Decyzja wykonawcza 2022/903 w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Chile w stosunku do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.156.68

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/903
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Chile w stosunku do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji 1 , w szczególności jego art. 25 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Procedura uznawania kontrahentów centralnych ("CCP") z siedzibą w państwach trzecich określona w art. 25 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 ma umożliwić CCP mającym siedzibę i posiadającym zezwolenie w państwach trzecich, których standardy regulacyjne są równoważne standardom ustanowionym w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012, świadczenie usług rozliczeniowych na rzecz członków rozliczających lub systemów obrotu mających siedzibę w Unii. Przewidziane w tym rozporządzeniu procedura uznawania kontrahentów oraz decyzje o równoważności przyczyniają się do osiągnięcia nadrzędnego celu rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jakim jest zmniejszenie ryzyka systemowego poprzez rozszerzenie zakresu wykorzystania bezpiecznych i solidnych CCP do rozliczania kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym również wówczas, gdy dani CCP mają swoją siedzibę i uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w państwie trzecim.

(2) Aby system prawny państwa trzeciego mógł zostać uznany za równoważny systemowi prawnemu Unii w odniesieniu do CCP, istotne skutki obowiązujących rozwiązań prawnych i nadzorczych powinny być równoważne z wymogami Unii pod względem osiąganych celów regulacyjnych. Celem takiej oceny równoważności jest zatem sprawdzenie, czy rozwiązania prawne i nadzorcze w danym państwie trzecim gwarantują, że CCP mający siedzibę i posiadający zezwolenie w tym państwie trzecim nie narażają członków rozliczających oraz systemów obrotu mających siedzibę w Unii na wyższy poziom ryzyka niż ten, na jaki ci członkowie rozliczający i systemy obrotu mogliby być narażeni w przypadku korzystania z usług CCP posiadających zezwolenie w Unii, a co za tym idzie, że nie powodują niedopuszczalnego poziomu ryzyka systemowego w Unii. Należy zatem wziąć pod uwagę znacznie niższy poziom ryzyka związanego z działalnością rozliczeniową prowadzoną na rynkach finansowych, które są mniejsze od rynku finansowego Unii.

(3) Ocena, czy rozwiązania prawne i nadzorcze Chile są równoważne rozwiązaniom unijnym, powinna opierać się nie tylko na analizie porównawczej prawnie wiążących wymogów mających zastosowanie do CCP w Chile, ale również na ocenie skutków tych wymogów. Komisja powinna również ocenić adekwatność tych wymogów w stosunku do celu, jakim jest ograniczenie ryzyka, na które mogą być narażeni członkowie rozliczający i systemy obrotu z siedzibą w Unii, biorąc pod uwagę wielkość rynku finansowego, na których działają CCP posiadający zezwolenie w Chile. Wymogi w zakresie ograniczania ryzyka wobec CCP prowadzących działalność na większych rynkach finansowych, gdzie poziom ryzyka jest z natury wyższy, muszą być bardziej rygorystyczne niż wymogi dotyczące CCP prowadzących działalność na mniejszych rynkach finansowych, na których poziom ryzyka jest z natury niższy.

(4) W art. 25 ust. 6 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 określono trzy warunki, które muszą być spełnione, aby stwierdzić, że funkcjonujące w państwie trzecim rozwiązania prawne i nadzorcze dotyczące CCP, którzy uzyskali zezwolenie w tym państwie, są równoważne z rozwiązaniami ustanowionymi w tym rozporządzeniu.

(5) Zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 CCP, którzy uzyskali zezwolenie w państwie trzecim, muszą spełniać prawnie wiążące wymogi równoważne z wymogami określonymi w tytule IV tego rozporządzenia.

(6) Prawnie wiążące wymogi mające zastosowanie do CCP posiadających zezwolenie w Chile są określone w ustawie nr 20.345 z 2009 r. 2  regulującej rozliczanie i rozrachunek instrumentów finansowych ("zasady naczelne"), jak również w zasadach ogólnych (Normas de Caracter General) i okólnikach wydanych przez Komisję ds. Rynku Finansowego (CMF) ("zasady wtórne"). Zasady te łącznie określają standardy i wymogi, które CCP posiadający zezwolenie w Chile muszą spełniać w sposób ciągły.

(7) W zasadach naczelnych określono między innymi zasady dotyczące zarządzania, akcjonariuszy i udziałowców posiadających znaczne pakiety akcji, funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania i rozrachunku oraz określono minimalny zakres tematów, które muszą być uwzględnione w zasadach operacyjnych CCP. Ponadto zgodnie z okólnikiem nr 2237 z 2018 r. CCP posiadający zezwolenie muszą stosować i wdrażać odpowiednie międzynarodowe standardy dotyczące systemów rozliczeniowych i rozrachunkowych, w szczególności zasady dotyczące infrastruktury rynku finansowego ("PFMI") wydane przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku oraz Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych 3 .

(8) Aby uzyskać zezwolenie, CCP musi przedłożyć CMF i Bankowi Centralnemu Chile swoje zasady operacyjne, a także analizę adekwatności każdego z systemów, którymi zarządza. Zasady operacyjne CCP muszą zawierać szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu, w jaki CCP ma spełniać wysokie standardy i wymogi określone w zasadach naczelnych, jak również w PFMI. Zasady operacyjne muszą zawierać przepisy dotyczące wymogów uczestnictwa, systemów łączności, rodzaju instrumentów finansowych, które mogą być rozliczane, procedur zarządzania ryzykiem, procedur terminowego rozrachunku, zabezpieczeń, które mają być dostarczone przez uczestników, środków podejmowanych w przypadku naruszenia przez uczestników ich obowiązków, organizacji i funkcjonowania komitetu ds. audytu, komitetu dyscyplinarnego i komitetu ds. ryzyka oraz ciągłości operacyjnej. Po zatwierdzeniu zasad operacyjnych przez CMF i Bank Centralny Chile CMF sprawdza zdolność CCP do rozpoczęcia działalności pod względem infrastruktury, dostępności specjalistów i zasobów technologicznych, procedur i kontroli. Po uzyskaniu zezwolenia przez CCP jego zasady operacyjne stają się dla niego prawnie wiążące. Wszelkie zmiany zasad operacyjnych muszą zostać zatwierdzone przez CMF i Bank Centralny Chile.

(9) Struktura prawnie wiążących wymogów mających zastosowanie do CCP posiadających zezwolenie w Chile jest zatem dwupoziomowa. Pierwszy poziom składa się z ustawy nr 20.345 z 2009 r., jak również zasad ogólnych i okólników wydanych przez CMF, które łącznie określają wysokie standardy i wymogi, w tym PFMI, do których CCP posiadający zezwolenie muszą się stosować, a także szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu, w jaki CCP ma spełniać te wysokie standardy i wymogi. Drugi poziom obejmuje zasady operacyjne CCP.

(10) Rynek finansowy w Chile jest znacznie mniejszy niż rynek finansowy, na którym działają CCP mający siedzibę w Unii. W ostatnich trzech latach łączna wartość transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i rozliczonych w Chile stanowiła mniej niż 1 % łącznej wartości rozliczonych w Unii transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. W związku z tym dla członków rozliczających i systemów obrotu z siedzibą w Unii udział w CCP posiadających zezwolenie w Chile wiąże się ze znacznie niższym ryzykiem niż w przypadku udziału w CCP posiadających zezwolenie w Unii. Zasady naczelne i wtórne mające zastosowanie do CCP posiadających zezwolenie w Chile, których uzupełnienie stanowią wiążące zasady operacyjne, łącznie wdrażające PFMI, odpowiednio ograniczają niższy poziom ryzyka, na które mogą być narażeni członkowie rozliczający i systemy obrotu mający siedzibę w Unii, a tym samym mogą być uznane za zapewniające skutki w zakresie ograniczania ryzyka równoważne skutkom przewidzianym w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012.

(11) Komisja stwierdza, że rozwiązania prawne i nadzorcze Chile gwarantują, że CCP, którzy uzyskali zezwolenie w tym kraju, spełniają prawnie wiążące wymogi równoważne wymogom ustanowionym w tytule IV rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

(12) Art. 25 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 zawiera wymóg, aby rozwiązania prawne i nadzorcze dotyczące CCP posiadających zezwolenie w państwie trzecim zapewniały skuteczny nadzór i skuteczne egzekwowanie prawa, prowadzone na bieżąco wobec CCP.

(13) Ustawa nr 21.000(4) z 2017 r. ustanawia CMF oraz określa jej funkcje i uprawnienia. CMF, jako organ nadzoru nad CCP, monitoruje CCP w Chile w celu zapewnienia stałego przestrzegania zasad naczelnych oraz wewnętrznych zasad i procedur CCP. CMF posiada kompleksowe uprawnienia do kontrolowania i karania CCP posiadającego zezwolenie, w tym m.in. prawo do żądania informacji i danych, przeprowadzania kontroli na miejscu i kontroli poza siedzibą oraz zwracania się do CCP posiadającego zezwolenie o dokonanie korekt, do wydawania nakazów i instrukcji, do zwracania się do prokuratora, jeżeli CMF uzyska informacje o jakichkolwiek faktach, które mogłyby mieć związek z przestępstwem, do nakładania kar na CCP, grzywien na dyrektorów i zarządzających, do zawieszenia działalności CCP lub cofnięcia jego zezwolenia. Ponadto CCP muszą dokonywać samooceny pod kątem zgodności z PFMI i przedstawić CMF sprawozdanie na ten temat, które podlega publikacji. Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z art. 5 ustawy nr 21.000, CMF jest uprawniona do przyjmowania przewidzianych w prawie środków zapobiegawczych i naprawczych, które uznaje się za niezbędne do realizacji jej celów.

(14) Komisja stwierdza, że rozwiązania prawne i nadzorcze Chile i dotyczące CCP posiadających zezwolenie w tym kraju przewidują skuteczny, bieżący nadzór i egzekwowanie prawa.

(15) Zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 ramy prawne państwa trzeciego muszą przewidywać skuteczny równoważny system uznawania CCP, którzy uzyskali zezwolenie na mocy systemów prawnych państw trzecich ("CCP z państw trzecich").

(16) W Chile, zgodnie z okólnikiem nr 2.311 z 2022 r., "równoważny CCP z państwa trzeciego" to CCP prowadzący działalność w jurysdykcji, w której CMF stwierdza przestrzeganie PFMI w istotnym zakresie, a CCP podlega skutecznemu nadzorowi i z którą to jurysdykcją zawarto porozumienie o współpracy między organem nadzoru z państwa trzeciego a CMF. CCP z państw trzecich uznani przez CMF za równoważne są ujęci w publicznym rejestrze, który jest oceniany co najmniej raz w roku w celu sprawdzenia zgodności z PFMI. CCP z państw trzecich, którzy nie zostali uznani przez CMF za równoważne CCP z państw trzecich, mogą również świadczyć usługi rozliczeniowe na rzecz chilijskich banków. Jednak podczas gdy ekspozycje chilijskich banków wobec równoważnych CCP z państw trzecich korzystają z preferencyjnego sposobu ujmowania w kapitale zgodnie z okólnikiem nr 2.311, w odniesieniu do ekspozycji wobec nieuznanych za równoważne CCP z państw trzecich stosuje się zawyżoną wagę ryzyka w wysokości 1 250 %. W praktyce tak wysoka waga ryzyka w przypadku nieuznanych za równoważne CCP z państw trzecich jest zaporowa i można oczekiwać, że bardzo niewiele chilijskich banków zdecyduje się na rozliczanie w nieuznanych za równoważne CCP z państw trzecich. Ponadto, gdyby chilijskie banki i tak zdecydowały się na rozliczanie w nie- uznanym za równoważny CCP z państwa trzeciego, wysoka waga ryzyka ograniczyłaby wszelkie ryzyko związane z jego ekspozycjami. W świetle sposobu ujmowania kapitału mającego zastosowanie do ekspozycji wobec nieuzna- nych za równoważne CCP zgodnie z okólnikiem nr 2.311 można uznać, że chilijski system zapewnia skuteczny równoważny system uznawania CCP z państw trzecich.

(17) Komisja stwierdza, że ramy prawne Chile zapewniają skuteczny równoważny system uznawania CCP z państw trzecich.

(18) Komisja uważa zatem, że rozwiązania prawne i nadzorcze Chile mające zastosowanie wobec CCP spełniają warunki określone w art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. W związku z tym te rozwiązania prawne i nadzorcze należy uznać za równoważne z wymogami określonymi w tym rozporządzeniu.

(19) Podstawę niniejszej decyzji stanowią prawnie wiążące wymogi mające zastosowanie do CCP w Chile w dniu jej przyjęcia. Komisja, między innymi na podstawie informacji uzyskanych od Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i zgodnie z wymogami art. 25 ust. 6b rozporządzenia (UE) nr 648/2012, będzie nadal regularnie monitorować zmiany ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do CCP w Chile oraz spełnianie warunków, na podstawie których przyjęto niniejszą decyzję.

(20) Na podstawie ustaleń wynikających z regularnego lub szczegółowego przeglądu Komisja może podjąć decyzję o zmianie lub uchyleniu niniejszej decyzji w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku gdy zmiany sytuacji wpływają na warunki, na podstawie których przyjęto niniejszą decyzję.

(21) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

(4) Diario Oficial de la Republica de Chile, I Sección, Num. 41.692 [Dziennik Urzędowy Republiki Chile, sekcja 1, nr 41.692], 23 lutego 2017 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 rozwiązania prawne i nadzorcze Chile, obejmujące ustawę nr 20.345 z 2009 r. uzupełnioną o zasady ogólne (Normas de Caracter General) i okólniki wydawane przez Komisję ds. Rynku Finansowego (Comisión para el Mercado Financiero) i mające zastosowanie do kontrahentów centralnych, uznaje się za równoważne wymogom określonym w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN
1 Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.
2 Diario Oficial de la Republica de Chile, Num. 39.380 [Dziennik Urzędowy Republiki Chile nr 39.380], 6 czerwca 2009 r.
3 Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku, dokument nr 101 z dnia 16 kwietnia 2012 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.