Decyzja wykonawcza 2024/1431 w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w okresie programowania 2014-2022 za rok budżetowy 2023

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1431

Akt indywidualny
Wersja od: 28 maja 2024 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/1431
z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w okresie programowania 2014-2022 za rok budżetowy 2023

(notyfikowana jako dokument nr C(2024) 3352)

(Dz.U.UE L z dnia 28 maja 2024 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 1 , w szczególności jego art. 104,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 2 , w szczególności jego art. 51,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 104 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia (UE) 2021/2116 stanowi, że art. 4 ust. 1 lit. b), art. 5, art. 7 ust. 3, art. 9, 17, 21 i 34, art. 35 ust. 4, art. 36, 37, 38, 40-43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70-75, 77, 91-97, 99 i 100, art. 102 ust. 2 oraz art. 110 i 111 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nadal mają zastosowanie - w przypadku Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - w odniesieniu do wydatków poniesionych przez beneficjentów i płatności dokonanych przez agencję płatniczą w ramach wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 3  na rok budżetowy 2023.

(2) Art. 64 akapit drugi lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/128 4  stanowi, że art. 2, art. 3 ust. 1 akapit pierwszy, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 21-25, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 1 lit. a), b) i c), art. 30 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 31-40 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 5  nadal mają zastosowanie do EFRROW w odniesieniu do wydatków poniesionych przez beneficjentów i płatności dokonanych przez agencję płatniczą w ramach realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 na rok budżetowy 2023.

(3) Art. 64 akapit drugi lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128 stanowi, że załączniki II i III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 nadal mają zastosowanie do celów art. 32 lit. f) i g) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128, na rok budżetowy 2023.

(4) Art. 40 akapit drugi lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/127 6  stanowi, że art. 5, 5a, art. 7 ust. 3 i 4, art. 10, art. 11 ust. 1 akapit drugi, art. 11 ust. 2, art. 12, art. 13 oraz art. 41 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 7  nadal mają zastosowanie do EFRROW w odniesieniu do wydatków poniesionych przez beneficjentów i płatności dokonanych przez agencję płatniczą w ramach wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 na rok budżetowy 2023.

(5) Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja, w oparciu o roczne sprawozdania finansowe przekazane przez państwa członkowskie wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia rachunków i opinią z audytu co do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków oraz sprawozdaniami jednostek certyfikujących, ma rozliczyć rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 7 tego rozporządzenia, przed dniem 31 maja roku następującego po danym roku budżetowym.

(6) Zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) 2021/2116 rolniczy rok budżetowy rozpoczyna się w dniu 16 października roku "N-1" i kończy się w dniu 15 października roku "N". Przy rozliczaniu rachunków za rok budżetowy 2023, w celu ujednolicenia okresu referencyjnego dla wydatków EFRROW z okresem referencyjnym dla wydatków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), należy wziąć pod uwagę wydatki poniesione przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 października 2022 r. a dniem 15 października 2023 r., zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128.

(7) Art. 33 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 przewiduje, że kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego, zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 33 ust. 1 tego rozporządzenia wykonawczego, ustala się poprzez potrącanie płatności miesięcznych w danym roku budżetowym z wydatków uznanych dla tego samego roku budżetowego zgodnie z art. 33 ust. 1. Art. 33 ust. 2 akapit trzeci tego rozporządzenia stanowi, że Komisja odlicza tę kwotę od następnej płatności pośredniej lub dodaje ją do niej.

(8) Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa członkowskie oraz powiadomiła państwa członkowskie o wynikach swej weryfikacji oraz o proponowanych przez siebie poprawkach.

(9) W przypadku wszystkich agencji płatniczych roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych.

(10) Zgodnie z art. 83 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 8  bieg terminu płatności okresowych, o którym mowa w art. 36 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, może zostać wstrzymany na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, aby można było przeprowadzić dodatkowe weryfikacje po otrzymaniu informacji, że płatności te są związane z nieprawidłowością mającą poważne konsekwencje finansowe. Przy przyjmowaniu niniejszej decyzji Komisja powinna uwzględnić kwoty, w odniesieniu do których wstrzymano bieg terminu, aby uniknąć jakichkolwiek niewłaściwych lub nieterminowych płatności.

(11) Zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonała już zmniejszenia lub zawieszenia szeregu płatności okresowych za rok budżetowy 2023 z powodu wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii. W niniejszej decyzji Komisja powinna uwzględnić kwoty zmniejszone lub zawieszone na podstawie art. 41 tego rozporządzenia, aby uniknąć jakichkolwiek nienależnych i niewłaściwych płatności lub zwrotów, które mogą być później przedmiotem korekty finansowej.

(12) Art. 36 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stanowi, że płatności okresowe są dokonywane bez przekraczania całkowitej zaprogramowanej kwoty wkładu EFRROW. Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, jeżeli deklaracje wydatków ogółem przekraczają całkowitą zaprogramowaną kwotę wkładu na rzecz programu rozwoju obszarów wiejskich, kwotę do wypłacenia należy ograniczyć do wysokości kwoty zaprogramowanej, bez uszczerbku dla pułapu przewidzianego w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Kwota ograniczona pułapem będzie zwrócona w późniejszym okresie przez Komisję w następstwie przyjęcia zmienionego planu finansowania lub najpóźniej na koniec okresu programowania.

(13) Zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 przepisy dotyczące terminów płatności w odniesieniu do środków w ramach rozwoju obszarów wiejskich w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli mają zastosowanie od roku składania wniosków 2019. Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności, obliczone zgodnie z art. 5a rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014, są zgodne z procedurą określoną w art. 40 i 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i mają zostać uwzględnione w niniejszej decyzji w odniesieniu do roku budżetowego 2023. Zmniejszenia te mogą zostać zbadane, w stosownych przypadkach, według procedur rozliczania zgodności zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

(14) W niniejszej decyzji należy również uwzględnić dodatkowe zasoby, o których mowa w art. 58a rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

(15) Zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 łączna kwota całkowita prefinansowania i płatności okresowych nie może przekroczyć 95 % wkładu EFRROW na każdy program rozwoju obszarów wiejskich. Następujące programy osiągnęły ten próg: 2014DE06RDRN001; 2014FI06RDRP001; 2014FR06RDNP001; 2014LU06RDNP001. Saldo pozostające do spłaty w ramach tych programów zostanie uregulowane w momencie zamknięcia okresu programowania.

(16) Na podstawie art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 50 % konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi dane państwo członkowskie, jeżeli odzyskanie nie nastąpiło w terminie 4 lat od daty wniosku o odzyskanie, lub w terminie 8 lat, w przypadku gdy nieodzyskana kwota jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi. Art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ujmowania w rocznych sprawozdaniach finansowych przekazywanych Komisji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, poświadczonej tabeli z kwotami obciążającymi je w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które mają być odzyskane, określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 908/2014. W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 zawarto wzór tabeli, którą muszą stosować państwa członkowskie przy dostarczaniu informacji o kwotach, które mają być odzyskane. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż, odpowiednio, 4 lata lub 8 lat.

(17) Na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą w należycie uzasadnionych przypadkach zdecydować o zaprzestaniu odzyskiwania. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy kwota poniesionych i prawdopodobnych kosztów odzyskiwania przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie 4 lat od daty wystąpienia o zwrot należności bądź w terminie 8 lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych nieodzyskania powinno zostać pokryte z budżetu UE. Kwoty, w odniesieniu do których państwo członkowskie podjęło decyzję o zaprzestaniu odzyskiwania, oraz powody jego decyzji należy zawrzeć w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 54 ust. 4 tego rozporządzenia. Kwotami takimi nie należy zatem obciążać państw członkowskich, których to dotyczy, i zostają one w związku z powyższym pokryte z budżetu Unii.

(18) W niniejszej decyzji należy również uwzględnić kwoty, którymi nadal należy obciążyć państwa członkowskie w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 EFRROW.

(19) Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 niniejsza decyzja powinna pozostawać bez uszczerbku dla decyzji, które Komisja może podjąć w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych państw członkowskich dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z uwzględnieniem dodatkowych zasobów, o których mowa w art. 58a rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w odniesieniu do roku budżetowego 2023 i związane z okresem programowania 2014-2022.

Kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz tego państwa na podstawie niniejszej decyzji, określono w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Kwoty, którymi mają być obciążone państwa członkowskie, wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2014-2022 oraz okresu programowania 2007-2013 EFRROW, określono w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich określono w załączniku III do niniejszej decyzji.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może przyjąć zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Rozliczone wydatki EFRROW w rozbiciu na poszczególne programy rozwoju obszarów wiejskich za rok budżetowy 2023 Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz w rozbiciu na poszczególne programy Zatwierdzone programy, w ramach których zadeklarowano wydatki z EFRROW na lata 2014-2020

w EUR w EUR
Państwa członkowskieCCIWydatki 2023 r.Korekty (*)OgółemKwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystaneZatwierdzona kwota rozliczona za RB2023Płatności pośrednie zwrócone państwu członkowskiemu za rok budżetowy (**)Kwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiegoSaldo do rozliczenia w momencie zamknięcia okresu programowania ze względu na osiągnięty próg 95 % (***)
iäiii = i + iiivv = iii - ivvivii = v - vi
AT2014AT06RDNP001640 572 169,960,00640 572 169,960,00640 572 169,96639 819 126,68753 043,280,00
BE2014BE06RDRP00181 278 724,170,0081 278 724,170,0081 278 724,1781 278 719,854,320,00
BE2014BE06RDRP00240 281 521,45- 181 492,8840 100 028,570,0040 100 028,5740 065 593,4734 435,100,00
BG2014BG06RDNP001277 887 338,31- 22 799,69277 864 538,620,00277 864 538,62277 864 526,5612,060,00
CY2014CY06RDNP00122 244 844,420,0022 244 844,420,0022 244 844,4222 244 851,91- 7,490,00
CZ2014CZ06RDNP001391 194 850,91- 508 644,19390 686 206,720,00390 686 206,72390 687 595,74- 1 389,020,00
DE2014DE06RDRN001476 398,060,00476 398,060,00476 398,06218 456,66- 0,01257 941,41
DE2014DE06RDRP003143 914 605,56- 275 639,64143 638 965,920,00143 638 965,92143 638 965,93- 0,010,00
DE2014DE06RDRP004308 670 798,350,00308 670 798,350,00308 670 798,35308 670 798,350,000,00
DE2014DE06RDRP007156 843 757,990,00156 843 757,990,00156 843 757,99156 843 785,59- 27,600,00
DE2014DE06RDRP01062 936 724,340,0062 936 724,340,0062 936 724,3462 936 724,340,000,00
DE2014DE06RDRP011153 056 582,740,00153 056 582,740,00153 056 582,74153 056 582,740,000,00
DE2014DE06RDRP012189 171 814,930,00189 171 814,930,00189 171 814,93194 629 532,07- 5 457 717,140,00
DE2014DE06RDRP015127 386 250,050,00127 386 250,050,00127 386 250,05127 389 560,70- 3 310,650,00
DE2014DE06RDRP01762 911 260,230,0062 911 260,230,0062 911 260,2362 918 265,25- 7 005,020,00
DE2014DE06RDRP0184 920 024,410,004 920 024,410,004 920 024,414 920 024,410,000,00
DE2014DE06RDRP019158 077 472,41- 5 216 212,07152 861 260,340,00152 861 260,34152 865 670,71- 4 410,370,00
DE2014DE06RDRP020153 977 751,050,00153 977 751,050,00153 977 751,05153 977 751,050,000,00
DE2014DE06RDRP02161 028 810,320,0061 028 810,320,0061 028 810,3261 043 503,60- 14 693,280,00
DE2014DE06RDRP023100 284 752,260,00100 284 752,260,00100 284 752,26100 284 752,260,000,00
DK2014DK06RDNP001117 753 335,220,00117 753 335,220,00117 753 335,22117 931 275,58- 177 940,360,00
EE2014EE06RDNP001125 076 385,610,00125 076 385,610,00125 076 385,61125 181 617,92- 105 232,310,00
ES2014ES06RDNP00145 684 101,030,0045 684 101,030,0045 684 101,0345 684 100,950,080,00
ES2014ES06RDRP001288 832 378,570,00288 832 378,570,00288 832 378,57288 832 322,0556,520,00
ES2014ES06RDRP00273 166 406,350,0073 166 406,350,0073 166 406,3573 166 437,65- 31,300,00
ES2014ES06RDRP00363 599 843,410,0063 599 843,410,0063 599 843,4163 598 265,891 577,520,00
ES2014ES06RDRP0048 218 162,550,008 218 162,550,008 218 162,558 218 158,583,970,00
ES2014ES06RDRP00525 402 702,820,0025 402 702,820,0025 402 702,8224 425 675,79977 027,030,00
ES2014ES06RDRP00619 948 797,340,0019 948 797,340,0019 948 797,3419 948 797,280,060,00
ES2014ES06RDRP007212 013 262,22- 360 675,05211 652 587,170,00211 652 587,17211 652 003,36583,810,00
ES2014ES06RDRP008183 166 399,070,00183 166 399,070,00183 166 399,07183 158 330,098 068,980,00
ES2014ES06RDRP00954 617 733,850,0054 617 733,850,0054 617 733,8554 617 744,45- 10,600,00
ES2014ES06RDRP010122 570 464,310,00122 570 464,310,00122 570 464,31122 570 464,43- 0,120,00
ES2014ES06RDRP011149 235 679,910,00149 235 679,910,00149 235 679,91149 239 928,20- 4 248,290,00
ES2014ES06RDRP01219 916 833,22- 812,4719 916 020,750,0019 916 020,7520 012 018,75- 95 998,000,00
ES2014ES06RDRP01338 624 587,530,0038 624 587,530,0038 624 587,5338 624 585,631,900,00
ES2014ES06RDRP01423 151 617,530,0023 151 617,530,0023 151 617,5323 151 617,75- 0,220,00
ES2014ES06RDRP0158 347 827,450,008 347 827,450,008 347 827,458 347 827,83- 0,380,00
ES2014ES06RDRP01610 690 618,650,0010 690 618,650,0010 690 618,6510 690 614,753,900,00
ES2014ES06RDRP01738 402 231,880,0038 402 231,880,0038 402 231,8838 406 231,32- 3 999,440,00
FI2014FI06RDRP001272 545 438,940,00272 545 438,940,00272 545 438,94258 553 145,45- 3,6513 992 297,14
FI2014FI06RDRP0022 359 669,810,002 359 669,810,002 359 669,812 359 669,810,000,00
FR2014FR06RDNP001180 256 276,310,00180 256 276,310,00180 256 276,31127 691 541,790,0052 564 734,52
FR2014FR06RDRN0012 165 043,350,002 165 043,350,002 165 043,352 165 043,350,000,00
FR2014FR06RDRP00122 477 653,930,0022 477 653,930,0022 477 653,9322 477 378,76275,170,00
FR2014FR06RDRP00211 523 967,48- 17 794,8311 506 172,650,0011 506 172,6511 506 172,66- 0,010,00
FR2014FR06RDRP00315 818 182,160,0015 818 182,160,0015 818 182,1615 818 182,18- 0,020,00
FR2014FR06RDRP00454 997 426,66- 11 605,7454 985 820,920,0054 985 820,9254 985 956,74- 135,820,00
FR2014FR06RDRP0068 100 310,300,008 100 310,300,008 100 310,308 099 781,54528,760,00
FR2014FR06RDRP01113 504 575,270,0013 504 575,270,0013 504 575,2713 503 994,77580,500,00
FR2014FR06RDRP02142 822 241,520,0042 822 241,520,0042 822 241,5242 822 241,55- 0,030,00
FR2014FR06RDRP02224 347 763,850,0024 347 763,850,0024 347 763,8524 347 773,64- 9,790,00
FR2014FR06RDRP02314 331 129,800,0014 331 129,800,0014 331 129,8014 331 137,90- 8,100,00
FR2014FR06RDRP02466 011 221,4935 659,5566 046 881,040,0066 046 881,0466 046 881,05- 0,010,00
FR2014FR06RDRP02557 957 574,950,0057 957 574,950,0057 957 574,9557 957 624,31- 49,360,00
FR2014FR06RDRP02689 287 427,250,0089 287 427,250,0089 287 427,2589 287 929,33- 502,080,00
FR2014FR06RDRP03118 840 864,500,0018 840 864,500,0018 840 864,5018 840 864,51- 0,010,00
FR2014FR06RDRP04165 592 730,430,0065 592 730,430,0065 592 730,4365 592 759,09- 28,660,00
FR2014FR06RDRP04220 685 259,330,0020 685 259,330,0020 685 259,3320 685 292,34- 33,010,00
FR2014FR06RDRP04366 139 012,980,0066 139 012,980,0066 139 012,9866 139 012,980,000,00
FR2014FR06RDRP05271 212 493,080,0071 212 493,080,0071 212 493,0871 207 465,775 027,310,00
FR2014FR06RDRP05368 320 613,660,0068 320 613,660,0068 320 613,6668 320 689,33- 75,670,00
FR2014FR06RDRP05469 827 207,080,0069 827 207,080,0069 827 207,0869 827 277,59- 70,510,00
FR2014FR06RDRP072117 128 168,140,00117 128 168,140,00117 128 168,14117 128 381,11- 212,970,00
FR2014FR06RDRP073236 032 561,96597 217,26236 629 779,220,00236 629 779,22236 629 801,74- 22,520,00
FR2014FR06RDRP07494 965 058,200,0094 965 058,200,0094 965 058,2094 965 099,08- 40,880,00
FR2014FR06RDRP082197 975 475,65- 3 953 391,72194 022 083,930,00194 022 083,93194 022 237,10- 153,170,00
FR2014FR06RDRP083200 167 586,231 927 350,77202 094 937,000,00202 094 937,00202 094 955,00- 18,000,00
FR2014FR06RDRP09199 520 751,900,0099 520 751,900,0099 520 751,9099 521 036,72- 284,820,00
FR2014FR06RDRP09394 070 165,01- 2 116 695,5591 953 469,460,0091 953 469,4691 953 469,420,040,00
FR2014FR06RDRP09423 018 925,380,0023 018 925,380,0023 018 925,3823 018 937,69- 12,310,00
EL2014GR06RDNP001937 550 570,76- 32 642 119,30904 908 451,460,00904 908 451,46904 908 619,39- 167,930,00
HR2014HR06RDNP001381 010 149,53- 40 225 344,43340 784 805,100,00340 784 805,10340 798 683,90- 13 878,800,00
HU2014HU06RDNP001919 214 646,42- 54 507 225,59864 707 420,830,00864 707 420,83864 707 433,79- 12,960,00
IE2014IE06RDNP001305 900 593,260,00305 900 593,260,00305 900 593,26305 883 010,2217 583,040,00
IT2014IT06RDNP001176 778 452,350,00176 778 452,350,00176 778 452,35176 784 378,05- 5 925,700,00
IT2014IT06RDRN0017 537 892,300,007 537 892,300,007 537 892,307 537 892,31- 0,010,00
IT2014IT06RDRP00140 588 282,930,0040 588 282,930,0040 588 282,9340 588 623,47- 340,540,00
IT2014IT06RDRP00227 947 512,820,0027 947 512,820,0027 947 512,8227 947 513,00- 0,180,00
IT2014IT06RDRP00362 890 498,220,0062 890 498,220,0062 890 498,2262 890 499,43- 1,210,00
IT2014IT06RDRP00422 841 807,670,0022 841 807,670,0022 841 807,6722 843 359,58- 1 551,910,00
IT2014IT06RDRP00572 337 136,230,0072 337 136,230,0072 337 136,2372 407 096,58- 69 960,350,00
IT2014IT06RDRP00613 908 429,810,0013 908 429,810,0013 908 429,8113 909 994,90- 1 565,090,00
IT2014IT06RDRP007104 128 079,940,00104 128 079,940,00104 128 079,94104 128 079,940,000,00
IT2014IT06RDRP00847 926 646,750,0047 926 646,750,0047 926 646,7547 957 459,40- 30 812,650,00
IT2014IT06RDRP00979 973 530,230,0079 973 530,230,0079 973 530,2379 973 530,130,100,00
IT2014IT06RDRP01071 363 918,880,0071 363 918,880,0071 363 918,8871 370 493,32- 6 574,440,00
IT2014IT06RDRP01119 249 896,770,0019 249 896,770,0019 249 896,7719 249 897,19- 0,420,00
IT2014IT06RDRP01270 221 992,530,0070 221 992,530,0070 221 992,5370 442 753,98- 220 761,450,00
IT2014IT06RDRP01310 635 714,200,0010 635 714,200,0010 635 714,2010 635 934,05- 219,850,00
IT2014IT06RDRP01475 970 411,160,0075 970 411,160,0075 970 411,1675 970 411,49- 0,330,00
IT2014IT06RDRP01513 637 245,810,0013 637 245,810,0013 637 245,8113 637 207,5338,280,00
IT2014IT06RDRP016106 477 456,26- 1 750 293,39104 727 162,870,00104 727 162,87104 740 862,78- 13 699,910,00
IT2014IT06RDRP01762 677 300,150,0062 677 300,150,0062 677 300,1562 683 612,94- 6 312,790,00
IT2014IT06RDRP01872 494 881,850,0072 494 881,850,0072 494 881,8572 522 784,97- 27 903,120,00
IT2014IT06RDRP019177 022 707,630,00177 022 707,630,00177 022 707,63177 131 237,08- 108 529,450,00
IT2014IT06RDRP020197 739 379,710,00197 739 379,710,00197 739 379,71198 089 974,10- 350 594,390,00
IT2014IT06RDRP021208 389 891,640,00208 389 891,640,00208 389 891,64208 501 266,83- 111 375,190,00
LT2014LT06RDNP001237 842 066,150,00237 842 066,150,00237 842 066,15237 843 426,69- 1 360,540,00
LU2014LU06RDNP00115 771 392,45- 30 723,3215 740 669,130,0015 740 669,1311 788 956,31- 12 047,193 963 760,01
LV2014LV06RDNP001150 297 089,940,00150 297 089,940,00150 297 089,94150 297 089,940,000,00
MT2014MT06RDNP00113 832 617,000,0013 832 617,000,0013 832 617,0013 832 623,47- 6,470,00
NL2014NL06RDNP001164 578 033,570,00164 578 033,570,00164 578 033,57164 464 643,39113 390,180,00
PL2014PL06RDNP0011 547 976 130,80- 23 604,411 547 952 526,390,001 547 952 526,391 548 304 712,62- 352 186,230,00
PT2014PT06RDRP00126 360 668,63597,3326 361 265,960,0026 361 265,9626 361 261,214,750,00
PT2014PT06RDRP002566 130 462,97- 1 192 302,90564 938 160,070,00564 938 160,07564 721 478,69216 681,380,00
PT2014PT06RDRP00326 185 451,540,0026 185 451,540,0026 185 451,5426 177 819,427 632,120,00
RO2014RO06RDNP0011 208 740 148,98- 918 839,011 207 821 309,970,001 207 821 309,971 207 821 847,72- 537,750,00
SE2014SE06RDNP001282 778 561,470,00282 778 561,470,00282 778 561,47282 957 466,72- 178 905,250,00
SI2014SI06RDNP001146 195 886,920,00146 195 886,920,00146 195 886,92146 195 951,21- 64,290,00
SK2014SK06RDNP001157 962 412,162 887 806,01160 850 218,170,00160 850 218,17160 846 809,713 408,460,00
(*) Wydatki zadeklarowane w deklaracjach rocznych dla niektórych programów powodują przekroczenie na poziomie środka. Ograniczenie tych przekroczeń zostanie uwzględnione w ocenie przyszłych deklaracji kwartalnych.

(**) Płatności okresowe zwrócone państwu członkowskiemu za rok budżetowy, w tym rozliczenie płatności zaliczkowych, obejmują kwoty ujemne zadeklarowane w roku budżetowym 2023. Te kwoty ujemne zostały lub zostaną skompensowane płatnościami kwartalnymi na rzecz zainteresowanych państw członkowskich.

(***) W przypadku gdy płatności osiągnęły 95 % całkowitego wkładu EFRROW w program rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 kwota pozostająca do zapłaty zostanie wypłacona wraz z zamknięciem programu.

ZAŁĄCZNIK  II

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych Rok budżetowy 2023 - EFRROW

Korekty zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013
Korekty dotyczące okresu programowania 2014-2020Korekty dotyczące okresu programowania 2007-2013
Państwo członkowskieWalutaw walucie krajowejw eurow walucie krajowejw euro
ATEUR0,001 771,740,003 803,21
BEEUR0,001 054,130,001 564,30
BGBGN1 937 372,190,001 882 035,280,00
CYEUR0,000,000,00121 608,85
CZCZK121 071,270,006 385 646,540,00
DEEUR0,008 414,290,00171 320,39
DKDKK1 104 557,490,006 087,600,00
EEEUR0,0063 761,600,0025 966,28
ESEUR0,00200 471,590,00334 309,64
FIEUR0,0010 402,280,0019 007,60
FREUR0,00142 594,720,00485 881,68
ELEUR0,00142 061,050,00582 884,30
HREUR0,00639 195,440,000,00
HUHUF12 016 280,000,0091 059 977,000,00
IEEUR0,0026 819,780,0025 372,36
ITEUR0,001 080 944,560,001 402 201,60
LTEUR0,000,000,001 742 077,39
LUEUR0,000,000,000,00
LVEUR0,0030 097,520,00174 750,43
MTEUR0,000,000,000,00
NLEUR0,000,000,0065 444,46
PLPLN626 989,030,007 666 452,650,00
PTEUR0,00376 747,570,001 174 151,03
RORON163,450,0050 332 758,960,00
SESEK120 970,360,0031 702,910,00
SIEUR0,0011 532,300,0025 291,43
SKEUR0,0010 344,780,002 447 359,93

ZAŁĄCZNIK  III

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2023 - EFRROW

Zmniejszenia wynikające z terminów płatności dla każdego programu rozwoju obszarów wiejskich na rok budżetowy 2023 zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013

w EUR

Państwo członkowskieCCIZmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności za RB 2023
AT2014AT06RDNP0010,00
BE2014BE06RDRP0010,00
BE2014BE06RDRP0020,00
BG2014BG06RDNP0010,00
CY2014CY06RDNP0018 875,80
CZ2014CZ06RDNP0010,00
DE2014DE06RDRN0010,00
DE2014DE06RDRP0030,00
DE2014DE06RDRP0040,00
DE2014DE06RDRP00791 346,50
DE2014DE06RDRP0100,00
DE2014DE06RDRP0110,00
DE2014DE06RDRP0120,00
DE2014DE06RDRP0150,00
DE2014DE06RDRP0170,00
DE2014DE06RDRP0184 898,20
DE2014DE06RDRP0190,00
DE2014DE06RDRP0200,00
DE2014DE06RDRP0210,00
DE2014DE06RDRP0230,00
DK2014DK06RDNP00190 295,93
EE2014EE06RDNP0010,00
ES2014ES06RDNP0010,00
ES2014ES06RDRP001708 564,35
ES2014ES06RDRP0020,00
ES2014ES06RDRP0030,00
ES2014ES06RDRP00462 241,52
ES2014ES06RDRP0050,00
ES2014ES06RDRP0060,00
ES2014ES06RDRP007306 098,57
ES2014ES06RDRP0080,00
ES2014ES06RDRP0090,00
ES2014ES06RDRP0100,00
ES2014ES06RDRP0110,00
ES2014ES06RDRP0120,00
ES2014ES06RDRP013216 554,82
ES2014ES06RDRP0140,00
ES2014ES06RDRP0150,00
ES2014ES06RDRP0160,00
ES2014ES06RDRP0170,00
FI2014FI06RDRP0010,00
FI2014FI06RDRP0020,00
FR2014FR06RDNP0010,00
FR2014FR06RDRN0010,00
FR2014FR06RDRP001643 626,04
FR2014FR06RDRP002402 021,10
FR2014FR06RDRP003504 347,33
FR2014FR06RDRP0040,00
FR2014FR06RDRP0060,00
FR2014FR06RDRP0115 733,07
FR2014FR06RDRP0210,00
FR2014FR06RDRP02213 846,34
FR2014FR06RDRP02317 099,28
FR2014FR06RDRP0240,00
FR2014FR06RDRP0250,00
FR2014FR06RDRP0260,00
FR2014FR06RDRP031169 393,32
FR2014FR06RDRP0410,00
FR2014FR06RDRP042141 843,47
FR2014FR06RDRP0430,00
FR2014FR06RDRP0520,00
FR2014FR06RDRP0530,00
FR2014FR06RDRP0540,00
FR2014FR06RDRP0720,00
FR2014FR06RDRP0730,00
FR2014FR06RDRP0740,00
FR2014FR06RDRP0820,00
FR2014FR06RDRP0830,00
FR2014FR06RDRP0910,00
FR2014FR06RDRP0930,00
FR2014FR06RDRP094717 258,07
EL2014GR06RDNP001405 085,09
HR2014HR06RDNP0010,00
HU2014HU06RDNP0013 084 343,88
IE2014IE06RDNP0010,00
IT2014IT06RDNP0010,00
IT2014IT06RDRN0010,00
IT2014IT06RDRP0010,00
IT2014IT06RDRP0020,00
IT2014IT06RDRP0033 897,73
IT2014IT06RDRP0040,00
IT2014IT06RDRP0059 780,93
IT2014IT06RDRP0060,00
IT2014IT06RDRP0070,00
IT2014IT06RDRP00845 159,11
IT2014IT06RDRP0090,00
IT2014IT06RDRP0103 041,41
IT2014IT06RDRP0110,00
IT2014IT06RDRP0122 741,03
IT2014IT06RDRP01338 240,90
IT2014IT06RDRP0140,00
IT2014IT06RDRP01513 734,73
IT2014IT06RDRP0160,00
IT2014IT06RDRP0170,00
IT2014IT06RDRP0180,00
IT2014IT06RDRP01926 082,52
IT2014IT06RDRP020611 246,14
IT2014IT06RDRP02162 058,27
LT2014LT06RDNP0010,00
LU2014LU06RDNP0016 126,66
LV2014LV06RDNP0010,00
MT2014MT06RDNP00124,15
NL2014NL06RDNP0010,00
PL2014PL06RDNP0010,00
PT2014PT06RDRP0010,00
PT2014PT06RDRP0020,00
PT2014PT06RDRP0030,00
RO2014RO06RDNP0010,00
SE2014SE06RDNP0010,00
SI2014SI06RDNP0010,00
SK2014SK06RDNP001499 019,88
1 Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/128 z dnia 21 grudnia 2021 r. określające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 20 z 31.1.2022, s. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_impl/2022/128/oj).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/127 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 o przepisy dotyczące agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 20 z 31.1.2022, s. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
7 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.