Decyzja wykonawcza 2022/33 r. uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/2021 dotyczącą niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.7.17

Akt indywidualny
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/33
z dnia 10 stycznia 2022 r. r.
uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/2021 dotyczącą niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 155)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 12 stycznia 2022 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") 1 , w szczególności jego art. 259 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową dotykającą świnie utrzymywane i dzikie i może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność hodowli, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w wywozie do państw trzecich.

(2) W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń istnieje poważne ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby na inne zakłady, w których utrzymywane są świnie.

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji 2020/687 2  uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 3 . W szczególności w art. 21 i 22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska choroby kategorii A, w tym afrykańskiego pomoru świń, oraz przewidziano stosowanie na nim niektórych środków. Ponadto art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego stanowi, że obszar objęty ograniczeniami obejmuje obszar zapowietrzony, obszar zagrożony oraz, w razie potrzeby, obszary buforowe wokół lub w sąsiedztwie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

(4) W następstwie wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń w niemieckim kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, potwierdzonego w dniu 15 listopada 2021 r., oraz informacji otrzymanych od tego federalnego państwa członkowskiego na temat sytuacji w zakresie choroby na jego terytorium, przyjęto decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/2021 4 . Wspomniana decyzja wykonawcza stanowi, że Niemcy mają obowiązek zapewnić, aby obszar objęty ograniczeniami, na którym mają zastosowanie środki dotyczące obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przewidziane w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687, obejmował co najmniej obszary wymienione w załączniku do tej decyzji wykonawczej. Wspomniana decyzja wykonawcza obowiązuje do dnia 15 lutego 2022 r.

(5) Pod koniec grudnia 2021 r. Niemcy poinformowały Komisję o obecnej korzystnej sytuacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na obszarze objętym ograniczeniami w kraju związkowym Meklemburgia- Pomorze Przednie oraz o tym, że środki dotyczące obszarów zapowietrzonych i zagrożonych zostały należycie wdrożone zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.

(6) Biorąc pod uwagę obecną korzystną sytuację w zakresie afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz środki należycie wdrożone przez Niemcy, a także aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu, należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2021/2021 ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2022 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Decyzja wykonawcza (UE) 2021/2021 traci moc ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2022 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2022 r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES
Członek Komisji
1 Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. dotycząca niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech (Dz.U. L 413 z 19.11.2021, s. 34).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.