Decyzja wykonawcza 2023/646 wykonująca decyzję 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.80I.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2023 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2023/646
z dnia 20 marca 2023 r.
wykonująca decyzję 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2011/235/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie 1 , w szczególności jej art. 3 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 kwietnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/235/WPZiB.

(2) W dniu 25 września 2022 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym potępił masowe i niewspółmierne użycie siły przez irańskie siły bezpieczeństwa przeciwko pokojowym demonstrantom, odnotowując, że spowodowało to śmierć oraz obrażenia wielu osób. W oświadczeniu stwierdził też, że odpowiedzialni za śmierć Mahsy Amini muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, i zaapelował do irańskich władz, by zapewniły przejrzyste i wiarygodne śledztwa w celu ustalenia liczby ofiar śmiertelnych i osób aresztowanych, by uwolniły wszystkich pokojowych demonstrantów i by wszystkim zatrzymanym zapewniły rzetelne procesy sądowe. Ponadto w oświadczeniu podkreślił, że decyzja Iranu, by radykalnie ograniczyć dostęp do internetu i zablokować platformy komunikacji natychmiastowej, stanowi rażące naruszenie wolności wypowiedzi. Na koniec stwierdził, że Unia rozważy wszelkie dostępne jej możliwości, by zareagować na śmierć Mahsy Amini i odnieść się do reakcji irańskich sił bezpieczeństwa na demonstracje w jej następstwie.

(3) W związku z tym i zgodnie ze zobowiązaniem Unii, by reagować na wszelkie niepokojące kwestie dotyczące Iranu, w tym na sytuację w zakresie praw człowieka, co potwierdzono w konkluzjach Rady z dnia 12 grudnia 2022 r., do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku do decyzji 2011/235/WPZiB, należy dodać osiem osób i jeden podmiot.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/235/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji 2011/235/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób i podmiotów zamieszczonego w załączniku do decyzji 2011/235/WPZiB dodaje się następujące osoby i podmioty:

Osoby

Imię i nazwiskoDane osobowePowodyData umieszczenia w wykazie
"206.KHOSROU PANAH Abdol Hossein

alias KHOSROW PANAH Abdul Hossein; KHOSROPANAH Abdolhossein

Data urodzenia:

21.3.1966

Miejsce urodzenia: Dezful, Iran

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: przewodniczący i sekretarz Najwyższej

Rady Rewolucji Kulturalnej

Powiązane podmioty: Najwyższa Rada

Rewolucji Kulturalnej

Konserwatywny duchowny, od stycznia 2023 r. przewodniczący i sekretarz Najwyższej Rady Rewolucji Kulturalnej.

Organ ten promował pewne działania ograniczające wolność dziewcząt i kobiet i wprowadzające restrykcje dotyczące ich ubrań i edukacji. Prawa ustanawiane przez radę dyskryminują również mniejszości, np. mniejszość bahaicką. Jest to ośrodek promujący politykę obecnego reżimu i islamistyczne poglądy.

Jako przewodniczący Najwyższej Rady Rewolucji Kulturalnej Khosrou Panah odpowiada zatem za poważne naruszenia praw człowieka w Iranie.

20.3.2023
207.ALAM-AL HODA Ahmad

Data urodzenia:

31.08.1944

Miejsce urodzenia: Meszhed, Iran

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: Imam prowadzący piątkowe modlitwy w Meszhedzie i przedstawiciel prowincji Chorasan-e Razawi w zgromadzeniu ekspertów.

Jest imamem prowadzącym piątkowe modlitwy w Meszhedzie i przedstawicielem prowincji Chorasan-e Razawi w zgromadzeniu ekspertów.

W swoich przemówieniach i w mediach uczestniczy w propagowaniu nienawiści wobec kobiet, demonstrantów i mniejszości religijnych.

Odpowiada zatem za poważne naruszenia praw człowieka w Iranie.

20.3.2023
208.RASTINEH Ahmad

Data urodzenia: 1980

Miejsce urodzenia: prowincja Bachtijari, Iran

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: poseł do parlamentu i rzecznik prasowy parlamentarnej komisji ds. kultury.

Jest posłem do irańskiego parlamentu (Madżles) i rzecznikiem prasowym komisji ds. kultury tamże. Komisja ds. kultury pełni funkcję nadzorczą i kontroluje i nadzoruje instytucje odpowiedzialne za "upowszechnianie kultury cnoty i hidżabu".

Rastineh propaguje radykalną wersję zasad islamskiej rewolucji kulturalnej, w szczególności w odniesieniu do kobiet, i noszenie chusty/hidżabu. Podczas protestów w Iranie na przełomie lat 2022/2023 wzywał do popierania prawa nakładającego na irańskie kobiety obowiązek noszenia chusty. Wspierał również kontrolowanie i wyłączanie internetu przez rząd.

Odpowiada zatem za poważne naruszenia praw człowieka w Iranie.

20.3.2023
209.KHAN MOHAMMADI Hodjatoleslam Ali

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: rzecznik prasowy Centrali ds.

Nakazywania Dobra i Zakazywania Zła

Rzecznik prasowy objętej sankcjami unijnymi Centrali ds. Nakazywania Dobra i Zakazywania Zła.

W 2022 i 2023 r. jako rzecznik prasowy Centrali ds. Nakazywania Dobra i Zakazywania Zła zakwalifikował nienoszenie hidżabu jako przestępstwo i promował twardą wersję zasad kulturowych rewolucji islamskiej, w szczególności dotyczących kobiet i noszenia hidżabu. Działając na swoim stanowisku, wyraził poparcie i przyczynił się do legitymizacji represji wobec aktywistów przeciwnych noszeniu hidżabu, ograniczając prawa i wolności kobiet i dziewcząt.

Odpowiada zatem za poważne naruszenia praw człowieka w Iranie.

20.3.2023
210.AKBARI Mohammad Sadegh

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: prezes sądu w prowincji Mazandaran

Jest prezesem sądu w prowincji Mazandaran.

Z racji pełnionego stanowiska odpowiada za wydawanie wyroków śmierci w nieuczciwych procesach (postępowanie prowadzone bez obecności adwokata, wymuszanie zeznań) i za torturowanie osób skazanych. Podczas protestów na przełomie lat 2022/2023 odpowiadał za zamknięcie wszystkich sklepów, które nie przestrzegały przepisów dotyczących hidżabu, i za skazanie na karę śmierci 35-letniego chorego psychicznie demonstranta, który rzekomo spalił Koran.

Odpowiada zatem za poważne naruszenia praw człowieka w Iranie.

20.3.2023
211.BARATI Morteza

alias BARATI Qazi

Data urodzenia:

30.11.1962

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: sędzia przewodniczący 1. wydziału Sądu Rewolucyjnego w Isfahanie

Jest sędzią przewodniczącym 1. wydziału Sądu Rewolucyjnego w Isfahanie.

W styczniu 2023 r. skazał na karę śmierci przez powieszenie co najmniej trzech demonstrantów, odmawiając im prawa do sprawiedliwego procesu.

Odpowiada zatem za poważne naruszenia praw człowieka w Iranie.

20.3.2023
212.AL HOSSEINI Musa Asif

alias AL-HOSSEINI Asef

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: sędzia przewodniczący 1. wydziału Sądu Rewolucyjnego w Karadżu, w prowincji Alborz

Jest sędzią przewodniczącym 1. wydziału Sądu Rewolucyjnego w Karadżu, w prowincji Alborz.

Procesy pod jego nadzorem były prowadzone w trybie doraźnym, bez przestrzegania podstawowych praw oskarżonych, oraz w oparciu o zeznania zdobyte pod naciskiem i w wyniku tortur. Podczas protestów na przełomie lat 2022/2023 przewodniczył procesom demonstrantów i wydał kilka wyroków śmierci; dwa z nich wykonano - na Mohammedzie Karamim i Mohammedzie Hosseinim.

Odpowiada zatem za poważne naruszenia praw człowieka w Iranie.

20.3.2023
213.JALILI Vahid

Data urodzenia: 1973

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: dyrektor ds. kulturalnych i ewolucji polityki w Radiu i Telewizji Islamskiej Republiki Iranu(IRIB).

Jest dyrektorem ds. kulturalnych i ewolucji polityki w Radiu i Telewizji Islamskiej Republiki Iranu (IRIB).

Podczas protestów na przełomie lat 2022/2023 IRIB transmitowały wymuszone zeznania zagranicznych zakładników. Z uwagi na wysokie stanowisko zajmowane w IRIB jest bezpośrednio zaangażowany w podważanie praw człowieka zagranicznych zakładników i niehumanitarne ich traktowanie. Odpowiada również za rozpowszechnianie propagandowych zeznań wspierających reżim.

Odpowiada zatem za poważne naruszenia praw człowieka w Iranie.

20.3.2023"

Podmioty

Imię i nazwiskoDane osobowePowodyData umieszczenia w wykazie
"34.Najwyższa Rada Rewolucji KulturalnejPowiązana osoba: KHOSROU PANAH Abdol Hossein (przewodniczący i sekretarz)Najwyższa Rada Rewolucji Kulturalnej to reżimowy organ policyjny odpowiedzialny za przygotowywanie i formułowanie strategicznych polityk i planów w dziedzinie nauki, edukacji, religii i badań.

Organ ten promował pewne działania ograniczające wolność dziewcząt i kobiet i wprowadzające ograniczenia dotyczące ich ubrań i edukacji. Decyzje wydane przez radę dyskryminują również mniejszości, np. mniejszość bahaicką. Jest to ośrodek promujący politykę obecnego reżimu.

Najwyższa Rada Rewolucji Kulturalnej odpowiada zatem za poważne naruszenia praw człowieka w Iranie.

20.3.2023"
1 Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 51.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.