąć na podstawie art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 55 rozporządzenia (UE) 2021/2116 w celu wyłączenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z prawem Unii, a także dla przyszłych decyzji w sprawie rocznego rozliczenia z realizacji celów, które Komisja może podjąć na podstawie art. 54 rozporządzenia (UE) 2021/2116 w celu wyłączenia z finansowania unijnego wydatków, które nie mają odpowiedniego im produktu zgłoszonego w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2023 - EFRG

Kwota podlegająca zwrotowi od lub płatna na rzecz państwa członkowskiego

Państwo członkowskie2023 - Wydatki/Dochody przeznaczone na określony cel agencji płatniczych, których rachunki sąSuma a + bZmniejszenia i zawieszenia w całym roku budżetowym (1)Kwota, jaką należy pobrać zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013Suma po uwzględnieniu zmniejszeń i zawieszeńPłatności dokonane na rzecz państwa członkowskiego za rok budżetowyKwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego (2)
rozliczonewyłączone
= wydatki/dochody przeznaczone na określony cel zadeklarowane w deklaracji rocznej= suma wydatków/ dochodów przeznaczonych na określony cel w deklaracjach miesięcznych
abc=a+bdef=c+d+egh=f-g
ATEUR710 073 403,880,00710 073 403,88- 377 305,300,00709 696 098,58709 673 412,2322 686,35
BEEUR559 465 736,360,00559 465 736,36- 209 727,75- 10 784,34559 245 224,27559 477 821,08- 232 596,81
BGBG- N0,000,000,000,000,000,000,000,00
BGEUR834 492 494,810,00834 492 494,81- 7 796 183,770,00826 696 311,04827 146 042,25- 449 731,21
CYEUR53 361 721,550,0053 361 721,559 431,530,0053 371 153,0853 374 307,22- 3 154,14
CZCZK0,000,000,000,00- 57,70- 57,700,00- 57,70
CZEUR871 982 983,590,00871 982 983,59- 16 973 041,570,00855 009 942,02854 978 190,9931 751,03
DEEUR4 660 872 702,670,004 660 872 702,67- 1 003 545,51- 35 628,864 659 833 528,304 659 857 633,71- 24 105,41
DKDKK0,000,000,000,00- 16 978,71- 16 978,710,00- 16 978,71
DKEUR825 547 995,070,00825 547 995,07- 14 940 725,330,00810 607 269,74810 827 353,33- 220 083,59
EEEUR196 025 204,830,00196 025 204,8384 799,97- 10 882,93196 099 121,87196 102 471,23- 3 349,36
ESEUR5 658 204 756,700,005 658 204 756,70- 21 105 531,30- 302 514,005 636 796 711,405 635 010 023,031 786 688,37
FIEUR531 509 904,520,00531 509 904,52- 816 545,74- 9 304,67530 684 054,11530 690 322,56- 6 268,45
FREUR7 434 338 210,420,007 434 338 210,42- 129 126 686,74- 110 090,137 305 101 433,557 305 348 440,53- 247 006,98
ELEUR2 040 877 159,560,002 040 877 159,56- 1 339 520,14- 20 283 923,362 019 253 716,062 039 739 462,12- 20 485 746,06
HREUR408 600 082,870,00408 600 082,87- 1 798 928,87- 61 924,87406 739 229,13407 960 781,50- 1 221 552,37
HUEUR1 316 382 876,500,001 316 382 876,50- 4 940 617,790,001 311 442 258,711 311 809 288,26- 367 029,55
HUHUF0,000,000,000,00- 174 178 090,00- 174 178 090,000,00- 174 178 090,00
IEEUR1 185 678 849,610,001 185 678 849,61- 3 506 380,41- 5 271,811 182 167 197,391 181 208 901,93958 295,46
ITEUR4 243 877 489,470,004 243 877 489,471 690 791,79- 9 805 354,484 235 762 926,784 257 631 832,55- 21 868 905,77
LTEUR594 033 803,580,00594 033 803,58- 4 033 679,47- 609,27589 999 514,84590 000 124,11- 609,27
LUEUR33 221 758,630,0033 221 758,6366 776,860,0033 288 535,4933 237 968,7750 566,72
LVEUR322 962 476,000,00322 962 476,00- 316,45- 2 165,35322 959 994,20322 962 159,55- 2 165,35
MTEUR5 017 818,880,005 017 818,88- 802 628,420,004 215 190,464 215 190,460,00
NLEUR691 855 036,600,00691 855 036,60- 3 941 162,23- 22 093 312,32665 820 562,05687 888 522,21- 22 067 960,16
PLEUR3 484 849 907,460,003 484 849 907,46- 31 948 560,700,003 452 901 346,763 452 908 100,45- 6 753,69
PLPLN0,000,000,000,00- 1 858 313,26- 1 858 313,260,00- 1 858 313,26
PTEUR881 930 621,400,00881 930 621,40- 41 705 958,87- 74 603,26840 150 059,27839 547 767,94602 291,33
ROEUR1 988 872 111,640,001 988 872 111,64- 76 778 827,940,001 912 093 283,701 912 147 891,43- 54 607,73
RORON0,000,000,000,00- 17 372 535,68- 17 372 535,680,00- 17 372 535,68
SEEUR699 656 084,220,00699 656 084,22- 1 443 518,460,00698 212 565,76698 267 536,10- 54 970,34
SESEK0,000,000,000,000,000,000,000,00
SIEUR138 365 295,100,00138 365 295,10- 0,010,00138 365 295,09138 365 295,090,00
SKEUR402 405 105,280,00402 405 105,28- 26 092 270,08- 118 891,97376 193 943,23376 253 177,35- 59 234,12
(1) Dotyczy uwzględnionych w systemie płatniczym zmniejszeń i zawieszeń, do których dodano w szczególności korekty wynikające z nieprzestrzegania terminów płatności oraz innych zmniejszeń, o których mowa w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

(2) W celu obliczenia kwoty podlegającej zwrotowi przez państwo członkowskie lub płatnej na jego rzecz uwzględniono sumę z deklaracji rocznej w przypadku wydatków rozliczonych oraz sumę płatności miesięcznych dokonanych z tytułu zadeklarowanych wydatków. Kurs walutowy stosowany zgodne z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2022/127.

Państwo członkowskieSuma (=h)
Wydatki (1)Dochody przeznaczone na określony cel (1)Art. 54 ust. 2 (=e)
08 02 06 0162006200
klmn = k+l+m
ATEUR22 686,350,000,0022 686,35
BEEUR0,00- 221 812,47- 10 784,34- 232 596,81
BGBGN0,000,000,000,00
BGEUR0,00- 449 731,210,00- 449 731,21
CYEUR0,00- 3 154,140,00- 3 154,14
CZCZK0,000,00- 57,70- 57,70
CZEUR31 751,030,000,0031 751,03
DEEUR12 263,81- 740,36- 35 628,86- 24 105,41
DKDKK0,000,00- 16 978,71- 16 978,71
DKEUR0,00- 220 083,590,00- 220 083,59
EEEUR7 533,570,00- 10 882,93- 3 349,36
ESEUR2 090 810,30- 1 607,93- 302 514,001 786 688,37
FIEUR60 986,34- 57 950,12- 9 304,67- 6 268,45
FREUR0,00- 136 916,85- 110 090,13- 247 006,98
ELEUR0,00- 201 822,70- 20 283 923,36- 20 485 746,06
HREUR0,00- 1 159 627,50- 61 924,87- 1 221 552,37
HUEUR0,00- 367 029,550,00- 367 029,55
HUHUF0,000,00- 174 178 090,00- 174 178 090,00
IEEUR963 567,270,00- 5 271,81958 295,46
ITEUR0,00- 12 063 551,29- 9 805 354,48- 21 868 905,77
LTEUR0,000,00- 609,27- 609,27
LUEUR50 566,720,000,0050 566,72
LVEUR0,000,00- 2 165,35- 2 165,35
MTEUR0,000,000,000,00
NLEUR25 352,160,00- 22 093 312,32- 22 067 960,16
PLEUR0,00- 6 753,690,00- 6 753,69
PLPLN0,000,00- 1 858 313,26- 1 858 313,26
PTEUR752 245,28- 75 350,69- 74 603,26602 291,33
ROEUR0,00- 54 607,730,00- 54 607,73
RORON0,000,00- 17 372 535,68- 17 372 535,68
SEEUR0,00- 54 970,340,00- 54 970,34
SESEK0,000,000,000,00
SIEUR0,000,000,000,00
SKEUR61 143,74- 1 485,89- 118 891,97- 59 234,12
(1) Linia budżetowa 08 02 06 01 zostaje podzielona między korekty ujemne, które stają się dochodami przeznaczonymi na określony cel w linii budżetowej 62 00, oraz korekty dodatnie na rzecz państw członkowskich, które powinny obecnie zostać włączone po stronie wydatków 08 02 06 01, jak określono w art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 45 rozporządzenia (UE) 2021/2116.
UWAGA: Nomenklatura 2024: 08 02 06 01, 6200

ZAŁĄCZNIK  II

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2023 - EFRG

Korekty zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (*)

Państwo członkowskieWalutaw walucie krajowejw euro
ATEUR
BEEUR
BGBGN
CYEUR-4 647,00
CZCZK--
DEEUR
DKDKK
EEEUR--
ESEUR
FIEUR
FREUR
ELEUR
HRHRK
HUHUF96 185,00-
IEEUR
ITEUR
LTEUR-1 723,41
LUEUR
LVEUR--
MTEUR--
NLEUR
PLPLN5 870,14-
PTEUR
RORON
SESEK
SIEUR--
SKEUR--
(*) Kwoty, którymi mają zostać obciążone państwa członkowskie w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w związku z Przejściowym Instrumentem Rozwoju Obszarów Wiejskich (TRDI) finansowanym z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. ustanawiające przejściowe szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w odniesieniu do finansowania przez Sekcję Gwarancji EFORG rozwoju obszarów wiejskich na terytorium Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/27/oj))
1 Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/128 z dnia 21 grudnia 2021 r. określające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 20 z 31.1.2022, s. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_impl/2022/128/oj).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/127 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 o przepisy dotyczące agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 20 z 31.1.2022, s. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.