Decyzja wykonawcza 2024/1432 ustanawiająca konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej w odniesieniu do europejskiego partnerstwa na rzecz blockchain i europejskiej infrastruktury usług blockchain (EUROPEUM-EDIC)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1432

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2024 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/1432
z dnia 21 maja 2024 r.
ustanawiająca konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej w odniesieniu do europejskiego partnerstwa na rzecz blockchain i europejskiej infrastruktury usług blockchain (EUROPEUM-EDIC)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiającą program polityki "Droga ku cyfrowej dekadzie" do 2030 r. 1 , w szczególności jej art. 14 ust. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją (UE) 2022/2481 uprawniono Komisję do utworzenia konsorcjów na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej ("EDIC").

(2) W dniu 14 czerwca 2023 r. Belgia, Włochy, Portugalia, Chorwacja i Słowenia przedłożyły Komisji wniosek zgodnie z art. 14 ust. 1 decyzji (UE) 2022/2481 w sprawie utworzenia konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej w odniesieniu do europejskiego partnerstwa na rzecz blockchain i europejskiej infrastruktury usług blockchain (EUROPEUM-EDIC). Luksemburg, Rumunia, Grecja i Cypr dołączyły do grupy państw członkowskich składających ten wniosek odpowiednio w dniach 7 września 2023 r., 30 października 2023 r., 31 stycznia 2024 r. i 5 kwietnia 2024 r.

(3) Jako przyjmujące państwo członkowskie Belgia złożyła oświadczenie zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) decyzji (UE) 2022/2481, w którym uznała EUROPEUM-EDIC za organizację międzynarodową w rozumieniu art. 143 ust. 1 lit. g) i art. 151 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE 2  oraz za organizację międzynarodową w rozumieniu art. 11 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady (UE) 2020/262 3  od dnia jego ustanowienia.

(4) Komisja oceniła wniosek na podstawie art. 14 ust. 2 decyzji (UE) 2022/2481. Komisja stwierdziła, że wniosek zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z art. 14 ust. 1 decyzji (UE) 2022/2481. Biorąc pod uwagę ogólne cele programu polityki "Droga ku cyfrowej dekadzie", w szczególności wkład proponowanego EDIC w rozwój kompleksowego i zrównoważonego ekosystemu interoperacyjnej infrastruktury cyfrowej, oraz praktyczne aspekty związane z wdrożeniem projektu wielokrajowego, w szczególności zdolności techniczne, finansowe i administracyjne proponowanego EDIC, Komisja stwierdziła, że EDIC spełnia wszystkie szczegółowe wymogi określone w art. 13-21 decyzji (UE) 2022/2481.

(5) Zgodnie ze swoim statutem EDIC ma ustanowić i obsługiwać europejską infrastrukturę usług blockchain w celu świadczenia ogólnounijnych usług transgranicznych, w szczególności usług publicznych. Powinien on ponadto wspierać współpracę transgraniczną między organami publicznymi w zakresie zdecentralizowanych technologii i ułatwiać interoperacyjność rozwiązań opartych na takich zdecentralizowanych technologiach.

(6) Zgodnie z art. 14 ust. 3 decyzji (UE) 2022/2481 zwrócono się do komitetu ustanowionego na podstawie art. 23 ust. 1 wspomnianej decyzji o opinię w sprawie ustanowienia EUROPEUM-EDIC; komitet ten wydał opinię pozytywną w dniu 6 maja 2024 r.

(7) Aby umożliwić szybkie stosowanie środków przewidzianych w niniejszej decyzji, a mianowicie rozpoczęcie funkcjonowania EUROPEUM-EDIC, co jest pilnie potrzebne do uporządkowanego przejścia od obecnych ustaleń wykonawczych, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ustanowienie EUROPEUM-EDIC

1. 
Niniejszym ustanawia się konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej w odniesieniu do europejskiego partnerstwa na rzecz blockchain i europejskiej infrastruktury usług blockchain (EUROPEUM-EDIC).
2. 
EUROPEUM-EDIC posiada osobowość prawną i posiada, w każdym z państw członkowskich, zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawaną podmiotom prawnym na podstawie prawa krajowego danego państwa członkowskiego. EUROPEUM-EDIC może w szczególności nabywać, być właścicielem lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz własność intelektualną, zawierać umowy i być stroną w postępowaniach sądowych.
3. 
Zasadnicze elementy statutu EUROPEUM-EDIC, uzgodnione przez jego członków, określono w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

ZASADNICZE ELEMENTY STATUTU EUROPEUM-EDIC

1)
Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. c) decyzji (UE) 2022/2481:

Artykuł 2

Nazwa, siedziba, lokalizacja i język roboczy

[...]

1. Nazwa EDIC, o której mowa w ust. 1, brzmi: "EUROPEUM", zwany dalej "EUROPEUM-EDIC".

2. Siedziba statutowa EUROPEUM-EDIC znajduje się w Brukseli (Belgia).

2)
Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. d) decyzji (UE) 2022/2481:

Artykuł 34

Czas trwania

EUROPEUM-EDIC istnieje do momentu likwidacji zgodnej z art. 35.

Artykuł 35

Likwidacja

1. Decyzję o likwidacji EUROPEUM-EDIC podejmuje zgromadzenie członków zgodnie z art. 11 ust. 11 lit. c) statutu.

2. Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od przyjęcia decyzji o likwidacji EUROPEUM- EDIC, EUROPEUM-EDIC powiadamia Komisję Europejską o tej decyzji.

3. Aktywa pozostałe po spłacie zadłużenia EUROPEUM-EDIC rozdziela się pomiędzy członków proporcjonalnie do ich skumulowanego rocznego wkładu wniesionego na rzecz EUROPEUM-EDIC, jak określono w art. 10 statutu.

4. Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od zakończenia procedury likwidacji, EURO- PEUM-EDIC powiadamia Komisję o tym fakcie.

5. EUROPEUM-EDIC przestaje istnieć z dniem opublikowania przez Komisję Europejską stosownego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. Likwidacja EUROPEUM-EDIC nie wyklucza przeniesienia działalności EUROPEUM-EDIC na nowy podmiot prawny. Przeniesienie to musi nastąpić na warunkach określonych przez zgromadzenie członków i w porozumieniu z Komisją Europejską.

3)
Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. e) decyzji (UE) 2022/2481:

Artykuł 25

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

1) EUROPEUM-EDIC odpowiada za swoje długi.

2) Odpowiedzialność finansowa członków za długi EDIC jest ograniczona do wysokości ich odpowiednich wkładów wniesionych na rzecz EDIC, jak określono w załączniku III.

3) Unia nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania EUROPEUM-EDIC.

4) EUROPEUM-EDIC zawiera odpowiednią umowę ubezpieczenia obejmującą ryzyko związane z jego działalnością.

4)
Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. i) decyzji (UE) 2022/2481:

Artykuł 23

Zwolnienia z podatku i akcyzy

1. Zwolnienia z VAT na podstawie art. 143 ust. 1 lit. g) i art. 151 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE oraz zgodnie z art. 51 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ograniczają się do zakupów dokonywanych przez EUROPEUM-EDIC i przeznaczonych do oficjalnego i wyłącznego użytku EUROPEUM-EDIC, pod warunkiem że taki zakup dokonywany jest w ramach działań EUROPEUM-EDIC wyłącznie na potrzeby jego działalności niemającej charakteru gospodarczego. EUROPEUM-EDIC spełnia odpowiednio warunki uznania za organizację międzynarodową na użytek art. 143 ust. 1 lit. g) i art. 151 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE określone w art. 50 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 282/2011.

2. Zwolnienia z VAT ograniczone są do zakupów o wartości przekraczającej 300 EUR bez podatku.

3. Zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 11 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 ograniczają się do zakupów dokonywanych przez EUROPEUM-EDIC przeznaczonych do oficjalnego i wyłącznego użytku EUROPEUM-EDIC, pod warunkiem że taki zakup dokonywany jest w ramach działań EUROPEUM-EDIC wyłącznie na potrzeby jego działalności niemającej charakteru gospodarczego i że wartość zakupu przekracza kwotę 300 EUR bez podatku.

1 Dz.U. L 323 z 19.12.2022, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj.
2 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
3 Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (Dz.U. L 58 z 27.2.2020, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.