Decyzja wykonawcza 2022/1948 ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Federacyjną Republikę Brazylii z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.268.43

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2022 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1948
z dnia 13 października 2022 r.
ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Federacyjną Republikę Brazylii z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) 2021/953 określa ramy wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 ("unijne cyfrowe zaświadczenie COVID") w celu ułatwienia ich posiadaczom korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19. Wspomniane wyżej rozporządzenie ma się również przyczynić do ułatwienia stopniowego znoszenia w skoordynowany sposób ograniczeń swobodnego przemieszczania się wprowadzonych przez państwa członkowskie, zgodnie z prawem Unii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

(2) Rozporządzenie (UE) 2021/953 umożliwia uznawanie zaświadczeń COVID-19 wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin przez państwa trzecie, jeżeli Komisja stwierdzi, że takie zaświadczenia COVID-19 są wydawane zgodnie z normami, które należy uznać za równoważne normom ustanowionym na podstawie tego rozporządzenia. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 2 , państwa członkowskie mają stosować przepisy określone w rozporządzeniu (UE) 2021/953 do obywateli państw trzecich, którzy nie są objęci zakresem stosowania tego rozporządzenia, ale którzy legalnie przebywają lub zamieszkują na ich terytorium i są uprawnieni do podróżowania do innych państw członkowskich zgodnie z prawem Unii. W związku z tym wszelkie ustalenia dotyczące równoważności określone w niniejszej decyzji powinny mieć zastosowanie do zaświadczeń o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin przez Federacyjną Republikę Brazylii. Podobnie na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/954 takie ustalenia dotyczące równoważności powinny mieć również zastosowanie do zaświadczeń o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawanych przez Federacyjną Republikę Brazylii obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytorium państw członkowskich na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.

(3) Dnia 25 maja 2022 r. Federacyjna Republika Brazylii przekazała Komisji szczegółowe informacje na temat wydawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu przeciwko COVID-19 w ramach systemu o nazwie "Rede Nacional de Dados em Saúde". Federacyjna Republika Brazylii poinformowała Komisję, że jej zdaniem zaświadczenia COVID-19 są przez nią wydawane zgodnie z normą i systemem technologicznym, które są interoperacyjne z ramami zaufania ustanowionymi rozporządzeniem (UE) 2021/953 i umożliwiają weryfikację autentyczności, ważności i integralności zaświadczeń. W tym kontekście Federacyjna Republika Brazylii przekazała Komisji informacje, że zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Federacyjną Republikę Brazylii zgodnie z systemem "Rede Nacional de Dados em Saúde" zawierają dane określone w załączniku do rozporządzenia (UE) 2021/953.

(4) Federacyjna Republika Brazylii poinformowała również Komisję, że uznaje zaświadczenia o szczepieniu wydane przez państwa członkowskie UE i kraje EOG zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(5) 12 września 2022 r. na wniosek Federacyjnej Republiki Brazylii Komisja przeprowadziła testy techniczne, które

wykazały, że zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Federacyjną Republikę Brazylii zgodnie z systemem "Rede Nacional de Dados em Saúde" są interoperacyjne z ramami zaufania ustanowionymi rozporządzeniem (UE) 2021/953, co umożliwia weryfikację autentyczności, ważności i integralności tych zaświadczeń. Komisja potwierdziła również, że zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Federacyjną Republikę Brazylii zgodnie z systemem "Rede Nacional de Dados em Saúde" zawierają niezbędne dane.

(6) Dodatkowo Federacyjna Republika Brazylii poinformowała Komisję, że wydaje interoperacyjne zaświadczenia o szczepieniu w odniesieniu do szczepionek przeciwko COVID-19. Obecnie dotyczy to szczepionek Comirnaty, Jcovden, Vaxzevria, CoronaVac i rekombinowanej szczepionki przeciwko COVID-19 (Fiocruz).

(7) Federacyjna Republika Brazylii poinformowała też Komisję, że nie wydaje interoperacyjnych zaświadczeń o wyniku testu.

(8) Ponadto Federacyjna Republika Brazylii poinformowała Komisję, że nie wydaje interoperacyjnych zaświadczeń o powrocie do zdrowia.

(9) Federacyjna Republika Brazylii poinformowała także Komisję, że podczas weryfikacji zaświadczeń w Federacyjnej Republice Brazylii zawarte w tych zaświadczeniach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu sprawdzenia i potwierdzenia szczepienia posiadacza zaświadczenia i nie będą następnie przechowywane.

(10) Spełnione są zatem elementy niezbędne do stwierdzenia, że zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Federacyjną Republikę Brazylii zgodnie z systemem "Rede Nacional de Dados em Saúde" należy uznać za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(11) W związku z tym zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Federacyjną Republikę Brazylii zgodnie z systemem "Rede Nacional de Dados em Saúde" powinny być uznawane na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/953.

(12) Aby niniejsza decyzja mogła wejść w życie, Federacyjna Republika Brazylii powinna zostać włączona do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(13) W celu ochrony interesów Unii, w szczególności w dziedzinie zdrowia publicznego, Komisja może skorzystać ze swoich uprawnień do zawieszenia stosowania niniejszej decyzji lub jej uchylenia, jeżeli warunki określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/953 nie są już spełniane.

(14) W związku z potrzebą jak najszybszego włączenia Federacyjnej Republiki Brazylii do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) 2021/953,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Federacyjną Republikę Brazylii zgodnie z systemem "Rede Nacional de Dados em Saúde" są, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

Artykuł  2

Federacyjna Republika Brazylii zostaje włączona do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2022 r.
1 Dz.U. L 211 z 15.6.2021, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytoriach państw członkowskich w czasie pandemii COVID-19 inte- roperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID), oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń (Dz.U. L 211 z 15.6.2021, s. 24).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.