Decyzja wykonawcza 2024/1433 w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków w ramach planu strategicznego WPR finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w okresie 2023-2027 za rok budżetowy 2023

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1433

Akt indywidualny
Wersja od: 28 maja 2024 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/1433
z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków w ramach planu strategicznego WPR finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w okresie 2023-2027 za rok budżetowy 2023

(notyfikowana jako dokument nr C(2024) 3351)

(Dz.U.UE L z dnia 28 maja 2024 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 1 , w szczególności jego art. 53 ust. 1 akapit pierwszy,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 53 rozporządzenia (UE) 2021/2116 Komisja, w oparciu o roczne sprawozdania finansowe przekazane przez państwa członkowskie wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia rachunków i opinią z audytu co do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków oraz sprawozdaniami jednostek certyfikujących, musi rozliczyć rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 9 tego rozporządzenia, przed dniem 31 maja roku następującego po danym roku budżetowym.

(2) Zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) 2021/2116 rok budżetowy rozpoczyna się w dniu 16 października roku "N-1" i kończy się w dniu 15 października roku "N". Przy rozliczaniu rachunków za rok budżetowy 2023, w celu ujednolicenia okresu referencyjnego dla wydatków EFRROW z okresem referencyjnym dla wydatków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, należy wziąć pod uwagę wydatki poniesione przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 października 2022 r. a dniem 15 października 2023 r., zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/128 2 .

(3) Art. 35 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128 przewiduje, że kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego, zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia wykonawczego, ustala się poprzez potrącanie płatności okresowych w danym roku budżetowym z wydatków uznanych dla tego samego roku budżetowego zgodnie z art. 35 ust. 1. Art. 35 ust. 2 akapit trzeci tego rozporządzenia wykonawczego stanowi, że Komisja odlicza tę kwotę od następnej płatności pośredniej lub dodaje ją do niej.

(4) Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa członkowskie oraz powiadomiła państwa członkowskie o wynikach swej weryfikacji oraz o proponowanych przez siebie poprawkach.

(5) W przypadku wszystkich agencji płatniczych roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych.

(6) Zgodnie z art. 53 rozporządzenia (UE) 2021/2116 niniejsza decyzja powinna pozostać bez uszczerbku dla decyzji, które Komisja może podjąć zgodnie z art. 54 i 55 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych państw członkowskich dotyczące wydatków w ramach planu strategicznego finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odniesieniu do roku budżetowego 2023 i związane z okresem 2023-2027.

Kwoty EFRROW, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz tego państwa w ramach planu strategicznego WPR w okresie 2023-2027, określono w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może podjąć na podstawie art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 55 rozporządzenia (UE) 2021/2116 w celu wyłączenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z prawem Unii, a także dla przyszłych decyzji w sprawie rocznego rozliczenia z realizacji celów, które Komisja może podjąć na podstawie art. 54 rozporządzenia (UE) 2021/2116 w celu wyłączenia z finansowania unijnego wydatków, które nie mają odpowiedniego im produktu zgłoszonego w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

Rozliczone wydatki EFRROW na lata 2023-2027 według planu strategicznego WPR za rok budżetowy 2023

Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz w rozbiciu na poszczególne plany strategiczne WPR

Zatwierdzone plany strategiczne WPR, w ramach których zadeklarowano wydatki z EFRROW na lata 2023-2027

w euro

Państwo członkowskieCCIWydatki 2023 r.KorektyOgółemKwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystaneZatwierdzona kwota rozliczona za RB2023Płatności okresowe zwrócone państwu członkowskiemu za rok budżetowy (*)Kwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego (**)
iiiiii = i + iiivv = iii - ivvivii = v - vi
AT2023AT06AFSP001- 42 184,910,00- 42 184,910,00- 42 184,910,00- 42 184,91
BE2023BE06AFSP001- 2 948,710,00- 2 948,710,00- 2 948,71- 2 948,710,00
BE2023BE06AFSP0020,000,000,000,000,000,000,00
BG2023BG06AFSP001- 1 904 400,890,00- 1 904 400,890,00- 1 904 400,890,00- 1 904 400,89
CY2023CY06AFSP0010,000,000,000,000,000,000,00
CZ2023CZ06AFSP0010,000,000,000,000,000,000,00
DE2023DE06AFSP001660 153,940,00660 153,940,00660 153,94723 296,25- 63 142,31
DK2023DK06AFSP0011 888 412,440,001 888 412,440,001 888 412,441 891 485,07- 3 072,63
EE2023EE06AFSP001- 36 657,350,00- 36 657,350,00- 36 657,35- 36 657,350,00
ES2023ES06AFSP001- 1 375 845,100,00- 1 375 845,100,00- 1 375 845,10- 1 333 269,98- 42 575,12
FI2023FI06AFSP0012 428 162,360,002 428 162,360,002 428 162,362 428 162,360,00
FR2023FR06AFSP001- 611 370,990,00- 611 370,990,00- 611 370,992 117,81- 613 488,80
EL2023EL06AFSP001- 1 010 161,370,00- 1 010 161,370,00- 1 010 161,37- 1 010 161,370,00
HR2023HR06AFSP0010,000,000,000,000,000,000,00
HU2023HU06AFSP001- 2 900 037,020,00- 2 900 037,020,00- 2 900 037,02- 2 900 037,020,00
IE2023IE06AFSP0013 284 703,020,003 284 703,020,003 284 703,023 284 703,020,00
IT2023IT06AFSP001- 6 284 619,410,00- 6 284 619,410,00- 6 284 619,41- 6 338 351,6153 732,20
LT2023LT06AFSP001- 248 293,310,00- 248 293,310,00- 248 293,310,00- 248 293,31
LU2023LU06AFSP0010,000,000,000,000,000,000,00
LV2023LV06AFSP0012 392 526,510,002 392 526,510,002 392 526,512 392 526,510,00
MT2023MT06AFSP0010,000,000,000,000,000,000,00
NL2023NL06AFSP0010,000,000,000,000,000,000,00
PL2023PL06AFSP001- 1 774 070,950,00- 1 774 070,950,00- 1 774 070,950,00- 1 774 070,95
PT2023PT06AFSP001- 2 001 435,810,00- 2 001 435,810,00- 2 001 435,81- 2 001 435,810,00
RO2023RO06AFSP001- 3 290 122,190,00- 3 290 122,190,00- 3 290 122,19- 4 742 277,311 452 155,12
SE2023SE06AFSP00171 495,390,0071 495,390,0071 495,3976 127,95- 4 632,56
SI2023SI06AFSP0010,000,000,000,000,000,000,00
SK2023SK06AFSP001- 88 779,570,00- 88 779,570,00- 88 779,57- 88 779,570,00

(*) Płatności okresowe zwrócone państwu członkowskiemu za rok budżetowy, w tym kwoty ujemne zadeklarowane w roku budżetowym 2023. Te kwoty ujemne zostały lub zostaną skompensowane płatnościami kwartalnymi na rzecz zainteresowanych państw członkowskich.

(**) Kwoty, które mają zostać odzyskane od państw członkowskich (-) lub im wypłacone (+) obejmują środki finansowe, które mogą być ponownie wykorzystane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 57 rozporządzenia (UE) 2021/2116.

1 Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/128 z dnia 21 grudnia 2021 r. określające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 20 z 31.1.2022, s. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_impl/2022/128/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.