Nowość Decyzja wykonawcza 2023/601 zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1668 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych oraz wymagań metrologicznych i funkcjonalnych detektorów gazów palnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.79.176

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 2023 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/601
z dnia 13 marca 2023 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1668 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych oraz wymagań metrologicznych i funkcjonalnych detektorów gazów palnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE 2  w przypadku produktów spełniających normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku II do tej dyrektywy i objęte tymi normami lub ich częściami.

(2) Pismem nr BC/CEN/46-92 - BC/CLC/05-92 z dnia 12 grudnia 1994 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) z wnioskiem o opracowanie i nowelizację norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3  ("wniosek"). Dyrektywa ta została zastąpiona dyrektywą 2014/34/UE bez zmiany zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku II do dyrektywy 94/9/WE. Wymagania te są obecnie określone w załączniku II do dyrektywy 2014/34/UE.

(3) CEN i CENELEC zostały poproszone w szczególności o opracowanie nowych norm dotyczących projektowania i testowania urządzeń przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, jak określono w rozdziale I programu normalizacyjnego uzgodnionego między CEN, CENELEC i Komisją oraz załączonego do wniosku. CEN i CENELEC zostały również poproszone o dokonanie nowelizacji obowiązujących norm w celu dostosowania ich do zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w dyrektywie 94/9/WE.

(4) Na podstawie wniosku CEN opracował normę zharmonizowaną EN 17348:2022 - Wymagania projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych. CEN zmienił również następującą normę zharmonizowaną, do której odniesienie opublikowano decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/1668 4 : EN 60079-29-1:2016 - Atmosfery wybuchowe - Część 29-1: Detektory gazu - Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych. Doprowadziło to do przyjęcia dwóch następujących zmian: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 oraz EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(5) Komisja wraz z CEN oceniła, czy normy EN 17348:2022 oraz EN 60079-29-1:2016 zmienione normami EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022 są zgodne z wnioskiem.

(6) Normy zharmonizowane EN 17348:2022 i EN 60079-29-1:2016 zmienione normami EN 60079-29-1:2016/ A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022 spełniają wymagania, które mają obejmować i które są określone w dyrektywie 2014/34/UE. Odniesienia do tych norm oraz do zmian do normy EN 60079-29-1:2016 należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7) Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/1668 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, zgodność z którymi stanowi podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą 2014/34/UE. Aby zapewnić, by odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/34/UE były wymienione w jednym akcie, odniesienia do norm zharmonizowanych EN 17348:2022 i EN 60079-29-1:2016 zmienionych normami EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022 należy włączyć do tego załącznika.

(8) Należy wycofać z serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienie do normy zharmonizowanej EN 60079-29-1:2016, ze względu na to, że została ona zmieniona. Należy zatem skreślić to odniesienie z załącznika I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/1668.

(9) Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania normy zharmonizowanej EN 60079-29-1:2016 zmienionej normami EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022, należy odroczyć wycofanie odniesień do normy zharmonizowanej EN 60079-29-1:2016.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2022/1668.

(11) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie z dniem jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/1668 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pkt 1 załącznika I stosuje się od dnia 17 września 2024 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2023 r.

W imieniu Komisji Przewodnicząca Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/1668 wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się wiersz 82;
2)
dodaje się wiersz w brzmieniu:
"82a.EN 60079-29-1:2016

Atmosfery wybuchowe - Część 29-1: Detektory gazu - Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022"

3)
dodaje się wiersz w brzmieniu:
"92.EN 17348:2022

Wymagania projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych"

1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 309).
3 Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. L 100 z 19.4.1994, s. 1).
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1668 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zharmonizowanych norm dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE (Dz.U. L 251 z 29.9.2022, s. 6).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.