Decyzja wykonawcza 2023/570 przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwa od stosowania rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.74.63

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2023 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/570
z dnia 10 marca 2023 r.
przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwa od stosowania rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa

(notyfikowana jako dokument nr C(2023) 1562)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, polskim, słoweńskim i włoskim są autentyczne.)

(Dz.U.UE L z dnia 13 marca 2023 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie 1 , w szczególności jego art. 4b ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 4b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Królestwo Hiszpanii, Republika Włoska, Rzeczpospolita Polska i Republika Słowenii przedłożyły do dnia 21 sierpnia 2022 r. wnioski o odstępstwa.

(2) Z informacji przekazanych Komisji przez wymienione państwa członkowskie wynika, że wnioski Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowenii są uzasadnione potrzebą znacznych dostosowań w ich krajowych systemach statystycznych w odniesieniu do wdrożenia określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 programu przekazywania danych dla regionalnych rachunków ekonomicznych dla rolnictwa.

(3) Należy zatem przyznać Królestwu Hiszpanii, Republice Włoskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowenii odstępstwa, o które złożono wnioski.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Państwom członkowskim wymienionym w załączniku do niniejszej decyzji przyznaje się określone w nim odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 138/2004.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

Przepis, którego dotyczy odstępstwoPaństwo członkowskieOkres, na który przyznaje się odstępstwoLata odniesienia objęte odstępstwemZakres odstępstwa
Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004Królestwo

Hiszpanii

2 lata (30 września

2023 r. -

29 września

2025 r.)

2021, 2022Przekazywanie 7 zmiennych:

- pozycja 32.1 (Nakłady brutto na środki trwałe w plantacjach),

- pozycja 32.2 (Nakłady brutto na środki trwałe w zwierzętach),

- pozycja 33.1 (Nakłady brutto na środki trwałe w materiałach),

- pozycja 33.3 (Inne nakłady brutto na środki trwałe),

- pozycja 36 (Przyrost rzeczowych środków obrotowych),

- pozycja 37.1 (Dotacje inwestycyjne),

- pozycja 37.2 (Inne transfery kapitałowe).

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004Republika Włoska2 lata (30 września

2023 r. -

29 września

2025 r.)

2021, 2022Przekazywanie zmiennych zgodnie z terminologią załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 od pozycji 21 (Zużycie środków trwałych) do pozycji 37 (Transfery kapitałowe)
Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004Rzeczpospolita Polska2 lata (30 września

2023 r. -

29 września

2025 r.)

2021, 2022Przekazywanie wszystkich zmiennych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 w odniesieniu do REAA
Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004Republika Słowenii2 lata (30 września

2023 r. -

29 września

2025 r.)

2021, 2022Przekazywanie wszystkich zmiennych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 w odniesieniu do REAA
1 Dz.U. L 33 z 5.2.2004, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.