Decyzja wykonawcza 2023/1586 w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.194.45

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2023 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1586
z dnia 26 lipca 2023 r.
w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 6,

uwzględniając dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającą dyrektywę 95/16/WE 2 , w szczególności jej art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 7 dyrektywy 2006/42/WE domniemywa się, że maszyny wyprodukowane zgodnie z normą zharmonizowaną, do której odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, spełniają zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte taką normą zharmonizowaną.

(2) Pismem M/396 z dnia 19 grudnia 2006 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) z wnioskiem ("wniosek") o opracowanie norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE, w tym także o opracowanie zmian w normach oraz zakończenie prac, tak aby uwzględnić zmiany wprowadzone tą dyrektywą w stosunku do dyrektywy 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3 .

(3) Na podstawie wniosku CEN i CENELEC opracowały następujące nowe normy zharmonizowane: EN 280-2:2022 dotyczącą dodatkowych wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń do podnoszenia ładunku na rozkładanej konstrukcji podnoszącej i platformie roboczej, EN ISO 8528-10:2022 dotyczącą pomiaru emitowanego hałasu w odniesieniu do silnika spalinowego tłokowego, EN 12453:2017+A1:2021 dotyczącą wymagań i metod badań w odniesieniu do bram z napędem, EN 16517:2021 dotyczącą bezpieczeństwa w odniesieniu przewoźnych kolejek linowych do pozyskiwania drewna, EN 17003:2021 dotyczącą wymagań bezpieczeństwa w odniesieniu do urządzeń rolkowych do kontroli działania hamulców dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony, EN 17088:2021 dotyczącą bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów wentylacyjnych z kurtynami bocznymi, EN 17281:2021 dotyczącą wymagań bezpieczeństwa w odniesieniu do sprzętu do czyszczenia pojazdów, EN 17348:2022 dotyczącą wymagań projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych, EN 17352:2022 dotyczącą wymagań i metod badań bezpieczeństwa w odniesieniu do urządzeń z napędem do kontroli wejść dla pieszych, EN 17624:2022 dotyczącą oznaczania granic wybuchowości gazów i par w podwyższonym ciśnieniu, w podwyższonej temperaturze lub z utleniaczami innymi niż powietrze, EN ISO 18063-2:2021 dotyczącą metod badań widoczności i ich sprawdzania w odniesieniu do wózków jezdniowych podnośnikowych terenowych z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu, EN ISO 19085-15:2021 dotyczącą bezpieczeństwa pras w odniesieniu do obrabiarek do drewna, EN ISO 19472-2:2022 dotyczącą wciągarek wspomagających trakcję, EN ISO 22291:2022 odnoszącą się do wymagań bezpieczeństwa dotyczących maszyn do wytwarzania włóknin metodą mokrą, EN ISO 28927-13:2022 dotyczącą metod badawczych określenia emisji drgań w odniesieniu do narzędzi do wbijania elementów złącznych, EN IEC 60335-2-41:2021 z EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021 na temat wymagań szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa dotyczących pomp w odniesieniu do elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego, EN IEC 62841-3-5:2022 z EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022 na temat wymagań szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa dotyczących przenośnych pilarek taśmowych, EN IEC 62841-3-7:2021 z EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021 na temat wymagań szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa dotyczących przenośnych pił do murów, EN IEC 62841-4-5:2021 z EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 na temat wymagań szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa dotyczących nożyc do trawy, jak również EN IEC 62841-4-7:2022 z EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 na temat wymagań szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa dotyczących spul- chniarek i napowietrzaczy obsługiwanych przez operatora pieszego.

(4) Na podstawie wniosku CEN i CENELEC poddały ponadto przeglądowi następujące normy zharmonizowane, do których odniesienia opublikowano w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w drodze komunikatu Komisji 2018/C 092/01 4 , w celu dostosowania ich do postępu technologicznego: EN 280:2013+A1:2015, EN 303-5:2021, EN 415-3:1999+A1:2009, EN 474-1:2006+A6:2019, EN 474-2:2006+A1:2008, EN 474-3:2006 +A1:2009, EN 474-4:2006+A2:2012, EN 474-5:2006+A3:2013, EN 474-6:2006+A1:2009, EN 474-7:2006 +A1:2009, EN 474-8:2006+A1:2009, EN 474-9:2006+A1:2009, EN 474-10:2006+A1:2009, EN 474-11:2006 +A1:2008, EN 474-12:2006+A1:2008, EN 500-4:2011, EN 528:2008, EN 619:2002+A1:2010, EN 620:2002 +A1:2010, EN 703:2004+A1:2009, EN 710:1997+A1:2010 z EN 710:1997+A1:2010/AC:2012, EN 746-3:1997 +A1:2009, EN 1034-4:2005+A1:2009, EN 1807-1:2013, EN ISO 3691-6:2015 z EN ISO 3691-6:2015/AC:2016, EN ISO 4254-1:2015, EN ISO 4254-6:2009 z EN ISO 4254-6:2009/AC:2010, EN ISO 11850:2011 z EN ISO 11850:2011/A1:2016, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 11680-2:2011, EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 11681-2:2011 z EN ISO 11681-2:2011/A1:2017, EN 12012-4:2006+A1:2008, EN 12158-1:2000+A1:2010, EN 12331:2003+A2:2010, EN 12355:2003+A1:2010, EN 12418:2000+A1:2009, EN 12750:2013, EN 13001-3-5:2016, EN 13019:2001+A1:2008, EN 13021:2003+A1:2008, EN 13524:2003+A2:2014, EN 13617-1:2012, EN 13732:2013, EN 13862:2001+A1:2009, EN 13870:2015, EN 13885:2005+A1:2010, EN 15163:2008, EN 15967:2011, EN 16228-1:2014, EN 16228-2:2014, EN 16228-3:2014, EN 16228-4:2014, EN 16228-5:2014, EN 16228-6:2014, EN 16228-7:2014, EN ISO 18217:2015, EN ISO 19085-2:2017, EN ISO 19085-3:2017, EN ISO 22867:2011, EN ISO 28881:2013 z EN ISO 28881:2013/AC:2013, EN ISO 28927-1:2009 z EN ISO 28927-1:2009/A1:2017, EN 60335-2-77:2010, EN 60335-2-89:2010 z EN 60335-2-89:2010/A1:2016 i EN 60335-2-89:2010/A2:2017, EN 62841-1:2015 z EN 62841-1:2015/AC:2015, jak również EN 60745-2-3:2011 z EN 60745-2-3:2011/A11:2014, EN 60745-2-3:2011/A12:2014, EN 60745-2-3:2011/A13:2015 i EN 60745-2-3:2011/A2:2013.

(5) Doprowadziło to do przyjęcia następujących zmieniających norm zharmonizowanych: EN 280-1:2022, EN 303-5:2021+A1:2022, EN 415-3:2021, EN 474-1:2021, EN 474-2:2022, EN 474-3:2022, EN 474-4:2022, EN 474-5:2022, EN 474-6:2022, EN 474-7:2022, EN 474-8:2022, EN 474-9:2022, EN 474-10:2022, EN 474-11:2022, EN 474-12:2022, EN 474-13:2022, EN 528:2021+A1:2022, EN 619:2022, EN 620:2021, EN 703:2021, EN 746-3:2021, EN 1034-4:2021, EN ISO 3691-6:2021, EN ISO 4254-1:2015 z EN ISO 4254-1:2015/A1:2021, EN ISO 4254-6:2020 z EN ISO 4254-6:2020/A11:2021, EN ISO 4254-17:2022, EN ISO 11680-1:2021, EN ISO 11680-2:2021, EN ISO 11681-1:2022, EN ISO 11681-2:2022, EN ISO 11806-1:2022, EN ISO 11806-2:2022, EN ISO 11850:2011 z EN ISO 11850:2011/A1:2016 i EN ISO 11850:2011/A2:2022, EN 12012-4:2019+A1:2021, EN 12158-1:2021, EN 12331:2021, EN 12355:2022, EN 12418:2021, EN 13001-3-5:2016+A1:2021, EN 13617-1:2021, EN 13732:2022, EN 13862:2021, EN 13870:2015+A1:2021, EN 13885:2022, EN 15163-1:2022, EN 15163-2:2022, EN 15967:2022, EN 16228-1:2014+A1:2021, EN 16228-2:2014+A1:2021, EN 16228-3:2014+A1:2021, EN 16228-4:2014+A1:2021, EN 16228-5:2014 +A1:2021, EN 16228-6:2014+A1:2021, EN 16228-7:2014+A1:2021, EN 17106-1:2021, EN 17106-2:2021, EN 17106-3-1:2021, EN 17106-3-2:2021, EN 17106-4:2021, EN ISO 19085-2:2021, EN ISO 19085-3:2021, EN ISO 19085-14:2021, EN ISO 19085-16:2021, EN ISO 19085-17:2021, EN ISO 22867:2021, EN ISO 23062:2022, EN ISO 28881:2022, EN ISO 28927-1:2019, EN IEC 60335-2-89:2022 z EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022, EN 62841-1:2015 z EN 62841-1:2015/AC:2015 i EN 62841-1:2015/A11:2022, EN IEC 62841-2-3:2021 z EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021, jak również EN IEC 62841-4-3:2021 z EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021.

(6) Ponadto na podstawie wniosku CEN i CENELEC zmieniły następujące normy, do których odniesienia znajdują się w załączniku I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/436 5 : EN 12301:2019, EN 12385-5:2021, EN 16952:2018, EN 62841-2-1:2018 z EN 62841-2-1:2018/A11:2019, EN 62841-3-1:2014 z EN 62841-3-1:2014/AC:2015 i EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-10:2015 z EN 62841-3-10:2015/ AC:2016-07 i EN 62841-3-10:2015/A11:2017, EN 62841-3-6:2014 z EN 62841-3-6:2014/AC:2015 oraz EN 62841-3-6:2014/A11:2017 i EN 62841-4-2:2019.

(7) Doprowadziło to do przyjęcia następujących zmieniających norm zharmonizowanych: EN 12301:2019/AC:2021, EN 12385-5:2021 z EN 12385-5:2021/AC:2021, EN 16952:2018+A1:2021, EN 62841-2-1:2018 z EN 62841-2-1:2018/A11:2019 i EN 62841-2-1:2018/A12:2022 i EN 62841-2-1:2018/A1:2022, EN 62841-3-1:2014 z EN 62841-3-1:2014/AC:2015 i EN 62841-3-1:2014/A11:2017 i EN 62841-3-1:2014/ A1:2021 i EN 62841-3-1:2014/A12:2021, EN 62841-3-6:2014 z EN 62841-3-6:2014/AC:2015 i EN 62841-3-6:2014/A11:2017 i EN 62841-3-6:2014/A1:2022 i EN 62841-3-6:2014/A12:2022, EN 62841-3-10:2015 z EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 i EN 62841-3-10:2015/A11:2017 i EN 62841-3-10:2015/A1:2022 i EN 62841-3-10:2015/A12:2022, jak również EN 62841-4-2:2019 z EN 62841-4-2:2019/A11:2022 i EN 62841-4-2:2019/A1:2022.

(8) Komisja wraz z CEN i CENELEC oceniła, czy normy opracowane, poddane przeglądowi i zmienione przez CEN i CENELEC są zgodne z wnioskiem.

(9) Normy zharmonizowane opracowane, poddane przeglądowi i zmienione przez CEN i CENELEC na podstawie wniosku, z wyjątkiem normy zharmonizowanej EN ISO 11850:2011 z EN ISO 11850:2011/A1:2016 i EN ISO 11850:2011/A2:2022, uwzględniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa, które mają obejmować i które określono w dyrektywie 2006/42/WE.

(10) Po zbadaniu normy EN ISO 11850:2011 z EN ISO 11850:2011/A1:2016 i EN ISO 11850:2011/A2:2022 wraz z przedstawicielami państw członkowskich i zainteresowanymi stronami w grupie ekspertów ds. maszyn Komisja stwierdziła, że norma ta nie spełnia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonych w pkt 1.1.6, 1.5.15 i 1.6.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE, mianowicie wymagania dotyczącego dopuszczenia różnorodności warunków fizycznych operatora, wymagania, że części maszyny, po których mogą się poruszać lub na których mogą znajdować się osoby, muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający wyeliminowanie ryzyka poślizgnięcia się, potknięcia lub upadku na te części lub z tych części, a także wymagania, że maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby umożliwić bezpieczny dostęp do wszystkich obszarów, gdzie niezbędna jest interwencja w trakcie obsługi, regulacji i konserwacji. Norma ta w szczególności zawiera odstępstwo pozwalające na wysokość pierwszego stopnia dostępu do 700 mm zamiast 550 mm na kołowych ciągnikach zrywkowych i kołowych maszyn ścinkowo-układających, ale nie odnosi się do odpowiednich zasad ergonomii i bezpiecznego dostępu, co w niektórych przypadkach może prowadzić do poślizgnięcia się, potknięcia lub upadku osób.

(11) Należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do tych norm, w stosownych przypadkach z ograniczeniem, wraz z odniesieniami do wszelkich odpowiednich norm, którymi je zmieniono lub skorygowano.

(12) Odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE są obecnie opublikowane w komunikacie 2018/C 092/01 i w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/436.

(13) W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości pełny wykaz odniesień do norm zharmonizowanych sporządzonych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE i spełniających wymogi, które mają one obejmować swoim zakresem, należy opublikować w jednym akcie.

(14) Odniesienia do norm zharmonizowanych opublikowane w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/436, a także odniesienia do norm zharmonizowanych opublikowane w komunikacie 2018/C 092/01, należy opublikować w nowym skonsolidowanym załączniku do niniejszej decyzji.

(15) W załącznikach II i IIA do decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 wymieniono ponadto szczegółowe odniesienia do norm zharmonizowanych publikowanych z ograniczeniami, natomiast ograniczenia takie nie są opublikowane oddzielnie w komunikacie 2018/C 092/01. W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości odniesienia do norm zharmonizowanych opublikowanych z ograniczeniami należy opublikować w nowym skonsolidowanym załączniku do niniejszej decyzji. Wszelkie odniesienia zawarte w załącznikach II i IIA, które nie wywołują już skutków prawnych, należy pominąć.

(16) Odniesienia do norm zharmonizowanych wymienionych w załączniku III do decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 oraz odniesienia do norm zharmonizowanych wymienionych w piątej kolumnie komunikatu 2018/C 092/01 wycofano z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ze skutkiem od dat wskazanych w odpowiednich tabelach.

(17) W wyniku prac CEN i CENELEC przeprowadzonych na podstawie wniosku szereg norm zharmonizowanych opublikowanych w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zastąpiono, poddano przeglądowi lub zmieniono, podobnie jak w przypadku norm opublikowanych w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/436. Należy zatem również wycofać odniesienia do tych norm z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i określić daty ich wycofania.

(18) W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości odniesienia do norm zharmonizowanych, które wycofano, należy opublikować w oddzielnym nowym skonsolidowanym załączniku do niniejszej decyzji. Wszelkie odniesienia do norm, których data wycofania przypada przed wejściem w życie niniejszej decyzji, nie są już istotne i należy je pominąć.

(19) Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania nowych i poddanych przeglądowi norm lub zmian w normach, konieczne jest odroczenie - w stosownych przypadkach - wycofania odniesień do tych norm zharmonizowanych.

(20) Wiele odniesień do norm zharmonizowanych opublikowanych w komunikacie 2018/C 092/01 wycofano już decyzją wykonawczą (UE) 2019/436.

(21) W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości należy uchylić zarówno komunikat 2018/C 092/01, jak i decyzję wykonawczą (UE) 2019/436. Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich produktów do zmienionych wersji przedmiotowych norm, komunikat 2018/C 092/01 i decyzja wykonawcza (UE) 2019/436 powinny nadal mieć zastosowanie do odpowiednich norm w okresie przejściowym.

(22) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie w dniu jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE, wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji. Odniesienia wymienione w wierszach 121, 266, 343, 405 i 495 tego załącznika publikuje się z ograniczeniami.

Artykuł  2

Komunikat 2018/C 092/01 traci moc.

Komunikat ten ma jednak nadal zastosowanie w stosunku do odniesień do norm zharmonizowanych wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji do dat wycofania tych odniesień określonych w tym załączniku.

Artykuł  3

Decyzja wykonawcza (UE) 2019/436 traci moc.

Decyzja ta ma jednak nadal zastosowanie do odniesień do norm zharmonizowanych wymienionych w załączniku III do niniejszej decyzji do dat wycofania tych odniesień określonych w tym załączniku.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

CZĘŚĆ  PIERWSZA

NORMY TYPU A

1.
Nota objaśniająca.
Normy typu A określają podstawowe pojęcia, terminologię i zasady projektowania mające zastosowanie do wszystkich kategorii maszyn. Stosowanie wyłącznie tego typu norm, mimo że określają one podstawowe ramy dotyczące właściwego stosowania dyrektywy w sprawie maszyn, nie jest wystarczające, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w przedmiotowej dyrektywie, w związku z czym nie stanowi podstawy dla pełnego domniemania zgodności.
2.
Wykaz odniesień do norm.
1.EN 1127-2:2014

Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

2.EN ISO 12100:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka (ISO 12100:2010)

CZĘŚĆ  DRUGA

NORMY TYPU B

1.
Nota objaśniająca.
Normy typu B dotyczą określonych aspektów bezpieczeństwa maszyn lub określonych rodzajów zabezpieczeń, które mogą być stosowane w szerokim zakresie kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawę domniemania zgodności z uwzględnionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie w sprawie maszyn, jeżeli z normy typu C lub oceny ryzyka dokonanej przez producenta wynika, że rozwiązania techniczne określone w normie typu B są adekwatne w odniesieniu do konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierających specyfikacje dotyczące elementów bezpieczeństwa, które są wprowadzane do obrotu niezależnie, stanowi podstawę domniemania zgodności takich elementów oraz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętych normami.
2.
Wykaz odniesień do norm.
1.EN 547-1:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymiary ciała ludzkiego - Część 1: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny

2.EN 547-2:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymiary ciała ludzkiego - Część 2: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp

3.EN 547-3:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymiary ciała ludzkiego - Część 3: Dane antropometryczne

4.EN 614-1:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - Część 1: Terminologia i zasady ogólne

5.EN 614-2:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi

6.EN 842:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wizualne sygnały niebezpieczeństwa - Ogólne wymagania, projektowanie i badanie

7.EN 894-1:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych - Część 1: Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymi

8.EN 894-2:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych - Część 2: Wskaźniki

9.EN 894-3:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych - Część 3: Elementy sterownicze

10.EN 894-4:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych - Część 4: Umiejscowienie i rozmieszczenie wskaźników i elementów sterowniczych

11.EN 981:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych

12.EN 1005-1:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 1: Terminy i definicje

13.EN 1005-2:2003+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części

14.EN 1005-3:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn

15.EN 1005-4:2005+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 4: Ewaluacja pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny

16.EN 1032:2003+A1:2008

Drgania mechaniczne - Badania maszyn samojezdnych w celu wyznaczenia wartości emisji drgań

17.EN 1093-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 1: Wybór metod badań

18.EN 1093-2:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 2: Metoda znacznikowa do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczenia

19.EN 1093-3:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 3: Metoda badania stanowiskowego do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczenia

20.EN 1093-4:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 4: Skuteczność wychwytu odciągu miejscowego - Metoda znacznikowa

21.EN 1093-6:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 6: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot bezkanałowy

22.EN 1093-7:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 7: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot kanałowy

23.EN 1093-8:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 8: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania stanowiskowego

24.EN 1093-9:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 9: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania w pomieszczeniu

25.EN 1093-11:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 11: Wskaźnik oczyszczenia

26.EN 1127-1:2019

Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

27.EN 1299:1997+A1:2008

Drgania mechaniczne i wstrząsy - Wibroizolacja maszyn - Informacje dotyczące stosowania izolacji źródła

28.EN 1837:2020

Bezpieczeństwo maszyn - Integralne oświetlenie maszyn

29.EN ISO 3741:2010

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metody dokładne w komorach pogłosowych (ISO 3741:2010)

30.EN ISO 3743-1:2010

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych - Część 1: Metoda porównawcza w pomieszczeniu pomiarowym o ścianach odbijających dźwięk (ISO 3743-1:2010)

31.EN ISO 3743-2:2019

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego - Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych - Część 2: Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych (ISO 3743-2:2018)

32.EN ISO 3744:2010

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3744:2010)

33.EN ISO 3745:2012

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą (ISO 3745:2012)

EN ISO 3745:2012/A1:2017

34.EN ISO 3746:2010

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3746:2010)

35.EN ISO 3747:2010

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda techniczna i orientacyjna w warunkach in situ w środowisku pogłosowym (ISO 3747:2010)

36.EN ISO 4413:2010

Napędy i sterowania hydrauliczne - Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów (ISO 4413:2010)

37.EN ISO 4414:2010

Napędy i sterowania pneumatyczne - Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów (ISO 4414:2010)

38.EN ISO 4871:2009

Akustyka - Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń (ISO 4871:1996)

39.EN ISO 5136:2009

Akustyka - Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza - Metoda kanałowa (ISO 5136:2003)

40.EN ISO 7235:2009

Akustyka - Metody laboratoryjne pomiaru tłumików kanałowych oraz elementów końcowych - Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego (ISO 7235:2003)

41.EN ISO 7731:2008

Ergonomia - Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy - Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa (ISO 7731:2003)

42.EN ISO 9614-1:2009

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowych (ISO 9614-1:1993)

43.EN ISO 9614-3:2009

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Część 3: Dokładna metoda omiatania (ISO 9614-3:2002)

44.EN ISO 10326-1:2016

Drgania mechaniczne - Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe - Część 1: Wymagania podstawowe (ISO 10326-1:2016, wersja poprawiona 2017-02)

45.EN ISO 11161:2007

Bezpieczeństwo maszyn - Zintegrowane systemy produkcyjne - Wymagania podstawowe (ISO 11161:2007)

EN ISO 11161:2007/A1:2010

46.EN ISO 11201:2010

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawkami środowiskowymi (ISO 11201:2010)

47.EN ISO 11202:2010

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych (ISO 11202:2010)

EN ISO 11202:2010/A1:2021

48.EN ISO 11203:2009

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej (ISO 11203:1995)

EN ISO 11203:2009/A1:2020

49.EN ISO 11204:2010

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem dokładnych poprawek środowiskowych (ISO 11204:2010)

50.EN ISO 11205:2009

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Metoda techniczna wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji w warunkach in situ na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie pomiarów natężenia dźwięku (ISO 11205:2003)

51.EN ISO 11546-1:2009

Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów - Część 1: Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji) (ISO 11546-1:1995)

52.EN ISO 11546-2:2009

Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów - Część 2: Pomiary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji) (ISO 11546-2:1995)

53.EN ISO 11553-1:2020

Bezpieczeństwo maszyn - Maszyny do obróbki laserowej - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa laserowego (ISO 11553-1:2020)

EN ISO 11553-1:2020/A11:2020

54.EN ISO 11688-1:2009

Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie - Część 1: Projektowanie (ISO/TR 11688-1:1995)

55.EN ISO 11691:2009

Akustyka - Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu - Laboratoryjna metoda orientacyjna (ISO 11691:1995)

56.EN ISO 11957:2009

Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin - Pomiary laboratoryjne i terenowe (ISO 11957:1996)

57.EN 12198-1:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny - Część 1: Zasady ogólne

58.EN 12198-2:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny - Część 2: Sposób pomiaru emitowanego promieniowania

59.EN 12198-3:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny - Część 3: Zmniejszenie promieniowania przez tłumienie lub ekranowanie

60.EN 12254:2010

Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych - Wymagania bezpieczeństwa i badania

EN 12254:2010/AC:2011

61.EN 12786:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania dotyczące opracowywania rozdziałów na temat drgań w normach z zakresu bezpieczeństwa

62.EN 13490:2001+A1:2008

Drgania mechaniczne - Wózki jezdniowe - Ocena laboratoryjna i wymagania dotyczące drgań fotela operatora

63.EN ISO 13732-1:2008

Ergonomia środowiska termicznego - Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni - Część 1: Powierzchnie gorące (ISO 13732-1:2006)

64.EN ISO 13732-3:2008

Ergonomia środowiska termicznego - Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni - Część 3: Powierzchnie zimne (ISO 13732-3:2005)

65.EN ISO 13753:2008

Drgania mechaniczne i wstrząsy - Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne - Metoda wyznaczania współczynnika przenoszenia drgań materiałów elastycznych obciążonych układem ręka-ramię (ISO 13753:1998)

66.EN ISO 13849-1:2015

Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania (ISO 13849-1:2015)

67.EN ISO 13849-2:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 2: Walidacja (ISO 13849-2:2012)

68.EN ISO 13850:2015

Bezpieczeństwo maszyn - Funkcja zatrzymania awaryjnego - Zasady projektowania (ISO 13850:2015)

69.EN ISO 13851:2019

Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia oburęcznego sterowania - Zasady projektowania i doboru (ISO 13851:2019)

70.EN ISO 13854:2019

Bezpieczeństwo maszyn - Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka (ISO 13854:2017)

71.EN ISO 13855:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Umiejscowienie technicznych środków ochronnych ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka (ISO 13855:2010)

72.EN ISO 13856-1:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia ochronne czułe na nacisk - Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań mat i podłóg czułych na nacisk (ISO 13856-1:2013)

73.EN ISO 13856-2:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia ochronne czułe na nacisk - Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i listew czułych na nacisk (ISO 13856-2:2013)

74.EN ISO 13856-3:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia ochronne czułe na nacisk - Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeń czułych na nacisk (ISO 13856-3:2013)

75.EN ISO 13857:2019

Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych (ISO 13857:2019)

76.EN ISO 14118:2018

Bezpieczeństwo maszyn - Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu (ISO 14118:2017)

77.EN ISO 14119:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami - Zasady projektowania i doboru (ISO 14119:2013)

78.EN ISO 14120:2015

Bezpieczeństwo maszyn - Osłony - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych (ISO 14120:2015)

79.EN ISO 14122-1:2016

Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 1: Dobór stałych środków dostępu oraz ogólne wymagania dotyczące dostępu (ISO 14122-1:2016)

80.EN ISO 14122-2:2016

Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 2: Pomosty robocze i przejścia (ISO 14122-2:2016)

81.EN ISO 14122-3:2016

Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady (ISO 14122-3:2016)

82.EN ISO 14122-4:2016

Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 4: Drabiny stałe (ISO 14122-4:2016)

83.EN ISO 14123-1:2015

Bezpieczeństwo maszyn - Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny - Część 1: Zasady i wymagania dla producentów maszyn (ISO 14123-1:2015)

84.EN ISO 14123-2:2015

Bezpieczeństwo maszyn - Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny - Część 2: Metodyka określania procedur sprawdzania (ISO 14123-2:2015)

85.EN ISO 14159:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania w zakresie higieny dotyczące projektowania maszyny (ISO 14159:2002)

86.EN ISO 14738:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania antropometryczne dotyczące projektowania stanowisk pracy przy maszynie (ISO 14738:2002 uwzględniająca sprostowanie 1:2003 i 2:2005)

87.EN ISO 15536-1:2008

Ergonomia - Komputerowe manekiny i płaskie modele ciała człowieka - Część 1: Wymagania ogólne (ISO 15536-1:2005)

88.EN 15967:2022

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

89.EN 16590-1:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju (ISO 25119-1:2010, zmodyfikowana)

90.EN 16590-2:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 2: Faza koncepcyjna (ISO 25119-2:2010, zmodyfikowana)

91.EN 17624:2022

Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par w podwyższonym ciśnieniu, w podwyższonej temperaturze lub z utleniaczami innymi niż powietrze

92.EN ISO 18497:2018

Maszyny i ciągniki rolnicze - Bezpieczeństwo maszyn rolniczych o wysokim stopniu automatyzacji - Zasady projektowania (ISO 18497:2018)

93.EN ISO 19353:2019

Bezpieczeństwo maszyn - Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami (ISO 19353:2019)

94.EN ISO 20607:2019

Bezpieczeństwo maszyn - Instrukcja obsługi - Ogólne zasady opracowywania (ISO 20607:2019)

95.EN ISO 20643:2008

Drgania mechaniczne - Maszyny trzymane w ręku lub prowadzone ręką - Zasady określania emisji drgań (ISO 20643:2005)

EN ISO 20643:2008/A1:2012

96.EN 60204-1:2018

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne (IEC 60204-1:2016, zmodyfikowana)

97.EN IEC 60204-11:2019

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nieprzekraczające 36 kV (IEC 60204-11:2018)

98.EN 60204-32:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych (IEC 60204-32:2008)

99.EN 60204-33:2011

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 33: Wymagania dotyczące wyposażenia do wytwarzania półprzewodników (IEC 60204-33:2009, zmodyfikowana)

100.EN 61310-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych (IEC 61310-1:2007)

101.EN 61310-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 2: Wymagania dotyczące oznaczania (IEC 61310-2:2007)

102.EN 61310-3:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych (IEC 61310-3:2007)

103.EN 61800-5-2:2007

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości - Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Funkcjonalne (IEC 61800-5-2:2007)

104.EN IEC 62061:2021

Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (IEC 62061:2021)

105.EN 62745:2017

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania dla układów zdalnego sterowania maszynami (IEC 62745:2017) EN 62745:2017/A11:2020

CZĘŚĆ  TRZECIA

NORMY TYPU C

1.
Nota objaśniająca.
Normy typu C zawierają specyfikacje dotyczące określonej kategorii maszyn. Maszyny różnego typu należące do kategorii objętej normą typu C są przeznaczone do podobnego użytku oraz stwarzają podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogą odwoływać się do norm typu A lub B, wskazując, które specyfikacje normy typu A lub B mają zastosowanie do danej kategorii maszyn. Jeżeli ze względu na określone aspekty bezpieczeństwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy typu C mają pierwszeństwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka dokonanej przez producenta stanowi podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie w sprawie maszyn, które obejmuje norma. Niektóre normy typu C są publikowane w kilku częściach, przy czym część 1 normy zawiera ogólne specyfikacje mające zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostałe części normy zawierają specyfikacje dotyczące poszczególnych kategorii maszyn należących do danej rodziny, uzupełniając lub zmieniając specyfikacje podane w części 1. W przypadku norm typu C posiadających taką formę podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie w sprawie maszyn stanowi stosowanie ogólnej części 1 normy oraz jej odpowiednich szczegółowych części.
2.
Wykaz odniesień do norm.
1.EN 81-3:2000+A1:2008

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

2.EN 81-31:2010

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi do transportu wyłącznie towarów - Część 31: Dźwigi do transportu wyłącznie towarów z dostępem

3.EN 81-40:2020

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów - Część 40: Dźwigi schodowe oraz platformy podnoszące pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

4.EN 81-41:2010

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów - Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

5.EN 81-43:2009

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów - Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignic

6.EN 115-1:2017

Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych - Część 1: Budowa i instalowanie

7.EN 267:2009+A1:2011

Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe

8.EN 280-1:2022

Podesty ruchome przejezdne - Część 1: Obliczenia projektowe - Kryteria stateczności - Budowa - Bezpieczeństwo - Badania i próby

9.EN 280-2:2022

Podesty ruchome przejezdne - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do podnoszenia ładunku na rozkładanej konstrukcji podnoszącej i platformie roboczej

10.EN 289:2014

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Prasy do formowania pod ciśnieniem i prasy do formowania z przetłoczeniem - Wymagania bezpieczeństwa

11.EN 303-5:2021+A1:2022

Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

12.EN 378-2:2016

Instalacje chłodnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, znakowanie i dokumentowanie

13.EN 415-1:2014

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 1: Terminologia i klasyfikacja maszyn pakujących i wyposażenia dodatkowego

14.EN 415-3:2021

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 3: Maszyny formująco-napełniająco-zamykające i maszyny napełniająco-zamykające

15.EN 415-5:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 5: Owijarki

16.EN 415-6:2013

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 6: Owijarki do paletowych jednostek ładunkowych

17.EN 415-7:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 7: Załadowarki i wyładowarki

18.EN 415-8:2008

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 8: Maszyny do taśmowania

19.EN 415-9:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 9: Metody pomiaru hałasu maszyn pakujących, linii pakujących i wyposażenia dodatkowego, klasa dokładności 2 i 3

20.EN 415-10:2014

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 10: Wymagania ogólne

21.EN 422:2009

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem - Wymagania bezpieczeństwa

22.EN 453:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Miesiarki do ciasta - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

23.EN 454:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Miesiarki planetarne - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

24.EN 474-1:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

25.EN 474-2:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych

26.EN 474-3:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek

EN 474-3:2022/AC:2022

27.EN 474-4:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek

28.EN 474-5:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych

EN 474-5:2022/AC:2022

29.EN 474-6:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 6: Wymagania dotyczące wywrotek

30.EN 474-7:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek

31.EN 474-8:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 8: Wymagania dotyczące równiarek

32.EN 474-9:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 9: Wymagania dotyczące układarek rur

33.EN 474-10:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów

34.EN 474-11:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarek

35.EN 474-12:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowych

36.EN 474-13:2022

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 13: Wymagania dotyczące walców

37.EN 500-1:2006+A1:2009

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

38.EN 500-2:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do nawierzchni drogowych

39.EN 500-3:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu

40.EN 500-6:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 6: Wymagania szczegółowe dotyczące układarek

41.EN 528:2021+A1:2022

Szynowe urządzenia do składowania i pobierania towarów - Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń S/P

42.EN 536:2015

Maszyny drogowe - Wytwórnie mieszanek do materiałów stosowanych do budowy dróg - Wymagania bezpieczeństwa

43.EN 609-1:2017

Maszyny rolnicze i leśne - Bezpieczeństwo łuparek do drewna - Część 1: Łuparki klinowe

44.EN 609-2:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna - Część 2: Łuparki śrubowe

45.EN 617:2001+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych

46.EN 618:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałych

47.EN 619:2022

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych

48.EN 620:2021

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przenośników taśmowych stałych do materiałów masowych

49.EN 676:2003+A2:2008

Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

50.EN 690:2013

Maszyny rolnicze - Rozrzutniki obornika - Bezpieczeństwo

51.EN 703:2021

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Maszyny do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki

52.EN 706:1996+A1:2009

Maszyny rolnicze - Maszyny do przycinania pędów winorośli - Bezpieczeństwo

53.EN 707:2018

Maszyny rolnicze - Wozy asenizacyjne - Bezpieczeństwo

54.EN 709:1997+A4:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Ciągniki jednoosiowe z glebogryzarką i glebogryzarki silnikowe, prowadzone przez operatora pieszego - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

55.EN 741:2000+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji i elementów transportu pneumatycznego materiałów masowych

56.EN 746-1:1997+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych

57.EN 746-2:2010

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów spalania i układów paliwowych

58.EN 746-3:2021

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania atmosfer gazowych

59.EN 809:1998+A1:2009

Pompy i zespoły pompowe do cieczy - Ogólne wymagania bezpieczeństwa

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

60.EN 818-1:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 1: Ogólne warunki odbioru

61.EN 818-2:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 2: Łańcuch średnio dokładny o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych - Klasa 8

62.EN 818-3:1999+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 3: Średnio dokładny łańcuch do zawiesi łańcuchowych - Klasa 4

63.EN 818-4:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 4: Zawiesia łańcuchowe - Klasa 8

64.EN 818-5:1999+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 5: Zawiesia łańcuchowe - Klasa 4

65.EN 818-6:2000+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 6: Zawiesia łańcuchowe - Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę

66.EN 818-7:2002+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 7: Dokładny łańcuch dźwignicy - Klasa T (Typy T, DAT i DT)

67.EN 848-2:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 2: Frezarki górnowrzecionowe jednowrzecionowe z podawaniem ręcznym/z wbudowanym mechanizmem posuwowym

68.EN 869:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla stanowisk do ciśnieniowego odlewania metali

69.EN 908:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Deszczujące maszyny bębnowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

70.EN 909:1998+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Maszyny deszczujące typu obrotowego i frontalnego - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

71.EN 930:1997+A2:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Maszyny do ścierania, szlifowania, polerowania i frezowania - Wymagania bezpieczeństwa

72.EN 931:1997+A2:2009

Maszyny do produkcji obuwia - Ćwiekarki - Wymagania bezpieczeństwa

73.EN 957-6:2010+A1:2014

Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 6: Bieżnie ruchome, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

74.EN 972:1998+A1:2010

Maszyny garbarskie - Maszyny walcowe - Wymagania bezpieczeństwa

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

75.EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 1: Wymagania wspólne

76.EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 2: Maszyny do drukowania i maszyny do lakierowania, łącznie z urządzeniami prepress

77.EN 1010-3:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 3: Krajarki

78.EN 1010-4:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 4: Maszyny introligatorskie, maszyny do przetwarzania papieru i maszyny wykończające

79.EN 1012-1:2010

Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Sprężarki powietrza

80.EN 1012-2:1996+A1:2009

Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Pompy próżniowe

81.EN 1012-3:2013

Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Sprężarki procesowe

82.EN 1028-1:2002+A1:2008

Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym - Część 1: Klasyfikacja - Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

83.EN 1028-2:2002+A1:2008

Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym - Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

84.EN 1034-1:2000+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 1: Wymagania ogólne

85.EN 1034-2:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 2: Korowarki bębnowe

86.EN 1034-3:2011

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 3: Przewijarki i przewijarko-krajarki

87.EN 1034-4:2021

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 4: Rozwłókniacze i ich urządzenia do załadunku

88.EN 1034-5:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 5: Przekrawacze poprzeczne

89.EN 1034-6:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 6: Kalander

90.EN 1034-7:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 7: Kadzie

91.EN 1034-8:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 8: Urządzenia rozwłókniające

92.EN 1034-13:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 13: Maszyny do zdejmowania odrutowania z bel i z zespołów bel

93.EN 1034-14:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 14: Rozcinarka rol

94.EN 1034-16:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 16: Maszyny do produkcji papieru i tektury

95.EN 1034-17:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 17: Maszyny do wytwarzania bibułki tissue

96.EN 1034-21:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 21: Maszyny powlekające

97.EN 1034-22:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 22: Ścieraki

98.EN 1034-26:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 26: Pakowarki zwojów

99.EN 1034-27:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 27: Układy do transportu zwojów

100.EN 1114-1:2011

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wytłaczarki i linie wytłaczarskie - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące wytłaczarek

101.EN 1114-3:2019

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wytłaczarki i linie wytłaczarskie - Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągów

102.EN 1175:2020

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne/elektroniczne

103.EN 1218-1:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Czopiarki - Część 1: Jednostronne czopiarki ze stołem przesuwnym

104.EN 1218-2:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Czopiarki - Część 2: Czopiarki dwustronne i/lub formatyzerki z gąsienicowym mechanizmem posuwowym

105.EN 1218-3:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Czopiarki - Część 3: Czopiarki jednostronne z posuwem ręcznym i stołem przesuwnym do cięcia drewna budowlanego

106.EN 1218-5:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Czopiarki - Część 5: Jednostronne formatyzerki ze stołem stałym i rolkowym lub gąsienicowym mechanizmem posuwowym

107.EN 1247:2004+A1:2010

Maszyny odlewnicze - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące kadzi, urządzeń do zalewania, maszyn do odlewania odśrodkowego, ciągłego i półciągłego

108.EN 1248:2001+A1:2009

Maszyny odlewnicze - Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego

109.EN 1265:1999+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Procedura badania hałasu maszyn i urządzeń odlewniczych

110.EN 1374:2000+A1:2010

Maszyny rolnicze - Wybieraki stacjonarne w silosach okrągłych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

111.EN 1398:2009

Mostki ładunkowe - Wymagania bezpieczeństwa

112.EN 1417:2014

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Walcarki dwuwalcowe - Wymagania bezpieczeństwa

113.EN 1459-1:2017

Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe - Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 1: Wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem

114.EN 1459-2:2015+A1:2018

Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe - Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 2: Wózki z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu

115.EN 1459-5:2020

Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe - Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 5: Połączenia wyposażenia

116.EN 1492-1:2000+A1:2008

Zawiesia tekstylne - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

117.EN 1492-2:2000+A1:2008

Zawiesia tekstylne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

118.EN 1492-4:2004+A1:2008

Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 4: Zawiesia włókienne ogólnego przeznaczenia z naturalnych i syntetycznych lin włókiennych

119.EN 1493:2010

Podnośniki pojazdów

120.EN 1494:2000+A1:2008

Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne

121.EN 1495:1997+A2:2009

Podesty ruchome - Podesty ruchome masztowe samowznoszące

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

Ograniczenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.3.2.4, pkt 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i rysunku 9 normy EN 1495:1997, w odniesieniu do których nie przyznaje ona domniemania zgodności z przepisami dyrektywy 2006/42/WE.

122.EN 1501-1:2021

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 1: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłu

123.EN 1501-2:2021

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 2: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z boku

124.EN 1501-3:2021

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 3: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z przodu

125.EN 1501-4:2007

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 4: Procedura pomiaru hałasu dla pojazdów do usuwania odpadów z pojemników

126.EN 1501-5:2021

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 5: Mechanizmy załadowcze do pojazdów do usuwania odpadów z pojemników

127.EN 1526:1997+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach

128.EN 1539:2015

Suszarki i piece, w których są uwalniane substancje łatwopalne - Wymagania bezpieczeństwa

129.EN 1547:2001+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Sposoby badania hałasu urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych wraz z pomocniczymi urządzeniami transportu

130.EN 1550:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo obrabiarek - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa w koncepcji i konstrukcji uchwytów do mocowania przedmiotów obrabianych

131.EN 1554:2012

Taśmy przenośnikowe - Badanie tarcia na bębnie

132.EN 1570-1:2011+A1:2014

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych - Część 1: Podnośniki stołowe obsługujące nie więcej niż dwa stałe przystanki

133.EN 1570-2:2016

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych - Część 2: Podnośniki stołowe obsługujące więcej niż 2 stałe przystanki w budynku, do podnoszenia ładunków z prędkością pionową nieprzekraczającą 0,15 m/s

134.EN 1612:2019

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do formowania reaktywnego i instalacje - Wymagania bezpieczeństwa

135.EN 1672-2:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Pojęcia podstawowe - Część 2: Wymagania z zakresu higieny

136.EN 1673:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Piece obrotowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

137.EN 1674:2015

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Wałkowarki do ciasta - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

138.EN 1677-1:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8

139.EN 1677-2:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką, klasa 8

140.EN 1677-3:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 3: Haki stalowe kute, z klamrą zabezpieczającą - Klasa 8

141.EN 1677-4:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 4: Ogniwa, klasa 8

142.EN 1677-5:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 5: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką - Klasa 4

143.EN 1677-6:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 6: Ogniwa - Klasa 4

144.EN 1678:1998+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice warzyw - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

145.EN 1679-1:1998+A1:2011

Silniki spalinowe tłokowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Silniki o zapłonie samoczynnym

146.EN 1756-1:2021

Podesty ruchome załadowcze - Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Podesty ruchome załadowcze towarowe

147.EN 1756-2:2004+A1:2009

Podesty ruchome załadowcze - Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Podesty ruchome załadowcze osobowe

148.EN 1777:2010

Podnośniki hydrauliczne (PH) dla straży pożarnej - Wymagania bezpieczeństwa i badania

149.EN 1804-1:2020

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne

150.EN 1804-2:2020

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 2: Stojaki i pozostałe siłowniki

151.EN 1804-3:2020

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 3: Hydrauliczne i elektrohydrauliczne układy sterowania

152.EN 1807-2:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki taśmowe - Część 2: Pilarki taśmowe do kłód

153.EN 1808:2015

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących - Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa - Badania i próby

154.EN 1829-1:2021

Maszyny z wysokociśnieniowym strumieniem wody - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Maszyny

155.EN 1829-2:2008

Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 2: Węże, przewody wężowe i łączniki

EN 1829-2:2008/AC:2011

156.EN 1845:2007

Maszyny do produkcji obuwia - Maszyny do formowania obuwia - Wymagania bezpieczeństwa

157.EN 1846-2:2009+A1:2013

Samochody pożarnicze - Część 2: Wymagania ogólne - Bezpieczeństwo i parametry użytkowe

158.EN 1846-3:2013

Samochody pożarnicze - Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe - Bezpieczeństwo i parametry

159.EN 1853:2017

Maszyny rolnicze - Przyczepy - Bezpieczeństwo

160.EN 1870-3:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego oraz kombinowane pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki tarczowe stołowe

161.EN 1870-5:2002+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/ dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznego

162.EN 1870-6:2017

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 6: Pilarki tarczowe do drewna opałowego

163.EN 1870-7:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

164.EN 1870-8:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 8: Pilarki jednopiłowe do cięcia wzdłużnego z mechanicznym przesuwem zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

165.EN 1870-9:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

166.EN 1870-10:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 10: Jednopiłowe, automatyczne i półautomatyczne pilarki dolnowrzecionowe poprzeczne

167.EN 1870-11:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 11: Jednopiłowe półautomatyczne poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe)

168.EN 1870-12:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 12: Pilarki wahadłowe poprzeczne

169.EN 1870-15:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 15: Wielopiłowe pilarki do cięcia poprzecznego z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

170.EN 1870-16:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 16: Dwupiłowe pilarki do wykonywania uciosów

171.EN 1870-17:2012+A1:2015

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 17: Jednopiłowe, z posuwem ręcznym, poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem ręcznym)

172.EN 1889-2:2003+A1:2009

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 2: Lokomotywy szynowe

173.EN 1915-1:2013

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania ogólne - Część 1: Podstawowe wymagania bezpieczeństwa

174.EN 1915-2:2001+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania ogólne - Część 2: Wymagania dotyczące stateczności i wytrzymałości, obliczenia i metody badań

175.EN 1915-3:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania ogólne - Część 3: Metody pomiaru i redukcja drgań

176.EN 1915-4:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania ogólne - Część 4: Metody pomiaru hałasu i jego redukcja

177.EN 1953:2013

Urządzenia do rozpylania i natryskiwania wyrobów lakierowych - Wymagania bezpieczeństwa

178.EN 1974:2020

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

179.EN ISO 2151:2008

Akustyka - Zasady badania hałasu emitowanego przez sprężarki i pompy próżniowe - Metoda techniczna (klasa 2) (ISO 2151:2004)

180.EN ISO 2860:2008

Maszyny do robót ziemnych - Minimalne wymiary dostępu (ISO 2860:1992)

181.EN ISO 2867:2011

Maszyny do robót ziemnych - Dojścia (ISO 2867:2011)

182.EN ISO 3164:2013

Maszyny do robót ziemnych - Laboratoryjna ocena konstrukcji chroniących operatora - Wymagania dotyczące przestrzeni chronionej (ISO 3164:2013)

183.EN ISO 3266:2010

Śruby oczkowe klasy 4 do podnoszenia ogólnego przeznaczenia (ISO 3266:2010)

EN ISO 3266:2010/A1:2015

184.EN ISO 3411:2007

Maszyny do robót ziemnych - Wymiary operatorów i minimalna przestrzeń wokół operatora (ISO 3411:2007)

185.EN ISO 3449:2008

Maszyny do robót ziemnych - Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami - Wymagania i badania laboratoryjne (ISO 3449:2005)

186.EN ISO 3450:2011

Maszyny do robót ziemnych - Maszyny na kołach lub na gąsienicach gumowych do jazdy z dużą prędkością - Układy oraz wymagania i metody badań układów hamulcowych (ISO 3450:2011)

187.EN ISO 3457:2008

Maszyny do robót ziemnych - Osłony - Definicje i wymagania (ISO 3457:2003)

188.EN ISO 3471:2008

Maszyny do robót ziemnych - Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny - Badania laboratoryjne i wymagania techniczne (ISO 3471:2008)

189.EN ISO 3691-1:2015

Wózki jezdniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 1: Wózki jezdniowe napędzane, z operatorem, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki platformowe do przewozu ładunków (ISO 3691-1:2011 uwzględniająca sprostowanie 1:2013)

EN ISO 3691-1:2015/AC:2016

EN ISO 3691-1:2015/A1:2020

190.EN ISO 3691-5:2015

Wózki jezdniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 5: Wózki jezdniowe ręczne (ISO 3691-5:2014)

EN ISO 3691-5:2015/A1:2020

191.EN ISO 3691-6:2021

Wózki jezdniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 6: Wózki platformowe do przewozu ładunków i personelu (ISO 3691-6:2021)

192.EN ISO 4254-1:2015

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne (ISO 4254-1:2013)

EN ISO 4254-1:2015/A1:2021

193.EN ISO 4254-5:2018

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi (ISO 4254-5:2018)

194.EN ISO 4254-6:2020

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi (ISO 4254-6:2020)

EN ISO 4254-6:2020/A11:2021

195.EN ISO 4254-7:2017

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe, kombajny do zbioru bawełny i kombajny do zbioru trzciny cukrowej (ISO 4254-7:2017)

196.EN ISO 4254-8:2018

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 8: Rozsiewacze nawozów stałych (ISO 4254-8:2018)

197.EN ISO 4254-9:2018

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 9: Siewniki (ISO 4254-9:2018)

198.EN ISO 4254-10:2009

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 10: Przetrząsacze i zgrabiarki karuzelowe (ISO 4254-10:2009)

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

199.EN ISO 4254-11:2010

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 11: Prasy zbierające (ISO 4254-11:2010)

EN ISO 4254-11:2010/A1:2020

200.EN ISO 4254-12:2012

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 12: Kosiarki rotacyjne dyskowe i bębnowe oraz kosiarki bijakowe (ISO 4254-12:2012)

EN ISO 4254-12:2012/A1:2017

201.EN ISO 4254-14:2016

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 14: Owijarki bel (ISO 4254-14:2016)

202.EN ISO 4254-17:2022

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 17: Kombajny do zbioru okopowych (ISO 4254-17:2022)

203.EN ISO 5010:2019

Maszyny do robót ziemnych - Maszyny kołowe - Wymagania dotyczące układu skrętu (ISO 5010:2019)

204.EN ISO 5395-1:2013

Maszyny ogrodnicze - Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym - Część 1: Terminologia i badania wspólne (ISO 5395-1:2013)

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

205.EN ISO 5395-2:2013

Maszyny ogrodnicze - Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym - Część 2: Kosiarki trawnikowe prowadzone przez operatora idącego (ISO 5395-2:2013)

EN ISO 5395-2:2013/A1:2016

EN ISO 5395-2:2013/A2:2017

206.EN ISO 5395-3:2013

Maszyny ogrodnicze - Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym - Część 3: Kosiarki trawnikowe z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie (ISO 5395-3:2013)

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

EN ISO 5395-3:2013/A2:2018

207.EN ISO 5674:2009

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Osłony wałów przegubowo-teleskopowych - Badania wytrzymałościowe i na zużycie oraz kryteria przyjęcia (ISO 5674:2004, wersja poprawiona 2005-07-01)

208.EN ISO 6682:2008

Maszyny do robót ziemnych - Strefy wygody i zasięgu w odniesieniu do elementów sterowniczych (ISO 6682:1986, w tym Amd 1:1989)

209.EN ISO 6683:2008

Maszyny do robót ziemnych - Pasy bezpieczeństwa i ich kotwiczenie - Wymagania i badania (ISO 6683:2005)

210.EN ISO 7096:2020

Maszyny do robót ziemnych - Laboratoryjna ocena drgań mechanicznych na siedzisku operatora (ISO 7096:2020)

211.EN ISO 8230-1:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego - Część 1: Wspólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 8230-1:2008)

212.EN ISO 8230-2:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego - Część 2: Maszyny do czyszczenia w perchloroetylenie (IsO 8230-2:2008)

213.EN ISO 8230-3:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego - Część 3: Maszyny do czyszczenia w rozpuszczalnikach łatwopalnych (ISO 8230-3:2008)

214.EN ISO 8528-10:2022

Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym - Część 10: Pomiar emitowanego hałasu (ISO 8528-10:2022)

215.EN ISO 8528-13:2016

Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym - Część 13: Bezpieczeństwo (ISO 8528-13:2016, wersja poprawiona 2016-10-15)

216.EN ISO 9902-1:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 1: Wymagania ogólne (ISO 9902-1:2001)

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

217.EN ISO 9902-2:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i maszyny do przędzenia (ISO 9902-2:2001)

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

218.EN ISO 9902-3:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 3: Maszyny do produkcji włóknin (ISO 9902-3:2001)

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

219.EN ISO 9902-4:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin (ISO 9902-4:2001)

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

220.EN ISO 9902-5:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dziania (ISO 9902-5:2001)

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

221.EN ISO 9902-6:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin (ISO 9902-6:2001)

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

222.EN ISO 9902-7:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 7: Maszyny wykończalnicze (ISO 9902-7:2001)

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

223.EN ISO 10218-1:2011

Roboty i urządzenia dla robotyki - Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych - Część 1: Roboty (ISO 10218-1:2011)

224.EN ISO 10218-2:2011

Roboty i urządzenia dla robotyki - Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych - Część 2: System robotowy i integracja (ISO 10218-2:2011)

225.EN ISO 10472-1:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 1: Wymagania wspólne (ISO 10472-1:1997)

226.EN ISO 10472-2:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 2: Pralnice i pralnico- wirówki (ISO 10472-2:1997)

227.EN ISO 10472-3:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 3: Zespoły piorące ciągłego działania łącznie z maszynami składowymi (ISO 10472-3:1997)

228.EN ISO 10472-4:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 4: Suszarki powietrzne (ISO 10472-4:1997)

229.EN ISO 10472-5:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 5: Prasownice do wyrobów płaskich, wprowadzarki i składarki (ISO 10472-5:1997)

230.EN ISO 10472-6:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 6: Prasy do prasowania i prasy do zgrzewania (ISO 10472-6:1997)

231.EN ISO 10517:2019

Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku - Bezpieczeństwo (ISO 10517:2019)

232.EN ISO 10821:2005

Przemysłowe maszyny do szycia - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia (ISO 10821:2005)

EN ISO 10821:2005/A1:2009

233.EN ISO 11102-1:2009

Silniki spalinowe tłokowe - Urządzenie rozruchu ręcznego - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i próby (ISO 11102-1:1997)

234.EN ISO 11102-2:2009

Silniki spalinowe tłokowe - Urządzenie rozruchu ręcznego - Część 2: Metoda sprawdzania kąta rozłączania (ISO 11102-2:1997)

235.EN ISO 11111-1:2016

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Wymagania wspólne (ISO 11111-1:2016)

236.EN ISO 11111-2:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i przędzarki (ISO 11111-2:2005)

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

EN ISO 11111-2:2005/A2:2016

237.EN ISO 11111-3:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Maszyny do produkcji włóknin (ISO 11111-3:2005)

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

EN ISO 11111-3:2005/A2:2016

238.EN ISO 11111-4:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i maszyny do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin (ISO 11111-4:2005)

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

EN ISO 11111-4:2005/A2:2016

239.EN ISO 11111-5:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dziania (ISO 11111-5:2005)

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

EN ISO 11111-5:2005/A2:2016

240.EN ISO 11111-6:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin (ISO 11111-6:2005)

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

EN ISO 11111-6:2005/A2:2016

241.EN ISO 11111-7:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 7: Maszyny wykończalnicze (ISO 11111-7:2005)

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

EN ISO 11111-7:2005/A2:2016

242.EN ISO 11145:2016

Optyka i fotonika - Lasery i sprzęt laserowy - Słownik i symbole (ISO 11145:2016)

243.EN ISO 11148-1:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Narzędzia z napędem do montażu niegwintowanych mechanicznych elementów złącznych (ISO 11148-1:2011)

244.EN ISO 11148-2:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Przecinarki i zaciskarki (ISO/FDIS 11148-2:2011)

245.EN ISO 11148-3:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Wiertarki i gwinciarki (ISO 11148-3:2012)

246.EN ISO 11148-4:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 4: Nieobrotowe udarowe narzędzia z napędem (ISO 11148-4:2012)

247.EN ISO 11148-5:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Wiertarki udarowe (ISO 11148-5:2011)

248.EN ISO 11148-6:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 6: Narzędzia z napędem do montażu gwintowanych elementów złącznych (ISO 11148-6:2012)

249.EN ISO 11148-7:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 7: Szlifierki (ISO 11148-7:2012)

250.EN ISO 11148-8:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 8: Szlifierki i polerki (ISO 11148-8:2011)

251.EN ISO 11148-9:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 9: Szlifierki narzędziowe (ISO 11148-9:2011)

252.EN ISO 11148-10:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 10: Narzędzia ściskające z napędem (ISO 11148-10:2011)

253.EN ISO 11148-11:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 11: Przecinarki i nożyce wibracyjne (ISO 11148-11:2011)

254.EN ISO 11148-12:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 12: Piły tarczowe, oscylacyjne i sztychowe (ISO 11148-12:2012)

255.EN ISO 11148-13:2018

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych (ISO 11148-13:2017)

256.EN ISO 11252:2013

Lasery i sprzęt laserowy - Przyrząd laserowy - Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji (ISO 11252:2013)

257.EN ISO 11553-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Maszyny do obróbki laserowej - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ręcznych przyrządów do obróbki laserowej (ISO 11553-2:2007)

258.EN ISO 11553-3:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Maszyny do obróbki laserowej - Część 3: Redukcja hałasu i metody pomiaru hałasu maszyn do obróbki laserowej i ręcznych przyrządów do obróbki oraz towarzyszącego sprzętu pomocniczego (stopień dokładności 2) (ISO 11553-3:2013)

259.EN ISO 11554:2017

Optyka i fotonika - Lasery i sprzęt laserowy - Metody badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowej (ISO 11554:2017)

260.EN ISO 11680-1:2021

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badania dla napędzanych podkrzesywarek na wysięgniku - Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11680-1:2021)

261.EN ISO 11680-2:2021

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badania dla napędzanych podkrzesywarek na wysięgniku - Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową (ISO 11680-2:2021)

262.EN ISO 11681-1:2022

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych (ISO 11681-1:2022)

263.EN ISO 11681-2:2022

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew (ISO 11681-2:2022)

264.EN ISO 11806-1:2022

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy - Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11806-1:2022)

265.EN ISO 11806-2:2022

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy - Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową (ISO 11806-2:2022)

266.EN ISO 11850:2011

Maszyny dla leśnictwa - Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 11850:2011)

EN ISO 11850:2011/A1:2016

EN ISO 11850:2011/A2:2022

Ograniczenie: W odniesieniu do pkt 4.4 lit. a) akapit pierwszy tiret pierwsze, jak również odniesienia do normy EN ISO 2867:2011, tabela 6 do pkt 8 i 9, maksymalny wymiar "A" i uwaga a) maksymalny wymiar wysokości pierwszego stopnia, niniejsza publikacja nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.1.6, 1.5.15 i 1.6.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

267.EN 12001:2012

Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zapraw - Wymagania bezpieczeństwa

268.EN 12012-1:2018

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące granulatorów nożowych i rozdrabniaczy

269.EN 12012-4:2019+A1:2021

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów

270.EN 12013:2018

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Mieszarki zamknięte - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

271.EN 12016:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna - Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych - Odporność

272.EN 12041:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Formierki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

273.EN 12042:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Automatyczne dzielarki ciasta - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

274.EN 12043:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Komory leżakowania - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

275.EN 12044:2005+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Maszyny do wycinania i dziurkowania - Wymagania bezpieczeństwa

276.EN 12053:2001+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Metody pomiaru emisji hałasu

277.EN 12077-2:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo dźwignic - Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa - Część 2: Ograniczniki i wskaźniki

278.EN 12110:2014

Maszyny do drążenia tuneli - Śluzy powietrzne - Wymagania bezpieczeństwa

279.EN 12111:2014

Maszyny do drążenia tuneli - Kombajny chodnikowe i maszyny do urabiania ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa

280.EN 12158-1:2021

Dźwigi budowlane towarowe - Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformę

281.EN 12158-2:2000+A1:2010

Dźwigi budowlane towarowe - Część 2: Dźwigi pochyłe bez wstępu na podstawę ładunkową

282.EN 12159:2012

Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo

283.EN 12162:2001+A1:2009

Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Procedura prób hydrostatycznych

284.EN 12203:2003+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Prasy do obuwia i skóry - Wymagania bezpieczeństwa

285.EN 12267:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Przecinarki tarczowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

286.EN 12268:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Przecinarki taśmowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

287.EN 12301:2019

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Kalandry - Wymagania bezpieczeństwa

EN 12301:2019/AC:2021

288.EN 12312-1:2013

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 1: Schody pasażerskie

289.EN 12312-2:2014

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 2: Pojazdy zaopatrzeniowe

290.EN 12312-3:2017+A1:2020

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi

291.EN 12312-4:2014

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerów

292.EN 12312-5:2021

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 5: Sprzęt do tankowania statków powietrznych

293.EN 12312-6:2017

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 6:

Urządzenia do odladzania i sprzęt do odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem

294.EN 12312-7:2020

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych

295.EN 12312-8:2018

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 8: Schody i podesty obsługowe lub serwisowe

296.EN 12312-9:2013

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 9: Urządzenia do załadunku kontenerów/palet

297.EN 12312-10:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 10: Transportery kontenerów/palet

298.EN 12312-12:2017

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 12: Sprzęt do zaopatrywania w wodę pitną

299.EN 12312-13:2017

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 13: Sprzęt do obsługi toalet

300.EN 12312-14:2014

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 14: Pojazdy i urządzenia do wprowadzania na pokład pasażerów niepełnosprawnych/z ograniczoną możliwością poruszania się

301.EN 12312-15:2006+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 15: Ciągniki do przyczep bagażowych i innych urządzeń

302.EN 12312-16:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 16: Urządzenia do rozruchu powietrzem

303.EN 12312-17:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 17: Sprzęt do klimatyzacji

304.EN 12312-18:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 18:

Urządzenia do zaopatrywania w azot lub tlen

305.EN 12312-19:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 19: Podnośniki płatowcowe, podnośniki podosiowe i dźwigniki hydrauliczne podogonowe

306.EN 12312-20:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 20:

Urządzenia do naziemnego zasilania energią elektryczną

307.EN 12321:2003+A1:2009

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla przenośników zgrzebłowych

308.EN 12331:2021

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Wilki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

309.EN 12348:2000+A1:2009

Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane na stojaku - Bezpieczeństwo

310.EN 12355:2022

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Skórowarki i odbłoniarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

311.EN 12385-1:2002+A1:2008

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

312.EN 12385-2:2002+A1:2008

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacja

313.EN 12385-3:2004+A1:2008

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacji

314.EN 12385-4:2002+A1:2008

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 4: Liny splotkowe dla dźwignic

315.EN 12385-5:2021

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów

EN 12385-5:2021/AC:2021

316.EN 12385-10:2003+A1:2008

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 10: Liny jednozwite do ogólnych zastosowań w konstrukcjach technicznych

317.EN 12387:2005+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Modułowe wyposażenie do naprawy obuwia - Wymagania bezpieczeństwa

318.EN 12409:2008+A1:2011

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do formowania termicznego - Wymagania bezpieczeństwa

319.EN 12417:2001+A2:2009

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Centra obróbkowe

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

320.EN 12418:2021

Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy - Bezpieczeństwo

321.EN 12453:2017+A1:2021

Bramy - Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - Wymagania i metody badań

322.EN 12463:2004+A1:2011

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Nadziewarki i wyposażenie pomocnicze - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

323.EN 12505:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Wirówki do przetwarzania olejów i tłuszczów spożywczych - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

324.EN 12525:2000+A2:2010

Maszyny rolnicze - Ładowacze czołowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

325.EN 12545:2000+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Pomiar hałasu - Wymagania ogólne

326.EN 12547:2014

Wirówki - Ogólne wymagania bezpieczeństwa

327.EN 12549:1999+A1:2008

Akustyka - Procedura badania hałasu narzędzi z napędem do montażu łączników - Metoda techniczna

328.EN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania - Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi - Wymagania bezpieczeństwa

329.EN 12609:2021

Mieszarki samochodowe - Wymagania bezpieczeństwa

330.EN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem - Wymagania bezpieczeństwa

331.EN 12622:2009+A1:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy hydrauliczne krawędziowe

332.EN 12629-1:2000+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

333.EN 12629-2:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 2: Maszyny do produkcji bloczków

334.EN 12629-3:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 3: Maszyny ze stołem przesuwnym i maszyny ze stołem obrotowym

335.EN 12629-4:2001+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 4:

Maszyny do produkcji dachówek betonowych

336.EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 5-1:

Maszyny do produkcji rur w pozycji pionowej

337.EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 5-2:

Maszyny do produkcji rur w pozycji poziomej

338.EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 5-3:

Maszyny do sprężania rur

339.EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 5-4: Maszyny do pokrywania rur betonowych

340.EN 12629-6:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 6: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji prefabrykowanych wyrobów żelbetowych

341.EN 12629-7:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 7: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji wyrobów strunobetonowych na długich torach

342.EN 12629-8:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 8:

Maszyny i urządzenia do produkcji silikatowych (i betonowych) elementów budowlanych

343.EN 12635:2002+A1:2008

Bramy - Instalowanie i użytkowanie

Ograniczenie: W odniesieniu do pkt 5.1 i załącznika D niniejsza publikacja nie dotyczy odniesienia do normy EN 12453:2000, której stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 i 1.5.14 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

344.EN 12644-1:2001+A1:2008

Dźwignice - Informacje dotyczące eksploatacji i prób - Część 1: Instrukcje

345.EN 12644-2:2000+A1:2008

Dźwignice - Informacje dotyczące eksploatacji i prób - Część 2: Znakowanie

346.EN 12649:2008+A1:2011

Maszyny do zagęszczania i wygładzania betonu - Bezpieczeństwo

347.EN 12653:1999+A2:2009

Maszyny do produkcji obuwia ze skóry i imitacji skóry - Gwoździowarki - Wymagania bezpieczeństwa

348.EN 12693:2008

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Wyporowe sprężarki ziębnicze

349.EN 12717:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek - Wiertarki

350.EN 12733:2018

Maszyny rolnicze i leśne - Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora idącego - Bezpieczeństwo

351.EN 12753:2005+A1:2010

Systemy cieplnego oczyszczania gazu wylotowego z urządzeń do obróbki powierzchni - Wymagania bezpieczeństwa

352.EN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

353.EN 12779:2015

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Systemy ze stałą instalacją do wyciągania wiórów i pyłu - Wymagania bezpieczeństwa

354.EN 12852:2001+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do rozdrabniania i miksery - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

355.EN 12853:2001+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Ręczne miksery i ubijarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

356.EN 12854:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Mieszarki wysięgnikowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

357.EN 12855:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Kutry z obrotową misą - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

358.EN 12881-1:2014

Taśmy przenośnikowe - Badanie palności metodą symulacji pożaru - Część 1: Badania z wykorzystaniem palnika propanowego

359.EN 12881-2:2005+A1:2008

Taśmy przenośnikowe - Badanie palności metodą symulacji pożaru- Część 2: Badanie palności w dużej skali

360.EN 12882:2015

Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania - Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

361.EN 12921-1:2005+A1:2010

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

362.EN 12921-2:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach - Część 2: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach na bazie wody

363.EN 12921-3:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach - Część 3: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach palnych

364.EN 12921-4:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach - Część 4: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w rozpuszczalnikach chlorowcowych

365.EN 12965:2019

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Wały przegubowo-teleskopowe (WPT) i ich osłony - Bezpieczeństwo

366.EN 12978:2003+A1:2009

Drzwi i bramy - Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem - Wymagania i metody badań

367.EN 12984:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Przenośne i/lub ręcznie prowadzone maszyny i urządzenia z mechanicznym napędem narzędzi tnących - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

368.EN 12999:2020

Dźwignice - Żurawie przeładunkowe

369.EN 13000:2010+A1:2014

Dźwignice - Żurawie samojezdne

370.EN 13001-1:2015

Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

371.EN 13001-2:2021

Bezpieczeństwo dźwignic - Ogólne zasady projektowania - Część 2: Obciążenia

372.EN 13001-3-1:2012+A2:2018

Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych

373.EN 13001-3-2:2014

Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 3-2: Stany graniczne i wymiarowanie lin stalowych w układach olinowań

374.EN 13001-3-3:2014

Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 3-3: Stany graniczne oraz wykazywanie poprawności współpracy styku koło/szyna

375.EN 13001-3-5:2016+A1:2021

Dźwignice - Wymagania ogólne - Część 3-5: Stany graniczne i wymagania dla haków kutych i odlewanych

376.EN 13001-3-6:2018+A1:2021

Dźwignice - Wymagania ogólne - Część 3-6: Stany graniczne i wymagania maszyn - Siłowniki hydrauliczne

377.EN 13015:2001+A1:2008

Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych - Zasady opracowywania instrukcji konserwacji

378.EN 13020:2015

Maszyny do obróbki nawierzchni drogowej - Wymagania bezpieczeństwa

379.EN 13023:2003+A1:2010

Metody pomiaru hałasu maszyn poligraficznych, przetwórczych i papierniczych oraz urządzeń pomocniczych - Klasy dokładności 2 i 3

380.EN 13035-1:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu wewnątrz zakładu

381.EN 13035-2:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu poza zakładem

382.EN 13035-3:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Maszyny do cięcia

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

383.EN 13035-4:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 4: Stoły przechylne

384.EN 13035-5:2006+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Maszyny i urządzenia do spiętrzania i zdejmowania

385.EN 13035-6:2006+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 6: Maszyny do łamania

386.EN 13035-7:2006+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 7: Maszyny do cięcia szkła wielowarstwowego

387.EN 13035-9:2006+A1:2010

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 9: Myjki

388.EN 13035-11:2006+A1:2010

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 11: Wiertarki

389.EN 13042-1:2007+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Zasilacz kroplowy

390.EN 13042-2:2004+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Maszyny przenoszące do podawania

391.EN 13042-3:2007+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Maszyny IS

392.EN 13042-5:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Wytłaczarki

393.EN 13059:2002+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Metody pomiaru drgań

394.EN 13102:2005+A1:2008

Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych - Bezpieczeństwo - Załadunek i wyładunek płytek ceramicznych

395.EN 13112:2002+A1:2009

Maszyny garbarskie - Dwojarki i strzyżarki z nożem taśmowym - Wymagania bezpieczeństwa

396.EN 13113:2002+A1:2010

Maszyny garbarskie - Powlekarki - Wymagania bezpieczeństwa

397.EN 13114:2002+A1:2009

Maszyny garbarskie - Bębny do prowadzenia procesów - Wymagania bezpieczeństwa

398.EN 13120:2009+A1:2014

Zasłony wewnętrzne - Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

399.EN 13128:2001+A2:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek - Frezarki (i wytaczarki)

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

400.EN 13135:2013+A1:2018

Dźwignice - Bezpieczeństwo - Projektowanie - Wymagania dotyczące wyposażenia

401.EN 13155:2003+A2:2009

Dźwignice - Bezpieczeństwo - Zdejmowalne urządzenia chwytające

402.EN 13157:2004+A1:2009

Dźwignice - Bezpieczeństwo - Ręcznie napędzane urządzenia podnoszące

403.EN 13204:2016

Hydrauliczne narzędzia ratownicze dwustronnego działania dla straży pożarnej - Wymagania eksploatacyjne i dotyczące bezpieczeństwa

404.EN 13208:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Obieraczki warzyw - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

405.EN 13241:2003+A2:2016

Bramy - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne

Ograniczenie: W odniesieniu do pkt 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 i 4.3.6 niniejsza publikacja nie dotyczy odniesienia do normy EN 12453:2000, której stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.3.7 i 1.4.3 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

406.EN 13288:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Podnośniki i wywrotnice - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

407.EN 13289:2001+A1:2013

Maszyny do produkcji makaronów - Suszarki i schładzarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

408.EN 13367:2005+A1:2008

Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych - Bezpieczeństwo - Platformy transportowe i wózki

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

409.EN 13378:2001+A1:2013

Maszyny do produkcji makaronów - Wytłaczarki makaronu - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

410.EN 13379:2001+A1:2013

Maszyny do produkcji makaronów - Maszyny do zawieszania, zdejmowania i cięcia, przenośniki powrotne prętów, magazyny prętów - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

411.EN 13389:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Mieszarki poziome - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

412.EN 13390:2002+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do ciast nadziewanych i tart - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

413.EN 13414-1:2003+A2:2008

Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania

414.EN 13414-2:2003+A2:2008

Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 2: Wykaz informacji dotyczących użytkowania i konserwacji dostarczanych przez wytwórcę

415.EN 13414-3:2003+A1:2008

Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 3: Zawiesia splotkowe o obwodzie zamkniętym i zawiesia z lin trójzwitych

416.EN 13418:2013

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Nawijarki do folii lub taśm - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

417.EN 13448:2001+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Zespół do wykaszania między przeszkodami - Bezpieczeństwo

418.EN 13457:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Dwojarki, ścieniarki, wycinarki, maszyny do kleju i suszarki do kleju - Wymagania bezpieczeństwa

419.EN ISO 13482:2014

Roboty i urządzenia dla robotyki - Wymagania bezpieczeństwa dla robotów do opieki osobistej (ISO 13482:2014)

420.EN 13525:2020

Maszyny leśne - Rębarki do drewna - Bezpieczeństwo

421.EN 13531:2001+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych - Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny (TOPS) dla minikoparek - Wymagania i badania laboratoryjne (ISO 12117:1997, zmodyfikowana)

422.EN 13534:2006+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Nastrzykiwarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

423.EN 13557:2003+A2:2008

Dźwignice - Urządzenia i stanowiska sterownicze

424.EN 13561:2015

Zasłony zewnętrzne i markizy - Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

EN 13561:2015/AC:2016

425.EN 13570:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Mieszarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

426.EN 13586:2020

Dźwignice - Środki dostępu

427.EN 13591:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Urządzenia do załadowywania pieca - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

428.EN 13617-1:2021

Stacje paliwowe - Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

429.EN 13621:2004+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Osuszarki do sałaty - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

430.EN 13659:2015

Żaluzje łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi - Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

431.EN 13675:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do kształtowania i walcowania rur oraz wyposażenia wykańczalni

432.EN 13683:2003+A2:2011

Maszyny ogrodnicze - Rozdrabniacze silnikowe - Bezpieczeństwo

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

433.EN 13684:2018

Sprzęt ogrodniczy - Aeratory i skaryfikatory trawnikowe prowadzone przez operatora pieszego - Bezpieczeństwo

434.EN 13731:2007

Systemy poduszek podnoszących przeznaczone do stosowania przez straż pożarną i służby ratownicze - Wymagania bezpieczeństwa i eksploatacyjne

435.EN 13732:2022

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych - Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwa i higieny

436.EN ISO 13766-2:2018

Maszyny do robót ziemnych i maszyny budowlane - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) maszyn z wewnętrznym elektrycznym zasilaniem - Część 2: Dodatkowe wymagania EMC w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego (ISO 13766-2:2018)

437.EN 13852-1:2013

Dźwignice - Dźwignice morskie offshore - Część 1: Dźwignice morskie offshore ogólnego stosowania

438.EN 13852-3:2021

Dźwignice - Dźwignice morskie - Część 3: Lekkie dźwignice morskie

439.EN 13862:2021

Przecinarki do podłoży - Bezpieczeństwo

440.EN 13870:2015+A1:2021

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice do kotletów - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

441.EN 13871:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Kostkownice - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

442.EN 13885:2022

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Klipsownice - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

443.EN 13886:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Kotły kuchenne z napędem narzędzia mieszającego i/lub miksującego - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

444.EN 13889:2003+A1:2008

Szakle stalowe kute dla dźwignic - Szakle podłużne i okrągłe - Klasa 6 - Bezpieczeństwo

445.EN 13951:2012

Pompy do cieczy - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Urządzenia do produktów spożywczych; Zasady konstruowania umożliwiające zapewnienie higieny w użytkowaniu

446.EN 13954:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice chleba - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

447.EN 13977:2011

Kolejnictwo - Tor - Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i wózków przenośnych do budowy i utrzymania toru

448.EN 13985:2003+A1:2009

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Nożyce gilotynowe

449.EN 14010:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytku

450.EN 14033-3:2017

Kolejnictwo - Tor - Maszyny do budowy i utrzymania toru - Część 3: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

451.EN 14033-4:2019

Kolejnictwo - Tor - Maszyny do budowy i utrzymania toru - Część 4: Wymagania techniczne dla ruchu, przemieszczania i pracy dla kolei miejskiej

452.EN 14043:2014

Samochody pożarnicze specjalne - Drabiny obrotowe z ruchami kombinowanymi - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

453.EN 14044:2014

Samochody pożarnicze specjalne - Drabiny obrotowe z ruchami sekwencyjnymi - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

454.EN 14070:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek - Specjalizowane systemy obróbkowe

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

455.EN 14238:2004+A1:2009

Dźwignice - Sterowane ręcznie urządzenia do podnoszenia ładunków

456.EN ISO 14314:2009

Silniki spalinowe tłokowe - Rozrusznik z samonawijającą się linką - Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 14314:2004)

457.EN 14439:2006+A2:2009

Dźwignice - Bezpieczeństwo - Żurawie wieżowe

458.EN 14462:2005+A1:2009

Urządzenia do powierzchniowej obróbki - Sposoby pomiaru hałasu urządzeń do powierzchniowej obróbki łącznie z urządzeniami pomocniczymi - 2 i 3 klasa dokładności

459.EN 14466:2005+A1:2008

Pompy pożarnicze - Pompy przenośne - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, badania

460.EN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice - Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki - Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

461.EN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice - Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki - Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

462.EN 14502-2:2005+A1:2008

Dźwignice - Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób - Część 2: Stanowiska sterownicze do podnoszenia

463.EN 14655:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice bagietek - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

464.EN 14656:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla pras do wyciskania stali i metali nieżelaznych

465.EN 14658:2005+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego

466.EN 14673:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla pras z napędem hydraulicznym do swobodnego kucia na gorąco stali i metali nieżelaznych

467.EN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Obróbka pozapiecowa stali - Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

468.EN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

469.EN 14710-1:2005+A2:2008

Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego - Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

470.EN 14710-2:2005+A2:2008

Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego - Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

471.EN 14753:2007

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i oprzyrządowania do ciągłego odlewania stali

472.EN 14886:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do cięcia nożem taśmowym bloków porowatych - Wymagania bezpieczeństwa

473.EN 14910:2007+A1:2009

Maszyny ogrodnicze - Przycinarki trawnikowe z silnikiem spalinowym sterowane z tyłu przez operatora pieszego - Bezpieczeństwo

474.EN 14930:2007+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne, sprzęt ogrodniczy - Maszyny trzymane w ręku i sterowane przez operatora pieszego - Określanie dostępu do gorących powierzchni

475.EN 14957:2006+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Zmywarki do naczyń z przenośnikiem - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

476.EN 14958:2006+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do produkcji mąki i semoliny - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

477.EN 14973:2015

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych - Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

478.EN ISO 14982:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badania i kryteria przyjęcia (ISO 14982:1998)

479.EN 14985:2012

Dźwignice - Obrotowe żurawie szynowe

480.EN 15000:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem - Wymagania, osiągi i warunki badania wskaźników oraz ograniczników momentów od obciążeń wzdłużnych

481.EN 15011:2020

Dźwignice - Suwnice pomostowe i bramowe

482.EN 15027:2007+A1:2009

Przenośne piły do ścian i piły linowe do stosowania w budownictwie - Bezpieczeństwo

483.EN 15056:2006+A1:2009

Dźwignice - Wymagania dotyczące chwytni kontenerowych

484.EN 15059:2009+A1:2015

Maszyny do odśnieżania - Wymagania bezpieczeństwa

485.EN 15061:2007+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla linii maszyn i urządzeń do obróbki taśm

486.EN 15067:2007

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do wytwarzania worków i toreb z folii - Wymagania bezpieczeństwa

487.EN 15093:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich

488.EN 15094:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na zimno wyrobów płaskich

489.EN 15095:2007+A1:2008

Regały przejezdne paletowe i półkowe, obrotowe i okrężne oraz ze sprzętem podnoszącym, z napędem mechanicznym - Wymagania bezpieczeństwa

490.EN 15162:2008

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące traków

491.EN 15163-1:2022

Maszyny i instalacje do wydobywania i obróbki kamienia naturalnego - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania dotyczące stacjonarnych diamentowych pił linowych

492.EN 15163-2:2022

Maszyny i instalacje do wydobywania i obróbki kamienia naturalnego - Bezpieczeństwo - Część 2: Wymagania dotyczące przenośnych diamentowych pił linowych

493.EN 15164:2008

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące wrębiarek łańcuchowych i taśmowych

494.EN 15166:2008

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Urządzenia automatyczne do przecinania tusz zwierząt rzeźnych - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

495.EN 15194:2017

Rowery - Rowery ze wspomaganiem elektrycznym - Rowery dwukołowe EPAC

Ograniczenie 1: Norma zharmonizowana EN 15194:2017 nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.5.5, 1.5.6 i 1.5.7 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE, w myśl których maszyny muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób uwzględniający ryzyko związane z ekstremalnymi temperaturami, pożarem i wybuchem.

Ograniczenie 2: Norma zharmonizowana EN 15194:2017 nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.5.9 i 3.6.3.1 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE, w myśl których maszyny muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób uwzględniający ryzyko związane z drganiami oraz muszą podawać pomiary drgań przenoszonych przez maszynę na operatora maszyny.

496.EN 15268:2008

Stacje paliwowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

497.EN 15503:2009+A2:2015

Maszyny ogrodnicze - Dmuchawy, odkurzacze i dmuchawo-odkurzacze ogrodowe - Bezpieczeństwo

498.EN 15571:2020

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące maszyn do obróbki wykańczającej powierzchni

499.EN 15572:2015

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące maszyn do obróbki wykańczającej krawędzi

500.EN 15695-1:2017

Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne - Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi - Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badań kabin

501.EN 15695-2:2017

Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne - Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi - Część 2: Filtry, wymagania i procedury badań

502.EN 15700:2011

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące chodników ruchomych służącym celom rekreacyjnym lub uprawianiu sportów zimowych

503.EN ISO 15744:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Pomiar hałasu - Metoda techniczna (klasa 2) (ISO 15744:2002)

504.EN 15746-2:2010+A1:2011

Kolejnictwo - Tor - Maszyny drogowo-torowe i ich wyposażenie - Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

505.EN 15774:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do produkcji makaronów, klusek i pierożków (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette i gnocchi) - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

506.EN 15811:2014

Maszyny rolnicze - Osłony stałe i osłony blokowane, z ryglowaniem lub bez ryglowania osłony ruchomych części przeniesienia napędu (ISO/TS 28923:2012, zmodyfikowana)

507.EN 15830:2012

Wózki podnośnikowe czołowe, terenowe ze zmiennym wysięgiem - Widoczność - Metody badań i sprawdzenie

508.EN 15861:2012

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Komory wędzarnicze - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

509.EN 15895:2011+A1:2018

Osadzaki ręczne z nabojami - Wymagania bezpieczeństwa - Osadzaki do mocowania i trwałego znakowania

510.EN 15949:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla walcowni prętów, walcowni kształtowników ze stali konstrukcyjnej i walcowni walcówki

511.EN 15954-2:2013

Kolejnictwo - Tor - Przyczepy i ich wyposażenie - Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

512.EN 15955-2:2013

Kolejnictwo - Tor - Maszyny przystosowane do demontażu i ich wyposażenie - Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

513.EN 15997:2011

Wszystkie pojazdy terenowe (ATV - Quady) - Wymagania bezpieczeństwa i metody badania

EN 15997:2011/AC:2012

514.EN 16005:2012

Drzwi z napędem - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania i metody badań

EN 16005:2012/AC:2015

515.EN 16029:2012

Pojazdy wyposażone w silnik przeznaczone do przewozu osób w pozycji okrakiem, nie przeznaczone do użytkowania na drogach publicznych - Pojazdy silnikowe jednośladowe dwukołowe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

516.EN ISO 16089:2015

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Szlifierki stacjonarne (ISO 16089:2015)

517.EN ISO 16092-1:2018

Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 16092-1:2017)

518.EN ISO 16092-2:2020

Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dla pras mechanicznych (ISO 16092-2:2019)

519.EN ISO 16092-3:2018

Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy - Część 3: Wymagania bezpieczeństwa pras hydraulicznych (ISO 16092-3:2017)

520.EN ISO 16092-4:2020

Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy - Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dla pras pneumatycznych (ISO 16092-4:2019)

521.EN ISO 16093:2017

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Przecinarki do metali w stanie zimnym (ISO 16093:2017)

522.EN ISO 16119-1:2013

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska - Część 1: Postanowienia ogólne (ISO 16119-1:2013)

523.EN ISO 16119-2:2013

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska - Część 2: Opryskiwacze z belką poziomą (ISO 16119-2:2013, wersja poprawiona 2017-03)

524.EN ISO 16119-3:2013

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska - Część 3: Opryskiwacze sadownicze (ISO 16119-3:2013)

525.EN ISO 16119-4:2014

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska - Część 4: Opryskiwacze stacjonarne i częściowo mobilne (ISO 16119-4:2014)

526.EN 16191:2014

Maszyny do drążenia tuneli - Wymagania bezpieczeństwa

527.EN 16203:2014

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Badania dynamiczne do weryfikacji stateczności poprzecznej - Wózki jezdniowe czołowe

528.EN 16228-1:2014+A1:2021

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

529.EN 16228-2:2014+A1:2021

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 2: Wiertnice przejezdne dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, przemysłu wydobywczego i górnictwa

530.EN 16228-3:2014+A1:2021

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 3: Sprzęt do poziomych przewiertów sterowanych (HDD)

531.EN 16228-4:2014+A1:2021

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 4: Sprzęt do fundamentowania

532.EN 16228-5:2014+A1:2021

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 5: Sprzęt do ścian szczelinowych

533.EN 16228-6:2014+A1:2021

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 6: Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji

534.EN 16228-7:2014+A1:2021

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 7: Wymienny sprzęt pomocniczy

535.EN 16230-1:2013+A1:2014

Gokarty - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla gokartów

536.EN ISO 16230-1:2015

Ciągniki i maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo wysokonapięciowych komponentów i systemów elektrycznych i elektronicznych - Część 1: Wymagania ogólne (ISO 16230-1:2015)

537.EN ISO 16231-1:2013

Maszyny rolnicze samobieżne - Ocena stateczności - Część 1: Zasady ogólne (ISO 16231-1:2013)

538.EN ISO 16231-2:2015

Maszyny rolnicze samobieżne - Ocena stateczności - Część 2: Wyznaczanie stateczności w warunkach statycznych i procedury badania (ISO 16231-2:2015)

539.EN 16246:2012

Maszyny rolnicze - Koparki zawieszane tylne - Bezpieczeństwo

540.EN 16252:2012

Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu - Poziome prasy do belowania - Wymagania bezpieczeństwa

541.EN 16307-1:2020

Wózki jezdniowe - Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 1: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych napędzanych, innych niż wózki bez operatora, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki platformowe do przewozu ładunków

542.EN 16307-5:2013

Wózki jezdniowe - Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 5: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych ręcznych

543.EN 16307-6:2014

Wózki jezdniowe - Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 6: Wymagania dodatkowe dotyczące obciążenia i personelu transportowego

544.EN 16327:2014

Sprzęt pożarniczy - Urządzenia dozujące środek pianotwórczy pod ciśnieniem (PPPS) i urządzenia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza (CAFS)

545.EN 16474:2015

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Prasy wulkanizujące opony - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

546.EN 16486:2014+A1:2020

Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu - Kompaktory - Wymagania bezpieczeństwa

547.EN 16500:2014

Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu - Pionowe prasy do belowania - Wymagania bezpieczeństwa

548.EN 16517:2021

Maszyny rolnicze i leśne - Przewoźne kolejki linowe do pozyskiwania drewna - Bezpieczeństwo

549.EN 16564:2020

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące frezarek/przecinarek mostowych w tym także sterowanych numerycznie (NC/CNC)

550.EN 16590-3:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie (ISO 25119-3:2010, zmodyfikowana)

551.EN 16590-4:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia (ISO 25119-4:2010, zmodyfikowana)

552.EN 16712-4:2018

Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe - Podręczny sprzęt pianowy - Część 4: Generatory piany lekkiej PN16

553.EN 16719:2018

Platformy transportowe

554.EN 16743:2016

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Automatyczne krajalnice przemysłowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

555.EN 16770:2018

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Systemy odciągowe pyłu i wiórów do instalacji wewnętrznych - Wymagania bezpieczeństwa

556.EN 16774:2016

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla konwertora stalowniczego oraz wyposażenia towarzyszącego

557.EN 16808:2020

Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy - Bezpieczeństwo maszyn - Podnośniki ręczne

558.EN 16851:2017+A1:2020

Dźwignice - Systemy dźwignicowe lekkiej konstrukcji

559.EN 16952:2018+A1:2021

Maszyny rolnicze - Platformy sadownicze do prac na terenach nierównych (WPO) - Bezpieczeństwo

560.EN 16985:2018

Kabiny malarskie do natryskiwania organicznego materiału powlekającego - Wymagania bezpieczeństwa

561.EN 17003:2021

Pojazdy drogowe - Urządzenia rolkowe do kontroli działania hamulców dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony - Wymagania bezpieczeństwa

562.EN 17059:2018

Linie galwaniczne i anodyzacyjne - Wymagania bezpieczeństwa

563.EN 17067:2018

Maszyny leśne - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące radiowych pilotów sterujących

564.EN 17088:2021

Systemy wentylacyjne z kurtynami bocznymi - Bezpieczeństwo

565.EN 17106-1:2021

Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

566.EN 17106-2:2021

Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 2: Szczegółowe wymagania dla maszyn do czyszczenia powierzchni drogowych

567.EN 17106-3-1:2021

Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 3-1: Maszyny do zimowego utrzymania dróg - Wymagania dla odśnieżarek z narzędziami obrotowymi i pługów odśnieżnych

568.EN 17106-3-2:2021

Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 3-2: Maszyny do zimowego utrzymania dróg - Szczegółowe wymagania dla maszyn rozrzucających

569.EN 17106-4:2021

Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 4: Maszyny do utrzymania otoczenia drogi - Wymagania dla maszyn do cięcia trawy i wykaszania zarośli

570.EN 17281:2021

Wymagania bezpieczeństwa - Sprzęt do czyszczenia pojazdów

571.EN 17348:2022

Wymagania projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych

572.EN 17352:2022

Urządzenia z napędem do kontroli wejść dla pieszych - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania i metody badań

573.EN ISO 17916:2016

Bezpieczeństwo maszyn do cięcia termicznego (ISO 17916:2016)

574.EN ISO 18063-2:2021

Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe - Metody badań widoczności i ich sprawdzanie - Część 2: Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu (ISO 18063-2:2021)

575.EN ISO 19085-1:2021

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 1: Wspólne wymagania (ISO 19085-1:2021)

576.EN ISO 19085-2:2021

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 2: Poziome pilarki tarczowe do płyt z belką dociskową (ISO 19085-2:2021)

577.EN ISO 19085-3:2021

Obrabiarki do drewna - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie (NC/CNC) (ISO 19085-3:2021)

578.EN ISO 19085-4:2018

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 4: Pionowe pilarki tarczowe do płyt (ISO 19085-4:2018)

579.EN ISO 19085-5:2017

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 5: Pilarki formatowe (ISO 19085-5:2017)

580.EN ISO 19085-6:2017

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 6: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe ("frezarki") (ISO 19085-6:2017)

581.EN ISO 19085-7:2019

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 7: Strugarki, wyrówniarki, strugarki wyrówniarko-grubiarki (ISO 19085-7:2019)

582.EN ISO 19085-8:2018

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 8: Szlifierki taśmowe kalibracyjne do płaskich materiałów obrabianych (ISO 19085-8:2017)

583.EN ISO 19085-9:2020

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 9: Pilarki stołowe (z lub bez stołu przesuwnego) (ISO 19085-9:2019)

584.EN ISO 19085-10:2019

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 10: Pilarki dla budownictwa (pilarki dla wykonawców) (ISO 19085-10:2018)

EN ISO 19085-10:2019/A11:2020

585.EN ISO 19085-11:2020

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 11: Obrabiarki kombinowane (ISO 19085-11:2020)

586.EN ISO 19085-13:2020

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 13: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem (ISO 19085-13:2020)

587.EN ISO 19085-14:2021

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 14: Strugarki i frezarki czterostronne (ISO 19085-14:2021)

588.EN ISO 19085-15:2021

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 15: Prasy (ISO 19085-15:2021)

589.EN ISO 19085-16:2021

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 16: Pilarki taśmowe stolarskie i rozdzielcze (ISO 19085-16:2021)

590.EN ISO 19085-17:2021

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 17: Maszyny do oklejania krawędzi z łańcuchowym mechanizmem posuwowym (ISO 19085-17:2021)

591.EN ISO 19225:2017

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Ścianowe maszyny urabiające - Wymagania bezpieczeństwa dla kombajnów ścianowych i zespołów strugowych (ISO 19225:2017)

EN ISO 19225:2017/A1:2019

592.EN ISO 19296:2018

Górnictwo - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo maszyn (ISO 19296:2018)

593.EN ISO 19432-1:2020

Maszyny i urządzenia budowlane - Przenośne, ręczne przecinarki z napędem spalinowym - Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla przecinarek z centralnie montowanymi obrotowymi tarczami ściernymi (ISO 19432-1:2020)

594.EN ISO 19472-2:2022

Maszyny dla leśnictwa - Wciągarki - Część 2: Wciągarki wspomagające trakcję (ISO 19472-2:2022)

595.EN ISO 19932-1:2013

Sprzęt do ochrony roślin - Opryskiwacze plecakowe - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i środowiskowe (ISO 19932-1:2013)

596.EN ISO 19932-2:2013

Sprzęt do ochrony roślin - Opryskiwacze plecakowe - Część 2: Metody badań (ISO 19932-2:2013)

597.EN ISO 20361:2019

Pompy do cieczy i zespoły pompowe - Pomiar hałasu - Klasy dokładności 2 i 3 (ISO 20361:2019)

EN ISO 20361:2019/A11:2020

598.EN ISO 20430:2020

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wtryskarki - Wymagania bezpieczeństwa (ISO 20430:2020)

599.EN ISO 21904-1:2020

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego - Część 1: Wymagania ogólne (ISO 21904-1:2020)

600.EN ISO 22291:2022

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do wytwarzania włóknin metodą mokrą (ISO 22291:2022)

601.EN ISO 22867:2021

Maszyny leśne i ogrodnicze - Metodyka badania drgań przenośnych maszyn ręcznych z silnikiem spalinowym - Drgania na uchwytach (ISO 22867:2021)

602.EN ISO 22868:2021

Maszyny leśne i ogrodnicze - Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych w ręku maszyn z silnikiem spalinowym - Metoda techniczna (Klasa dokładności 2) (ISO 22868:2021)

603.EN ISO 23062:2022

Maszyny odlewnicze - Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn do formowania i wykonywania rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącego (ISO 23062:2022)

604.EN ISO 23125:2015

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Tokarki (ISO 23125:2015, wersja poprawiona 2016-03-15)

605.EN ISO 28139:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Zamgławiacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym - Wymagania bezpieczeństwa (ISO 28139:2009)

606.EN ISO 28881:2022

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Obrabiarki elektroerozyjne (ISO 28881:2022)

607.EN ISO 28927-1:2019

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe (ISO 28927-1:2019)

608.EN ISO 28927-2:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 2: Klucze, klucze do nakrętek i wkrętarki (ISO 28927-2:2009)

EN ISO 28927-2:2009/A1:2017

609.EN ISO 28927-3:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 3: Polerki i szlifierki rotacyjne, orbitalne i orbitalne specjalne (ISO 28927-3:2009)

610.EN ISO 28927-4:2010

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 4: Szlifierki proste (ISO 28927-4:2010)

EN ISO 28927-4:2010/A1:2018

611.EN ISO 28927-5:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 5: Wiertarki i wiertarki udarowe (ISO 28927-5:2009)

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

612.EN ISO 28927-6:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 6: Ubijaki (ISO 28927-6:2009)

613.EN ISO 28927-7:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 7: Przecinaki i nożyce wibracyjne (ISO 28927-7:2009)

614.EN ISO 28927-8:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 8: Piły, polerujące i pilnikujące maszyny o ruchu posuwistozwrotnym i piły o ruchu oscylacyjnym lub obrotowym (ISO 28927-8:2009)

EN ISO 28927-8:2009/A1:2015

615.EN ISO 28927-9:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 9: Młoty do czyszczenia powierzchni i odbijaki igłowe (ISO 28927-9:2009)

616.EN ISO 28927-10:2011

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 10: Wiertarki udarowe, młoty i młoty do rozbijania (ISO 28927-10:2011)

617.EN ISO 28927-11:2011

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 11: Młoty do kamieni (ISO 28927-11:2011)

618.EN ISO 28927-12:2012

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określania emisji drgań - Część 12: Szlifierki różnonarzędziowe (ISO 28927-12:2012)

619.EN ISO 28927-13:2022

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych (ISO 28927-13:2022)

620.EN 50223:2015

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych - Wymagania bezpieczeństwa

621.EN 50348:2010

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego nanoszenia niepalnych ciekłych wyrobów lakierowych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

EN 50348:2010/AC:2010

622.EN 50434:2014

Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące rozdrabniaczy i rębarek, zasilanych z sieci

623.EN 50569:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wirówek do bielizny w obiektach przemysłowych i handlowych

EN 50569:2013/A1:2018

624.EN 50570:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych suszarek bębnowych w obiektach przemysłowych i handlowych

EN 50570:2013/A1:2018

625.EN 50571:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące pralek elektrycznych w obiektach przemysłowych i handlowych

EN 50571:2013/A1:2018

626.EN 50580:2012

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowych

EN 50580:2012/A1:2013

627.EN 50636-2-91:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-91: Wymagania szczegółowe dotyczące przycinarek trawnikowych prowadzonych przez operatora i ręcznych oraz przycinarek krawędziowych (IEC 60335-2-91:2008, zmodyfikowana)

628.EN 50636-2-92:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-92: Wymagania szczegółowe dotyczące skaryfikatorów i aeratorów trawnikowych zasilanych z sieci, obsługiwanych przez operatora pieszego (IEC 60335-2-92:2002, zmodyfikowana)

629.EN 50636-2-94:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-94: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc typu trawnikowego Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc typu trawnikowego (IEC 60335-2-94:2008, zmodyfikowana)

630.EN 50636-2-100:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-100: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych, zasilanych z sieci, ogrodowych dmuchaw, odkurzaczy i dmuchawo-odkurzaczy (IEC 60335-2-100:2002, zmodyfikowana)

631.EN 50636-2-107:2015

Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu domowego i podobnego - Część 2-107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek robotów do trawy zasilanych z akumulatorów (IEC 60335-2-107:2012, zmodyfikowana)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

EN 50636-2-107:2015/A2:2020

EN 50636-2-107:2015/A3:2021

632.EN 60204-31:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 31: Szczególne wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia (IEC 60204-31:2013)

633.EN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne (IEC 60335-1:2010, zmodyfikowana)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A15:2021

634.EN 60335-2-8:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń (IEC 60335-2-8:2012, zmodyfikowana)

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

635.EN 60335-2-23:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów (IEC 60335-2-23:2003)

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

636.EN 60335-2-36:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-36: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywienia (IEC 60335-2-36:2002)

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

637.EN 60335-2-37:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytownic dla zakładów zbiorowego żywienia (IEC 60335-2-37:2002)

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

EN 60335-2-37:2002/A12:2016

638.EN 60335-2-40:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy (IEC 60335-2-40:2002, zmodyfikowana)

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

639.EN IEC 60335-2-41:2021

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące pomp (IEC 60335-2-41:2012)

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

640.EN 60335-2-42:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-42: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pieców konwekcyjnych, sprzętu do obróbki termicznej w parze i pieców konwekcyjnych parowych dla zakładów zbiorowego żywienia (IEC 60335-2-42:2002)

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

641.EN 60335-2-47:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia (IEC 60335-2-47:2002)

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

642.EN 60335-2-48:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia (IEC 60335-2-48:2002)

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

643.EN 60335-2-49:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia (IEC 60335-2-49:2002)

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

644.EN 60335-2-58:2005

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-58: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zmywarek do naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia (IEC 60335-2-58:2002, zmodyfikowana)

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

EN 60335-2-58:2005/A2:2015

645.EN 60335-2-65:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza (IEC 60335-2-65:2002)

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

646.EN 60335-2-67:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-67: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg do użytku w obiektach przemysłowych i handlowych (IEC 60335-2-67:2012, zmodyfikowana)

647.EN 60335-2-68:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-68: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego rozpylaniem i zasysaniem do użytku w obiektach przemysłowych i handlowych (IEC 60335-2-68:2012, zmodyfikowana)

648.EN 60335-2-69:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-69: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowych (IEC 60335-2-69:2012, zmodyfikowana)

649.EN 60335-2-72:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-72: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku w obiektach handlowych i przemysłowych (IEC 60335-2-72:2012, zmodyfikowana)

650.EN 60335-2-79:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-79: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego pod ciśnieniem i za pomocą pary (IEC 60335-2-79:2012, zmodyfikowana)

651.EN IEC 60335-2-89:2022

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych i komercyjnych wytwornic lodu z wbudowanym lub wolnostojącym zespołem chłodniczym lub sprężarką silnikową (IEC 60335-2-89:2019)

EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022

652.EN 60335-2-95:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych (IEC 60335-2-95:2011, zmodyfikowana)

EN 60335-2-95:2015/A1:2015

653.EN 60335-2-97:2006

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia (IEC 60335-2-97:2002, zmodyfikowana + A1:2004, zmodyfikowana)

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

654.EN 60335-2-102:2016

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne (IEC 60335-2-102:2004, zmodyfikowana, IEC 60335-2-102:2004/A1:2008, zmodyfikowana, IEC 60335-2-102:2004/A2:2012, zmodyfikowana)

655.EN 60335-2-103:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien (IEC 60335-2-103:2006, zmodyfikowana + A1:2010, zmodyfikowana)

656.EN 60519-1:2015

Bezpieczeństwo instalacji elektrotermicznych i do obróbki elektromagnetycznej - Część 1: Wymagania ogólne (IEC 60519-1:2015)

657.EN 60745-2-12:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące wibratorów do masy betonowej (IEC 60745-2-12:2003, zmodyfikowana + A1:2008)

658.EN 60745-2-16:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące zszywaczy (IEC 60745-2-16:2008, zmodyfikowana)

659.EN 60745-2-18:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do taśmowania (IEC 60745-2-18:2003, zmodyfikowana + A1:2008)

660.EN 60745-2-19:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do rowków (IEC 60745-2-19:2005, zmodyfikowana)

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

661.EN 60745-2-20:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowych (IEC 60745-2-20:2003, zmodyfikowana + A1:2008)

662.EN 60745-2-22:2011

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące przecinarek (IEC 60745-2-22:2011, zmodyfikowana)

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

663.EN 60745-2-23:2013

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i małych narzędzi wirujących (IEC 60745-2-23:2012, zmodyfikowana)

664.EN 60947-5-3:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-3: Urządzenia sterownicze i elementy przełączające - Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF) (IEC 60947-5-3:2013)

665.EN 60947-5-5:1997

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze - Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej (IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

666.EN 61029-2-3:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek i strugarek grubościowych (IEC 61029-2-3:1993, zmodyfikowana + A1:2001)

667.EN 61029-2-5:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowych (IEC 61029-2-5:1993, zmodyfikowana + A1:2001, zmodyfikowana)

EN 61029-2-5:2011/A11:2015

668.EN 61029-2-8:2010

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące jednowrzecionowych frezarek pionowych (IEC 61029-2-8:1995, zmodyfikowana +

A1:1999)

669.EN 61029-2-11:2012

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące zintegrowanych pilarek do cięcia poprzecznego i pilarek stołowych (IEC 61029-2-11:2001, zmodyfikowana)

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

670.EN 61029-2-12:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek (IEC 61029-2-12:2010, zmodyfikowana)

671.EN 62841-1:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne (IEC 62841-1:2014, zmodyfikowana)

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-1:2015/A11:2022

672.EN 62841-2-1:2018

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych wiertarek i wiertarek udarowych (IEC 62841-2-1:2017, zmodyfikowana)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

EN 62841-2-1:2018/A12:2022

EN 62841-2-1:2018/A1:2022

673.EN 62841-2-2:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek ręcznych i kluczy udarowych (IEC 62841-2-2:2014, zmodyfikowana)

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

674.EN IEC 62841-2-3:2021

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek ręcznych oraz polerek i szlifierek tarczowych (IEC 62841-2-3:2020)

EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021

675.EN 62841-2-4:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych szlifierek i polerek innych niż typu tarczowego (IEC 62841-2-4:2014, zmodyfikowana)

EN 62841-2-4:2014/AC:2015

676.EN 62841-2-5:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych pilarek tarczowych (IEC 62841-2-5:2014, zmodyfikowana)

677.EN IEC 62841-2-6:2020

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotów ręcznych (IEC 62841-2-6:2020)

EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020

678.EN 62841-2-8:2016

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych nożyc i nożyc wibracyjnych (IEC 62841-2-8:2016, zmodyfikowana)

679.EN 62841-2-9:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych gwintownic i gwinciarek (IEC 62841-2-9:2015, zmodyfikowana)

EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10

680.EN 62841-2-10:2017

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych mieszarek (IEC 62841-2-10:2017, zmodyfikowana)

681.EN 62841-2-11:2016

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych pilarek o ruchu posuwisto- zwrotnym (IEC 62841-2-11:2015, zmodyfikowana)

EN 62841-2-11:2016/A1:2020

682.EN 62841-2-14:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek ręcznych (IEC 62841-2-14:2015, zmodyfikowana)

683.EN 62841-2-17:2017

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych frezarek (IEC 62841-2-17:2017, zmodyfikowana)

684.EN 62841-2-21:2019

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych czyszczarek rur odpływowych (IEC 62841-2-21:2017, zmodyfikowana)

685.EN 62841-3-1:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-1: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek stołowych (IEC 62841-3-1:2014, zmodyfikowana)

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

EN 62841-3-1:2014/A1:2021

EN 62841-3-1:2014/A12:2021

686.EN 62841-3-4:2016

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-4: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych szlifierek stołowych (IEC 62841-3-4:2016, zmodyfikowana)

EN 62841-3-4:2016/A11:2017

EN 62841-3-4:2016/A12:2020

687.EN IEC 62841-3-5:2022

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek taśmowych (IEC 62841-3-5:2022)

EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022

688.EN 62841-3-6:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertnic diamentowych z systemem dopływu cieczy (IEC 62841-3-6:2014, zmodyfikowana)

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

EN 62841-3-6:2014/A12:2022

EN 62841-3-6:2014/A1:2022

689.EN IEC 62841-3-7:2021

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pił do murów (IEC 62841-3-7:2020)

EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021

690.EN IEC 62841-3-9:2020

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego (IEC 62841-3-9:2020)

EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020

691.EN 62841-3-10:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych przecinarek (IEC 62841-3-10:2015, zmodyfikowana)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

EN 62841-3-10:2015/A12:2022

EN 62841-3-10:2015/A1:2022

692.EN 62841-3-12:2019

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-12: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych gwinciarek (IEC 62841-3-12:2017)

693.EN 62841-3-13:2017

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-13: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertarek (IEC 62841-3-13:2017, zmodyfikowana)

694.EN 62841-3-14:2017

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-14: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych oczyszczarek rur ściekowych (IEC 62841-3-14:2017, zmodyfikowana)

695.EN 62841-4-1:2020

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 4-1: Wymagania szczegółowe dotyczące pił łańcuchowych (IEC 62841-4-1:2017, zmodyfikowana)

696.EN 62841-4-2:2019

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotu (IEC 62841-4-2:2017, zmodyfikowana)

EN 62841-4-2:2019/A1:2022

EN 62841-4-2:2019/A11:2022

697.EN IEC 62841-4-3:2021

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 4-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego (IEC 62841-4-3:2020)

EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

698.EN IEC 62841-4-5:2021

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 4-5: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do trawy (IEC 62841-4-5:2021)

EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021

699.EN IEC 62841-4-7:2022

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 4-7: Wymagania szczegółowe dotyczące spulchniarek i napowietrzaczy obsługiwanych przez operatora pieszego (IEC 62841-4-7:2022)

EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022

700.EN ISO/IEC 80079-38:2016

Atmosfery wybuchowe - Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

ZAŁĄCZNIK  II

CZĘŚĆ  PIERWSZA

NORMY TYPU B

1.
Nota objaśniająca.
Normy typu B dotyczą określonych aspektów bezpieczeństwa maszyn lub określonych rodzajów zabezpieczeń, które mogą być stosowane w szerokim zakresie kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawę domniemania zgodności z uwzględnionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie w sprawie maszyn, jeżeli z normy typu C lub oceny ryzyka dokonanej przez producenta wynika, że rozwiązania techniczne określone w normie typu B są adekwatne w odniesieniu do konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierających specyfikacje dotyczące elementów bezpieczeństwa, które są wprowadzane do obrotu niezależnie, stanowi podstawę domniemania zgodności takich elementów oraz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętych normami.
2.
Wykaz odniesień do norm.
NrOdniesienie do normyData wycofania
1.EN ISO 11202:2010

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych (ISO 11202:2010)

11 października 2023 r.
2.EN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

2 lutego 2025 r.
3.EN 62061:2005

Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (IEC 62061:2005)

EN 62061:2005/AC:2010

EN 62061:2005/A1:2013

EN 62061:2005/A2:2015

11 października 2023 r.

CZĘŚĆ  DRUGA

NORMY TYPU C

1.
Nota objaśniająca.
Normy typu C zawierają specyfikacje dotyczące określonej kategorii maszyn. Maszyny różnego typu należące do kategorii objętej normą typu C są przeznaczone do podobnego użytku oraz stwarzają podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogą odwoływać się do norm typu A lub B, wskazując, które specyfikacje normy typu A lub B mają zastosowanie do danej kategorii maszyn. Jeżeli ze względu na określone aspekty bezpieczeństwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy typu C mają pierwszeństwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka dokonanej przez producenta stanowi podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie w sprawie maszyn, które obejmuje norma. Niektóre normy typu C są publikowane w kilku częściach, przy czym część 1 normy zawiera ogólne specyfikacje mające zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostałe części normy zawierają specyfikacje dotyczące poszczególnych kategorii maszyn należących do danej rodziny, uzupełniając lub zmieniając specyfikacje podane w części 1. W przypadku norm typu C posiadających taką formę podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie w sprawie maszyn stanowi stosowanie ogólnej części 1 normy oraz jej odpowiednich szczegółowych części.
2.
Wykaz odniesień do norm.
NrOdniesienie do normyData wycofania
1.EN 280:2013+A1:2015

Podesty ruchome przejezdne - Obliczenia projektowe - Kryteria stateczności - Budowa - Bezpieczeństwo - Badania i próby

2 lutego 2025 r.
2.EN 303-5:2012

Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

11 października 2023 r.
3.EN 415-3:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 3: Maszyny formujące, napełniające i zamykające

2 lutego 2025 r.
4.EN 474-2:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych

2 lutego 2025 r.
5.EN 474-3:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek

2 lutego 2025 r.
6.EN 474-4:2006+A2:2012

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek

2 lutego 2025 r.
7.EN 474-5:2006+A3:2013

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych

2 lutego 2025 r.
8.EN 474-6:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 6: Wymagania dotyczące wywrotek

2 lutego 2025 r.
9.EN 474-7:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek

2 lutego 2025 r.
10.EN 474-8:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 8: Wymagania dotyczące równiarek

2 lutego 2025 r.
11.EN 474-9:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 9: Wymagania dotyczące układarek rur

2 lutego 2025 r.
12.EN 474-10:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów

2 lutego 2025 r.
13.EN 474-11:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarek

2 lutego 2025 r.
14.EN 474-12:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowych

2 lutego 2025 r.
15.EN 500-4:2011

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 4: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do zagęszczania

2 lutego 2025 r.
16.EN 528:2008

Układnice - Wymagania bezpieczeństwa

2 lutego 2024 r.
17.EN 619:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych

2 lutego 2025 r.
18.EN 620:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych

2 lutego 2025 r.
19.EN 703:2004+A1:2009

Maszyny rolnicze - Maszyny do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki - Bezpieczeństwo

2 lutego 2025 r.
20.EN 710:1997+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla odlewniczych maszyn i urządzeń do wykonywania form i rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącego

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

2 lutego 2025 r.
21.EN 746-3:1997+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania atmosfer gazowych

2 lutego 2025 r.
22.EN 1034-4:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 4: Rozwłókniacze i ich urządzenia załadowcze

2 lutego 2025 r.
23.EN 1501-1:2011+A1:2015

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 1: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłu

11 października 2023 r.
24.EN 1501-2:2005+A1:2009

Pojazdy do usuwania odpadów i związane z nimi mechanizmy załadowcze - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 2: Pojazdy do usuwania odpadów, ładowane z boku

11 października 2023 r.
25.EN 1501-3:2008

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 3: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z przodu

11 października 2023 r.
26.EN 1501-5:2011

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 5: Mechanizmy załadowcze do pojazdów do usuwania odpadów z pojemników

11 października 2023 r.
27.EN 1755:2000+A2:2013

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych - Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

2 lutego 2024 r.
28.EN 1756-1:2001+A1:2008

Podesty ruchome załadowcze - Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Podesty ruchome załadowcze towarowe

11 października 2023 r.
29.EN 1807-1:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki taśmowe - Część 1: Pilarki taśmowe stolarskie i rozdzielcze

2 lutego 2025 r.
30.EN 1829-1:2010

Maszyny z wysokociśnieniowym strumieniem wody - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Maszyny

11 października 2023 r.
31.EN ISO 3691-6:2015

Wózki jezdniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 6:

Wózki platformowe do przewozu ładunków i personelu (ISO 3691-6:2013)

EN ISO 3691-6:2015/AC:2016

2 lutego 2025 r.
32.EN ISO 4254-1:2015

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne (ISO 4254-1:2013)

2 lutego 2025 r.
33.EN ISO 4254-6:2009

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi (ISO 4254-6:2009)

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

2 lutego 2025 r.
34.EN ISO 11680-1:2011

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych - Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11680-1:2011)

2 lutego 2025 r.
35.EN ISO 11680-2:2011

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych - Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową (ISO 11680-2:2011)

2 lutego 2025 r.
36.EN ISO 11681-1:2011

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych (ISO 11681-1:2011)

2 lutego 2025 r.
37.EN ISO 11681-2:2011

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew (ISO 11681-2:2011)

EN ISO 11681-2:2011/A1:2017

2 lutego 2025 r.
38.EN ISO 11806-1:2011

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy - Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11806-1:2011)

2 lutego 2025 r.
39.EN ISO 11806-2:2011

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy - Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową (ISO 11806-2:2011)

2 lutego 2025 r.
40.EN ISO 11850:2011

Maszyny dla leśnictwa - Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 11850:2011)

EN ISO 11850:2011/A1:2016

2 lutego 2025 r.
41.EN 12012-4:2006+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów

2 lutego 2024 r.
42.EN 12158-1:2000+A1:2010

Dźwigi budowlane towarowe - Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformę

2 lutego 2025 r.
43.EN 12312-5:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 5: Sprzęt do tankowania statków powietrznych

11 października 2023 r.
44.EN 12331:2003+A2:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Wilki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

2 lutego 2024 r.
45.EN 12355:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Skórowarki i odbłoniarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

2 lutego 2025 r.
46.EN 12418:2000+A1:2009

Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy - Bezpieczeństwo

2 lutego 2025 r.
47.EN 12750:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki czterostronne

2 lutego 2025 r.
48.EN 13001-2:2014

Bezpieczeństwo dźwignic - Ogólne zasady projektowania - Część 2: Obciążenia

11 października 2023 r.
49.EN 13001-3-5:2016

Dźwignice - Wymagania ogólne - Część 3-5: Stany graniczne i wymiarowanie haków kutych

2 lutego 2025 r.
50.EN 13019:2001+A1:2008

Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych - Wymagania bezpieczeństwa

2 lutego 2025 r.
51.EN 13021:2003+A1:2008

Maszyny do zimowego utrzymania dróg - Wymagania bezpieczeństwa

2 lutego 2025 r.
52.EN 13118:2000+A1:2009

Maszyny rolnicze - Maszyny do zbioru ziemniaków - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

2 lutego 2025 r.
53.EN 13140:2000+A1:2009

Maszyny rolnicze - Maszyny do zbioru buraków cukrowych i pastewnych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

2 lutego 2025 r.
54.EN 13524:2003+A2:2014

Maszyny do utrzymania dróg - Wymagania bezpieczeństwa

2 lutego 2025 r.]
55.EN 13617-1:2012

Stacje paliwowe - Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

2 lutego 2025 r.
56.EN 13732:2013

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych - Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwa i higieny

2 lutego 2025 r.
57.EN 13862:2001+A1:2009

Przecinarki do podłoży - Bezpieczeństwo

2 lutego 2025 r.
58.EN 13870:2015

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice do kotletów - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

2 lutego 2025 r.
59.EN 13885:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Klipsownice - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

2 lutego 2025 r.
60.EN 15163:2008

Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych

2 lutego 2024 r.
61.EN 16228-1:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

2 lutego 2025 r.
62.EN 16228-2:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 2: Wiertnice przejezdne dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, zakładów eksploatacji kruszywa oraz górnictwa

2 lutego 2025 r.
63.EN 16228-3:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 3: Sprzęt do poziomych przewiertów sterowanych (HDD)

2 lutego 2025 r.
64.EN 16228-4:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 4: Sprzęt do fundamentowania

2 lutego 2025 r.
65.EN 16228-5:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 5: Sprzęt do ścian szczelinowych

2 lutego 2025 r.
66.EN 16228-6:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 6: Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji

2 lutego 2025 r.
67.EN 16228-7:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 7: Wymienny sprzęt pomocniczy

2 lutego 2025 r.
68.EN ISO 18217:2015

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Maszyny do oklejania wąskich powierzchni z gąsienicowym mechanizmem posuwowym (ISO 18217:2015)

2 lutego 2025 r.
69.EN ISO 19085-1:2017

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 1: Wspólne wymagania (ISO 19085-1:2017)

11 października 2023 r.
70.EN ISO 19085-2:2017

Obrabiarki do drewna - Bezpieczeństwo - Część 2: Poziome pilarki tarczowe do płyt z belką dociskową (ISO 19085-2:2017, wersja poprawiona 2017-11-01)

2 lutego 2025 r.
71.EN ISO 22867:2011

Maszyny leśne i ogrodnicze - Metodyka badania drgań przenośnych maszyn ręcznych z silnikiem spalinowym - Drgania na uchwytach (ISO 22867:2011)

2 lutego 2025 r.
72EN ISO 22868:2011

Maszyny leśne i ogrodnicze - Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych w ręku maszyn z silnikiem spalinowym - Metoda techniczna (Klasa dokładności 2) (ISO 22868:2011)

11 października 2023 r.
73.EN ISO 28881:2013

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Obrabiarki elektroerozyjne (ISO 28881:2013)

EN ISO 28881:2013/AC:2013

2 lutego 2025 r.
74.EN ISO 28927-1:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe (ISO 28927-1:2009)

EN ISO 28927-1:2009/A1:2017

2 lutego 2025 r.
75.EN 60335-2-77:2010

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego (IEC 60335-2-77:2002, zmodyfikowana)

2 lutego 2025 r.
76.EN 60335-2-89:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką (IEC 60335-2-89:2010)

EN 60335-2-89:2010/A1:2016

EN 60335-2-89:2010/A2:2017

2 lutego 2025 r.
77.EN 60745-2-3:2011

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych (IEC 60745-2-3:2006, zmodyfikowana + A1:2010, zmodyfikowana)

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

2 lutego 2025 r.
78.EN 60745-2-15:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów (IEC 60745-2-15:2006, zmodyfikowana)

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

2 lutego 2025 r.
79.EN 62841-1:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne (IEC 62841-1:2014, zmodyfikowana)

EN 62841-1:2015/AC:2015

2 lutego 2025 r.

ZAŁĄCZNIK  III

NORMY TYPU C

1.
Nota objaśniająca.
Normy typu C zawierają specyfikacje dotyczące określonej kategorii maszyn. Maszyny różnego typu należące do kategorii objętej normą typu C są przeznaczone do podobnego użytku oraz stwarzają podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogą odwoływać się do norm typu A lub B, wskazując, które specyfikacje normy typu A lub B mają zastosowanie do danej kategorii maszyn. Jeżeli ze względu na określone aspekty bezpieczeństwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy typu C mają pierwszeństwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka dokonanej przez producenta stanowi podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie w sprawie maszyn, które obejmuje norma. Niektóre normy typu C są publikowane w kilku częściach, przy czym część 1 normy zawiera ogólne specyfikacje mające zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostałe części normy zawierają specyfikacje dotyczące poszczególnych kategorii maszyn należących do danej rodziny, uzupełniając lub zmieniając specyfikacje podane w części 1. W przypadku norm typu C posiadających taką formę podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie w sprawie maszyn stanowi stosowanie ogólnej części 1 normy oraz jej odpowiednich szczegółowych części.
2.
Wykaz odniesień do norm.
NrOdniesienie do normyData wycofania
1.EN 303-5:2021

Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

2 lutego 2025 r.
2.EN 474-1:2006+A6:2019

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

Ograniczenie 1: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1 (Widoczność - Widoczność ze stanowiska operatora) tej normy, ale tylko w odniesieniu do wymogów normy EN 474-5:2006+A3:2013 dotyczących koparek hydraulicznych, którego stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.2.2 i 3.2.1 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

Ograniczenie 2: W odniesieniu do załącznika B.2 (Szybkozłącza) norma zharmonizowana EN 474-1:2006+A6:2019 nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.1.2 lit. b) i c) oraz w pkt 1.3.3 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE przy stosowaniu w połączeniu z normą EN 474-4:2006+A2:2012 (wymagania dotyczące koparko-ładowarek) oraz normą EN 474-5:2006+A3:2013 (wymagania dotyczące koparek hydraulicznych).

2 lutego 2025 r.
3.EN 13001-3-6:2018

Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 3-6: Stany graniczne i właściwości maszyn - Siłowniki hydrauliczne

11 października 2023 r.
4.EN 16952:2018

Maszyny rolnicze - Platformy sadownicze do prac na terenach nierównych (WPO) - Bezpieczeństwo

2 lutego 2025 r.
5.EN ISO 19085-3:2017

Obrabiarki do drewna - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie (NC) (ISO 19085-3:2017)

Ograniczenie: W odniesieniu do jej pkt 6.6.2.2.3.1 norma zharmonizowana EN ISO 19085-3:2017 nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.4.1 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE, zgodnie z którym osłony i urządzenia ochronne nie mogą być łatwe do ominięcia.

2 lutego 2025 r.
6.EN 50636-2-107:2015

Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu domowego i podobnego - Część 2-107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek robotów do trawy zasilanych z akumulatorów (IEC 60335-2-107:2012, zmodyfikowana)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

EN 50636-2-107:2015/A2:2020

11 października 2023 r.
7.EN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne (IEC 60335-1:2010, zmodyfikowana)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

11 października 2023 r.
8.EN 62841-4-2:2019

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotu (IEC 62841-4-2:2017, zmodyfikowana)

2 lutego 2025 r.
9.EN 62841-2-1:2018

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych wiertarek i wiertarek udarowych (IEC 62841-2-1:2017, zmodyfikowana)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

2 lutego 2025 r.
10.EN 62841-3-1:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-1: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek stołowych (IEC 62841-3-1:2014, zmodyfikowana)

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

2 lutego 2025 r.
11.EN 62841-3-6:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertnic diamentowych z systemem dopływu cieczy (IEC 62841-3-6:2014, zmodyfikowana)

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

2 lutego 2025 r.
12.EN 62841-3-10:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych przecinarek (IEC 62841-3-10:2015, zmodyfikowana)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

2 lutego 2025 r.
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.
3 Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz.U. L 207 z 23.7.1998, s. 1).
4 Komunikat Komisji 2018/C 092/01 w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz.U. C 92 z 9.3.2018, s. 1).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 75 z 19.3.2019, s. 108).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.